GDPR i další zásadní novinky čekají podnikatele v roce 2018

26. 12. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Firmy čekají především na jednodušší pravidla pro stavění. Začne platit nové nařízení o ochraně osobních údajů, které hrozí likvidačními pokutami. Daňové novinky od roku 2018 najdete v samostatném článku.

Revoluce v ochraně údajů má jméno GDPR

Zatímco o EET vědí prakticky všichni podnikatelé, o další zkratce, která zásadně ovlivní podnikání v příštím roce, jich řada zatím netuší nic. GDPR neboli obecné nařízení o ochraně osobních údajů vstoupí v platnost 25. května 2018. Přinese drastické pokuty pro všechny podniky, které nezajistí dostatečnou ochranu osobních údajů svých zákazníků, ale i zaměstnanců nebo obchodních partnerů. Více si přečtěte v článku Účinnost evropské směrnice GDPR se blíží na BusinessInfo.cz.

Sankce mohou dosahovat až 20 milionů eur, tedy přibližně 550 milionů korun, či čtyři procenta obratu za uplynulý finanční rok. O nových povinnostech, které nařízení přináší, přitom podle průzkumu společnost SmartEmailing ze závěru roku 2017 nevědělo nebo se na ně nepřipravovalo více než 50 procent firem.

Pro mnohé podniky je přitom překvapením, jaké všechny údaje pod ochranu GDPR patří. „Osobních údajů spadajících pod zesílenou ochranu GDPR je velké množství. Jméno, e-mail, adresa, rodné číslo a telefon nikoho příliš nepřekvapí. Pro neznalé právních norem ale už může být překvapením, že k osobním datům spadajícím pod GDPR patří i IČ, DIČ, cookies či IP adresa,“ upozorňuje Vratislav Urbášek, zakládající a vedoucí partner AK Urbášek & Partners.

Nová pravidla přitom budou pro firmy velmi složitá a hlavně menší podniky a živnostníci budou mít problém se s nimi vypořádat. „Nařízení GDPR je formulováno odlišně v porovnání s aktuálně platnými předpisy. Dosavadní přístup spočívá v dodržování určitých procedur při zpracovávání osobních údajů s cílem informovat obyvatele o samotné skutečnosti shromažďování takových dat. Nové nařízení se soustředí na otázku otevřenosti problematiky ochrany údajů – každý případ narušení bezpečnosti, únik dat či neoprávněná manipulace s nimi, musí být oznámen klientům firmy a informaci o takové skutečnosti musí obdržet i příslušný regulátor,“ říká Robin Bay ze společnosti Trend Micro.

„Jednou z novinek nařízení je povinnost zavést odpovídající bezpečnostní technologie. Neřeší se při tom konkrétní technologie, ale jsou stanoveny požadavky na úroveň takového zabezpečení. Svědčí to o strategickém přístupu EU, který má firmy přimět, aby o bezpečnosti přemýšlely velmi komplexně,“ dodává Robin Bay.

Přehled změn pro podnikatele od roku 2018 na BusinessInfo.cz

GDPR: Pro někoho problém, pro jiné byznys

Podle zastánců nového opatření patří k jeho přínosům to, že bude platit ve všech koutech EU bez ohledu na národní odlišnosti. Jenže tato zdánlivá spravedlnost se může v rukou úředníků v jednotlivých zemích stát snadno nástrojem pro likvidaci malých a středních firem, stejně jako společností ze střední a východní Evropy. Brutální pokuty by totiž byly schopny výrazně lépe přežít silní globální hráči s mnohaletou tradicí než menší a kapitálově slabší společnosti.

Zatímco většina firem se nástupu nové povinnosti obává, jediný, kdo se na příchod změny těší, jsou specializované IT společnosti a poradenské a právní firmy, které si od nich slibují nové zakázky. „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známější jako GDPR, vnímám jako obrovskou šanci pro všechny firmy a instituce k tomu, aby si udělaly pořádek ve svých datech. A nejenom v osobních údajích, ale obecně ve všech souborech a informačních systémech. Datový audit, který je pro sladění s GDPR nutný, je velkou příležitostí udělat si ve svém IT přehled,“ říká Aleš Špidla, prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti (ČIMIB).

Žádná jiná novinka roku 2018 tak zřejmě nebude podnikatele tolik zaměstnávat. „I když v balíčku změn na příští rok převažují lehce pozitivní změny, evropské nařízení o ochraně dat GDPR strhává stále více pozornosti podnikatelů a bude to nepochybně téma roku 2018, které svým rozsahem převýší například EET,“ podotýká Karel Havlíček, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

zpět na začátek

Elektronizace podnikání pokračuje

Podnikatele příští rok čekají i drobnější, ale pozitivní změny. Od příštího zdaňovacího období mohou zaměstnanci předkládat a činit, tedy podepisovat, prohlášení k dani i v elektronické formě. K tomu ale musí zaměstnavatel zajistit jednoznačnou identifikaci konkrétního zaměstnance. Od roku 2018 tak bude na rozhodnutí podnikatelů, jakou formu prohlášení k dani u svých zaměstnanců zvolí, zda listinnou, či elektronickou. Případně lze obě uvedené formy kombinovat. Bude třeba, aby podnikatelé v případě vedení elektronické mzdové agendy i pro tuto oblast stanovili, např. vnitřním předpisem organizace, podmínky, za kterých je možné učinit prohlášení k dani elektronicky.

Další změna se týká rozšíření možnosti využívání platebních karet. Poplatníci budou mít možnost kartou uhradit své daně, cla a jiné poplatky, pokud se konkrétní úřad rozhodne tento typ placení nabízet. Platební karty mají potenciál zejména v situacích, kdy samotné zaplacení je podmínkou dalšího postupu daňového subjektu nebo je nepraktické jej odkládat, jako například u dovozních cel nebo některých typů poplatků.

Jedna z očekávaných novinek, která by firmy příliš nepotěšila, se do praxe neprosadí. „Nakonec nebyla přijata novela zákoníku práce, která byla šitá horkou jehlou a v důsledku by se stala hrozbou jak pro zaměstnavatele, tak zaměstnance,“ připomněl Karel Havlíček.

zpět na začátek

Jednodušší stavění? Uvidíme

Velká očekávání spojují firmy také s novelou stavebního zákona, která začne platit od ledna. „O stavebním záměru bude možné vést jedno společné územní a stavební řízení, případně zároveň i s posouzením vlivů na životní prostředí (EIA). Společné řízení tak nahradí až tři stávající samostatná řízení. O vydání společného povolení může stavebník žádat téměř u všech staveb, výjimku tvoří pouze některé speciální stavby, například letecké,“ vysvětluje Tereza Chalupová, advokátka z advokátní kanceláře bnt.

Výsledkem společného řízení podle ní pak bude jedno společné povolení, které stanoví podmínky jak pro umístnění, tak i pro provedení stavby. „Zrychlení povolování staveb by mělo přinést nejen projednání stavebního záměru v jednom koordinovaném řízení, ale právě i završení celého povolovacího procesu vydáním jednoho správního rozhodnutí. Tím by měla být odstraněna stávající roztříštěnost napadání vydaných rozhodnutí, což by mělo také přispět k urychlení celého procesu,“ dodala Tereza Chalupová.

„O stavebním záměru bude možné vést jedno společné územní a stavební řízení, případně zároveň i s posouzením vlivů na životní prostředí (EIA). Společné řízení tak nahradí až tři stávající samostatná řízení,“ vysvětluje Tereza Chalupová, advokátní kancelář bnt.

Vedle společného řízení zůstává i nadále zachováno samostatné územní a stavební řízení. Společné řízení je volitelnou možností stavebníka a záleží pouze na jeho rozhodnutí, zda zvolí společné řízení, nebo samostatné územní a stavební řízení. „Lze očekávat, že společné řízení se bude uplatňovat zejména u jednodušších stavebních záměrů, kde by opravdu mělo přispět ke zjednodušení a zrychlení. U větších staveb to tak jednoznačné už není a až praxe ukáže, do jaké míry bude toto řízení využíváno například pro velké developerské projekty,“ doplňuje Tereza Chalupová. Důvodem jsou podle ní zejména vysoké náklady na zpracování dokumentace pro společné řízení, které budou pravděpodobně několikrát převyšovat náklady na zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, ve kterém si stavebník může ještě s poměrně nízkými náklady ověřit, zda je jeho záměr realizovatelný a v jaké podobě.

Další oblastí, které se novela dotýká, je vstup dotčených orgánů státní správy do povolovacích řízení. „Dotčené orgány hájí veřejné zájmy, které mohou být stavbou dotčeny, a prostřednictvím závazných stanovisek nebo rozhodnutí mohou stavebníkovi ukládat různé podmínky k jejich ochraně. Často však dochází k tomu, že překračují své pravomoci a stanovují takové podmínky, které jsou mimo oblast jejich působnosti,“ upozorňuje Tereza Chalupová.

zpět na začátek

Evidence skutečných majitelů

Také další výrazná změna roku 2018 souvisí s evropskou legislativou. Další část takzvané čtvrté AML směrnice by měla od ledna 2018 zajistit, aby firmy a další právnické osoby neměly od ledna možnost zatajovat opravdové vlastníky. Navazuje na dřívější novelu zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, neboli zákon proti praní špinavých peněz, a zavádí do českého právního řádu povinnou evidenci skutečných majitelů právnických osob zapsaných do obchodního rejstříku a svěřenských fondů.

Podle zákona se skutečným majitelem rozumí fyzická osoba, která má právně nebo fakticky možnost vykonávat přímo či nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, svěřenském fondu či jiném právním uspořádání. Podrobnosti v textu Evidence skutečných majitelů začne platit v ČR v lednu 2018 na BusinessInfo.cz.

zpět na začátek

Zásadně se mění měření emisí automobilů

Důležitá změna čeká od ledna všechny provozovatele stanic měřících emise (SME) automobilů, stejně jako všechny firmy a podnikatele, kteří budou v roce 2018 dávat na povinné měření emisí svoje služební vozy. Více v článku Měření emisí se od ledna 2018 změní, čeká je povinná fotodokumentace.

Po měsíčním odkladu začne platit nová povinnost pro stanice pro měření emisí, které budou muset pořizovat fotodokumentaci měřených vozidel. Stanice zároveň budou připojeny do Centrálního informačního systému ministerstva dopravy, do kterého budou obrazový záznam a výsledky měření on-line ukládat. Stejný systém už od ledna 2016 funguje na STK. Novela zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích ale rozšířila povinnost obrazového záznamu i na stanice měření emisí.

„Na stanicích technické kontroly se tato praxe osvědčila. Počítáme s tím, že zabrání podvodům také při měření emisí. Už by se nemělo stát, že auto kontrolou reálně neprojde, ale dostane ji. Měřicí přístroj totiž nově on-line komunikuje se softwarem ministerstva dopravy. Naměřená data v protokolu tak nebude možné přepisovat,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

zpět na začátek

Povinné ručení: Obnoví se příspěvek do garančního fondu

K výrazné změně dojde od 1. ledna 2018 u povinného ručení. Od začátku roku bude znovu zaveden příspěvek nepojištěných vozidel do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP). Ten se týká těch, kteří mají své vozidlo registrované pro provoz, avšak nemají povinné ručení. Výjimku budou tvořit situace, kdy je vozidlo zapsáno jako vyřazené z provozu, zaniklé nebo vyvezené do jiného státu, a dále také případy jeho odcizení.

Sazbu příspěvku určí vyhláška Ministerstva financí ČR podle druhu auta. Sazba bude vyšší než běžné pojistné, ale bude ho kopírovat. Příspěvek nenahrazuje pojištění. Pokud bude nepojištěným autem způsobena škoda, viník ji zaplatí do výše jedné třetiny z celkového nároku, maximálně však 300 000 korun.

Tento limit, který zavádí novela zákona o povinném ručení, má zabránit likvidačním finančním dopadům na viníky nehod způsobených nepojištěnými vozidly. Podle údajů ČKP je v České republice registrováno přibližně 130 000 automobilů bez povinného ručení, jež ročně způsobí zhruba 2500 nepojištěných škod za stovky milionů korun. Podrobnosti v článku Povinné ručení se od ledna 2018 změní.

zpět na začátek

Pročistí se trh s poskytováním půjček

Nový zákon o úvěru platí sice již od 1. prosince 2016, ale nejvýraznější změny na trhu poskytování půjček přinesl až v roce 2018. Všichni poskytovatelé nebankovních úvěrů totiž musejí mít licenci od České národní banky, která zároveň funguje jako dozorový orgán.

O licenci si všichni zájemci museli zažádat do konce února roku 2017. Česká národní banka (ČNB) má pak na rozhodnutí o udělení licence 15 měsíců. Do konce listopadu roku 2017 zatím žádný nebankovní poskytovatel licenci od České národní banky neobdržel. Všechny úvěrové společnosti, které si o licenci zažádaly, tak nyní podnikají v provizorním režimu takzvaného přechodného období, které skončí nejpozději 31. května 2018.

Podrobnější informace najdete v článku Rok 2018 výrazně pročistí trh s poskytováním půjček na Businessinfo.cz.

zpět na začátek

Předkupní právo

Dlouhé roky bylo v České republice zvykem, že v případě převodu podílu na společné věci měli spoluvlastníci předkupní právo. Nejprve bylo nutné podíl nabídnout jim. Současný občanský zákoník platný od 1. ledna 2014 tuto úpravu nepřevzal a existenci zákonného předkupního práva spoluvlastníků tak prostě zrušil až na výjimku pro případ, kdy ke vzniku spoluvlastnictví došlo způsobem, který spoluvlastníci nemohli ovlivnit (například děděním).

Novela občanského zákoníku, která vstoupí v život od 1. ledna 2018, vrací zákonné předkupní právo do hry. Předkupní právo se tak uplatní jak u úplatných, tak i bezúplatných převodů. Výjimkou bude převod podílu na osobu blízkou, tedy například na děti či sourozence nebo osoby dlouhodobě sdílející společnou domácnost. Spoluvlastníci se nicméně mohou svého předkupního práva i sami vzdát.

zpět na začátek

Dokončení nového značení pohonných hmot

Již v roce 2017 se na stojanech u čerpacích stanic začalo objevovat nové značení pohonných hmot, Tento proces by měl být v roce 2018 dokončen. Novinka vychází z evropské normy, která by měla sjednotit označování různých druhů pohonných hmot v rámci celé EU. Neznamená to ale, že například normované označení E5 nahradí stávající Natural nebo se že pod pojmenování B7 ukryje nafta či diesel. Motoristé se proto nemusejí obávat, že by zmizely stávající názvy paliv. Norma totiž jakékoliv další komerční označení nezakazuje.

Spotřebitelé by se však díky novému značení měli lépe orientovat v přibývajících palivech s různým podílem biosložky i v různém pojmenování paliv v zahraničí. Každý typ paliva bude značen určitým geometrickým obrazcem. U benzínových paliv je to kruh, u dieselových čtverec a plynná paliva představuje čtverec stojící na vrcholu. Uvnitř obrazce je pak písmeno označující typ paliva a číslo uvádějící maximální procentuální podíl biosložky, popřípadě již známé označení typu plynu, například CNG nebo LPG.

zpět na začátek

Zákaz rozdávání igelitových tašek

Od nového roku se Česká republika připojí k zemím zpoplatňujícím a omezujícím využití igelitových tašek. Novela zákona o obalech nad rámec evropských směrnic ukládá zákaz poskytovat zdarma jakékoli plastové odnosné tašky, kromě velmi lehkých plastových odnosných tašek, takzvaných mikrosáčků. Zatímco ve velkých obchodních řetězcích s potravinami jde už několik let o běžnou praxi, například ve večerkách je poskytování plastových tašek zdarma stále rozšířené, stejně jako v obchodech s módou, obuví a elektronikou.

Skutečnost, že plastové odnosné tašky nejsou poskytovány zdarma, by měla být patrná z daňového dokladu k zakoupenému zboží (uvedení samostatné položky na účtence a podobně). Cena plastových odnosných tašek musí být minimálně ve výši výrobních nákladů, nelze to tedy obejít vymyšlenou nulovou cenou.

Podrobnější informace najdete v článku Od 1. ledna 2018 si za plastovou tašku připlatíte u všech obchodníků na BusinessInfo.cz.

Dalibor Dostál

zpět na začátek

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek