Jak usilovat o veřejnou zakázku

1. 3. 2018 | Zdroj: Hospodářská komora ČR (HK ČR)

Kde vyhledat veřejnou zakázku? Jak zjistit podmínky? Jaké jsou jednotlivé druhy veřejných zakázek a zadávacích řízení? Již téměř rok je účinný nový zákon o zadávání veřejných zakázek, který je od samého počátku legislativního procesu opakovaně podrobován diskuzím na poli odborné i laické veřejnosti.

Účelem tohoto článku není hodnocení případných legislativních nedostatků či porovnávání s předchozí právní úpravou. V tomto článku se budeme snažit představit základní, a především praktické informace, jejichž účelem je přiblížit potenciálním zájemcům o veřejnou zakázku jejich možnosti.

Předně je třeba říci, kde může podnikatel co nejsnáze zjistit, že je vypsána veřejná zakázka. Ze zákona je každý zadavatel (tj. například ministerstvo, kraj, obec) povinen uveřejnit tzv. oznámení o zahájení zadávacího řízení. K uveřejnění dochází na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek. Věstník veřejných zakázek spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Jedná se o jednotné místo pro uveřejnění základních informací o veřejných zakázkách, které je denně aktualizováno a poskytuje tak kompletní seznam vypsaných veřejných zakázek. Ještě je možno dodat, že vyhledávání ve Věstníku veřejných zakázek je zdarma.

Podmínky pro zadání veřejné zakázky musí být ze zákona zveřejněny na profilu zadavatele. Vzhledem k tomu, že profily zadavatelů jsou na různých webových stránkách (např. e-zakazky.cz, vhodne-uverejneni.cz), doporučujeme postupovat přes shora uvedený Věstník veřejných zakázek, kde lze nalézt zadávací dokumentaci ihned u konkrétní zakázky, případně přes sekci „vyhledat profil“. V zadávací dokumentaci jsou uvedeny tzv. podmínky účasti v zadávacím řízení, kterými mohou být například podmínky kvalifikační (např. oprávnění podnikat v oboru), technické podmínky apod. Případně mohou být stanoveny rovněž požadavky na obsah, formu či způsob podání žádosti. Z tohoto důvodu je třeba zadávací dokumentaci podrobně prostudovat!

V zadávací dokumentaci a ve Věstníku veřejných zakázek podnikatel rovněž zjistí, o jaký druh veřejné zakázky se jedná. Zákon rozlišuje z hlediska toho, co je předmětem veřejné zakázky, tři základní druhy, a sice veřejné zakázky na dodávky (např. dodávky konkrétního typu zboží), na stavební práce (např. rekonstrukce, modernizace) a na poskytování služeb (např. právní služby, dopravní služby). Podle výše předpokládaného plnění jsou pak rozlišovány rovněž tři základní typy, které mají vliv na administrativní a technickou náročnost zadávacího řízení.

Více o právní úpravě zadávání veřejných zakázek

První kategorií jsou zakázky malého rozsahu, mezi které se řadí veřejné zakázky na dodávky nebo služby do částky 2 000 000 Kč nebo zakázky na stavební práce do částky 6 000 000 Kč. U těchto zakázek není zadavatel povinen zahajovat zadávací řízení, zveřejňovat zmíněné oznámení a následně vybírat vhodného dodavatele. Nicméně i přesto je povinen respektovat základní zásady zákona o zadávání veřejných zakázek, zejména nediskriminovat podnikatele a postupovat transparentně.

Určitým mezistupněm, co se týče administrativní a technické náročnosti zadávacího řízení, jsou tzv. podlimitní veřejné zakázky. Jedná se o veřejné zakázky, jejichž předpokládaná finanční hodnota převyšuje limity zakázek malého rozsahu, tj. 2 000 000 Kč nebo 6 000 000 Kč, ale nedosahuje finančních limitů nadlimitních veřejných zakázek, o nichž bude pojednáno níže. Nižší hodnota finančního plnění je opět zohledněna formou odchylek od obecného režimu zadávání veřejných zakázek. Zadavatel si při zadání zakázky může zvolit zadání v tzv. zjednodušeném podlimitním režimu. Takové zadávací řízení je zahájeno okamžikem zveřejnění výzvy k podání nabídek.

Poslední kategorií jsou tzv. nadlimitní veřejné zakázky. Nadlimitní veřejnou zakázkou jsou takové zakázky, u nichž předpokládaná hodnota finančního plnění přesahuje hranice stanovené příslušným evropským právním předpisem. Tyto limity byly následně stanoveny nařízením vlády ze dne 11. 5. 2016. Například v případě stavebních prací je tento limit stanoven na částku 142 668 000 Kč. Pro nadlimitní veřejné zakázky jsou stanovena konkrétní pravidla, která musí být plně respektována. Stejně tak jsou stanoveny přesné a podrobné náležitosti zadávací dokumentace.

Převzato z časopisu Komora
Autorka článku: Iveta Zetochová

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek