Itálie: Vztahy země s EU

10. 9. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Římě (Itálie)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Itálie patří mezi zakládající členy ES.

Na území Itálie jsou přítomny následující evropské agentury:

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Itálie je rovněž zakládajícím členem Hospodářské a měnové unie, jejímž se stala k 1.1.1999, společnou měnu přijala euro přijala k 1.1.2002. Společně s dalšími členskými zeměmi EU tedy Itálie vytváří jeden měnový a celní prostor. Obchod s jednotlivými zeměmi EU viz kap. 2.2.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

 

S ohledem na strategii využití Unijních fondů byly definovány národní rozvojové priority v tzv. Dohodě o partnerství pro programové období 2014-2020. K jejich naplňování dochází v rámci jednotlivých národních a regionálních operačních programů. Ty jsou v Itálii v gesci příslušných ministerstev a agentur (Agentura pro teritoriální kohezi – Agenzia per la Coesione Territoriale a Národní agentura pro aktivní politiky trhu práce – Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro ANPAL), zatím co regionální operační programy jsou v gesci příslušných regionálních správ.

 

Pro Itálii byly vyčleněny pro programové období 2014-2020 prostředky ve výši téměř 43 miliard eur na celkem 75 národních a regionálních operačních programů. S vlastním příspěvkem 31 miliard eur Itálie dosáhla celkového rozpočtu ve výši téměř 74 miliard eur. Italskými rozvojovými prioritami pro toto programové období jsou zaměstnanost, růst a pracovní trh, posílení inovace a výzkumu a ochrana životního prostředí.

 

Čerpání Itálie z evropských fondů

 

V rámci stávajícího programového období 2014 – 2020 se umístila Itálie na 23. z 28. členských států EU (dle 1. hodnotící zprávy EK zachycující stav k říjnu 2017) v čerpání 5 strukturálních fondů: zemědělský fond, kohezní fond, fond regionálního rozvoje, sociální fond a fond pro rybolov. Na 6. místě od konce tabulky se ocitla kvůli faktu, že stačila vyčerpat pouze 3% naplánovaných prostředků, zatímco unijní průměr je 6%. Premiant v čerpání Polsko vyčerpalo 8%.

Pro období 2014 – 2020 je na projekty v Itálii alokováno 73,67 mld. EUR, z toho 46,67 mld. ze strukturálních fondů. Z nich bylo v říjnu 2017 vinkulováno 27,1 mld EUR, představující 37% (průměr EU činil 44%), z nichž však jen 2,45 mld. EUR odpovídající 3% bylo vyčerpáno.

Loňská zpráva EK hodnotící využití fondů kohezní politiky konstatovala dosažení konvergencí ekonomických a sociálních v případě řady ČS východní a střední Evropy, v případě Itálie však musela připustit, že za poslední desetiletí došlo k úbytku reálného HDP v průměrné výši 10-15% (nejvíce – 20 – 25% HDP – ztratily regiony Lazio a Lombardie).

 

V rámci VFR 2021 – 2027 se pro Itálii počítá s navýšením prostředků o 6%, navzdory celkové redukci výdajů na kohezní politiku o desetinu. Brusel jednak rozhoduje o posílení vazby poskytnutých fondů na doporučení EK a na pomoc zemím, které prošly vleklou hospodářskou krizí, a dále návrh obsahuje přesun prostředků původně určených pro východ Evropy. V cenách z letošního roku Itálie obdrží dle návrhu v rámci nového VFR o 6% více oproti stávajícímu programovému období na kohezi. Celková částka má dosáhnout 38,5 mld. EUR (o 2,3 mld. více než ve stávající VFR), čímž se Itálie stane největším beneficentem kohezního fondu a to jak z hlediska celkového balíčku (před Polskem a Španělskem, které má mít rovněž navýšený rozpočet a to na 34 mld. EUR), zůstane však nad průměrem i po přepočtu celkové částky na osobu. Změna v kritériích alokování prostředků, které by měly Itálii zvýhodnit, nemá být pouze HDP, ale rovněž i další faktory, jako je nezaměstnanost, nízká míra vzdělání či např. přijímání uprchlíků.

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: