Finsko: Zahraniční obchod a investice

18. 9. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Helsinkách (Finsko)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Zahraniční obchod Finska se po 6 letech propadů odrazil od svého dna a v roce 2017 zaznamenal oproti předešlému roku citelný nárůst. Přestože došlo k výraznému zvýšení vývozu (o 15 %), vzhledem k nárůstům dovozů zůstal deficit obchodní bilance v téměř nezměněné výši (cca 2,5 mld. EUR). V porovnání s rokem 2016 se obrat vzájemného obchodu zvýšil o více než 15 mld. EUR  (o téměř 14 %).

Zahraniční obchod Finska (v mil. EUR)
   2013  2014  2015  2016  2017
  Vývoz  55 903  55 829  53 829  51 780

59 554 

  Dovoz  58 168  57 608  54 256  54 669 62 051 
  Bilance  -2 265  -1 780  -427  -2 889  -2 497 
  Obrat  114 071  113 437  108 085  106 449  121 605   

 Zdroj: Finnish National Board of Customs

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavní obchodní partneři Finska dle vzájemného obratu v roce 2017
   Země Vývoz Dovoz Vzájemný obrat Obchodní bilance
mil. EUR % mil. EUR % mil. EUR %  mil. EUR
1.  Německo 8 484 14,2 9 612 15,5 18 096  14,9 -1 128
2.  Švédsko 6 133 10,3 6 849 11,0 12 982  10,7 -715
3.  Rusko 3 415 5,7 8 201  13,2 11 616  9,6  -4 786
4.  Čína 3 392 5,7 4 560 7,3 7 952  6,5 -1 168
5.  Nizozemsko 4 103 6,9 3 451 5,6 7 554 6,2 652
6.  USA 4 052 6,8 1 935 3,1 5 987 4,9 2 117
7.  Velká Británie 2 689 4,5 1 830 2,9 4 519  3,7 859
8.  Francie 1 820 3,1 2 340 3,8 4 160 3,4 -519
9.  Estonsko 1 798 3,0 1 823 2,9 3 621 3,0 -25
10.  Polsko 1 591 2,7 1 823 2,9 3 414 2,8 -232
11.  Belgie 1 963 3,3 1 218 2,0 3 181  2,6 745
12.  Itálie 1 421 2,4 1 657 2,7 3 078 2,5 -236
13.  Norsko 1 593 2,7 1 482 2,4 3 075  2,5 111
14.  Dánsko 1 024 1,7 1 622 2,6 2 646 2,2 -598
15.  Španělsko 1 077 1,8 1 216 2,0 2 293 1,9 -139
20.  ČR 288 0,5 895 1,4 1 183  1,0 -608
   Ostatní země 14 711 24,7 11 537 18,6  26 248  21,6 3 174
   Celkem 59 554 100,0 62 051
100,0  121 605  100,0 -2 497
   z toho země EU 35 805 60,1 37 691 60,7 73 496 60,4 -1 886

Zdroj: Finnish National Board of Customs

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Vývoz a dovoz Finska v roce 2017 - komoditní členění
 Dovoz  mil. EUR podíl v %
 Stroje a dopravní zařízení 20 134 32,4
 Minerální paliva, elektrická energie 8 387 13,5
 Chemické výrobky 6 922 11,2
 Výrobky zpracovatelského průmyslu 8 070 13,0
 Různé výrobky 5 982 9,6
 Suroviny (mimo paliv) 4 525 7,3
 Potraviny 3 985 6,4
 Nápoje a tabák 545 0,9
 Ostatní  3 502 5,6
 Celkem 62 051 100,0
 Vývoz  mil. EUR podíl v %
 Stroje a dopravní zařízení 19 168 32,2
 Výrobky zpracovatelského průmyslu 17 021 28,6
 Chemické výrobky 6 001 10,1
 Suroviny (mimo paliv) 5 592 9,4
 Minerální paliva, elektrická energie 4 688 7,9
 Různé výrobky 3 829 6,4
 Potraviny 1 346 2,3
 Nápoje a tabák 183 0,3
 Ostatní 1 725 2,9
 Celkem 59 554 100,0

Zdroj: Finnish National Board of Customs

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Finsko nemá zóny volného obchodu a řídí se společnou obchodní politikou EU. V rámci této politiky se v rozvoji obchodních vztahů s jednotlivými státy a skupinami států angažuje prostřednictvím EU.

Pozn.: Dvoustranný rozměr obchodních vztahů s EU charakterizuje velký počet preferenčních dohod a ujednání, meziregionálních iniciativ a dalších dohod. Mezi nejvýznamnější patří preferenční obchodní dohody, dohody a jiné úpravy pro poskytování jednostranných preferencí. EU je rovněž aktivní v řadě regionálních obchodních iniciativ (např. regionální forum ASEM, ASEAN aj.).

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice dle teritoria (v mil. EUR)
   Země 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Příchozí  Švédsko 33 663 34 226 33 221 32 212 37 178  35 289
 Nizozemsko 12 783 15 736 9 993 13 751 13 404 11 916
 Dánsko 3 910 4 337 4 482 4 706 4 757  5 448
 Německo 5 730 4 177 2 548 2 691 3 366  3 303
 Lucemb. 3 532 3 457 3 478 8 319 819  7 874
 ČR 1 5 1 11 8 5
 Ostatní 9 118 10 114 8 966 11 021 11 483 11 266
 Celkem 69 380 73 246 64 362 75 753 74 154 75 121
   Země 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Odchozí  Švédsko 25 939 29 375 33 057 30 425 28 583 28 247
 Nizozemsko 16 708 24 525 16 190 18 381 12 984 18 267
 Německo 4 435 6 234 4 012 1 421 1 906  2 041
 Belgie 21 612 9 795 7 741 5 252 2 973 3 179
 USA 7 006 9 787 8 801 5 938 7 578  6 690
 Rusko 2 978 3 197 2 818 2 185 2 083  2 738
 ČR 97 94 136 158 161  238
 Ostatní 24 950 31 734 32 629 32 307 29 084  44 348
 Celkem 103 725
114 741 105 381 96 067 85 352  105 748

 Zdroj: Statistics Finland, Česká národní banka

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Finská vláda motivuje zahraniční investory k investování celou řadou daňových a lokálních pobídek. Podnikatelské prostředí se řídí zásadou rovnoprávného přístupu domácích a zahraničních investorů. V hranicích EU je volný pohyb kapitálu zaručen jednotnými pravidly vnitřního trhu, s většinou ostatních zemí (vč. ČR) má Finsko uzavřené dohody o podpoře investic a zabránění dvojímu zdanění.

Vláda podporuje program regionálního rozvoje, jehož nositelem jsou speciální organizace. Například KERA, regionální rozvojový fond, financuje a podporuje zakládání firem formou grantů, půjček a garancí. Podpora zahrnuje celý výrobní řetězec - od výzkumu a rozvoje (R&D) a školení až po marketing výrobků a služeb. Daňové úlevy platí 3 roky.

Zahraniční firmy působící ve zpracovatelském sektoru, které napomáhají snižovat nezaměstnanost a zavádějí výrobu náročnou na výzkum a rozvoj, mohou požádat o podporu z fondu TEKES - technologického rozvojového centra. V různých oblastech Finska bylo zřízeno 14 poboček.

Koordinace aktivit v rámci podpory přílivu zahraničních investic je ve Finsku řízena organizací Invest in Finland, jejíž experti spolupracují s finskými ministerstvy a dalšími institucemi státní správy na propagaci Finska jako ideální země pro zahraniční investory. Jedním z dalších úkolů organizace Invest in Finland je i pomoc při výběru vhodných lokalit na výstavbu objektů nových výrobních provozoven, či při hledání strategických partnerů a subdodavatelů. Podrobné informace o činnosti Invest in Finland včetně kontaktních údajů jsou též v anglickém jazyce na níže uvedené internetové adrese: www.investinfinland.fi.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: