Jordánsko: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

18. 10. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Ammánu (Jordánsko)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Energetika

Požadavky na dodávky klasických a solárních energetických zařízení jsou trvale aktuální. Webové stránky jordánského ministerstva pro energetiku a minerální zdroje (MEMR) publikují jednorázové tendry související s energetikou a  plánované projekty dlouhodobé realizace, např. projekt výstavby malých vodních elektráren na trase přivaděče vody z Rudého moře do Mrtvého moře.

V únoru 2017 publikovalo MEMR „Akční plán ke zvýšení energetické účinnosti na období 2017 – 2020“, jehož cílem je zajistit spolehlivé zdroje energie při nejnižších možných nákladech, zvýšit energetickou účinnost v průmyslové výrobě a obecně prosazovat úspornost ve spotřebě energie. Název dokumentu je „National Energy Efficiency Action Plan 2017 – 2020 (NEEAP)“. Plán specifikuje opatření ke zvýšení celkové energetické účinnosti do roku 2020 o 20 %. Vyšší úspornosti se má dosáhnout zejména následujícími opatřeními, která jsou exportními příležitostmi pro české firmy: nahrazení žárovek úspornými žárovkami LED v rezidenčních oblastech, povinné umístění štítků s parametry spotřebičů a spotřebou na elektrických spotřebičích, opatřit střechy stávajících budov tepelnou izolací, nové rezidenční objekty stavět s účinnou tepelnou izolací, nahradit neónová svítidla ve veřejných budovách, hotelech, nemocnicích, pouličních osvětleních, aj., zářivkami s nízkou spotřebou, nahradit elektrické pohonné jednotky v rozvodech vody jednotkami s úsporným provozem.

Konkrétní příležitosti:

 • 9026  Přístroje měření kontroly průtoku tlaku aj., turbíny, generátory, čerpadla, řídící systémy pro energetický průmysl

Jaderná energetika

Jordánsko usiluje o získání jaderného zdroje v rámci snah o snížení své totální závislosti na energetickém dovozu (ten pokrývá 95% energetické spotřeby země). Země podepsala smlouvu k vybudování jaderného zdroje o dvou reaktorech o celkovém výkonu 2000 MW s ruskou společností Atomstrojexport, která nabídla záruku finální ceny projektu a ruská strana je ochotna garantovat částečné pokrytí investičních nákladů.

Perspektiva uvedení do provozu je v letech 2022-23. Chladícím médiem bude vyčištěná odpadní voda dodávaná potrubím ze vzdálenosti 70 km. Lze předpokládat expertní spolupráci s českým jaderným dozorem, který má zkušenosti s ruskou technologií ve spojení s evropskými bezpečnostními standardy a těší se dobré pověsti. Představitelé Atomstrojexportu by mohli do svých subdodávek zapojit české firmy, se kterými jsou v kontaktu.

Konkrétní příležitosti:

8401 Reaktory jaderné články palivové nevyhořelé

Solární energetika

S rozvojem oblasti solární energetiky chce Jordánsko docílit energetického mixu, v jehož rámci bude narůstat podíl solární energetiky. Národní program využívání energie z obnovitelných zdrojů předpokládá její nárůst do r. 2020 na 10 % celkových zdojů (s kapacitou 600 MW solárního výkonu). Pozitivním předpokladem je průměrný svit 325 slunečných dnů v roce. Pro daný záměr již byla vytvořena legislativní a institucionální struktura. Pro financování řady projektů má Jordánsko k dispozici prostředky z grantů států GCC. Investice do solární energetiky probíhají i na soukromé bázi mimo tendry státu.

Konkrétní příležitosti:

 • 8541 Fotovoltaické panely

Další zdroje

Jordánsko usiluje o získání dodávek zemního plynu těženého mezinárodními společnostmi v pobřežním šelfu Izraele. K tomuto účelu má zájem o technologie přepravy plynu, potrubí a s tím spojený strojírenský sortiment.

Jordánsko má velké zásoby tzv. břidlicové ropy „Oil Shale“, podle posledních průzkumů je v tomto směru Jordánsko na 5. místě na světě. Tento zdroj je náročný na primární zpracování a energetické využití: jedná se o tekutý zdroj rozpuštěný v břidlicovém podloží. Jednou z možností jeho využití je rozdrcení břidlice na prach a speciální spalování prachu s obsahem paliva (retorting).

Obranný průmysl

Jordánsko plní v regionu úlohu stabilizující země a z tohoto hlediska buduje svůj zbrojní potenciál. Země má stálý zájem o zbrojní techniku, materiály pro výzbroj armády a skýtá zajímavý prostor pro české výrobky obranného průmyslu.

Vývoz speciálního materiálu do Jordánska v sobě nese potenciál rozšíření příležitostí, jelikož je empiricky odpozorováno, že ze zahraničí dodaná výzbroj a výstroj, kterou používá jordánská armáda, se stává předmětem zájmu armád v sousedních arabských zemích. Pro ně je používání jordánskou armádou zárukou optimálního poměru ceny a kvality. Jelikož Jordánsko vykazuje přetrvávající zájem o výrobky i o technologie z oblasti výzbroje a výstroje armády, má speciál v česko-jordánské relaci zvláštní postavení. Prohlubující se vzájemná spolupráce v bezpečnostní oblasti je dobrým předpokladem i k rozšíření sortimentu nad současný rámec. Zájem je patrný o software na kodifikaci vojenského materiálu podle standardů NATO a sofistikované služby k poskytování výcviku. Zajímavý potenciál přináší pokračování úspěšné spolupráce při vývoji speciálního vozidla jordánské armády. Připravuje se účast českých firem na veletrhu obranné techniky „SOFEX“ v květnu 2018. Obecně je v tomto oboru potřebná trvalá akviziční činnost českých dodavatelů obranného materiálu.

Konkrétní příležitosti:

 • 9302 Revolvery pistole ne jiné střelné zbraně
 • 9303 Zbraně střelné
 • 9304 Zbraně ostatní ne zbraně sečné bodné
 • 9305 Části příslušenství zbraní revolverů pistolí
 • 8706 Chassis nákladních motor. vozidel, aj.

Zdravotnictví

Sektor poskytování lékařské péče, resp. zdravotních služeb, přináší Jordánsku příjem 8,4 % HDP. Jedná se o největší podíl v rámci zemí oblasti a dokládá rozsah zdravotní turistiky, kterou Jordánsko přitahuje především ze sousedních zemí a pro niž disponuje příslušnou infrastrukturou. Přetrvávají tak příležitosti nejen pro léčiva, ale především pro zdravotnickou techniku a segment zdravotnických služeb.

Konkrétní příležitosti:

 • 7017 - Sklo pro účely zdravot. farmaceunt. laboratorní
 • 3006 - Výrobky farmaceutické
 • 9018 - Nástroje lékařské, chirurgické, zubolékařské aj.
 • 9402 - Nábytek lékař, chirurg,zubolék, zvěrolék, části
 • 3001 - Žlázy aj. k organoterapeutickým účelům, výtažky
 • 3003 - Léky neodměřené ne krev anti-sera, vata aj.
 • 3005 - Vata, gáza, obinadla ap. zboží

Automobilový průmysl

Obměna vozidel je relativně rychlá. Na trhu, zejména v hlavním městě Ammánu, je vidět málo příliš ojetých vozidel. U osobních motorových vozidel byla zaznamenána zvyšující se poptávka.

 • HS 8703 -  Motorová vozidla na přepravu osob
 • HS 8507 - Akumulátory elektrické včetně separátorů
 • HS 8512 - Přístroje elektrické osvětlovací aj. stěrače ap
 • HS 8708 - Části, součásti vozidel motor osob. aj.,

Železniční a kolejová doprava

Jordánsko má ambiciózní plány na propojení saúdskoarabské železniční sítě přes své území s železniční infrastrukturou u Středozemního moře. Podrobnosti lze získat na Ministerstvu dopravy. Byla získána poptávka na 500 ks plošinových nákladních vagónů pro železniční společnost v Aqabě. Čína je připravena poskytnout Jordánsku půjčku pro modernizaci železničního sektoru ve výši 2,7 mld. USD, existuje možnost subdodávek.

 • HS 7302 - Materiál pro stavbu tratí železnic, tramvají
 • HS 8606 - Nákladní železniční vagóny plošinové

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Potenciální oblastí pro uplatnění exportu českých firem jsou zařízení pro vodohospodářské účely (čističky odpadních vod, zavlažovací systémy, čerpadla, trubky, pryžové hadice).

 • 3835 - Odpadní a chemický průmysl, komunální odpad, úpravny odpadních vod
 • 8421 - Odstředivky, přístroje k filtrování, čištění

Sklářský a keramický průmysl

V provincii Maán se nacházejí velká ložiska suroviny potřebné ke sklářskému průmyslu. Vedení governorátu má zájem vybudovat v lokalitě sklárnu na výrobu tabulového skla, která by dodávala sklo pro stavební

 • HS 7003 - Sklárna na tabule z litého nebo válc. skla

Stavební průmysl

V Jordánsku existuje řada místních i zahraničních firem, které působí ve stavebnictví. Většina firem je registrována v Jordánské komoře stavebních dodavatelů (JCCA), která má 2 400 členů. ZÚ má s vedením komory kontakt. Stavební firmy projevily zájem o spolupráci, konkrétně o technologie výroby tvárnic a stavebních prvků.

 • HS 6810 – Prefabrikované stavební dílce z cementu/betonu

Kovozpracovatelský průmysl

Jordánsko pokrývá z větší části vlastní potřebu malého průmyslu na regionální a komunitní úrovni. K tomu potřebuje dílčí dodávky materiálů a jednoduchých přístrojů či nářadí pro kovoobráběcí průmysl. Související výrobky jsou čerpadla vody a elektrotechnický materiál.

 • HS 7213 - Tyče, pruty z železa, oceli válcované za tepla
 • HS 8413 - Čerpadla i se zař. měřícím, zdviže na kapaliny

Aktuální sektorové příležitosti pro Jordánsko

Aktuální je výstavba sklárny na tabulové sklo a dodávka 500 ks plošinových vagónů pro železnici v Aqabě. Kontakt pro zájemce z řad dodavatelů je k dispozici na OEÚ ZÚ Ammán.

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu

BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop)

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Nejvýznamnější akcí na podporu českého exportu v Jordánsku je tradiční účast českých firem na veletrhu SOFEX, který se zaměřuje na vybavení speciálních sil ozbrojených složek. Koná se každý druhý rok (příští se uskuteční v termínu 07. - 10. 05. 2018). ZÚ připravil k této akci PROPED. Účast většiny firem je spolufinancována ze strukturálních fondů EU (Operační program podnikání a inovace).

Na říjen 2018 se připravuje PROPED „Propagace českého skla v Jordánsku“.

Přehled dalších veletrhů a výstav pro rok 2018 je uveden na webových stránkách ZÚ Ammán. (http://www.mzv.cz/amman/cz/obchod_a_ekonomika/vystavy_a_veletrhy_na_uzemi_jordanska/index.html). 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: