Jihoafrická republika: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

31. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

Jihoafrická republika je největším obchodním partnerem ČR na africkém kontinentu, zároveň je ČR 9. největším odbytištěm jihoafrického zboží v Evropě (a 42. na světě), JAR do ČR v r. 2017 vyvezla zboží v hodnotě 7,6 mld. kč. naopak ČR do JAR v r. 2017 vyvezla zboží v hodnotě 11,8 mld. Kč. ČR má tak s JAR výrazně pozitvní obchodní bilanci ve výši 4,2 mld. Kč.

Oblast obchodní a ekonomické spolupráce mezi oběma státy upravují následující smlouvy:

 • Dohoda o spolupráci v oblasti zemědělství a potravinářského průmyslu (mezirezortní dohoda podepsaná v březnu 1995 a platná od data podpisu);
 • Smlouva o zamezení dvojímu zdanění (podepsána v roce 1995, vstoupila v platnost 3. 12. 1997);
 • Smlouva o ochraně a podpoře investic (podepsaná v roce 1998, vstoupila v platnost 17. 9. 1999;
 • Dohoda o vzájemné pomoci v celních otázkách (platná od 15. 4. 2006);
 • Mezivládní dohoda o hospodářské spolupráci (podepsána v prosinci 2006).

V říjnu 2016 vstoupila v platnost Dohoda o ekonomické spolupráci (EPA) mezi EU a státy Jihoafrického rozvojového společenství (SADC) tzv. SADC EPA. Tato skutečnost přispěla k nárůstu obchodní výměny mezi ČR a JAR navzdory faktu, že v první polovině roku 2017 procházela JAR ekonomickou recesí.

Hlavními položkami českého dovozu z JAR byla motorová vozidla, součásti motorových vozidel a strojů k filtrování, trubky, vlna, ovoce ořechy a víno. Hlavní položky českého vývozu do JAR byly automobilové součásti, přístroje elektronického záznamu reprodukce zvuku obrazu a hračky.

Z českých firem je nejviditelnější působení společnosti Hutní montáže a.s., která se podílí na výstavbě uhelné elektrárny Kusile. Firma od roku 2013 realizovala montáž čtyř elektrárenských kotlů. Od roku 2017 působí v regionu firma LINET s.r.o. V listopadu 2017 získala zakázku na dodávku akvizičního softwaru pro Národní armádu JAR firma AURA s.r.o. V r. 2018 plánuje zahájit výrobu v Západním Kapsku firma Pegas Nonwovens s.r.o. Obchodní aktivity v zemi realizují firmy BTL zdravotnická technika a.s. či NAVERTICA a.s.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 Vzájemná obchodní výměna mezi JAR a ČR od roku 2015 uspokojivě narůstá oběma směry. V roce 2017 činil obrat 828 mil. USD. Dosavadního vrcholu (949 mil. USD) dosáhl obrat vzájemné obchodní výměny v roce r. 2011.

 

2013

2014

2015

2016

2017

Vývoz z ČR do JAR (mil. USD)

503

521

432

473

505

Dovoz do ČR z JAR  (mil. USD)

281

295

263

320

323

Obchodní bilance (mil. USD)

222

226

181

153

182

Zdroj: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Komoditní struktura obchodní výměny mezi ČR a JAR je tradičně dosti pestrá.

Mezi nejvýznamnější položky českého vývozu patří produkty automobilového průmyslu (převodovky, vratné pístové motory, pneumatiky, sedadla, světelná a vizuální zařízení, zámky, čerpadla, vznětové motory, volanty), dále se prosazuje elektrotechnický průmysl (jako jsou procesorové jednotky, diskové jednotky, jednotky na konverzi hlasu), hygienické potřeby, hračky a stavebnice, dále produkty zemědělské a živočišné výroby jako např. umělá střeva aj.

Na straně dovozu z JAR do ČR hraje také významnou roli komoditní položka stroje a přístroje, konkrétně k čištění nebo filtrování plynů a konvertory pro metalurgii nebo slévárny kovů, vozidla a traktory, oxidy vanadu, chromové rudy, hliník a výrobky z hliníku, železo a ocel, vlna, ovoce (hlavně hrozny a citrusy) a také víno.   

Komoditní struktura vývozu z ČR do JAR v r. 2017
HS kód    Název zboží Hodnota (mil. USD) Podíl na celkovém vývozu (%)
8471 Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap 91 18
8708 Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705 74 15
8407 Motory píst zážehové spalovací vratné rotační 35 7
9619 Hygienické vložky,tampony,dětské pleny a pod. hygien. výrobky 18 4
8523 Disky, pásky, energeticky nezávislá polovodičová paměťová zařízení 14 3
9503 Tříkolky,kolob.;kočárky pro panenky;panenky;hračky ost;modely;puzzle 13 2,5
4011 Pneumatiky nové z pryže 12 2,3
3917 Trouby trubky hadice příslušenství z plastů 10 2
8537 Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a jiné základny, vybavení 10 2
9401 Sedadla (jiná než sedadla čísla 9402), též proměnitelná v lůžka, jejic 10 2
8536 Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obj. 10 2
  Celkem 297 59
Komoditní struktura dovozu do ČR z JAR v r. 2017
HS kód    Název zboží Hodnota (mil. USD) Podíl na celkovém dovozu (%)
8421 Odstředivky přístroje k filtrování čištění 83 26
8704 Motorová vozidla pro přepravu nákladu 58 18
5101 Vlna nemykaná nečesaná 52 16
7608 Trouby trubky hliníkové 18 33
8708 Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705      14 4,3
7219 Výrobky ploché válc z oceli nerez nad 600 mm 10 3
8703 Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná   9 2,8
0806 Hrozny vinné čerstvé sušené 7 2,1
0805 Plody citrusové čerstvé sušené 6 1,7
3815 Iniciátory urychlovače reakce př katalytické 4 1,2
2204 Víno z čerstvých hroznů mošt vinný jiný 3 1
  Celkem 264 82

Zdroj: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, www.czso.cz

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Zastupitelskému úřadu ČR v Pretorii nejsou známy případy poptávek po českých službách v JAR. Vzhledem ke geografické vzdálenosti JAR a ČR vidíme šanci na uplatnění na místním trhu spíše specializované služby a to spíše v omezeném rozsahu. V posledních letech postupně narůstá počet turistů cestujících z JAR do ČR a dalších zemí regionu (přes 6 tis. ročně a v průměru stráví v ČR 2,5 nocí).

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V obchodě mezi ČR a JAR se významným způsobem angažují globálně působící firmy a pobočky mezinárodních holdingů. Koncem r. 2017 zahájila svoji investici do stavby továrny v JAR v Západním Kapsku firma Pegas Nonwovens s.r.o., do konce roku 2018 by měla být zahájena výroba. Podobné iniciativy českých subjektů na jihoafrickém trhu jsou vzácné. Vzhledem ke značné vzdálenosti jihoafrického trhu od ČR, jeho relativní náročnosti i neznalosti prostředí nejsou české firmy zatím zpravidla připraveny na vyšší formy spolupráce vyžadující dlouhodobé investice v JAR.

Jihoafrické kapitálově silné podnikatelské subjekty realizovaly investice v ČR, které se někdy týkají i dalších zemí našeho regionu (SAB Miller - Plzeňský Prazdroj, Mondi - Papírny Štětí, Naspers - Mall.cz, Bidvest - Nowaco, Steinhoff - Kika).

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Mezi ČR jako členskou zemí EU a JAR platí následující smluvní dokumenty:

 • Smíšená smlouva mezi EU a jejími členskými zeměmi na jedné straně a JAR na druhé straně: Dohoda o obchodu, rozvoji a spolupráci (Trade, Development and Cooperation Agreement, TDCA, více v kapitole 3).
 • Dohoda o ekonomickém partnerství (EPA) mezi EU a zeměmi Jihoafrického rozvojového společenství, SADC (tzv. dohoda SADC EPA, více v kapitole 3).
 • Smíšená smlouva mezi EU a jejími členskými zeměmi na jedné straně a zeměmi Afriky, Karibiku a Pacifiku (ACP) vč. JAR na druhé straně, tzv. Dohoda z Cotonou (JAR je smluvní stranou s výhradami).

Bilaterální smluvní dokumenty uzavřené mezi ČR a JAR:

 • Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů (podepsáno 29. 10. 1991, platné od 1. 12. 1991)
 • Smlouva o spolupráci mezi ministerstvy obrany ČR a JAR (mezirozortní dohoda podepsaná v r. 1999 a platná od data podpisu)
 • Dohoda mezi vládou ČR zastoupenou Ministestvem obrany a vládou JAR zastoupenou Ministestvem obrany o ochraně vojenských utajovaných skutečností (2003)
 • Dohoda o spolupráci v oblasti zemědělství a potravinářského průmyslu (bilaterální mezirezortní dohoda podepsaná v březnu 1995 a platná od data podpisu)
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění (podepsaná v roce 1995, vstoupila v platnost 3. 12. 1997)
 • Smlouva o vzájemné ochraně a podpoře investic (podepsaná v roce 1998, vstoupila v platnost 17. 9. 1999)
 • Dohoda o vzájemné pomoci v celních otázkách (platnost od 15. 4. 2006)
 • Mezivládní dohoda o ekonomické spolupráci (podepsaná 12. 12. 2006)
 • Dohoda mezi vládou České republiky zastoupenou Ministerstvem obrany a vládou Jihoafrické republiky zastoupenou Ministerstvem obrany o spolupráci v oblasti obrany (1999)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Jihoafrické republiky o letecké dopravě (platnost od r. 1993)

Podrobněji na stránkách Ministerstva zahraničí ČR.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Jižní Afrika nepatří mezi prioritní země zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Česká republika v JAR realizuje tzv. malé lokální rozvojové projekty, na jejichž úspěšné provádění dohlíží velvyslanectví v Pretorii. V roce 2016 a 2017 byly ve spolupráci s neziskovou organizací Pretoria Sunshine Rotary Club realizovány projekty zaměřené na zlepšení přístupu k pitné vodě (2016) a postavena školka v chudinském předměstí hlavního města Pretorie (2017). Pro rok 2018 byl schválen projekt instalace a tréninku personálu vodní čističky pro neformální chudinské osídlení v provincii Gauteng, přičemž zařízení by měla dodat firma EKOSYSTEM s.r.o. V r. 2011 byla dodána lůžka do veřejnoprávní nemocnice Prince Mshiyeni Memorial Hospital v provincii KwaZulu-Natal. V letech 2013 až 2016 byla podpořena výuka ve zvláštní škole Tshegofatsong v Mamelodi. Velvyslanectví ČR v Pretorii se snaží podporovat takové projekty, do jejichž realizace je možné zapojení českých firem přítomných v teritoriu, a které přispějí k dobrému jménu ČR v JAR. Informace pro potenciální místní garanty malých lokálních rozvojových projektů (neziskové organizace a instituce) o podmínkách podání návrhů projektů jsou zvěřejněny v angličtině na webových stránkách Velvyslanectví ČR v Pretorii.

Z Evropského rozvojového fondu, do nějž Česká republika přispívá, bylo na projekty v Jižní Africe na období 2014 ař 2020 alokováno 241 mil. EUR. Projekty v zemědělství aj. oblastech v JAR realizuje Evropská investiční banka. Celkově se Evropská unie podílí na objemu rozvojové pomoci pro JAR ze 70 %. 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: