Hospodářský profil spolkové země Dolní Sasko

8. 12. 2014 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Kapitoly článku

Dolní Sasko má velký ekonomický potenciál především díky automobilovému (Volkswagen) a námořnímu průmyslu. Pro zlepšení své konkurenceschopnosti zavedla země v roce 2013 finanční podporu pro začínající podniky, za účelem vytvoření nových pracovních míst. Od roku 2014 zde také platí nový zákon o zadávání veřejných zakázek. Prioritou zemské vlády je zlepšit podmínky hlavně pro malé, střední a začínající podniky.

1. Základní údaje

1.1. Geograficko-demografické údaje

Spolková země Dolní Sasko (německy Bundesland Niedersachsen) je svou rozlohou 47 613 km² po Bavorsku druhou největší zemí Spolkové republiky Německo a má 7,791 mil. obyvatel (údaj z r. 2013). Hustota osídlení je pod celoněmeckým průměrem – 164 obyv./ km² (SRN: 231 obyv./km2).

Jedná se o nížinnou zemi, která leží na severozápadě Německa při pobřeží Severního moře. Hraničí se státy Severní Porýní – Vestfálsko, Hesensko, Duryňsko, Sasko-Anhaltsko, Braniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko a Šlesvicko-Holštýnsko. Uvnitř území leží město Brémy, které je zároveň i samostatnou spolkovou zemí (jako Berlín a Hamburg).

Všechny řeky se odsud přímo či nepřímo vlévají do Severního moře. Nejdelšími řekami jsou Labe (Elbe), Weser a Ems. Země disponuje taktéž velkým množstvím přírodních jezer, největším jezerem je Steinhuderské jezero (Steinhuder Meer).

Okolo 82 % celé země zabírají lesní a zemědělské plochy. Je zde evidováno zhruba 1 270 chráněných krajinných oblastí, cca 700 přírodních rezervací a 13 národních parků. Největším NP je Wildeshauser Geest, který má rozlohu 155 400 ha.

1.2. Administrativní členění, města

Země se dělí na 10 okresních měst bez správního okrsku (Kreisfreie Städte), 7 velkých nezávislých měst (große selbständige Städte – zvláštní správní jednotka, existující pouze ve spolkové zemi Dolní Sasko, velikostí leží mezi okresním městem a obcí) a 59 samosprávných obcí.

Hlavní město:

 • Hannover (518,4 tis. obyvatel)

Další velká města:

 • Braunschweig (247,2 tis.)
 • Osnabrück (156,3 tis.)
 • Wolfsburg (122,5 tis.)
 • Göttingen (116,8 tis.)

1.3. Politická situace a správa země

 • Vznik země: Po 2. světové válce vznikla spojením země Hannover, svobodného města Braunschweig, Oldenburg a Schaumburg-Lippe.
 • Zákonodárný sbor – zemský sněm (Landtag) je volen na pětileté období.
 • Vládnoucí koalice: SPD a Zelení (die Grüne)

Rozdělení sil v Zemském sněmu od posledních parlamentních voleb (20. 1. 2013):

 • SPD: 49
 • Zelení (die Grüne): 20
 • FDP: 14
 • CDU: 54

Předseda vlády: Stephan Weil (SPD)
Kabinet sestává dále z 9 rezortních ministrů.

Hospodářská ministerstva:

 • Ministerstvo životního prostředí, energetiky a ochrany klimatu (Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz), ministr: Stefan Wenzel (Bündnis 90/Die Grünen)
 • Ministerstvo financí (Finanzministerium), ministr: Peter-Jürgen Schneider (SPD)
 • Ministerstvo hospodářství, práce a dopravy (Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr), ministr: Olaf Lies (SPD)
 • Ministerstvo zemědělství, výživy a ochrany spotřebitele (Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz), mnistr: Christian Meyer (Bündnis 90/Die Grünen)

2. Hospodářská situace

2.1. Základní ekonomická data

HDP – Dolní Sasko (2010–2013)
  2010 2011 2012 2013
HDP v běžných cenách (v mld. EUR) 216,3 228,7 233,81 238,98
Změna oproti předchozímu roku (%) 6,3 5,8 2,2 2,2

Zdroj: Destatis, listopad 2014

HDP na hlavu obyvatele činilo v roce 2013 30 149 EUR, což je oproti předchozím rokům zatím nejvyšší hodnota a leží pouze mírně pod celoněmeckým průměrem. (SRN: 33 355 EUR).

Významnou roli hrají v Dolním Sasku malé podniky do 10 zaměstnanců – tvoří 89,9 % všech podniků. Podniky od 10 do 49 zaměstnanců tvoří 8,1 % podniky od 50 do 249 zaměstnanců 1,7 %. Podniky s více než 250 zaměstnanci tvoří na trhu pouze 0,3% podíl.

Výrobní průmysl (hornictví, těžba nerostných surovin a zpracovatelský průmysl) 26,1 %
Zemědělství/potravinářský průmysl 17,6%
Opravy a údržba motorových vozidel 16,4 %
Zdravotnictví a sociální péče 15,3 %
Stavebnictví 6,9 %
Ostatní služby 7,1 %

Zdroj: www.statistik.niedersachsen.de, listopad 2014

Nezaměstnanost 2010–2013
  2010 2011 2012 2013
Počet nezaměstnaných 298 652 274 707 264 543 269 207
Míra nezaměstnanosti (%) 7,5 6,9 6,6 6,6

Zdroj: Destatis, listopad 2014

Průměrná hodinová mzda v Dolním Sasku v roce 2013 činila 18,82 EUR, tedy asi 3000 EUR za měsíc (SRN: 3 449 EUR.).

Stav zadlužení za rok 2013 činil 65,44 mld. EUR, což odpovídá zadluženosti 8 401 EUR/obyv. Zadlužení země každým rokem stoupá, v roce 2013 přesáhla hodnota 60 mld. EUR. Zemská vláda Dolního Saska byla za tento negativní rekord velmi ostře kritizována. Avšak přes všechny sliby a snahy zemské vlády o úspory a krátkodobé rozpočtové kompenzace dluh nadále stoupá.

2.2. Struktura odvětví

Průmysl

Hlavním ekonomickým centrem Dolního Saska je region Hannover, který je zároveň i součástí evropského metropolitního regionu Hannover – Braunschweig – Göttingen – Wolfsburg. Tento region tvoří hlavní průmyslové centrum celého Dolního Saska, stěžejními odvětvími jsou především automobilový průmysl a strojírenství.

K největším podnikům patří automobilové koncerny Volkswagen AG (Wolfsburg) a Continental AG (Hannover), dále pak cestovní kancelář TUI AG, pojišťovna Talanx AG, výrobce oceli a železa Salzgitter AG a energetický koncern EWE AG.

Významnou roli hraje pro Dolní Sasko také oblast těžby a zpracování surovin, zejména rašeliny, písku a štěrku, kde má tato spolková země v rámci Německa vedoucí pozici.

Zemědělství

Zemědělství má v Dolním Sasku stěžejní roli. Mezi spolkovými zeměmi má v této oblasti vedoucí pozici. Potravinářský průmysl je po automobilovém průmyslu druhým nejvýznamnějším hospodářským sektorem.

Přírodní podmínky pro zemědělství jsou v Dolním Sasku velmi rozdílné. Na jihu se např. pěstuje převážně cukrová řepa a obiloviny, ve středu země je půda spíše neúrodná a pěstují se zde hlavně brambory a díky vysokému obsahu písku v půdě také místní specialita – chřest. Na severu a pobřeží převažuje chov dobytka.

Kromě pěstování zeleniny a chovu dobytka je další důležitou zemědělskou oblastí pěstování ovoce, a to hlavně na severu.

Turismus

Oblast na pobřeží Severního moře těží především z turismu, rybolovu a zpracování produktů z ryb. Především v letních měsících je oblast pobřeží Severního moře turisty často vyhledávanou destinací. V roce 2013 zde bylo evidováno cca 40 milionů noclehů, což řadí Dolní Sasko na 4. místo návštěvnosti v rámci všech spolkových zemí.

Doprava

Hlavní dopravní uzel tvoří hlavní město Hannover, kde se nachází také hlavní letiště Hannover-Langenhagen (HAJ).

Z ekonomického hlediska hraje pro Dolní Sasko důležitou roli především lodní doprava. Země má celkem devět přístavů – největší z nich jsou Wilhelmshaven, Nordenham, Emden, Cuxhaven a Brake.

V roce 2011 prošlo těmito přístavy zboží v objemu 46 milionů tun. Přístav Emden funguje hlavně jako nakládací přístav pro vozy Volkswagen, Oldenburg je zase významným přístavem pro překládání zemědělských produktů.

V roce 2012 proběhla v přístavu Wilhelmshaven, za finanční pomoci města Brém, výstavba nového kontejnerového přístavu JadeWeserPort, přičemž se jednalo o jeden z největších infrastrukturních projektů v posledních desetiletích v severním Německu.

Energetika

V Dolním Sasku jsou stále v provozu dvě jaderné elektrárny (Emsland, Grohnde). Země má také největší zásoby zemního plynu v Německu – je zde těženo 95 % celkové německé produkce zemního plynu a 40 % produkce ropy.

V národním srovnání z roku 2011 vyšlo Dolní Sasko jako největší producent elektřiny z bioplynu. Země se ale soustředí i na další obnovitelné zdroje – např. je zde instalováno cca 5 480 větrných elektráren, v rámci přerozdělování subvencí na OZE dosáhlo Dolní Sasko v r. 2013 pozitivního salda 224 mil. EUR. OZE zůstávají pro Dolní Sasko prioritou a vláda hodlá i nadále zvyšovat investice do výzkumu a nových technologií.

2.3. Zahraniční obchod

Vývoj zahraničního obchodu (v mil. EUR)
  2010 2011 2012 2013
Vývoz 65 842,5 75 441,9 78 891,1 77 409,2
Dovoz 72 583,2 83 296,3 89 395,6 82 455,3

Zdroj: Destatis, listopad 2014

Dolní Sasko se na německém exportu podílelo 7,1 % (-1,6 % oproti předchozímu roku), na celkovém německém importu pak 9,1 % (-8,2 % oproti předchozímu roku).

Hlavní obchodní partneři:

Graf: Zahraniční obchod, Dolní Sasko

Graf: Německo, zahraniční obchod Dolního Saska

Komoditní struktura ZO Dolního Saska (2013)

Tabulka: Dolní Sasko, zahraniční obchod

Zdroj: IHK Hannover

2.4. Veletrhy, klastry

Významné veletrhy v Dolním Sasku:

 • Hannover Messe (průmyslový veletrh, web veletrhu)
 • CeBIT (největší světový veletrh informačních technologií, Hannover, web veletrhu)
 • Agrotechnica (veletrh zemědělské techniky, Hannover, web veletrhu)
 • IZB (veletrh dodavatelů v automobilovém průmyslu – 1x za dva roky, Wolfsburg, web veletrhu)
 • IAA – Internationale Automobil-Ausstellung (jeden z největších automobilových veletrhů na světě, Hannover, web veletrhu)

Hlavní klastry:

 • BioRegioN – Innovationsnetzwerk Life Sciences Niedersachsen – biologie,medicína, biomedicína a biotechnologie, podpora inovací, další informace
 • Maritime Cluster Norddeutschland – projekt spolkových zemí Hamburg, Dolní Sasko, Šlesvicko-Holštýnsko a IHK Nord – podpora inovací a technologií v námořní dopravě, další informace
 • eHealth.Niedersachsen – iniciativa spolkového ministerstva hospodářství, práce a dopravy, posílení ekonomického potencionálu zdravotnictví, další informace
 • Initiative ikn2020 – kooperace dolnosaských regionů, podpora informačních a komunikačních technologií, další informace
 • NMN – Nano- und Materialinnovationen Niedersachsen – nové materiály, lehké konstrukce a povrchové a výrobní technologie, spolupráce ekonomických a vědeckých subjektů, další informace
 • NieKE – podpora potravinářského průmyslu především z hlediska inovací, propojuje podniky z tohoto odvětví, s vysokoškolskými a vědeckými instituty, další informace
 • Mobilität – posílení mobility a technologií v Dolním Sasku, s důrazem na region Hannover- Braunschweig- Göttingen- Wolfsburg, další informace
 • Energiespeicher und –systeme – energeticky účinné a úsporné technologie ukládání energie, které může mj. sloužit jako vyrovnávací paměť pro přebytečné energie z obnovitelných zdrojů, další informace

3. Hospodářské vztahy Dolního Saska s Českou republikou

Objem zahraničního obchodu mezi Dolním Saskem a ČR činil v r. 2013 cca 5,05 mld. EUR, tj. necelých 8 % celkového česko-německého obchodu. Český export do Dolního Saska v posledních letech rostl (2013: 2,6 mld. EUR), naopak dovoz z Dolního Saska v posledních dvou letech mírně poklesl. Bilance je mírně pozitivní pro ČR.

Graf: Obchodní výměna ČR a Dolního Saska

Hlavní komoditní položky vzájemného obchodu odrážejí strukturu dolnosaské ekonomiky. ČR vyváží do Dolního Saska zejm. automobily a díly (25 %), jež se stroji a elektrickými zařízeními tvoří zhruba polovinu exportu. Další významné položky souvisejí s automobilovým sektorem – gumové, plastové a kovové výrobky.

Téměř polovinu dovozu z Dolního Saska (1,6 mld. EUR) tvoří automobily a díly, zhruba 10 % pak stroje, další výrazné položky (3–5 %) pak plastové, gumové a chemické výrobky, elektrická zařízení a potraviny včetně krmiv.

Dolní Sasko patří ke spolkovým zemím s největším objemem investic v ČR, mj. díky investici VW (Škoda Auto). Celkový objem dolnosaských přímých investic v ČR (stav 2012) činil 1,7 mld. EUR, součet přímých a nepřímých pak 5,685 mld. EUR, data pro české investice v Dolním Sasku bohužel z důvodu utajení jednotlivých údajů nejsou k dispozici. Podle statistických údajů Spolkové banky působilo v ČR v r. 2012 zhruba 55 společností s kapitálovou účastí z Dolního Saska, generující obrat 14,2 mld. EUR a zaměstnávající 44 000 osob. V opačném případě tomu bylo 23 v Dolním Sasku s kapitálovou účastí z ČR, s obratem 4 mld. EUR a zaměstnávající 2 000 osob.

České instituce v teritoriu:

Spolková země Dolní Sasko spadá do gesce obchodně-ekonomického úseku ZÚ Berlín (commerce_berlin@mzv.cz). V rámci platného dohody o spolupráci mezi MPO a MZV je konkrétní asistence firmám, průzkumy trhu aj. svěřena zahraniční kanceláři CzechTrade v Düsseldorfu (duesseldorf@czechtrade.cz). Poradenství a další servis českým firmám na výhodné komerční bázi (zejména právní) může poskytnout – i v češtině, Sdružení českých podnikatelů v SRN – VTUD (Vereinigung der Tschechischen Unternehmen in Deutschland e.V.).

OEÚ ZÚ Berlín může nadto doporučit spolupráci s dalšími daňovými a právními poradci se znalostí českého jazyka, případně s tlumočníky, ale i účast na odborných veletrzích mimo oficiální účasti aj. Souhrnný informační servis (praktické informace pro exportéry, informace k zaměstnávání v SRN/vysílání pracovníků, sektorové informace a příležitosti, newsletter k vývoji německé ekonomiky, kontakty, aktuality aj.) jsou k dispozici na stránkách obchodně-ekonomického úseku.

Příloha ke stažení:

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Berlíně (Německo).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek