Haiti: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

26. 6. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

8.1. Distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Tržní šance na dovoz průmyslových produktů jsou relativně dobré, jelikož výrobní kapacita Haiti se soustřeďuje především na textil a výrobu oděvů pro exportní trhy. Zahraniční společnosti mají několik možností vstupu na haitský trh, a to formou přímého exportu, franchisingu, licencemi a velkoobchodem. Nejběžnější metodou je však využití oficiálního místního zástupce nebo distributora, jelikož haitský obchodní zákoník nepovoluje cizincům angažovat se ve velkoobchodu nebo maloobchodu bez profesionální licence. Většina zahraničních firem je reprezentována agenty v Port-au-Prince, odkud distribuují produkty po celé zemi. Hlavním cílem obchodního zákoníku je ochrana haitských občanů, kteří pracují jako agenti a distributoři pro zahraniční společnosti. Haitský daňový zákon zahrnuje tzv. zálohy na zadržovací daň, které prakticky diskriminují zahraniční investory. Zahraniční společnosti jsou zatíženy dodatečnou daní 30 % ze zisku, zatímco národní firmy pouze 15ti % této daně z distribuce.

Nejvýznamnějšími marketingovými oblastmi Haiti jsou provincie na severu okolo města Cap Haitien, Artibonite Department kolem Saint-Marc a Gonaives, centrální část země okolo hlavního města Port-au-Prince a jih okolo měst Cayes a Jacmel. Zemědělští maloobchodníci obvykle cestují jednou měsíčně do velkých měst jako je Port-au-Prince nebo Cap Haitien pro nákupy potravin a dalších dovážených produktů od velkoobchodníků.

Vyhledání vhodného partnera na Haiti je možné prostřednictvím různých kanálů, nejužívanější je kontakt na obchodní a průmyslové asociace a distributory přes tzv. mezinárodní program hledání potenciálního partnera (The International Potential Partner Search (IPS) Program), který za poplatek cca USD 600,- vyhledá a doporučí vhodného potenciálního agenta, distributora, reprezentanta výrobce, partnery pro joint venture, licence, franšízy nebo strategické partnery.

Na Haiti existuje franchising, který nepodléhá žádným specifickým regulatorním zákonům. Vláda umožňuje soukromým osobám vstup do franchising dohody a nevyžaduje předložení specifikace kontraktu ani technické specifikace používaných strojů a zařízení. Franchising je nejvíce rozšířen u sítí rychlého občerstvení (Domino´s Pizza, Jerry´s Subs and Pizza), telekomunikací (Radio Shack), zásilkových služeb (DHL, Federal Express, United Parcel Service), vodního hospodářství (Culligan Water Technologies), autodílech (NAPA Auto Parts), obchodů (Sears and Roebuck) aj.

Přímý marketing (direct marketing) a elektronický obchod pomalu rostou (Amway aj.)

zpět na začátek

8.2. Podmínky zaměstnávání cizinců a místních sil

Haiti má velký přebytek nekvalifikovaných pracovníků. Haitská pracovní síla, z 50 % negramotná, se koncentruje hlavně na práce v zemědělství, lehkém průmyslu a v sektoru nekvalifikovaných služeb.

Cizinci mohou být zaměstnáváni na pracovních pozicích, které není možné obsadit kvalifikovanou místní sílou. Poměr cizinců k místním silám není stanoven, pracovní zákoník nicméně sleduje, aby obecně převažovala místní síla v podniku nad cizinci.

zpět na začátek

8.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Fyzické osoby, které chtějí otevřít obchod (kancelář, reprezentaci, pobočku firmy) na Haiti musí nejprve získat vízum z haitského konzulátu a ve většině případů také vládní pracovní povolení. Rezidentní a tranzitní obchodníci musí také mít profesionální identifikační kartu. Restrikce majetku pro zahraniční fyzické osoby je stále v platnosti. Majetková práva cizinců jsou omezena na 1,29 hektaru v městské oblasti a 6,45 hektarů ve venkovské. Cizinci nesmí vlastnit více než jednu rezidenci ve stejném distriktu nebo budovy blízko hranic. Pro vlastnictví nemovitosti je nutné povolení od ministerstva spravedlnosti. Překážky pro obchodníky na Haiti představuje chudá infrastruktura, vysoce nákladový přístav, nepravidelná dodávka elektrické energie a zpoždění na celnicích. Přímé investice jsou na nízké úrovni.

Ochrana zahraničních investic je zaručena haitskou Ústavou z r. 1987, která povoluje vyvlastnění soukromého majetku pro veřejné použití nebo pozemkovou reformu, s placením předem. Zahraniční firmy se těší volnému převodu úroků, dividend, výnosů a dalších příjmů vyplývajících z investic a je zaručena spravedlivá kompenzace za vyvlastnění vyplácená předem, stejně jako kompenzace v případě škod nebo ztrát způsobených válkou, revolucí nebo povstáním.

Zahraniční investoři mohou vlastnit až 100 % společnosti nebo pobočky. Cizinci mohou vstupovat volně do joint venture s haitskými občany. Rozdělení akcií je soukromou záležitostí mezi dvěma partnery, prodej a nákup akcií společnosti je regulován. Další informace o zřízení obchodu na Haiti lze nalézt na webových stránkách www.export.gov.

zpět na začátek

8.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP)

K provádění propagační a marketingové činnosti na Haiti je možno využít všech forem, které poskytují hromadné sdělovací prostředky. Inzerce se provádí především místní televizí, rozhlasem, tiskem a v menším rozsahu billboardy. Nejrozšířenější HSP v zemi je rozhlasové vysílání na vlnách AM 41 a FM 26. Krátkovlnné vysílání není zavedeno. Forma direct marketingu není na Haiti obvyklá.

Roste počet firem ve franchisingu, především v oborech rychlého občerstvení a službách pro nerozvinutý turistický sektor. Propagace musí být vedena ve francouzštině, což je úřední jazyk, ve vnitrozemských oblastech také v kreolštině, velmi rozšířené mezi domorodým obyvatelstvem.

Inzertní a propagační akce jsou realizovány převážně v místním tisku a na místních radiových a televizních stanicích. Pro objednání jakékoliv propagačně inzertní akce, reklamy v HSP aj. se doporučuje využít služeb místního obchodního zástupce, nebo přímo specializovaných reklamních propagačních a marketingových firem, které dokonale znají místní mentalitu, prostředí, zvyklosti trhu aj. a jsou schopny vybrat nejvhodnější formy působení na trh, obsah relace, denní dobu či délku trvání reklamy a propagační akce a dojednat také nejnižší sazby.

zpět na začátek

8.5. Způsoby řešení obchodních sporů

Haitský obchodník zákoník se datuje z r. 1826 a doznal řadu změn, naposledy však již v r. 1944. V zákoně je však zakotveno jen málo opravných obchodních prostředků, převážně se soustřeďuje na různé druhy trestních sankcí, než na samotné řešení sporů, vyplývajících z dodavatelskoodběratelských vztahů. Soudci nejsou na obchodní zákony příliš specializovaní a jejich znalosti obchodních zákonů obecně jsou nedostatečné. Využití haitských soudů k řešení obchodních sporů znamená velmi dlouhý proces s nejistým výsledkem a může se stát, že spor se bude řešit dokonce několik desetiletí. Většina poškozených partnerů dává přednost mimosoudnímu vyrovnání.

V případě jakéhokoliv obchodního sporu je nutné využít služeb specializovaných místních advokátních společností (pokud se nelze vyhnout sporu mimosoudní cestou), které znají místní zvyklosti, prostředí a snad i zákony a mají potřebné styky na státních úřadech.

zpět na začátek

8.6. Režim zadávání veřejných zakázek

Na Haiti je vysoká míra korupce, což se odráží i např. na transparentnosti celého režimu zadávání veřejných zakázek. Pro participaci na mezinárodních licitacích se českých výrobcům a exportérům doporučuje navazovat kontakty s multinacionálními společnostmi, které jsou na trhu zavedeny a tradičně haitský trh zpracovávají s potřebnými kontakty a využívat forem subkontratistů zakázek, financovaných těmito multinacionálními firmami. Existuje také forma přímých vládních zakázek pro osvědčené, na trhu známé společnosti.

Pro přímý a samostatný vstup na haitský trh prostřednictvím veřejných licitací nemá ČR obecně dostatečné znalosti trhu, místních podmínek a ani kapacitu financování a zejména možnosti perfektního zajištění dlouhodobých úvěrů, tedy rizika, které je na Haiti podstatně vyšší než u jiných zemí LA.

zpět na začátek

8.7. Problémy a rizika místního trhu

Viz bod 9.5. této STI

zpět na začátek

8.8. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Haitský zákon chrání autorská práva, vynálezy, patentová práva, průmyslové designy a modely, speciální výrobní značky, obchodní známky a obchodní jména. Zákon penalizuje osoby nebo podniky, které ho porušují a dopouštějí se nekalé konkurence. Pro ochranu těchto práv vyžaduje zákon splnění určitých formalit, jako je archivace u ministerstva vnitra. Vědecký, literární a umělecký majetek jsou rovněž zákonem chráněny. Účinnost statutární ochrany značně snižují slabé vynucovací mechanismy, nevýkonné soudy a nízká znalost obchodního zákoníku samotných soudců. Mimo to není na Haiti odpovídající podpora zákonu, takže velmi často je jediným způsobem řešení porušování duševních práv vězení.

Co se týče patentů, Haiti je signatářem Konvence z Buenos Aires již z r. 1910, Pařížské konvence z r. 1883 a Madridské dohody o obchodních značkách. Není však signatářem Bernské konvence o autorských právech. V zemi je nedostatek civilních rejstříků pro registraci nemovitostí. Tituly k nemovitostem bona fide velmi často vůbec neexistují. Uplatňování hypoték na nemovitosti je značně zdlouhavé.

zpět na začátek

8.9. Obvyklé platební podmínky, platební morálka

Na Haiti jsou aplikovatelné všechny formy placení běžně užívané v mezinárodním platebním styku. Nejobvyklejší formou je platba neodvolatelným potvrzeným akreditivem at sight, případně s odloženou splatností, který je možno v případě jakýchkoliv problémů odprodat bance před lhůtou splatnosti.

Platební morálka je poplatná teritoriu Latinské Ameriky a Karibiku, je tedy třeba dbát na řádný výběr obchodního partnera, na jeho serióznost, kvalitu a bonitu a využívat všechny dostupné formy zajištění devizové návratnosti vynaložených prostředků na obchodní operace. Při výběru obchodního partnera využívat služeb bank a specializovaných kanceláří na včasné obstarání a vyhodnocení bankovních a kancelářských informací o dané firmě (komerční banky, kanceláře Dun and Bradstreet aj.).

zpět na začátek

8.10. Významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Haiti není příliš významnou destinací pro organizování mezinárodních veletrhů a výstav. Nejsou k dispozici ani údaje o event. regionálních výstavních akcích nebo specializovaných výstavách.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek