Etiopie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 9. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vývoz, dovoz a bilance ČR (tis. USD, dle ČSÚ):

 

2013

2014

2015

2016

2017

vývoz

5 401

28 488

14 910

22 001

17199

dovoz

4 952

6 302

30 252

11 163

7 528

bilance

  449

22 186

- 15 342

10 838

9 629

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky vývozu ČR r. 2017 (tis. USD, dle ČSÚ, HS6):

Pořadí

Kód zboží

Název zboží

Podíl %

USD (tis.)

1.

854370

Elektrické stroje a přístroje s indiv. funkcí, jn.

16,4

3 595

2.

847150

Zpracovatelské jednotky jiné než 847.41

15,5

3 379

3.

730810

Mosty, části mostů ze železa, oceli

11,9

2 598

4.

731029

Nádoby, obaly ostatní ze železa, oceli do 50 l

7,3

1 597

5.

847989

Stroje, přístroje mechan. ost. s indiv. funkcí jn.

6,5

1 414

6.

482110

Štítky, nálepky z kartónu, papíru ap. poištěné

4,6

1 011

7.

853710

Rozvaděče ap. pro zaříz. rozvody el.do 1000 V

3,3

715

8.

845180

Stroje k apretaci ap. protahování tkanin aj.

1,7

360

9.

880330

Části/součásti ostatní letounů a vrtulníků

1,3

286

10.

843890

Části strojů k prům. výrobě potravin, nápojů, tuků

0,9

190

 

 

Celkem vývoz ČR do Etiopie r. 2017

100

17 199

Hlavní položky dovozu ČR r. 2017 (tis USD, dle ČSÚ, HS6):

Pořadí

Kód zboží

Název zboží

Podíl %

USD (tis.)

1.

071339

Fazole obecné suché vyluštěné, loupané

14,8

1 683

2.

610910

Trička vrchní, tílka aj. z bavlny pletené, háčkované

12,6

1 435

3.

090111

Káva nepražená s kofeinem

9,1

1 031

4.

630210

Prádlo ložní, pletené, háčkované

7,3

836

5.

619462

Kalhoty i krátké aj. dámské ap. z bavlny, pletené

4,2

474

6.

060311

Květiny, poupata růží, řezané na kytice ap. čerstvé

2,3

264

7.

610442

Šaty dámské, dívčí z bavlny, pletené háčkované

1,6

187

8.

071339

Fazole ostatní suché, vyluštěné, i loué, drcené

1,4

163

9.

060319

Květiny, poupata ostatní, řezané na kytice čerstvé

1,2

139

10.

610510

Košile pánské, chlap. z bavlny, pletené, háčkované

1,0

114

 

 

Celkem dovoz ČR z Etiopie r. 2017

100

7 528

Ve vývozu z ČR do Etiopie na nižších pořadích (v tabulkách neuvedeno) figurují kromě textilních strojů k apretaci tkanin také příslušenství ke stavům aj text. stroje. Na druhé straně ČR z Etiopie odebírá řadu textilních výrobků.

Ve statistikách nefigurují stroje na zpracování/šití kůže ani dovoz kůží a kožedělných výrobků do ČR, přesto, že Etiopie vyváží kožené výrobky do řady zemí EU i USA a přesto, že ČR v Etiopii postavila dříve několik koželužen a odebírala kvalitní kůže.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Běžný účet platební bilance ČNB vykazuje v položce služby za r. 2017 ve vztahu k Etiopii kredit ve výši 9,4 mil. Kč (položky doprava a stavební práce) a debet 14,8 mil. Kč (doprava).

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Dle ZÚ doszupných informací byly v Etiopii v roce 2017 3 české investice: joint venture pro oblast vodního hospodářství, joint venture pro těžbu zlata a investice českého podnikatele, který si v Etiopii založil konzultační firmu pro ICT.

Kontakt na místní agenturu pro podporu přímých zahraničních investic:

Ethiopian Investment Commission
P.O.Box 2313
Addis Ababa
tel.: +251 (0)11 551 0033, +251-11-5539474
fax: +251 (0)11 557 4396
e-mail: ethioinvest@investethiopia.gov.et
web: www.investethiopia.gov.et

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Od vstupu do EU aplikuje ČR vůči Etiopii v obchodní oblasti Dohodu z Cotonou.

Během návštěvy místopředsedy vlády a ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka v Etiopii v r. 2007 byla podepsána Dohoda o zamezení dvojího zdanění a prevenci daňových úniků s přihlédnutím k daním z příjmu.

Jednání o bilaterální Dohodě o podpoře a ochraně investic (DPOI) mezi Ministerstvem financí ČR a Ethiopian Investment Commission, která má na etiopské straně investiční dohody ve své gesci, se táhnou bez výrazného pokroku již léta. Poslední (2.) kolo bilaterálních jednání se uskutečnilo v Praze ve dnech 26. a 27. 10. 2015. Byl dohodnut rámcový text a strany se dohodly, že jednání k nedořešeným/otevřeným bodům budou dále probíhat korespondenční cestou. Těmito otevřenými body jsou: doložka nejvyšších výhod, národní zacházení a ISDS.

Odbor 65 MF ČR konzultoval rámcový text s Evropskou komisí (EK) a z této kozultace vyplynuly body, které žádá EK do DPOI navíc zapracovat. Jsou jimi: právo na regulaci, transparentnost řízení, klauzule o budoucí možnosti použití Multího investičního tribunálu. Nové požadavky byly tlumočeny etiopské straně korespondenční cestou dne 12. 4. 2016 a přes urgence se k nim etiopská strany nevyjadřuje.

Dne 16. 2. 2018, po splnění všech interních podmínek na obou stranách, vstoupila v platnost bilaterální česko-etiopská Dohoda o letecké přepravě, podepsaná dne 5. 4. 2014. 

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Etiopie patří mezi největší příjemce oficiální rozvojové pomoci na světě, která dle údajů Development Assistance Group Ethiopia dosahuje až jedné třetiny státního rozpočtu (30–50 % pomoci představuje humanitární a potravinová pomoc). Největšími donory jsou tradičně EU a USA. V posledních letech však stále více pomoci přichází z Číny (ve své specifické, ekonomické podobě), Indie, Japonska, Jižní Koreje či Turecka. Většina těchto zemí zaměřuje svoji rozvojovou pomoc na následnou ekonomickou návaznost a prohlubování ekonomických vazeb.

Etiopie je od roku 2010 prioritní zemí ZRS ČR s programem spolupráce a na základě rozhodnutí vláfdy ČR z června 2016 jí bude až do roku 2023. V roce 2017 bylo alokováno na projekty v Etiopii 73,5 milionu Kč a pro rok 2018 je alokováno 84,9 milionu Kč.

Prostředky v roce 2017 směrovaly v souladu s „Programem rozvojové spolupráce mezi ČR a Etiopií pro období 2011–2017“ do projektů v kapitolách: zemědělství a rozvoj venkova, inkluzivní sociální rozvoj, udržitelné nakládání s přírodními zdroji, dále trilaterální projekty, vysílání učitelů, vysílání expertů a B2B. Prioritním regionem, do kterého se soustředí převážná část aktivit ZRS ČR, je Region jižních národů, národností a lidu (SNNPR).

Rámec dvoustranné rozvojové spolupráce  mezi ČR a Etiopií na léta 2018–2023 dává Memorandum podepsané v Addis Abebě dne 16. 2. 2018 mezi MZV ČR a Ministerstvem financí Etiopie. Program spolupráce sojí na základě druhého etiopského Růstového a transformačního plánu a bilaterální rozvojový program plně vychází z etiopských rozvojových priorit.

Kromě tradičních bilaterálních a trilaterálních projektů, jsou v Etiopii realizovány projekty v rámci programu Aid for Trade. V roce 2017 byl v rámci tohoto programu v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v Etiopii realizován projekt „Podpora transformace privátního sektoru a malých a středních podniků“ v hodnotě 798 000 Kč. Obdobný projekt zaměřený na podporu malých etiopských výrobců kožedělných výrobků bude realizoiván v roce 2018.

Dále jsou v Etiopii v rámci České rozvojové spolupráce realizovány tzv. malé lokální projekty a pravidelně jsou poskytována česká vládní stipendia. Etiopii je též poskytována humanitární pomoc.

Celková přijímaná oficiální rozvojová pomoc (mil. USD, dle SB):

2012

2013

2014

2015

2016

3 261

3 826

3 585

3 234

4 073

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: