Exekuce na zaměstnance

27. 2. 2015 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Proti mému zaměstnanci je vedena exekuce srážkami ze mzdy. Jaké mi z toho plynou povinnosti?
Alexandr F., Ostrava

Ode dne doručení příkazu soudního exekutora k provedení exekuce srážkami ze mzdy zaměstnance je zaměstnavatel v první řadě povinen provádět tyto srážky, a to tak, jak je určeno ustanoveními § 279 a násl. zák. č. 99/1963 Sb., občanským soudním řádem, a dále nařízením vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní nezabavitelné částky a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení. Pokud by zaměstnavatel srážky neprováděl nebo neodvedl, může ho věřitel žalovat jako poddlužníka.

Základem pro výpočet srážek je čistá měsíční mzda dlužníka, od které se odečítá základní nezabavitelná částka (6118 Kč) a dále nezabavitelná částka na manžela a každou další vyživovanou osobu (1529,50 Kč). Zbývající část čisté mzdy tvoří tzv. výpočtovou základnu.

Pokud je základna rovna nebo nižší než 9177 korun, bude rozdělena na třetiny. První třetina slouží ke srážkám ve prospěch pohledávek přednostních (pohledávky státu, výživné) i nepřednostních. Druhá třetina slouží pouze k uspokojení pohledávek přednostních, poslední třetina připadá dlužníkovi.

Zbytek čisté mzdy, který převyšuje částku 9177 korun, lze srážet bez omezení. Pokud je proti zaměstnanci vedeno více exekucí, vstupuje do hry ještě zákon č. 119/2001 Sb., o souběhu exekucí, podle kterého se srážky provádějí podle pořadí doručení exekučního příkazu zaměstnavateli vždy na nejdříve došlou exekuci.

V případě nemožnosti provádět srážky například z důvodu nemoci nebo ukončení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen o tom vyrozumět exekutora a předat mu vyúčtování dosud provedených srážek. V opačném případě se vystavuje riziku uložení pořádkové pokuty až do výše 50 tisíc korun.

V neposlední řadě je zaměstnavatel povinen sdělit soudu nebo exekutorovi výši příjmu dlužníka, předložit přehled provedených srážek a sdělit na základě žádosti o poskytnutí součinnosti údaje o dlužníkovi potřebné pro vedení exekuce, například jeho bydliště.

Pavel Staněk, prezident České asociace věřitelů

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek