Keňa: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

14. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Nairobi (Keňa)
Obsah neuveden

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Příležitosti pro český export

Energetický průmysl

 Vláda upřednostňuje rozvoj zejména geotermální energie (stávající podíly jsou 43 % hydroelektrárny, 42 % tepelné elektrárny, 14 % geotermální elektrárny); byly vypracovány dlouhodobé výhledy - Kenya Vision 2030, kdy instalovaná kapacita má být zvýšena z 2 500 MW v r. 2015 na 15 tis. MW. Výroba energie v tepelných elektrárnách by se měla zvýšit z plánovaných 1 900 MW v roce 2016 na 4 500 MW v roce 2030. Přetrvává důraz na geotermální energii, kdy se plánuje nárůst kapacit z 1 900 MW v roce 2016 na 5 500 MW v roce 2030. Přestože se plány rozvoje nedaří naplňovat rychlostí, kterou si vláda stanovila, již dnes je Keňa ve spotřebě energie soběstačná. Příležitosti se tak nabízejí v lokální výrobě elektrické energie (off gride řešení). Zajímavé příležitosti se nabízejí i v případě vodních elektráren. Potenciál Keni v oblasti malých vodních elektráren je až 3 tis. MW, ovšem instalovaná kapacita je pouhým zlomkem potenciálu 25 MW. Zapojení českých firem je v oblasti subdodávek technologických zařízení. Keňa zahájí v roce 2018 těžbu ropy na svém území s tím, že v příštích pěti letech má být vybudován ropovod v délce 900 km za částku 4,2 mld. USD. Existuje tak potenciál dodávek v oblasti technické podpory výstavby ropovodu.

Potřebnou opatrnost je potřeba věnovat zajištění platby od EPC dodavatele. Vzhledem k problémům, ke kterým z různých příčin při realizaci energetických dodávek v Keni dochází nelze vyloučit, že se EPC dodavatel může dostat během realizace projektu do vážných finančních problémů.

Obranný průmysl

Potenciál pro dodávky obranného průmyslu vyplývá z hrozby teroristických útoků ze strany somálských Al Shabaab. Z tohoto důvodu je vládou věnována pozornost i finanční prostředky vybavení armády i police. Rozvojový programu Vise 2030 navíc počítá s navýšením počtu policejních složek tak, aby se Keňa přiblížila hranici 1:450 (jeden policista na 450 obyvatel doporučených OSN). Navyšování počtu policistů představuje příležitost pro dodavatele z oblasti obranného průmyslu.

Nabízí se možnosti zejména v oblasti oprav, modernizací a případně i dodávek letecké techniky (vrtulníků), dále pak dodávky systémů pro sledování a ostrahu hranic a perimetrů.

Služby

V souvislosti s rozvojem ekonomiky země lze očekávat zájem o uplatnění environmentálních technologií. Další příležitosti v oblasti služeb s sebou přinese i plánované zdvojnásobení počtu turistů navštěvujících ročně Keňu ze 1,8 mil. na 3 mil. v roce 2020.

Stavební průmysl

Rozdíl mezi poptávkou po bydlení a nabídkou bytů přesahuje ročně 156 tis. bytů. Protože se díky objektivním příčinám nepodaří tento deficit v nabídce uspokojit (rozdíl mezi příjmy a stavebními náklady na bydlení), přesouvají keňští developeři pozornost od nabídky luxusního bydlení k nabídce dostupného bydlení pro středně příjmovou část populace. Vzhledem k nedostatečné lokální nabídce některých stavebních a vybavovacích materiálů představuje budoucí stavební výstavba dostupného bydlení příležitost pro české firmy.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Zdravotnictví je vládní prioritou, program Kenya Health Policy (2014-2030) definuje dlouhodobý záměr dosáhnout všeobecného pokrytí základních zdravotnických služeb, které by odpovídaly standardu země střední úrovně příjmů. V roce 2017 proběhla v Keni tříměsíční stávka lékařů. Součástí dohody o ukončení stávky je přijetí závazku státu zlepšit v nadcházejícím období materiální zabezpečení keňských zdravotních zařízení (zejména v oblasti diagnostiky a pediatrické péče). Vzhledem k připravenosti lékařů stávku opakovat, nedostane-li vláda svých závazků, bude vláda nucena navýšit investiční výdaje do zdravotnictví již v roce 2018. Zvýšené výdaje do zdravotnictví představují příležitost pro české dodavatele vzhledem k tomu, že veškeré zdravotní zařízení se do Keni dováží.  Projekty v sektoru zdravotnictví jsou rovněž finančně podporovány ze strany Světové banky.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Zemědělství zaměstnává 75 % pracovní síly a na tvorbě HDP se podílí plnými 30 % (tento podíl, na rozdíl od ostatních zemí regionu, za posledních 5 let dokonce o 5 % vzrostl). Vývoz čaje, kávy a čerstvých květin tvoří spolu s cestovním ruchem pilíře keňské ekonomiky. V zemi již existuje relativně vyspělý agroprůmysl a lze předpokládat jeho další rozvoj. Stále však existuje značný potenciál, který zemědělská prvovýroba v Keni nabízí v oblasti mechanizace (ať již pro malé tak pro velké farmy). V roce 2017 zasáhlo Keňu období sucha, během kterého došlo k rozsáhlému úhynu skotu, pro které farmáři neměli krmivo, vzhledem k tomu, že keňští zemědělci nevyužívají v období dešťů metody silážování krmiva. Vzhledem k loňské drastické zkušenosti se tak rozvoj zemědělství a zejména technologií umožňující překonat každoroční období sucha stává klíčovou prioritou. Dodávky těchto technologií tak představuje příležitosti pro české dodavatele. Vzhledem k tomu, že Keňa je jedinou středně příjmovou zemí v regionu východní Afriky, existuje i poptávka po potravinářských produktech  ze strany movitější městské klientely a to v souvislosti s očekávaným příchodem nových provozovatelů sítí supermarketů, které je plánováno na období do roku 2020

 

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Energetický průmysl

HS 8504 - Transformátory, el. měniče statické induktory

HS 8507 - Elektrické akumulátory, včetně separátorů

HS 8537 - Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a. základny pro el. ovládání

HS 8541 - Diody, tranzistory ap polovodičová zařízení

HS 8544 - Izolované dráty, kabely aj. izolované el. vodiče

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 8432 – Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví ap.

HS 8433 - Žací nebo mláticí stroje, sekačky na trávu ap.

HS 8434 - Dojicí stroje a mlékárenské stroje a zařízení

HS 8435 - Lisy, drtiče ap. přístroje pro výrobu vína, moštů ap.

HS 8436 - Ost. stroje pro zemědělství, lesnictví, včelařství ap., umělé líhně

HS 8438 - Stroje pro přípravu, výrobu potravin nebo nápojů

Stavební průmysl

HS 7306 - Ost. trouby, trubky a duté profily ze železa nebo oceli

HS 8415 - Stroje, přístroje klimatizační

HS 8431 - Části a součásti jeřábů, vozíků, buldozerů, fréz aj.

HS 8481 - Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

HS 3003 - Léky neodměřené, ne krev,  antisera ap.,  vata aj.

HS 3004 - Léky odměřené, ne krev, antiséra ap., vata aj.

HS 9018 - Lékařské, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje aj.

HS 9402 - Lékařský, chirurgický, zubolékařský nebo zvěrolékařský nábytek

Obranný průmysl

HS 9301 - Vojenské zbraně, jiné než revolvery, pistole a zbraně čísla 9307

HS 9302 - Revolvery a pistole, jiné než čísel 9303 nebo 9304

HS 9303 - Ost. střelné zbraně ap zařízení využívající ke střelbě výbušné náplně

HS 9304 - Ost. zbraně, kromě zbraní čísla 9307

HS 9305 - Části, součásti a příslušenství výrobků čísel 9301 až 9304

HS 9306 - Bomby, granáty, torpéda, miny ap. válečné střelivo a jejich části; náboje ap.

Služby

CPA 37 - Služby související s odpadními vodami

CPA 38 - Sběr, příprava k likvidaci a likvidace odpadu; zpracování odpadu k dalšímu využití

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

U příležitosti návštěvy ministra zahraničních věcí ČR L. Zaorálka v Nairobi se dne 26. května 2015 uskutečnil podnikatelský seminář, kterého se za českou stranu zúčastnilo 20 zástupců firem a za keňskou stranu cca 90 potenciálních zájemců o obchodní spolupráci. Na organizace semináře se rovněž podílely obě národní hospodářské komory. Jako hlavní řečníci vystoupili ministr L. Zaorálek a jeho partnerka ministryně zahraniční věcí a mezinárodního obchodu A. Mohamed.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: