Grenada: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

26. 6. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

8.1. Distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Na Grenadě není vybudována síť obchodních zástupců a distributorů na české výrobky, exportní obchodní případy se odvíjejí na bázi internetových kontaktů a ad hoc a částečně na konkrétní doporučení některých partnerů ze zemí EU.

ZÚ Caracas nemá informace o existenci některého smluvního zástupce českého exportního nebo výrobního podniku a není mu známo jméno ani tradičního dodavatele zemědělských produktů, zejména muškátového oříšku a květu.

zpět na začátek

8.2. Podmínky zaměstnávání cizinců a místních sil

Formulář žádosti je k dispozici pro vyzvednutí na Department of Labour na Ministry of Labour and Local Government.

Pracovní povolení se uděluje na maximální dobu jednoho roku a pro obnovu resp. prodloužení pracovního povolení je nutno se obrátit na Dept. of Labour se žádostí nejméně 3 týdny před jeho vypršením.

Poplatky na udělení pracovního povolení:

 • Státní příslušníci zemí CARICOMu 56 USD
 • USA 556 USD
 • ostatních zemí 741 USD

Cizí státní příslušník může požádat o stálou rezidenci po dvou letech pobytu v zemi. Po jejím udělení může občan:

 • Commonwealthu požádat o občanství po 5 letech
 • občan mimo zemí Commonwealthu po 7 letech
 • manžel nebo manželka grenadského občana s negrenadským občanstvím nemusí mít pracovní povolení, neboť je registrována jako grenadský občan automaticky po sňatku
 • občan narozený na Grenadě je automaticky grenadským občanem se všemi požitky z občanství.

zpět na začátek

8.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Registrace

Pro založení a chod obchodní společnosti v zemi jsou vyžadovány následující registrační procedury:

Ustavení společnosti

Je regulováno zákonem o společnostech (Company Act) z r. 1994. Firmu může založit jedna nebo více osob a splnit následující podmínky:

 • vyplnit jméno společnosti, druh akcií ve firmě, počet ředitelů, uvést jejich jména a adresy, sídlo společnosti, místo operací a adresu, pokud je odlišná od hlavního sídla operací

Poplatky – vystavení certifikátu o ustavení firmy a právní poplatky, registrační poplatky jak místních tak zahraničních firem, kolky

Registrace firmy:

Je upravena v kap. 281 Obchodního rejstříku a vyžaduje se předložení žádosti nebo dopisu s uvedením jména podniku, předmětu podnikání a adresy podniku, jména majitelů a jejich národnost, uvést všechna dřívější příjmení i za svobodna, profesi majitele, datum otevření firmy a statutární deklarace s uvedením účetní uzávěrky z minulého období. Všechny poplatky, tj. kolky, obchodní registrace, dodatky k obchodnímu jménu, certifikované kopie aj. se platí v USD.

Registrace u národní pojišťovny

Je upravena zákonem č. 14 z r. 1995. Je stanovena pojišťovací povinnost zaměstnavateli pro všechny osoby 16–60 let, zaměstnavatel musí zaregistrovat zaměstnance do 7 dnů od nástupu do zaměstnání a zároveň zaplatit zaměstnavatelské příspěvky a ujistit se, že všichni zaměstnanci jsou registrovaní. Zaměstnavatel i zaměstnanci obdrží individuální identifikační čísla pojištění během jednoho dne od registrace.

Požadované měsíční příspěvky:

 • 4 % příspěvek z hrubého platu zaměstnance
 • 5 % příspěvek zaměstnavatele z hrubého platu zaměstnance

Z pojištění vyplývající následující výhody:

 • Z dlouhodobého pohledu – penzijní věk/důchod, invalidní penze/důchod, stálý ošetřovatel, pohřebné, penze na přežití, podpory při úmrtí partnera
 • Z krátkodobého pohledu – nemocenská, mateřská dovolená a granty na mateřské, úrazy v zaměstnání
 • Registrace na úřadu příjmů (Inland Revenue Department)

zpět na začátek

8.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP)

Formy a rozsah propagace, marketingu a reklamy na Grenadě a jejích dvou ostrovech Carriacou a Petit Martinique, jsou limitovány malou rozlohou relace a přítomností ekonomických subjektů, resp. jejich zástupců z Velké Británie a USA, které tradičně trh marketingově zpracovávají a mají nejkvalitnější informační databázi a know how pro realizaci propagačních akcí.

Trh nemá žádné specifické požadavky na propagační akce a marketingová politika není odlišná od běžné praxe v anglicky mluvících zemích Karibiku a Latinské Ameriky.

zpět na začátek

8.5. Způsoby řešení obchodních sporů

Při řešení případných soudních sporů vyplývajících z dodavatelsko odběratelských vztahů mezi partnery z ČR a grenadskými, je nutno využívat služeb místních advokátních kanceláří, které jsou sice obecně finančně nákladné, ale znají grenadský trh a mohou doporučit nejvhodnější formu řešení sporů. Doporučuje se smírčí řízení a vyhnout se arbitrážím, resp. věnovat předkontraktační přípravě obchodního případu náležitou pozornost adůkladně předem prostudovat všechny podmínky kontraktu.

zpět na začátek

8.6. Režim zadávání veřejných zakázek

Režim zadávání veřejných zakázek, kterých je minimum a orientují se převážně na sociální sféru, není upraven zákonem, nýbrž probíhá formou volného nabídkového řízení a zakázky získávají hlavně zahraniční firmy, které tradičně na trhu působí. V poslední době se snaží uplatnit ve veřejných zakázkách Venezuela různými projekty do skladování ropy.

zpět na začátek

8.7. Problémy a rizika místního trhu

Trh je politicky stabilní, nejsou signály o případných změnách stávajícího politického systému v zemi a politicko ekonomických změnách, které by mohly ovlivnit působení subjektů zahraničního obchodu v zemi. Rizika trhu jsou na běžné komerční úrovni a při řádném výběru a ověření bonity grenadských partnerů před uzavřením kontraktu, na úrovni bankovních ústavů a renomovaných auditorských společností, je nebezpečí finanční ztráty nebo riziko nedobytnosti pohledávky poměrně nízké.

zpět na začátek

8.8. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Národní legislativa pokrývá oblast ochrany duševního vlastnictví v problematice autorských práv, práv průmyslového vlastnictví, patentů, obchodních značek a průmyslových vzorů.

Autorská práva – gestorem je MINISTRY OF LEGAL AFFAIRS
Office of the Registrar
Church Street
St. George`s

Průmyslové vlastnictví, patenty, obchodní značky a průmyslové vzory spravuje REGISTRAR OFFICE
Supreme Court Registry
Church Street
St. George`s
Telefon: 473-440 08 70/20 30
Fax: 473-440 66 95

Národní legislativa v ochranných značkách se řídí vyhláškou Ordinance No. 6 platnou od 12. 4. 1938 a pravidly Rules z 12. 10. 1939 a patenty novou vyhláškou New Ordinance No. 14 z r. 1932

Grenada je členem WIPO, Dohody TRIPS 1994, Bernské konvence o ochraně literárních a uměleckých děl 1886, Pařížské konvence o ochraně průmyslového vlastnictví a Dohody o patentové spolupráci.

zpět na začátek

8.9. Obvyklé platební podmínky, platební morálka

Platební morálka místních partnerů je díky tradičnímu působení společností z Velké Británie a USA, které jsou největšími investory v zemi, hodnocena jako dobrá a místní firmy jako spolehliví partneři. Po konzultaci s některými členskými státy EU u DEK v Caraasu bylo ověřeno, že nejsou známy případy nedobytných pohledávek dodavatelů ze zemí EU.

Pro nové české exportní firmy se doporučuje požadovat platbu neodvolatelným potvrzeným akreditivem, případně s odloženou splatností, u úvěrových dodávek bankovní záruky či bankovní avaly místních bank nebo anglických či amerických bank.

zpět na začátek

8.10. Významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Na Grenadě nejsou organizovány žádné významné veletrhy a výstavy mezinárodního rozsahu, pouze regionální sektorové výstavy a dražby.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek