Kolumbie: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

20. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Bogotě (Kolumbie)

Podkapitoly:

 

  • Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty
  • Kalendář akcí

 

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

V srpnu 2013 vstoupila v platnost Mnohostranná obchodní dohody mezi EU a Kolumbií. Pro české firmy znamená dohoda poměrně velké úspory na celních tarifech. Na základě provedené analýzy lze očekávat zvýšení poptávky po evropských dovozech. Největší nárůst vývozu by měl zaznamenat sektor textilu a oděvů, vývoz automobilů a dopravních prostředků, výrobků lehkého a těžkého průmyslu a potravinářských výrobků. Dnem vstupu dohody v platnost bylo odstraněno dovozní clo u 65% položek celního sazebníku a do roku 2018 bude clo odstraněno u dalších 18 % položek na kolumbijské straně. Nejdelší přechodné období 10 let se vztahuje na výrobky, u nichž je potřeba adaptace domácího trhu, jako např. kuchyňské nádobí ze dřeva, toaletní papír, sešity, plastové kojenecké lahve, kožené rukavice či zápalky. U zemědělských výrobků jsou sjednána liberalizační období o něco delší. Jistou mírnou výhodu má EU v porovnání s USA u vývozu osobních automobilů, protože si sjednala sedmileté liberalizační období, zatímco USA desetileté.

 

K hlavním českým exportním komoditám tradičně patří osobní auta, kosmetické přípravky, hračky a modely, trubky z plastů, kovové konstrukce ke skladování a přepravě, elektrické a elektronické přístroje, sušené mléčné výrobky, stavební stroje, ocelové a železné profily a trubky, traktory a příslušenství, kusové strojírenské zboží a náhradní díly na dříve dodané stroje a zařízení, motory a díly letadel, díly pro turbiny a generátory el. proudu, náhradní díly a nářadí pro obráběcí a tvářecí stroje, chirurgické nástroje, díly na koželužské a textilní stroje, obuvnické stroje, speciál, železářské zboží, ložiska, skleněné zboží, bižuterie a vybrané chemikálie.

 

Existuje možnost rozšíření českého vývozu strojů, zařízení a polotovarů pro potravinářský a zpracovatelský průmysl - zejména balicích strojů, speciálních pneumatik pro stavební a silniční stroje, ložisek, ručního a průmyslového nářadí, papíru a chemikálií (močovina, barviva, pigmenty, kyanidy aj.), zdravotnické techniky, dále zemědělských a potravinářských produktů (mléčné výrobky, oplatky, sýry), nápojového a broušeného skla, porcelánového nádobí a křišťálových lustrů. Příležitosti jsou také v oblasti PC software (software na zakázku), tvorbě internetových obchodů, ICT síťových řešení, počítačových her a mobilních aplikací.

 

Potenciální prostor na trhu se nalézá v oboru energetiky v dodávkách malých a středních vodních elektráren pro regiony Kolumbie, kde je přebytek vodních zdrojů dosud nevyužívaných, např. v tzv. nepropojeném systému, zejména v regionech Chocó, Valle de Cauca, Cauca, Nariño a Putumayo.

 

Další potenciál se nachází v investičních oborech ve formě subdodávek pro povrchové a hlubinné doly, tepelné a vodní elektrárny, budování přenosových soustav, projekty železniční a příměstské dopravy, silniční infrastruktury (dálnice, silnice, mosty, tunely), výstavbě a modernizaci přístavů a letišť, modernizace MHD, plynofikace, dodávky pro petrolejářský a petrochemický průmysl, projekty hospodaření s vodou, úpravny pitné vody, čistírny průmyslových a odpadních vod, třídíren a spaloven odpadů, zařízení na likvidaci starých pneumatik, výstavba ekologických staveb a další.

 

 

Možný prostor pro rozšíření vývozu existuje také v artiklu vojenského speciálu, zejména lehkých ručních zbraní, munice, výbušnin, chemikálií a surovin na výrobu speciálního materiálu a výzbroje a výstroje pro armádu a bezpečnostní složky, zabezpečovacího a signálního zařízení letišť, letadel, nákladních vozů Tatra, traktorů Zetor apod.

 

 

Z dalších perspektivních oblastí se nabízí možnost českých investic v Kolumbii formou společného podniku v oblasti výstavby tepelných eletráren, těžby a komercializace uhlí, včetně provozu na zpracování uhlí na koks.

 

V oblasti rozvojových projektů se nabízí možnosti v lesnictví a dřevařském průmyslu.

 

 

 

Příležitosti pro český export

 

Automobilový a motocyklový průmysl

 

Roční výroba automobilů v Kolumbii se v posledních 5 letech pohybuje v rozmezí 94 – 154 tis. vozů, z nich zhruba 13 – 25 tis. je vyvezeno, většinou do sousedních zemí. V roce 2017 Kolumbie importovala 238 240 vozů, což představuje po třech letech růstu pokles o 6,1 % oproti loňskému roku. Prognózy na rok 2018 hovoří o opětovném nárůstu na 250 000 vozů. Hlavními dodavateli jsou Korejská republika, Japonsko, USA, Mexiko, Indie, Čína a Ekvádor. Importy z ČR však zdaleka nedosahují možností, které trh nabízí, a to jak u osobních vozů (průměrná cena nově nakupovaného vozu loni činila 17 tis. USD, přičemž průměrné stáří autoparku v Kolumbii je 15 let), tak i nákladních automobilů (především v důlním průmyslu či pro účely armády). Rovněž pro vývozce autosoučástek a komponentů pro automobilový průmysl představuje Kolumbie trh s velkou absorpční schopností. Import nákladních automobilů byl komplikován legislativou (zákon o šrotovném), která však byla v loňském roce novelizací zjednodušena. V roce 2018 vstoupí v účinnost legislativa umožňující v následujících 10 letech bezcelní dovoz elektromobilů, součástek a nabíjecích stanic. Tradiční osobní vozy jsou přitom zatíženy clem až 35 %, DPH 19 % a spotřební daní 8 %. Sektor motocyklů zaznamenal pokles prodeje o 14 %, což však stále představuje na 480 000 prodaných motocyklů. Nejprodávanější kubaturou je 110 – 150 cm3 (52 % trhu). Na 94 % prodaných motocyklů se montuje v Kolumbii ze součástek dovezených z Indie a Číny.

 

Důlní, těžební a ropný průmysl

 

Rozvoj důlního průmyslu (především těžba a zpracování ropy, zemního plynu, uhlí a nerostů) je jednou z hlavních priorit kolumbijské vlády (podílí se na HDP cca 8 %). Velikost domácího trhu činí 1,6 mld. USD, přičemž domácí výroba dokáže pokrýt jen celých 20 % potřeb ekonomiky. Loňský dovoz strojů a zařízení pro důlní průmysl dosáhl 1,4 mld. USD. V Kolumbii se nachází 40 % ověřených zásob uhlí v Latinské Americe (10. největší na světě). Současná roční těžba činí cca 100 mil. tun. Rychle se rozvíjí rovněž těžba nerostů (zejména zlata, stříbra), jež každoročně roste 11% tempem. Vývoz zlata především z oblasti Caldas a mědi z oblasti Risaralda, roste již šest po sobě jdoucích let a v roce 2017 dosáhl dalšího vrcholu, a to v době kdy ostatní sektory vykazují citelný úpadek. V případě strojů a zařízení pro těžbu a pracování ropy a zemního plynu se jedná o trh převyšující ročně nákupy za 2,7 mld. USD, přičemž 90 % svých potřeb domácí firmy pokrývají dovozem. Pro české firmy se v tomto segmentu trhu s uhlím nabízejí možnosti na dodávky zařízení na vrtání, těžbu, drcení, nakládání a odvoz uhlí, dále zařízení pro výtahové šachty (kompresory, čerpadla, potrubí), zabezpečovací zařízení a rovněž geologické služby (průzkum a software), environmentální poradenství a konzultace v oblasti sanace krajiny.

 

Elektrotechnika

 

Velikost tohoto trhu v Kolumbii se odhaduje na 20 mld. USD. Průměrný roční růst činí 9,9 %. Pro české výrobce se nabízí tradiční informační a komunikační zařízení (TV, PC, telefony atd.).

 

Energetický průmysl

 

Velikost domácího trhu představuje 1,5 mld. USD, z čehož lokální výroba činí jen 290 mil. USD. 75 % směřuje na export. Instalovaná kapacita v Kolumbii převyšuje 14 524 MW (z toho 65 % připadá na vodní elektrárny, zbytek jsou tepelné, plynové a kogenerační). V rámci vládního plánu má být během 5 let postaveny nové kapacity o výkonu 4 000 MW. Dovoz energetických strojů a zařízení činí 1,3 mld. USD, což představuje velkou příležitost pro české výrobce především turbín (parních, vodních, plynových), generátorů, transformátorů a elektrických rozvaděčů (včetně malých vodních elektráren). Pomalu se prosazují na trhu rovněž dodávky turbín pro malé vodní elektrárny (Cink Hydro-Energy).

 

Kolumbie také silně podporuje obnovitelné zdroje energie, které vzhledem k tamějším klimatickým podmínkám představují významný potenciál. Vláda přijala zákon č. 1715, který reguluje integraci obnovitelných zdrojů energie do národního energetického systému. Norma upravuje investiční pobídky, mj. možnost snížit v průběhu 5 let daňový základ až o 50 % či osvobození dovozu nezbytných technologií od DPH. Cílem vlády je dosažení podílu obnovitelných energií ve výši 15 % celkové instalované kapacity do roku 2023. V odlehlých oblastech, které nejsou napojeny na elektrickou síť, jsou obnovitelné zdroje energie takřka jediným řešením. V letech 2018 – 2022 se připravuje výstavba 7 nových vedení pro distribuci elektrické energie, a to především v karibské oblasti (departamenty Guajira, César, Magdalena a Bolívar) která se kvůli vzrůstající spotřebě elektřiny nejvíce potýká s přetížením stávající sítě.

 

Chemický průmysl

 

Kolumbie je velkým dovozcem chemikálií (organických i anorganických), které se ve velkém objemu využívají v nejrůznějších odvětvích průmyslu a zemědělství.

 

Obranný průmysl

 

Kolumbie ročně vydává na nákupy pro ozbrojené složky (pozemní vojsko, námořnictvo, letectvo a Národní policii) kolem 3,7 % HDP. Celkové náklady na obranu v roce 2017 převýšily, i přes uzavření mírových dohod s levicovou guerillou FARC, 12 % všech veřejných výdajů. Rozpočtová kapitola ozbrojených sil byla v rámci národního rozpočtu na rok 2018 opět výrazně navýšena (o 8,2 %; na 10,8 mld USD) . Lze předpokládat, že tento trend bude pokračovat, a to i vzhledem k tomu, že kolumbijské vzdušné síly rovněž připravují výměnu svých cvičných a bojových letounů. ČR je v Kolumbii známá mj. vývozem pistolí CZ a střeliva vč. nábojových komponentů Sellier+Bellot. Velký potenciál však nabízí rovněž dodávky nákladních vozů 8x8, radarů a moderních komunikačních prostředků, logistických softwarových řešení, dále detektorů min a výstroje (oblečení, obuv, helmy) včetně ochranných vest, avšak za předpokladu, že české firmy si na místním trhu zajistí fyzické zástupce, vytvoří sklady náhradních dílů a zajistí odpovídající postprodejní servis (v případě nákladních aut rovněž nezbytné homologace). Vzhledem k důležitosti zajištění osobní bezpečnosti je významný také sektor soukromých bezpečnostních agentur, který představuje trh o velikosti 2,7 mld. USD ročně.

Stavební průmysl

Kolumbijská vláda si vytyčila za jeden z hlavních cílů pro udržení hospodářského růstu rozvoj dopravní infrastruktury, především dálnic a rychlostních silnic, dále železnice, lodní dopravy a modernizaci stávající dopravní logistické infrastruktury (přístavů a letišť). Podle rámcového plánu rozvoje infrastruktury Kolumbie na léta 2015-2035 plánuje vláda investovat ve spolupráci s privátním sektorem během 20 let více než 112 mld. USD, především formou vybudovat-provozovat-předat (BOT) s koncesí na 20-30 let. Plán mj. zahrnuje výstavbu nových moderních dálničních a silničních tahů 4. generace v celkové délce 7 tis. km, dále rozvoj intermodální dopravy (101 projektů včetně splavnění 8 velkých řek v délce 3 tis. km), oživení a výstavba nových železničních tratí v délce 1600 km. Kvůli nedostatečné a nekvalitní dopravní infrastruktuře (jen 1 200 km dálnic) má dnes Kolumbie jedny z nejvyšších vnitrostátních přepravních nákladů. Vláda v roce 2017 rovněž představila nový plán „Colombia repunta“, jehož cílem jsou v rámci obnovy země po ukončení vnitřního ozbrojeného konfliktu zejména další investice do infrastruktury ve výši 1,3 % HDP. Po zpomalení růstu sektoru v roce 2017 se na rok 2018 očekává růst ve výši 4,6 %. Hlavními projekty bude pokračování výstavby rychlostních komunikací 4G, rozšíření mezinárodního letiště v Bogotě El Dorado 2, zahájení výstavby bogotského metra, či bogotský příměstský vlak Regiotram. Jen v Bogotě se na infrastrukturní projekty počítá s investicí ve výši 7,3 mld. USD do roku 2020. Na rok 2018 vláda vyčlenila celkem 2,3 mld USD na výstavbu silnic v regionech. Potenciálními příležitostmi pro české subjekty jsou inženýrské a stavební služby, stavební materiály a konstrukce ze železa a oceli, dálniční svodidla, průmyslová skla, kontrolní a řídicí systémy pro silniční a železniční dopravu, radary pro letiště. V souvislosti s uzavřením mírových dohod a z toho plynoucí výrazně lepší bezpečnostní situací v zemi patří cestovní ruch k nejrychleji rostoucím sektorům, což představuje významnou příležitost pro české investory, například při budování zaostávající turistické infrastruktury.

 

Vodohospodářský a odpadní průmysl

 

Významnou příležitosti skýtá vodohospodářství, velká poptávka je v souvislosti se zpřísněním zákona o odpadních vodách po čističkách odpadních vod, technologiích ekologické likvidace odpadů, či likvidaci následků ilegální těžby zlata (odhady hovoří o znečistěných 100 tis. ha). K významným projektům patří například vládní plán provést do roku 2040 úplnou dekontaminaci silně znečistěné řeky Bogotá, kde se počítá s investicí ve výši 0,5 mld. USD.

 

Zábava a volný čas

 

V rámci hraček, her a sportovních potřeb je největší potenciál u dětských stavebnic a modelů na hraní. Významný růst zaznamenává v souvislosti s rostoucí kupní silou obyvatelstva sektor fitness (posilovací stroje, spinning, cvičební pomůcky, oblečení) a doplňků výživy, kteréžto představují trh o velikosti zhruba 250 mil. USD. Posilovny přitom v současnosti pravidelně navštěvuje pouze 2,6 % populace (v Brazílii 10 %, v Evropě 14 %).

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Dovoz zdravotnické techniky loni činil 1,6 mld. USD, což pokrylo necelých 80 % potřeb domácího trhu. V roce 2018 se předpokládá navýšení importu o zhruba 10 %.  Kolumbijský trh s lékařskými přístroji a nástroji je 4. největší v obou Amerikách a patří mezi TOP 20 na světě. Současně je jedním z nejrychleji rostoucích trhů na světě v tomto segmentu. Během příštích 5 let se má zvětšit na 2,1 mld. USD, což je dáno jednak velkou podporou vlády ale i tím, že díky reformě zdravotního systému a tzv. Zákonu 100 má dnes 80 % obyvatel zdravotní pojištění a může v mnohem větší šíři využívat služeb zdravotních zařízení. Zájem je především o diagnostické přístroje, ortopedické nástroje a protézy, vybavení pro ultrazvuk, mamografii a kardiovaskulární (stenty) vyšetření, dále dermatologické a laserové přístroje pro estetiku a plastickou chirurgii, kardiologické, neurologické a onkologické přístroje, sterilizátory a laboratorní inkubátory, laboratorní přístroje a spotřební zdravotnický materiál.

 

Zemědělský a potravinářský průmysl

 

Trh s potravinami a nápoji se v Kolumbii velmi dynamicky rozvíjí, především díky rostoucí kupní síle obyvatel a zvětšující se maloobchodní sítí ve velkých městech (Bogotě, Medellínu, Cali, Barranquille, Bucamanze, Cartageně). Podle statistických údajů spotřeba potravin a nápojů roste každoročně v posledních 5 letech v průměru o 9,5 %. Velký potenciál pro české firmy je nadále v oblasti syrovátky (jsme tradiční vývozce, byť nás limitují množstevní kvóty), sušeného mléka, dále piv, minerálních vod (a to především s přidanou hodnotou nejrůznějších chutí, minerálů či vitamínů), cukrovinek a tzv. "health & well-being" snacků (vloček a müsli).

Agroprůmysl patří k tahounům růstu kolumbijské ekonomiky (v roce 2017 růst o 6,3 %; v roce 2016 růst o 4,8%). Lze očekávat, že tento trend bude pokračovat i v dalších letech, přestože rozpočet Ministerstva zemědělství na rok 2018 byl snížen oproti loňsku o 28 %. Rozvoj venkova patří k prioritám kolumbijské vlády, která v rámci programu na revitalizaci kolumbijského zemědělství po ukončení vnitřního ozbrojeného konfliktu „Colombia siembra“ počítá do roku 2018 s investicemi ve výši 1,6 mld. USD do rozvoje zemědělství. Plán rovněž počítá do roku 2018 s poskytnutím úvěrů kolumbijským zemědělcům až ve výši 24 mld. USD. Velikost domácího agroprůmyslového trhu se odhaduje na 180 mil. USD. Lokální výroba je malá (necelých 40 mil. USD) a navíc je přednostně zaměřena na vývoz do sousedních zemí (Peru, Ekvádor, Venezuela, Panama - 29 mil. USD). Největší zájem na lokálním trhu je o dovážené stroje a zařízení pro zpracování a balení potravin a nápojů, jejichž import loni (2017) dosáhl 180 mil. USD. Konkrétně pro české dodavatele se nabízí možnost dodávek zemědělských strojů, zařízení a strojů pro pekárny, na výrobu cukrovinek a čokolády, pro výrobu cukru, dále pro pivovary, na zpracování masa a drůbeže, ovoce a zeleniny.

 

Aktuální informace z hospodářství a obchodu potom lze nalézt na webovém odkazu www.portafolio.com.co.

 

Aktuální sektorové příležitosti pro Kolumbii

 

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

ALIMENTEC 2018

5.- 8. 6. 2018

 

Veletrh potravinářského průmyslu

 

 

FERIA MEDITECH

3.- 6. 7. 2018

 

Veletrh zdravotnictví

 

 

EXPO AGROFUTURO 2018

 

22.- 24. 8. 2018

 

Veletrh zemědělského a potravinářského průmyslu

 

 

FERIA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD

 

22.- 24. 8. 2017

 

Veletrh bezpečnostního průmyslu

 

 

FERIA INTERNACIONAL DE BOGOTÁ

24.- 28. 9. 2018

 

Veletrh strojírenského průmyslu

 

 

FERIA BELLEZA Y SALUD

3.- 7. 10. 2018

 

Veletrh krásy a zdraví

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: