Indie: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

20. 9. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

Motorem růstu indické ekonomiky není na rozdíl od jiných rychle rostoucích zemí export, ale domácí spotřeba. Indie tak dlouhodobě vykazuje hluboké záporné saldo na obchodním účtu platební bilance, které dosahuje kolem 100 miliard dolarů ročně. Výrazně vyšší objem dovozů do Indie přitom mimo jiné ukazuje, že světoví exportéři se na indickém trhu ve srovnání s domácí konkurencí velmi dobře prosazují. Naopak indické firmy mají na zahraničních trzích zřejmě nižší konkurenceschopnost nebo se zatím „spokojí“ s rychle rostoucí poptávkou v Indii, která je vydatně živená hospodářským růstem. Rychle rostoucí trh je pro český export nepřehlédnutelnou příležitostí.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Automobilový průmysl

V uplynulém finančním roce (duben 2016 až březen 2017) dosáhla celková roční výroba všech vozidel v Indii 25 314 460. Indický trh je charakterizován drtivou převahou prodejů dvoukolových vozidel, osobní automobily mají na výrobě podíl 13 %. Odhaduje se, že do roku 2020 bude automobilový průmysl v Indii třetím největším na světě po Číně a USA. Vláda předpokládá, že počet ročně vyrobených osobních automobilů se do roku 2026 zvýší na trojnásobek: 9,4 milionu kusů. Indie nabízí českým výrobcům zajímavé příležitosti. Zvyšuje se koupěschopná poptávka, ale zároveň se tato poptávka postupně kultivuje směrem ke kvalitě odpovídající našim, evropským standardům. To často nutí indické podnikatele hledat v Evropě dodavatele, subdodavatele a nebo partnery s odpovídajícími technologiemi pro výrobní kooperaci. Automobilový průmysl je dlouhodobě tahounem českých exportů do Indie, nicméně potenciál pro další růst a pro další pronikání českých výrobců na indický trh tu bezpochyby stále je.

Civilní letecký průmysl

V roce 2017 zaznamenala Indie meziroční sedmnáctiprocentní růst počtu cestujících přepravených leteckou dopravou, když celkový počet pasažérů činil 117,2 milionů. Stávající vládní politika rozvoje letecké dopravy chce vytvořit takové podmínky, aby se počet letenek zvýšil na 300 milionů v roce 2022 a dokonce 500 milionů v roce 2027. Indie se celkovým počtem prodaných letenek řadí mezi deset největších trhů na světě a má vizi stát se součástí vedoucí trojice pomyslného žebříčku. Přitom již v roce 2017 se počtem objednaných letadel, který převýšil 1 000 kusů, stala Indie třetím největším trhem na světě. Poptávka po letecké dopravě je daná rozlohou indického subkontinentu a se zlepšující se životní úrovní dynamicky stoupá. Vzniká proto tlak na výstavbu nových letišť, modernizaci a zvyšování kapacity letišť stávajících. Zvyšující se poptávka po letecké dopravě se promítá i do potřeby rozšiřování letadlového parku včetně letadel s nižší přepravní kapacitou, která jsou vyráběna v Česku a hodí se pro provoz v odlehlých a těžko dostupných oblastech. Údržba a oprava letadel se musí provádět v zahraničí, protože domácí servisní kapacita není dostatečná. Příležitost uplatnit se v Indii mají české firmy v doprovodných službách, včetně školení pilotů a dispečerů letového provozu. V příštích pěti letech budou místní aerolinky podle odhadu věcně příslušného ministerstva potřebovat 7 000 pilotů. Šanci mají rovněž dodavatelé radarů, technologií pro letiště, ale i leteckých dílů a včetně motorů pro letecký průmysl.

Důlní, těžební a ropný průmysl

Indie je třetím největším producentem uhlí na světě, a to po USA a Číně. Podle nejnovějších údajů indické státní agentury "Geological Survey of India" z dubna 2017 se indické zásoby uhlí odhadují na 315,175 miliard tun, čímž byl odhad oproti roku 2016 zvýšen o téměř 15 miliard tun a oproti roku 2006 o 223 miliard tun. Těžba plynu v posledním fiskálním roce zaznamenala mírný pokles, ve střednědobém horizontu však dle vládních prognóz dojde k nárůstu těžby i importu.

Hlavní příležitosti pro české firmy tkví v dodávkách strojů, strojních zařízení a vybavení pro těžbu. Konkrétní poptávka spočívá v bezdrátových komunikačních systémech pro horníky, v systémech pro sledování pohybu osob pod zemí, technologie vedoucí ke zvýšení bezpečnosti při těžbě, technologie na alternativní spalování metanu, hydrogenační extrakce uhlí, zplyňování uhlí, karbonizace či dodávky a výstavba mořských těžebních plošin (ropa, plyn). Potenciální příležitost tkví i v poptávce po nákladních automobilech v těžebním průmyslu.

Povrchové doly poptávají monitory sesuvu svahů hlušiny na haldách. Projekty zplyňování podzemních zásob hnědého uhlí včetně studií proveditelnosti jsou další z velkých příležitostí, kde uplatnit české technologie. Do budoucna lze očekávat komparativní výhodu českých technologií, jelikož Indie při dobývání uhelných zásob bude nucena z části přikročit k hlubinné těžbě, se kterou má Česká republika zkušenosti. V neposlední řadě, Indie na cestě k energetické soběstačnosti, představuje příležitost pro dodávky investičních celků v petrochemickém průmyslu.

Energetický průmysl

Energetický průmysl lze co do kvantity příležitostí považovat za jeden z oborů s největším potenciálem v Indii. Mnoho dodávek však do Indie míří z Číny a příležitostí, kde se zákazník nerozhoduje podle ceny, ale podle kvality, je o poznání méně. Dle indického vládního prognostického ústavu Niti Aayog se do roku 2040 zvýší spotřeba energie trojnásobně. Zároveň ale Indie nedisponuje určitými zdroji energetických surovin (ropa, plyn), orientace na obnovitelné zdroje je proto masivní. Obecně lze shrnout příležitost v oboru pro všechny výrobky s nálepkou „energeticky úsporných“. Jedná se opravdu o celou škálu produktů, které lze prezentovat jako energeticky šetrné: LED žárovky, „smart“ systémy domácích a industriálních osvětlení, dopravní prostředky, hromadná doprava, atd, atd.

Při výrobě elektrické energie je patrná poptávka zejména po solárních panelech, a to volně stojících, ale rovněž střešních, včetně těch na vlakových vagonech. Stejně tak jsou poptávány fotovoltaické příslušenství a komponenty pro jejich finální montáž. Dále solární moduly a panely pro pohon vodních pump pro zavlažování. To představuje perspektivní obor pro výrobce velkých solárních parků, ale i malých jednotek typu veřejného osvětlení na solární pohon.  Jaderná energetika není předmětem veřejných tendrů, nicméně v říjnu 2010 si Indie předsevzala ambiciózní plán dosáhnout v roce 2030 kapacity jaderných elektráren 63 GW. 4 bloky o výkonu 700 MW jsou ve výstavbě a mnoho dalších je v přípravě. Příležitost pro Česko spočívá spíše ve výzkumu. Termální elektrárny jsou v Indii zastaralé a často funkční na sovětských systémech. Firmy vyrábějící efektivní turbíny, chladící věže či technologie na odsíření zaznamenávají poptávku po jejich výrobcích.

Velké vodní díla i malé hydroelektrárny doplácí na zdlouhavý a byrokratický schvalovací proces, nicméně turbíny patří mezi další poptávané produkty. Příležitost představují i „větrná pole“, jejichž rozvoj je v Indii velký. Příležitosti v Indii mají i firmy z oblasti distribuce elektrické energie. Sloupy vedení, elektrokeramika, ale také tzv. „Smart Grids“ patří mezi nejpoptávanější. V oblasti plynu má Indie zájem o chytrá měřidla plynu, software či příslušenství v podobě handsetů pro odečty.

Chemický průmysl

Spotřeba chemických výrobků na hlavu je v Indii hluboko pod světovým průměrem. Dovoz chemikálií je relativně málo zatížený cly. Šance na indickém trhu vidí i zahraniční investoři. Podle analýzy společnosti Tata by měla výroba chemikálií v Indii do roku 2019 díky průměrnému devítiprocentnímu růstu překročit hranici 200 mld. USD. Poroste například spotřeba léčiv a s rozvojem intenzivního zemědělství také používání chemických hnojiv a agrochemických produktů. V českém vývozu se tradičně prosazují některé chemikálie, které jsou určené pro další průmyslové zpracování, například v elektrotechnickém průmyslu.

ICT

Indie je ICT velmocí a bilance obchodu s ICT produkty jasně hovoří v její prospěch. Příležitost pro české firmy spočívá zejména ve spolupráci v oblasti e-commerce, start-upů či „netradičních“ odvětví typu monitoringu reliéfu s propočty založenými na souřadnicích GPS. Zdravotnická střediska a nemocnice vyžadují speciální software pro obsluhu svých zařízení. Další oblastí, kde lze spatřit příležitost pro český ICT sektor jsou řídící infrastrukturní systémy, zejména pokud jde o leteckou či železniční dopravu či pro koncepty tzv. „chytrých měst“, kde Indie poptává chytrá řešení. Vláda Indie vyhlásila program na jejich podporu a cíleně podporuje více než 100 z nich s cílem automatizace, digitalizace a zefektivnění městských služeb a činností, včetně městské hromadné dopravy, odpad. hospodářství, parkování, energetických úspor, fungování veřejné správy a komunikační platformy při styku s veřejností. Příležitostí pro české firmy představuje i vývoj her a filmový průmysl. Perspektivní se jeví i oblast kybernetické bezpečnosti a zabezpečení. Indie se stala globálním centrem poskytování sdílených služeb. Vláda slibuje také zavedení vysokorychlostního internetu do každé vesnice, což znamená příležitost pro výrobce datových kabelů.

Kovozpracovatelský průmysl

V českém vývozu se v uplynulých letech úspěšně prosazovala ocel a výrobky z oceli. Ve finančním roce 2017 byla Indie z hlediska objemu dovozů (2 mil. tun) jedenáctým největším dovozcem oceli na světě. Indie dováží například významné množství nástrojové oceli, protože domácí výroba nedosahuje takového objemu, aby stačila pokrýt poptávku po tomto druhu oceli v různých oblastech průmyslové výroby. Indická vláda v tomto směru dokonce projevila zájem o transfer českých technologií výroby nástrojové oceli. S úspěchem se na indickém trhu prosazovaly v uplynulém období také například ocelové nádoby na plyn nebo spojovací kovové prvky.

Obranný průmysl

Indie je největším dovozcem zbraní na světě. V posledních čtyřech letech indické ozbrojené složky nakoupily zbraňové systémy v hodnotě 38,8 mld. USD a z toho více než polovinu dodaly zahraniční výrobci. Příležitost k uplatnění mají špičkové české technologie, které se prosazují celosvětově – například radiolokátory. Stejně tak mají šanci české firmy s nabídkou modernizace techniky ruské provenience. Politické ambice Indie a situace na severních hranicích vytvářejí tlak na posilování bojeschopnosti a tím i na vyšší výdaje na nákup techniky. Indická vláda do značné míry liberalizovala příliv přímých zahraničních investic do domácího obranného průmyslu a zrychlila vydávání povolení na zbrojní výrobu soukromým firmám s cílem umožnit vytváření společných podniků se zahraničními partnery. Smyslem je podpořit přísun moderních zahraničních technologií a zajistit si bezpečnější přísun dodávek obranné techniky tím, že se bude vyrábět přímo v Indii. Nákupní politika upřednostňuje mezinárodní výrobní spolupráci před dovozy a byla upravena v souladu s vládní iniciativou Make in India. Celá řada indických firem vidí v tomto oboru příležitosti a je připravena se zahraničními partnery zakládat společné podniky.

Sklářský a keramický průmysl

Zvyšující se životní úroveň střední příjmové třídy vytváří dodatečnou poptávku po kvalitnějších dekorativních výrobcích ze skla. Indičtí zákazníci vyhledávají tradiční vzory, ale také moderní designové kusy. České sklářské firmy přitom věnují indickému trhu tradičně velkou pozornost. Dlouhodobě se zde prosazují skleněné komponenty používané na oděvech a nabízena je i skleněná bižuterie pocházející z českých skláren. Výstavba reprezentativních rezidenčních komplexů, nákupních center, luxusních hotelů a nových letištních hal dává prostor pro velkoprostorové sklářské instalace, jež české firmy dokázaly v mnoha případech úspěšně realizovat. Zájem je o tradiční i moderní skleněná svítidla a čeští exportéři této poptávce vycházejí vstříc.

Služby

Indie představuje významného vývozce služeb zejména v oboru informačních technologií a sdílených služeb, ale zároveň nabízí indický trh služeb celou řadu zajímavých obchodních a investičních příležitostí. Například ve finančních službách je česká firemní přítomnost již díky investicím poměrně zřetelně patrná. K dalším perspektivním oblastem služeb, kde se české firmy mohou uplatnit, patří zejména cestovní ruch a dopravní služby, zejména v letectví. Velký potenciál má i školství, pokud jde o přijímání indických studentů na české vysoké školy. Indii patří jedno z předních míst v počtu studentů vysílaných ke studiu do zahraničí (tradičně do Velké Británie, ale nově také ve velké míře do USA, Kanady, Austrálie atd.). Česko nabízí indickým studentům studium v angličtině, zejména pokud jde o lékařství, chemii, zemědělství, ekonomii a technické obory.

Strojírenský průmysl

České strojírenství má v Indii vynikající pověst. V některých továrnách dosud fungují stroje československé provenience a díky dobrým zkušenostem s jejich spolehlivostí Indové českým strojům obecně důvěřují. Oceňují jejich kvalitu a také robustnost, protože české stroje snesou horší zacházení v obtížných klimatických podmínkách, které se v některých částech Indie vyznačují suchým horkým počasím a vyšší mírou prašnosti. Indický zákazník je velmi citlivý na cenu a české stroje pro něho představují zajímavou kombinaci kvality a ceny. Indický průmysl se podle odhadů podílí na tvorbě HDP kolem 16%. Vládní iniciativa Make in India má mimo jiné ambiciózní cíl do roku 2022 průmyslovou produkci zvýšit až na 25% a nahradit tak velký objem dovozů domácí produkcí. Podpora rozvoje domácího průmyslu se mimo jiné projevuje tím, že zahraniční dodavatelé, kteří jsou připraveni technologicky spolupracovat s indickými průmyslovými podniky a alespoň částečně dodávanou produkci vyrábět v Indii, jsou při zadávání velkých zakázek preferováni. Současně se mohou státní a soukromé podniky opřít o vládní podporu v oblasti nákupu strojního zařízení v rámci iniciativy Make in India.

Textilní průmysl

Perspektivy textilního průmyslu jsou s ohledem na výrobní schopnosti Indie omezené. Existují ale „skuliny“ na trhu, které představují možnosti uplatnění, zejména u technologicky vyspělých produktů. Těmi jsou myšleny zejména nanotextílie, včetně speciálních, určených pro zdravotnický průmysl. Dodavatelské možnosti rovněž existují v technických a průmyslových textíliích, dále dodávky pro automobilový průmysl ve formě polstrování, výplní, koberců. Perspektivní jsou i ochranné oděvy, pracovní oděvy či oděvy pro personál. Mezi speciální produkty, po kterých je evidována poptávka dále náleží nehořlavé záclony, ložní prádlo či vybavení pro hotely.  V segmentu nejkvalitnějších látek hledají indické společnosti dodavatele s konkurenceschopnější cenou než od tradičních italských partnerů, ačkoli se nejedná o významné množství.

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Hlavní vládní projekty v tomto oboru jsou Čistá Ganga, Čistá Indie a Chytrá města. Indie skýtá v oblasti odpadového hospodářství velký nevyužitý potenciál. Jsou to zejména projekty na spalování komunálního odpadu a využití tepla a elektřiny takto získané. Perspektivní jsou rovněž mobilní úpravny vody, mobilní zařízení na čištění a desalinaci vody, stacionární čistírny odpadních vod, zařízení na zamezení ztrát vody při distribuci, technologie vedoucí k šetrnějšímu využití vody, a to na spotřebitelské i průmyslové úrovni. Perspektivní jsou rovněž technologie vedoucí k snížení emisí, znečištění ovzduší, prevence i následující opatření, včetně měřících zařízení a software.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Výdaje na zdravotnictví v Indii mají stoupající tendenci. Existuje prostor pro české výrobce nemocničního vybavení a zdravotnické elektroniky. S rostoucí kupní silou indické střední třídy roste v Indii počet soukromých nemocnic a klinik, které potřebují moderní lékařské přístroje. Současně se indický zdravotnický průmysl snaží o zavedení vlastní výroby a kopírování dovážených produktů.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Zemědělství je stále velmi významným sektorem indického hospodářství. Podílí se z hlediska přidané hodnoty až 17,3 % na tvorbě HDP a zaměstnává téměř polovinu ekonomicky aktivního obyvatelstva (48,9 %). Vláda podporuje rozvoj organického zemědělství a snaží se tak přispět ke snižování objemu používaných chemických hnojiv. Velkým problémem je zajištění zavlažování rozsáhlých ploch při úsporném zacházení s vodou. Na druhou stranu se zvyšuje používání moderní mechanizace s cílem maximalizovat výnosy na hektar a minimalizovat ztráty. Šanci tak mají dodavatelé moderních technologií do zemědělství.

Potravinářství se může díky rostoucímu počtu obyvatelstva opřít o zvyšování poptávky. Zlepšující se životní úroveň se promítá do změny spotřebitelských vzorců a větší šanci tak mají západní potraviny, například cereálie. Zájem je o kvalitní bílý mák, který se pěstuje i v Česku a má uplatnění mimo jiné jako příměs do indického koření. Indie dováží celou řadu zemědělských komodit, včetně například jablek, obilí a luštěnin.

Z hlediska českých vývozních položek v potravinářství je jistě zajímavé například pivo, které v Indii patří k nejoblíbenějším alkoholickým nápojům. Indické pivovary produkují pivo „mild“ (4-5 % alkoholu) a „strong“ (6-8 % alkoholu), které se prodává nejčastěji v lahvích o objemu 650 ml. Clo na dovoz piva a ostatních alkoholických nápojů je velmi vysoké, což je jeden z důvodů, proč velké nadnárodní pivovarnické skupiny mají pivovary přímo v Indii. Potenciál prodeje českého piva v Indii není malý, neboť existuje poměrně slušné povědomí o Česku jako pivní velmoci. Šanci mají čeští pěstitelé chmelu a úspěch zde zaznamenali i dodavatelé technologií do pivovarů a minipivovarů.

Zpracovatelský průmysl

Konkrétně jde především o dřevozpracující a papírenský průmysl. Dřevo jako surovina má v Indii stále mnohem širší uplatnění než v průmyslově vyspělých zemích. Je důležitým materiálem v celé řadě oborů od výroby nábytku až po stavebnictví. Zpracování dřeva má vazbu i na papírenský průmysl, který má před sebou velmi dobrou perspektivu, protože spotřeba papíru na obyvatele je v Indii hluboce pod průměrem vyspělejších zemí. Dominantním zdrojem energie je v Indii uhlí. Indie má sice jedny z největších zásob uhlí na světě, ale toto uhlí je nekvalitní a není koksovatelné. Indie proto dováží koks.

Železniční a kolejová doprava

Indie zažívá „boom“ železniční a městské kolejové dopravy. Rozvoj infrastruktury se týká vyhrazení speciálních koridorů pro nákladní železniční dopravu a s tím spojené projekty na výstavbu. Probíhá rovněž intenzivní elektrifikace a výstavby dvou paralelních kolejových tratí namísto sólových. Poptávka je dále po výstavbě/přestavbě nádraží. Projekty tramvajové dopravy jsou ve fázi studii proveditelnosti v Dillí, které jsou poptávány municipálními orgány.

Rozvoj metra v Indii je obrovský a téměř každý měsíc je v některém z indických měst otevřena celá či část linky metra. Lze tedy říci, že chování spotřebitelů se mění a hromadná doprava začíná být brána vážně státem i občany. Z infrastrukturního hlediska to znamená příležitost nejen pro dodavatele tratí, elektronického a zabezpečovacího zařízení, signalizačního a komunikačních technologií, ale i celých souprav či jejich částí. Častý je též zájem po automatických bezpečnostních dveřích na nástupištích. Velký potenciál mají dále turnikety, prodejní a výdejové stroje na lístky či žetony. Kamerové a CCTV systémy patří mezi další často poptávané zakázky.

Indické železnice jsou 3. největší zaměstnavatel na světě, mají 4. nejdelší síť na světě a zastaralou infrastrukturu, která zoufale potřebuje obnovu. V souvislosti s růstem střední třídy a potřebě se přepravovat, pak představuje železniční doprava významný potenciál, představující příležitost pro české exportéry.

Poptávka po kolejnicích patří mezi nejhmatatelnější. Obdobně jako u městských kolejových systémů, telekomunikační, signalizační, zabezpečovací a elektronické systémy tvoří páteř příležitostí v infrastruktuře, společně s projekčními pracemi inženýrských železničních firem. Železniční stavební průmysl má v Indii velký potenciál.

Indická železnice prochází obdobím velkého růstu. Vysokorychlostní železnice jsou plánovány na několika trasách včetně koridoru Dillí – Agra. Mezi Mumbaí a Ahmedabádem se staví další vysokorychlostní trať.

V rámci kolejových vozidel se pak jedná jak o nákup nových, tak modernizaci stávajících vozů a lokomotiv. Konkrétní vybavení s největšími příležitostmi představují světla a technologie do mlhy, sedačky, automatické dveře, detektory vadných kolejnic, sací systémy toalet, kvalitní lité podlahy, interiéry a mnoho dalších komponentů, jejichž funkce se dají shrnout do 4 oblastí: zvýšení bezpečnosti, zvýšení komfortu, zvýšení přepravní kapacity a zvýšení přepravní rychlosti. Určitá poptávka byla zaznamenána na přestavbu lokomotiv na tzv. dual-fuel pohon (diesel a CNG). Brzdové systémy jsou poptávány napřímo i jakou součástí subdodávek, ačkoli často v počtu, který je splnitelný pouze minimem uchazečů.

Z indické strany začíná být zřetelný i zájem o výzkum a vývoj v oblasti železnice a také ve výměně zkušeností, získání know-how a navázání spolupráce na poli inovací. Trakce, trakční pohony a lokomotivy jsou předmětem velkého zájmu mnoha subjektů.

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Energetický průmysl

HS 8406 - Parní turbíny

HS 8411 - Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plynové turbíny

HS 8402 - Parní kotle zvané "na přehřátou vodu"

HS 8481 - Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.

Chemický průmysl

HS 4702 - Chemická dřevná buničina, druhů pro rozpouštění

HS 2808 - Kyselina dusičná, směs kyseliny sírové a dusičné

HS 2916 - Nenasycené acyklické a cyklické monokarboxylové kyseliny

HS 3809 - Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení barvení ap.

HS 3823 - Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace; technické mastné alkoholy

Strojírenský průmysl

HS 8426 - Lodní otočné sloupové jeřáby; mobilní zdvihací rámy, zdvižné obkročné vozíky, aj. vozíky

HS 8428 - ost. zvedací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení

HS 8429 - Samohybné buldozery, stroje na vyrovnávání terénu, rypadla, ap. s pohonem

HS 8455 - Stolice tratě válcovací válce pro ně

HS 8457 - Centra obráběcí, stroje obráběcí, stavebnicové

HS 8458 - Soustruhy pro obrábění kovů

HS 8459 - Obráběcí stroje pro vrtání, vyvrtávání, frézování ap., ne soustruhy

Důlní, těžební a ropný průmysl

HS 9999 - Těžební zařízení

ICT

HS 8537 - Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a. základny pro el. ovládání

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

HS 9018 - Lékařské, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje aj.

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 2203 - Pivo ze sladu

HS 0105 - Drůbež

HS 1004 - Oves

HS 1008 - Pohanka, proso, lesknice kanárská, obilí, ost.

HS 1106 - Mouka, krupice z luštěnin, manioku ap.

HS 1109 - Pšeničný lepek, též sušený

HS 1210 - Chmelové šištice, čerstvé, sušené ap.; lupulin

HS 2209 - Stolní ocet a jeho náhražky získané z kyseliny octové

HS 1207 - ost. olejnatá semena a olejnaté plody, též drcené

Obranný průmysl

HS 8710 - Tanky a jiná bojová obrněná vozidla, motorová

HS 9301 - Vojenské zbraně, jiné než revolvery, pistole a zbraně čísla 9307

HS 9302 - Revolvery a pistole, jiné než čísel 9303 nebo 9304

Vodohospodářský a odpadní průmysl

HS 8413 - Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny

HS 8421 - Odstředivky, odstředivé ždímačky; stroje k filtrování, čištění kapalin nebo plynů

CPA 37 - Služby související s odpadními vodami

Sklářský a keramický průmysl

HS 7013 - Stolní, kuchyňské, toaletní, kancelářské skleněné výrobky, pro výzdobu aj. účely

HS 7018 - Skleněné korálky, imitace perel, imitace drahokamů ap. zboží ze skla, jn. než bižuterie

HS 9405 - Svítidla a osvětlovací zařízení, včetně reflektorů a světlometů

Zpracovatelský průmysl

HS 2713 - Ropný koks, ropné živice a ost. zbytky minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů

HS 4408 - Listy na dýhování, překližky, ap., rozřezané, krájené nebo loupané ap., ‹ 6 mm

HS 4702 - Chemická dřevná buničina, druhů pro rozpouštění

HS 4806 -  Rostlinný pergamen, nepromastitelné papíry, pauzovací papíry aj.

HS 4812 - Filtrační bloky a desky z papíroviny

HS 4907 - Nepoužité poštovní ap. známky; akcie, dluhopisy ap. cenné papíry

Textilní a obuvnický průmysl

HS 5407 - Tkaniny z příze z hedvábí syntetického

HS 5509 - Příze z vláken střižových chemických

HS 5607 - Motouzy, šňůry, provazy a lana, splétané, impregnované, potažené ap. kaučukem nebo plasty

Automobilový průmysl

HS 8703 - Auta os., aj., vozidla motorová pro přepravu osob

HS 8702 - Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče

HS 8704 - Motorová vozidla pro přepravu nákladu

HS 8706 - Podvozky (chassis) vybavené motorem, pro motorová vozidla čísel 8701 až 8705

Železniční a kolejová doprava

HS 8601 - Lokomotivy a malé posunovací, závislé na vnějším zdroji proudu nebo akumulátorové

HS 8606 - Železniční nebo tramvajové nákladní vozy a vagony, bez vlastního pohonu

Civilní letecký průmysl

HS 8802 - Ost. letadla (například vrtulníky, letouny); kosmické lodě

HS 8526 - Přístr. radiolok. ap., radiové, pro řízení dálkové

HS 8411 - Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plynové turbíny

Kovozpracovatelský průmysl

HS 7214 - Ost. tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli

HS 7227 - Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, z ost. legované oceli

HS 7228 - Ost. tyče a pruty z ost. legované oceli

HS 7305 - Ost. trouby a trubky › 406,4 mm, ze železa nebo oceli

HS 7311 - Nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn, ze železa nebo oceli

Služby

CPA 85.42 - Služby v oblasti terciárního vzdělávání

CPA 55 - Ubytovací služby

CPA 64 - Finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování  


Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Investice

S liberalizací investičních pravidel se v Indii otevírá prostor pro investiční projekty českých firem. Největší a nejstarší investicí společnosti z ČR v Indii je závod na výrobu automobilů Škoda v Aurangabádu ve státě Maharáštra. V dubnu 2016 zde byl slavnostně otevřen závod společnosti Bonatrans na výrobu železničních soukolí. V roce 2017 vyrobil první stroje ve společném podniku v Indii Tajmac ZPS. Úspěšné ale mohou být i investice menších firem, jako například společný podnik na výrobu kabelových svazků založený v Indii společností Ray Service nebo závod na výrobu průmyslových a stavebních výtahů společnosti STROS a indického partnera Esquire.

Z hlediska počtu vytvořených pracovních míst je největším investičním projektem založení dceřiné společnosti HomeCredit ze skupiny PPF v Indii, která rozšiřuje svůj podíl na trhu a svou sítí poboček pokrývá jednotlivé svazové státy.

Podíl českých investic v Indii tak postupně roste. Na celkových přímých zahraničních investicích Indie je však zatím nepatrný. Řada českých firem si však uvědomuje, že investicí do výrobního závodu v Indii může překonat řadu dovozních bariér. Indický trh je velmi uzavřený a obtížně přístupný. 

Některé české firmy se na komplikovaném indickém trhu prosazují ve spolupráci se indickými partnery v rámci společných podniků, do nichž vkládají technologie a know-how, přičemž indický partner nabízí vybudované zázemí, distribuční síť, znalosti místních specifik a kapitál. Z hlediska zajímavých odvětví je vidět velký zájem o solární elektrárny. Velký potenciál však má i zemědělství a potravinářství, které je předmětem zájmu zahraničních investorů. Indičtí podnikatelé mají velký zájem o spolupráci formou transferu technologií ve strojírenství, obranném a leteckém průmyslu. V obranném průmyslu se mění vládní politika a velkou příležitost cítí velké indické společnosti, které dlouho čekaly na příslušné licence na výrobu zbraní a zbraňových systémů. Trvá zájem zahraničních investorů o automobilový průmysl, který se opírá mimo jiné o rostoucí kupní sílu a obnovený růst prodejů osobních automobilů v posledních letech.

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Název

Popis

2018

Účast České republiky na podnikatelském summitu v Západním Bengálsku

Podpora hospodářské spolupráce s jedním z indických svazových států prostřednictvím účasti České republiky a jejích firem na akci s názvem Bengal Global Business Summit 2018

leden

Mise českých výrobců zdravotnické techniky

Komerční akce CzechTrade (Bengalúru, 15. 2.–17. 2. 2018). Podpora českých výrobců zdravotnické techniky.B2B jednání a návštěva veletrhu India Medical Device.

únor

"Advantage Assam"

Podpora hospodářské spolupráce s jedním z indických svazových států prostřednictvím účasti České republiky a jejích firem

únor

"UP Investors Summit 2018"

Podpora hospodářské spolupráce s jedním z indických svazových států prostřednictvím účasti České republiky a jejích firem

únor

Oficiální účast na veletrhu IESS 2018 v Chennai

Prezentace ČR formou oficiální účasti na veletrhu za účasti ministra průmyslu a obchodu T. Hünera

březen

Podnikatelská mise HK ČR

Setkání s obchodními komorami, účast na schůzkách B2B u příležitosti návštěvy ministra průmyslu a obchodu T. Hünera v Indii

březen

India International Film Tourism Convention

Propagace natáčení v ČR – prezentace filmových lokací

březen

Zasedání smíšené pracovní skupiny pro těžké strojírenství

Zasedání smíšené pracovní skupiny pro těžké strojírenství na veletrhu International Engineering Sourcing Show v Chennai.

březen

Účast na veletrhu DEFEXPO

Ve spolupráci s MO ČR a AOBP ČR připravena účast českých firem na zbrojařském veletrhu v Chennai.

duben

Setkání s indickými cestovními kancelářemi a touroperátory

Ve spolupráci s CzechTourismem - tradiční setkání s cca 120 turistickými kancelářemi a agenty

duben

Účast na školském veletrhu Uni Agent

Česká expozice na výstavním stánku

duben

Veletrh "World Build India" v Mumbai 2018

Komerční akce CzechTrade (Mumbai, 19.–21. 4. 2017). Podpora českých firem v oblasti stavebnictví.

duben

Výroční zasedání Platformy českých firem v Indii

Setkání českých firem s pracovníky velvyslanectví a zahraničních kanceláří CzechTrade

květen

Automotive Sourcing Days 2018

Podnikatelská mise výrobců automobilových dílů do automobilek v Indii, společně organizovaná ZÚ Dillí a CzechTrade

červen

Renewable Energy India Expo 2018

Největší veletrh v Indii týkající se energetiky a obnovitelných zdrojů

září

MSV Brno

Akce Czech Trade. Konzultace s českými firmami v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu (Brno, 1.–5. 10. 2018).

říjen

Realizace dvou malých lokálních projektů v Indii

Příprava, monitoring a vyhodnocení dvou malých lokálních projektů.

říjen

Czech Republic - Land of Stories Roadshow

Prezentace turistického potenciálu České republiky ve spolupráci s agenturou CzechTourism v Kolkatě, Hyderabádu a Dillí.

říjen

Podnikatelská mise ve spolupráci s AMSP ČR

Podnikatelská mise organizovaná ve spolupráci s ZK Czechtrade v Bengaluru. Oborově podporuje potenciál MSP v oblasti strojírenství, letectví a dalších sektorech.

listopad

ACETECH Mumbai 2018

Komerční akce CzechTrade (Mumbai, 10.–13. 11. 2018). Podpora českých firem v oblasti stavebnictví. Cílem je podpora českého exportu

listopad

Zasedání smíšené komise pro hospodářskou spolupráci

Při bilaterálním jednání ministra průmyslu a obchodu J. Havlíčka se státním ministrem obchodu a průmyslu C. R. Chaudharym v říjnu 2017 v Brně bylo předběžně dohodnuto, že se v roce 2018 v ČR uskuteční zasedání smíšené komise, které bylo původně plánované na okraj MSV 2017.

datum bude určen

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: