Jihoafrická republika: Zahraniční obchod a investice

31. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

Celková hodnota zboží expedovaného na zahraniční trhy z Jihoafrické republiky v r. 2017 činila 89,5 mld. USD (Pozn.: ČR expedovala zboží v hodnotě zhruba 180 mld. USD). Jednalo se o 20 % nárůst oproti předchozímu roku a JAR se tak podílela na mezinárodním obchodu zhruba 0,5 %. 32 % exportu směřovalo do asijských zemí, 26,3 % do afrických zemí, 23,9 % do Evropy a 8 % do Severní Ameriky. Největším obchodním partnerem je Čína, kam v r. 2017 směřovalo 9,6 % všeho exportu JAR, dále jsou v pořadí USA (7,5 %), Německo (7,1 %), Japonsko (4,7 %), Indie (4,7 %), Botswana (4,3 %), Namibie (4 %), UK (3,9 %), Mosambik (3,3 %), Nizozemí (3,2 %) aj. Do České republiky vyvezla JAR v r. 2017 zboží v hodnotě 186 360 USD, tj. asi 1 % z hodnoty veškerých svých exportů. (Zdroj: IMF)

Mezi nejvýznamnější položky exportu JAR patří drahé kovy včetně platiny (9,2 %), zlata a diamantů. Dále uhlí, železná ruda. Více něž 10 % exportu tvoří motorová osobní a nákladní vozidla. Významnou vývozní položkou je víno a dále ovoce. Do sousedních zemí JAR dodává mj. elektřinu.

Hodnota dovezeného zboží do JAR v r. 2017 činila 83,2 mld USD.  Nejvíce zboží bylo dovezeno z Číny (18 %), dále z Německa (11,5 %), Spojených států, Indie, Saudské Arábie, Japonska, Thajska, Spojeného království a Itálie (2,6 % veškerého dovozu).

V r. 2017 do Jihoafrické republiky přiteklo 3,2 mld. USD přímých zahraničních investic (FDI), což znamenalo nárůst 43 % oproti roku 2016, kdy byly v JAR investovány dohromady 2,4 mld. USD. Celkově zahraniční investoři v afrických zemích proinvestovali v r. 2017 49 mld. USD. (Zdroj: Santander Trade)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2013

2014

2015

2016

2017

Vývoz (mil. USD)

96 866

93 553

80 744

76 556

88 309

Dovoz (mil. USD) 104 063

98 612

84 361

74 194

83 133

Bilance ( mil. USD)

-7 197

-5 059

-3 617

2 362

5 176

Zdroj: The Economist Intelligence Unit

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Evroposká unie je dnes největší obchodní a investiční partner Jižní Afriky. Od roku 1999 měly obchodní vztahy mezi EU a JAR solidní základ v rámci dvoustranné dohody o rozvoji a spolupráci. V červnu 2016 podepsaly EU a Jihoafrická republika společně s Botswanou, Lesothem, Mosambikem, Namibií a Svazijskem Dohodu o hospodářském partnerství EU se zeměmi Jihoafrického rozvojového společenství (SADC EPA), která upravuje obchod se zbožím mezi oběma regiony. (Pozn.: Angola se účastnila jednání jako pozorovatel a v budoucnu země nevylučuje připojení k dohodě SADC EPA.) V rámci tzv. SADC EPA Evropská unie úplně nebo částečně zrušila cla na 98,7% zboží z JAR. Podrobné statistiky vzájemného obchodu lze nalézt ve statistikách Evropské komise i ve statistikách členěných podle jednotlivých světových regionů na stránkách ministerstva obchodu a průmyslu JAR (DTI).

Pokud na statistiky nahlížíme podle jednotlivých zemí, a nikoliv podle integračních uskupení, na prvním místě v obchodních statistikách JAR uvidíme Čínu. Ze zemí EU dosahují nejvyššího obchodního obratu s JAR Německo, dále Velká Británie, Nizozemsko, Itálie, Francie, Belgie a Španělsko. V r. 2017 vzájemný obchod mezi EU a JAR vzrostl o 6,3 %. Dovoz do EU z JAR v roce 2017 dosahoval celkové hodnoty 23,05 mld. EUR (což znamelalo nárůst oproti 22,89 mld. EUR v r. 2016) a vývoz z EU do JAR činil v r. 2017 24,46 mld. EUR (v roce 2016 činil vývoz z EU do JAR 22,97 mld. EUR). EU se podílí na dovozu do JAR 31,1 %, následuje ji Čína s 18,3 %, USA, Indie, Saudská Arábie, Japonsko, Thajsko, Nigérie, Brazílie a Angola. Podíl EU jakožto příjemce jihoafrických vývozů je 22,1 %, dále Čína s 9,5 %, USA, Botswana, Namíbie, Japonsko, Indie, Mosambik, Zambie a Zimbabwe.

EU je také nejvýznamnějším zdrojem přímých zahraničních investic do Jižní Afriky. Společnosti se sídlem v EU investují do široké škály ekonomických aktivit v zemi a významně přispívají k industrializační a transformační agendě Jihoafrické republiky. Po skončení většiny bilaterálních investičních smluv se zeměmi EU byla již schválena nová legislativa o ochraně investic (která ještě musí být zveřejněna). Evropská obchodní a průmyslová komora v jižní Africe, založená v roce 2015, poskytuje jednotný přístup k otázkám, které se týkají evropských podniků investovaných do regionu. EU je největším jednotným trhem na světě a Export Helpdesk je váš online portál pro přístup k tarifům, SPS, environmentálním nebo technickým požadavkům a jakémukoli jinému problému, který se vztahuje na vaše exportní podnikání.

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

K hlavním dovozním komoditám JAR patří originální komponenty, minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, osobní automobily a jiná motorová vozidla, telefonní přístroje, léky, přenosné počítače a procesory. Hlavní položky na straně vývozu jsou platina, černé uhlí, železná ruda, zlato, chrom, motorová vozidla, kotle, stroje a zařízení.

HS

Dovoz

%

9801

Originální příslušenství, komponenty

8,1

2709

Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, surové

7,6

2710

Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje základní složkou těchto přípravků; odpadní oleje

5,3

8703

Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především pro přepravu osob (jiná než čísla 8702), včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů

4,8

8517

Telefonní přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě nebo jiné bezdrátové sítě; ostatní přístroje pro vysílání nebo přijímání hlasu, obrazů nebo jiných dat, včetně přístrojů pro komunikaci v drátových nebo bezdrátových sítích (jako jsou lokální nebo dálkové sítě), jiné než vysílací nebo přijímací přístroje čísel 8443, 8525, 8527 nebo 8528

3,7

3004

Léky (kromě zboží čísel 3002, 3005 nebo 3006) sestávající ze smíšených nebo nesmíšených výrobků k terapeutickým nebo profylaktickým účelům, v odměřených dávkách (včetně těch, které jsou ve formě transdermálních aplikačních systémů) nebo upravené ve formě nebo v balení pro drobný prodej

2,0

8471

Zařízení pro automatizované zpracování dat a jejich jednotky; magnetické nebo optické snímače, zařízení pro přepis dat v kódované formě na paměťová média a zařízení pro zpracování těchto dat, jinde neuvedené ani nezahrnuté

1,9

8708

Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705

1,6

8704

Motorová vozidla pro přepravu nákladu

1,1

8802 Ostatní letadla (například vrtulníky, letouny); kosmické lodě (včetně družic) a balistické a kosmické nosné rakety 1,0

HS

Vývoz

%

7110

Platina, netepaná nebo ve formě polotovarů nebo prachu

7,3

2701

Černé uhlí; brikety, bulety a podobná tuhá paliva vyrobená z černého uhlí

6,4

8703

Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především pro přepravu osob (jiná než čísla 8702), včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů

6,3

7108

Zlato (včetně zlata pokoveného platinou), netepané nebo ve formě polotovarů nebo prachu

5,5

2601

Železné rudy a koncentráty, včetně kyzových výpražků (výpalků)

5,3

7202

Feroslitiny

4,1

8704

Motorová vozidla pro přepravu nákladu

3,2

2602

Manganové rudy a koncentráty, včetně železonosných manganových rud a koncentrátů o obsahu manganu 20 % hmotnostních nebo více, počítáno v sušině 2,7

2710

Kotle, stroje a zařízení

2,6

2610

Chromové rudy a koncentráty

2,2

7102

Diamanty, též opracované, avšak nezamontované ani nezasazené

2,1

Zdroj: Ministerstvo obchodu a průmyslu JAR (DTI)

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V JAR existují tzv. průmyslové rozvojové zóny (Industrial Development Zones - IDZ) s příznivým režimem především pro investory do výroby, a tzv. zvláštní ekonomické zóny (Special Economic Zones - SEZ). V současné době existuje 5 průmyslových rozvojových zón:

Coega (poblíž města Port Elizabeth v provincii Východní Kapsko), East  London (Východní Kapsko), Richards Bay (cca 200 km na sever od Durbanu, na pobřeží Indického oceánu, v provincii KwaZulu-Natal), OR Tambo (letiště Johannesburg), Saldanha Bay (v provincii Západní Kapsko) a nově zrevitalizovaný průmyslový park Babelegi (v provincii Gauteng).

Více informací včetně kontaktů na jednotlivé zóny.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

V posledních letech narůstaly investice jihoafrických firem mimo JAR a zároveň s tím stagnoval příliv přímých zahraničních investic (FDI) do země. Nicméně na konci roku 2017 se nepříznivý vývoj v oblasti investic podařilo vládě zastavit a celkový objem přímých zahraničních investic za rok 2017 činil 3,2 miliardy USD, což znamenalo 43 % nárůst oproti roku 2016 (2,4 mld. USD). Jižní Afrika je jedním z největších příjemců zahraničního kapitálu na kontinentu. Před ní jsou pouze Egypt, Nigérie a Angola. Co se týče množství projektů je na tom JAR dokonce nejlépe ze všech afrických zemí, přičemž celých 20 % projektů FDI sněřuje do JAR. Celkový objem FDI v rámci afrického kontinentu pak v roce 2017 činil 49 mld. USD, což znamenalo pokles o 1 %.

Největším investorem v JAR je tradičně Velká Británie (s podílem 45,6 %), následovaná Nizozemskem (18,6 %), USA (7,2 %), Německem (5,0 %) a Čínou (3,1 %). Nejvíce investic směřuje do bankovnictví, pojišťovnictví a služeb (40 %). Do průmyslové výroby bylo investováno 29 % z celkového objemu investic. Klesají investice do tradičních průmyslových oborů jako např. těžařství (15 %) či do energetiky.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Ekonomický vzestup JAR byl po skončení apartheidu a vymanění z mezinárodní izolace do značné míry založen na přílivu zahraničního kapitálu. V zájmu podpory přílivu zahraničních investic uzavřela JAR celkem 47 bilaterálních investičních smluv (vč. s ČR - viz kap. 7.1). V roce 1996 byla ministerstvem obchodu a průmyslu založena společnost na podporu obchodu a investic „Trade and Investment South Africa“ (TISA), která je formálně součástí ministerstva obchodu a průmyslu JAR podobně jako agentura pro rozvoj drobného podnikání „Small Enterprise Development Agency“ (SEDA). V jednotlivých provinciích působí regionální investiční a rozvojové agentury. Nově byla také založena státní agentura InvestSA, jejímž úkolem je podpora investic a pomoc investorům.

Mezi základní pobídky pro příliv nového kapitálu do výroby a expanzi existujících závodů patří mj. daňové prázdniny, rychlejší odpisy nákladů na stavby a pozemky (až 10 let) a nákladů na stroje a zařízení (3 roky). Dále byly vytvořeny podpůrné programy pro různá odvětví, např. "Program na podporu rozvoje automobilového průmyslu" (Motor Industry Development Program, MIDP). Další konkrétní pobídky jsou součástí pravidelně vyhlašovaných akčních plánů v oblasti průmyslové politiky (Industrial Policy Action Plan, IPAP).

Vláda JAR v současné přizpůsobuje investiční politiku deklarovaným cílům lépe využít zahraničních investic pro potřeby rozvoje země. V r. 2013 byl ministerstvem obchodu a průmyslu předložen nový návrh tzv. Investičního zákona, který zahrnuje mj. podmínky tzv. Black Economic Empowerment, (BEE nebo BBBEE) za účelem podpory černošského obyvatelstva, viz. specializovaný portál ministerstva obchodu a průmyslu JAR a také kap. 6.6 o veřejných zakázkách.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: