Haiti: Investiční klima

26. 6. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

9.1. Podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Haitská otevřenost zahraničním investicím je zakódována v jeho zákonech. Byla vytvořena Meziministerská investiční komise (Interministerial Investment Commission), složená ze zástupců ministerstva turistiky, hospodářství a financí a obchodu a průmyslu, která monitoruje investiční klima v zemi. Haiti nemá žádnou ekonomickou nebo průmyslovou strategii s diskriminačním dopadem na zahraniční investory, dovozní a vývozní politika jsou nediskriminačního charakteru. Haitský bankovní systém je otevřený pro vstup a provozování zahraničních bank. Úvěry jsou využívány hlavně pro financování obchodu. Haitská legislativa modernizace státních podniků umožňuje zahraničním investorům jejich participaci na správě a vlastnictví státem vlastněných podniků.

Investiční pobídky v rámci nového zákona o investicích nabízejí celní, daňové a další výhody nových investorům v určitých sektorech. Speciální vládní autorizace k investicím se vyžadují v odvětví elektrické energie, vody a telekomunikací, dále prospekce, průzkum a těžba minerálů a energetických zdrojů vyžaduje povolení Office of Mining and Energy, jelikož obecně přírodní zdroje jsou považovány za majetek státu.

zpět na začátek

9.2. Přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Největším investorem na Haiti jsou již tradičně USA prostřednictvím zejména těchto společností:

 • American Airlines - letecká doprava a zajišťování bezpečnosti provozu letecké dopravy, logistika aj.
 • Citibank - bankovní a finanční služby
 • Compagnie de Tabac Comme Il Faut (Luckett Inc.) - tabákový průmysl
 • Esso (Exxon) - ropa a síť benzinových čerpacích stanic
 • Texaco - dtto
 • Seaboard - rybolov, konzervárenství a zpracování ryb
 • Continental Grain - zemědělská výroba
 • Western Wireless - telekomunikace

Ostatními významnými investory na Haiti jsou firmy:

 • Elf Acquitaine - Francie - ropa
 • Scotiabank - Kanada - finanční, bankovní a pojišťovací služby
 • Royal Caribbean - Velká Británei/Norsko - turistická infrastruktura

Od r. 1995 investovalo Texaco cca USD 20,- milionů, Shell více než USD 6,3 milionů a Esso přes USD 10,- milionů. V období let 2002–2003 prodal Shell své čerpací stanice a obchodní operace společnosti DINASA, místnímu konsorciu, které síť čerpacích stanic přejmenovalo na „National". Dále investovala francouzská společnost Elf Acquitaine od r. 1995 cca USD 10,- milionů a Royal Caribbean Cruise Lines USD 9,- milionů do výstavby plážových kapacit v Labadie.

zpět na začátek

9.3. České investice v teritoriu

České investice nejsou v teritoriu registrovány a ani nejsou ZÚ Caracas známy případné investiční záměry českých subjektů zahraničního obchodu.

zpět na začátek

9.4. Nejperspektivnější odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Role vlády v haitské ekonomice je minimální. Je jen velmi málo vládních subvencí nebo cenové kontroly a zboží je obchodováno při tržních cenách. Vláda snížila celní a necelní bariéry a zrušila dovozní kvóty a vytvořila podmínky pro liberalizaci obchodu. Od vstupu Haiti do CARICOMu v srpnu 2002 se Haiti nachází pod tlakem na zvýšení dovozních cel, které by se tak vyrovnaly společnému externímu obchodnímu režimu zemí Caricomu, avšak vláda těmto tlakům odolává s ohledem na značnou závislost Haiti na dováženém zboží základní potřeby. Více než 70 % zboží na trhu je dováženo. Vláda eliminovala mnoho dřívějších překážek pro dovoz zboží, zjednodušila dovozní procedury a nyní reguluje pouze ceny ropných produktů, jako je benzin, nafta a kerosen.

Privatizační programy vlády stanoví privatizace podle zákona o modernizaci veřejných společností a zahrnuje státní společnost v oboru mlynárenského průmyslu, cementárnu, telefonní společnost TELECO, elektrárenskou společnost Electricité d´Haiti (EDH), přístavní správu, závod na výrobu jedlého oleje a dvě komerční banky. Mlýny a cementárna byly již částečně privatizovány v uplynulých letech.

Další investiční možnosti jsou v textilním průmyslu - spřádací a dopřádací stroje, česačky vlny, pletací a trikotážní stroje, vybavení textilních barvíren, barviva pro textilní průmysl aj.

zpět na začátek

9.5. Rizika investování v teritoriu

Rizika investování v teritoriu jsou vcelku přiměřená s ohledem na postavení země v mezinárodní klasifikaci a renomé, které si získala jako jedna z nejchudších zemí světa. Haiti se každoročně umisťuje na dolních příčkách všech hodnotitelských mezinárodních společností. Haitská vláda sice ústavou zaručuje nedotknutelnost soukromého majetku a provádí politiku otevírání trhu a získávání nových investic, avšak zůstává velké riziko pro bezpečnost investic ve vztahu k vnitřní neklidné a výbušné bezpečnostní situaci (značná kriminalita, sociální nepokoje, demonstrace aj.).

V zemi je velká míra korupce a značná byrokracie na státních úřadech. Vyřizování úředních i soukromých záležitostí je velmi zdlouhavé, obtížné a vyžaduje značnou dávku trpělivosti a času.

Je poměrně obtížné najít zodpovědného, seriozního a kvalitního národního partnera za obchodního zástupce, doporučuje se využívat spíše zavedené zahraniční firmy, kde pracují cizinci. Nutná je vrcholná forma zajištění návratnosti vynaložených devizových prostředků bankovními garancemi nebo bankovními avaly a prioritní využívání služeb renomovaných zahraničních bank a finančních institucí operujících na Haiti. Po otevření honorárního konzulátu ČR pravděpodobně již v I. pololetí 2007 doporučujeme využívat služeb honorárního konzula p. Steve Handala.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek