Polemika: Bude kurzarbeit přínosem?

23. 9. 2015 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Společně s novelou zákona o zaměstnanosti bude znát česká legislativa od října i kurzarbeit. Co přinese?

Tedy možnost firem při náhlém výpadku zakázek poslat zaměstnance domů a vyplácet jim 70 procent mzdy. Zaměstnavatel samotný přitom bude platit 50 procent mzdy a zbylých 20 procent stát. Je to v současné situaci na trhu práce a v ekonomice užitečný nástroj?

PRO

Jde o přínos pro zaměstnavatele i stát

Podle předmětného ustanovení zákona o zaměstnanosti může Úřad práce České republiky poskytnout zaměstnavateli příspěvek na základě písemné dohody, pokud na straně zaměstnavatele nastane překážka v práci z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách nebo z důvodu živelní události.

O příspěvek mohou žádat zaměstnavatelé, kteří nemohou z uvedených důvodů přidělovat zaměstnancům práci v rozsahu nejméně 20 procent stanovené týdenní pracovní doby, a zároveň bude zaměstnavatel těmto zaměstnancům vyplácet nejméně 70 procent průměrného výdělku.

Pokud zaměstnavatel splní uvedené podmínky, může požádat Úřad práce ČR o poskytnutí příspěvku v době částečné nezaměstnanosti. Výše příspěvku činí 20 procent průměrného výdělku zaměstnance, nejvýše však 0,125násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla uzavřena dohoda.

Pro představu – výše průměrné mzdy za rok 2014 činila 25 179 korun, maximální výše příspěvku by tak v tuto chvíli činila 3147 korun měsíčně na jednoho zaměstnance. Příspěvek může být poskytován nejdéle po dobu šesti měsíců s možností jednoho opakování o stejnou dobu.

Účelem opatření je zmírnění hospodářských potíží firem, kdy zaměstnavatel po určitou přechodnou dobu nemůže zaměstnancům přidělovat práci a kdy se po určité době předpokládá obnovení odbytu a výroby v původním rozsahu. V takovém případě je příspěvek přínosem jak pro zaměstnavatele, který nepřijde o zapracované zaměstnance, tak pro stát, který ušetří prostředky státního rozpočtu, jež by byly vyplaceny na podporách v nezaměstnanosti.
Jiří Vaňásek, ředitel odboru trhu práce na MPSV

PROTI

Trh má prioritnější potřeby

Podíváme-li se na aktuální situaci na trhu práce v České republice, naskytne se nám zhruba takovýto obraz: druhá nejnižší míra nezaměstnanosti v EU, přibližně sto tisíc volných a neobsazených pracovních míst a něco přes čtyři sta padesát tisíc uchazečů o práci.

Připomeňme jen, že v čase krize bylo na jedno volné místo až šestnáct uchazečů. Počet nově vytvářených pracovních míst výrazně vzrůstá úměrně nárůstu nových průmyslových zakázek (v červnu meziročně o 11 procent) při stále se zvyšujícím využívání kapacit.

V této situaci je opravdu výrazná menšina těch, kteří by si přáli či by přirozeně potřebovali omezení a nastavení útlumového či překlenovacího výrobního programu. Někdo by mohl namítnout, že nynější dobu hojnosti mohou vystřídat horší časy – a má pravdu – a že je dobré být na zhoršenou situaci připraven.

Ano, jistě. Nicméně momentálně má trh práce u nás podstatně prioritnější potřeby – jak zajistit odpovídající lidské zdroje pro oněch sto tisíc volných pozic tak, aby podnikatelé mohli reagovat na tržní poptávku, chopit se nabízených příležitostí a nepřenechávat je (zahraniční) konkurenci; a současně též jak dovést na pracovní trh alespoň významnou část z oněch čtyř set padesáti tisíc, minimálně tedy těch, kteří o práci stojí a aktivně se přičiňují o její nalezení a své profesní uplatnění.

Nikomu z nich kurzarbeit v navržené podobě nepomůže. A to ani nehovoříme o jeho konkrétní obsahové náplni, dost vzdálené od té německé, jež v letech 2009 až 2010 nepochybně přispěla k tehdejšímu „zázraku“, když v době líté recese míra nezaměstnanosti v Německu systematicky klesala.

Jako prevence před – někdy v budoucnu – tíživou situací na trhu práce je kurzarbeit bezpochyby v pořádku, nicméně v jednodušší a z pohledu časové realizace komfortnější podobě. Žádoucí by bylo lépe zacílit tento nástroj na potřeby firmy, která se ocitne v přechodných a řešitelných problémech.
Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory České republiky

Převzato z časopisu Profit

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek