Kosovo: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

26. 6. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Prištině (Kosovo)

Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

V souvislosti s programy ekonomického rozvoje Kosova se otevírají nové příležitosti pro české firmy. Důležitou roli hrají jednak projekty ZRS a jejich úspěšná obchodní návaznost, dále podnikatelské incomingové mise v Praze a silná a úspěšná prezentace českých firem na veletrhu Expokos v květnu 2016. Perspektivními oblastmi jsou zejména výroba a distribuce elektrické energie, vodní management a infrastruktura, dále zejména výroba a servis těžebních strojů, obnovitelné zdroje elektrické energie, čištění odpadních vod, výroba a zpracování potravin, dopravní infrastruktura a železniční doprava.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Úvod

V poslední dekádě se meziroční růst HDP pohyboval v rozmezí 3 – 4,5 %. V roce 2014 se na poklesu ekonomického růstu projevila povolební politická krize a exodus Kosovanů do zemí EU z přelomu let 2014/2015. Hospodářský růst se koncem roku 2015 a v 1. pololetí roku 2016 dostal ze zpomalení z roku 2014. Oživení je podporováno přílivem přímých zahraničních investic, vstřícnějším poskytováním bankovních úvěrů, mírným navýšením vývozu, zvýšením daňových příjmů a lepším výběrem celních poplatků. Podopný trend pokračoval i v roce 2017 (růst HDP na úrovni 4 %)

Do zlepšení ekonomické a finanční situace Kosova se rovněž promítla ekonomicky zaměřená opatření kosovské vlády z druhé poloviny roku 2016. V publikaci „Doing Business Report“ Světové banky si Kosovo polepšilo pro rok 2016 o 11 míst a v uvedeném žebříčku bylo zařazeno na 66. místo. Odhad do budoucnosti i poslední ekonomické aktivity vlády indikují návrat k pozitivnímu trendu vývoje HDP. V zemi žije 1,8 mil. obyvatel. Běžný účet je zatím vyrovnaný, v roce 2017 se však zvýšilo riziko deficitního státního rozpočtu v návaznosti na financování penzí pro válečné veterány.

Evropská unie a Kosovo podepsaly koncem října 2015 Stabilizační a asociační dohodu. Kosovský parlament dohodu ratifikoval počátkem listopadu 2015. Ratifikační proces v zemích EU byl dokončen v 1. čtvrtletí 2016 a dohoda vstoupila v platnost 1. dubna 2016. Kosovská vláda v této souvislosti přijala pětiletý národní implementační program, který pokrývá plán na splnění politických kritérií, ekonomické reformy a přijetí unijních standardů všemi státními institucemi. Exportní riziko podle OECD je stále 7.

Ukazatel

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Růst HDP (%)

4,4

2,8

3,4

1,2

3,3

3,8

HDP (mil. EUR)

4 814,5

5 058,5

5 326,6

5 567,5

5 807,0

5 984,9

HDP/obyv. (EUR)

2 672

2 799

2935

3 084

3 277

3 356

Míra inflace (%)

7,3

2,5

1,8

0,4

-0,5

0,3

Nezaměstnanost (%)

35

35

30,0

35,3

32,9

27,5

Bilance běž.účtu (mld. EUR)

-0,9

-0,5

-0,5

-0,5

-0,6

-0,6

Populace (mil.)

1,798

1,815

1,8

1,8

1,772

1,784

Konkurenceschopnost

-

-

-

-

 

 

Exportní riziko OECD

 

 

7

7

7

Zdroj: MMF, OECD, SB, WEF                      odhad Mezinárodního měnového fondu a KSA / 1

Příležitosti pro český export

Důlní, těžební a ropný průmysl

Výroba a servis těžebních strojů na povrchovou těžbu lignitu a hlubinnou těžbu nerostů. Na území Kosova se nacházejí významná ložiska lignitu a minerálů. Sektor hornictví a metalurgie byl za dob Jugoslávie jedním ze stěžejních sektorů v oblasti dnešního Kosova a působilo zde několik českých firem. Po válečných událostech v roce 1999 došlo k přerušení těžby a současná těžební činnost je na úrovni cca 20 % původních kapacit. Jednou z vládních priorit je obnovení těžby minerálů. Problémem jsou nedořešené vlastnické vztahy kombinátu Trepča, kterému převážná většina hlubinných dolů patří. V říjnu 2016 byl schválen zákon o kombinátu Trepča, který z kombinátu vytváří akciovou společnost z 80 % ve vlastnictví státu a 20 % akcií budou vlastnit zaměstnanci.

Energetický průmysl

Výroba a distribuce elektrické energie - Energetický sektor je ve velice špatném stavu. Kosovo provozuje dvě hnědouhelné elektrárny, které jsou již za hranicí životnosti. Provoz obou elektráren byl prodloužen – Kosovo A do 2017 a Kosovo B do 2025, obě elektrárny však budou vyžadovat rekonstrukci. V zimních energetických špičkách jsou schopny pokrýt cca 50-70 % spotřeby, zbytek musí distribuční společnost nakupovat na trhu. Ve špičkách dochází k občasným výpadkům dodávek elektrického proudu. Koncem roku 2014 bylo uzavřeno výběrové řízení na výstavbu nové elektrárny Kosovo C/New, v prosinci 2015 bylo podepsáno Memorandum o porozumění s americkým investorem Contour Global. V současné době probíhají vyjednávání a příprava smluv, připravují se výběrová řízení na jednotlivé zakázky a dolaďuje se finanční zajištění projektu. Modernizace elektrárny Kosovo A bude řešena v roce 2017. Distribuční společnost KEDS (turecký vlastník) postupně modernizuje rozvodnou síť. Výroba elektrické energie je rovněž jednou z priorit vlády pro další období. Mezi priority se také dostávají obnovitelné zdroje elektrické energie. 

Obnovitelné zdroje elektrické energie - V návaznosti na neuspokojivý stav energetického sektoru vláda Kosova připravuje za pomoci mezinárodního společenství řadu opatření na podporu produkce elektřiny z obnovitelných zdrojů – vítr, fotovoltaika, biomasa a geotermální zdroje na lokální vytápění a chlazení. Zpracován byl Národní akční plán k obnovitelným zdrojům, ve kterém si vláda Kosova stanovila poměrně ambiciózní cíle na zvýšení podílu vyrobené elektřiny z obnovitelných zdrojů do roku 2020 až na 29 %. Součástí programu je rovněž důraz na zvyšování energetické efektivnosti.

Energetická efektivnost – Zvyšování energetické efektivnosti veřejných budov zařadila vláda do svého programu na snižování energetické spotřeby. Velká část veřejných budov byla postavena před více jak 20 lety a ani novější budovy (až na malé výjimky) nejsou řešeny s ohledem na energetickou efektivnost. V první fázi vláda počítá s projekty zaměřenými na státní a veřejné budovy škol, univerzit, nemocnic a úřadů.

Vodohospodářství, odpadní průmysl

Výroba a distribuce pitné vody - vodárny menší a střední kapacity, rozvody pitné vody, zařízení k filtrování vody na mechanickém, chemickém, UV, biologickém a jiných principech. Nedostatek vhodných zdrojů vody a nedostatečná kvalita pitné vody dodávané do veřejných vodovodů, včetně katastrofálního stavu samotných rozvodů vytváří potřebu aplikovat moderní technologie na její úpravu a rozvod.

Čištění odpadních vod - čističky menší a střední kapacity, technologie na údržbu kanalizací. Rovněž nedostatek čističek odpadních vod způsobuje znečištění většiny povrchových zdrojů pitné vody, včetně vodních ploch vhodných k rekreaci. Otázky životního prostředí jsou vnímány zástupci mezinárodních organizací i kosovskou veřejností jako kritické, ale oficiální představitelé dosud upřednostňovali čistě ekonomické priority. Je však možné očekávat, že se postupně stanou programovými prioritami místních zastupitelstev. Výhodu budou mít firmy, které budou v Kosovu již etablované. Několik českých firem již realizovalo své environmentální projekty v oblastech západního Balkánu, včetně Kosova. Trh není v tomto sektoru nasycen.

Doprava

Železniční doprava - Rekonstrukce stávajících a stavba nových železničních tratí je součástí plánů na rozvoj konektivity zemí západního Balkánu. Prioritním projektem v Kosovu je celková rekonstrukce severojižní železniční trasy tzv. Route 10 mezi hranicí se Srbskem a Makedonií (Leshak –Fushe Kosove – Hani i Elezit) v délce cca 150 km. Uvedený projekt je zařazen mezi prioritní akce vlády a získal finanční podporu EBRD.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Výroba a zpracování potravin – – linky na výrobu chlazených a konzervovaných potravin (maso, uzeniny, paštiky, ovoce, zelenina, dětská výživa). Kosovo má velice nízkou produkci vlastních potravinářských výrobků, většina produktů je dovážena, a to převážně z okolních zemí Balkánu, EU nebo Turecka. Vláda Kosova i zahraniční donoři chystají v roce 2017 výrazně navýšit své subvence do zemědělství a potravinářství. Bude se jednat zejména o podporu zahradnictví, používání kvalitní sadby/semen, stavby skleníků, zpracování zemědělské produkce a zavádění moderních potravinářských technologií (zejména balící linky). 

Oborové příležitosti Kosovo

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Vodo-hospodářství, odpadní prům.

HS 3917 - Trouby trubky hadice příslušenství z plastů

HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory ap

HS 8421 - Odstředivky přístroje k filtrování čištění

HS 8537 - Rozvaděče panely rozvodné stoly aj ovládací

HS 9032 - Řídící jednotky

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 8438 - Stroje pro prům přípravu výrobu potravin aj

Důlní, těžební a ropný průmysl

HS 4010 - Pásy dopravník řemeny hnací z kaučuku vulkan

HS 8428 - Zařízení ost zdvihací nakládací manipulační

HS 8429 - Buldozery srovnávače rypadla apod s pohonem

HS 8431 - Součásti jeřábů vozíků ap buldozerů fréz aj

HS 8501 - Motory elektrické generátory

Železniční doprava

HS 8605 - Vozy osobní zavazadlové pošt aj bez pohonu

HS 8607 - Části součásti vozidel žel aj dopravy kolej

HS 8608 - Materiál kolejový svrškový přístr. návěstní ap

Energetický průmysl a

obnovitelné zdroje elektr. energie (fotovoltaika, biomasa pro energii, lokální geotermální zdroje

HS 8535 - Zařízení el,k ochraně, spínání el,obvodů,›1000V

HS 8536 - Zařízení el. k ochraně spínání el obvodů 1000 V konekt. pro opt. vlákna

HS 8537 - Rozvaděče panely rozvodné stoly aj ovládací

HS 7309 - Nádrře cisterny nad ‹300 l

HS 8406 - Turbíny na páru vodní nebo jinou komp. pro biomasu pro energii

HS 8419 - Výměníky komp. pro biomasu pro energii

HS 8541 - Fotovoltaické články

HS 8404 - Přístroje pro kotle generátory ústř. topení

 

HS 8418 - Tepelná čerpadla

 

HS 8485 - Klimatizační zařízení

Aktuální sektorové příležitosti pro Kosovo

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Veletrh vzdělávání (12. ročník) / Education Fair Prishtina (19- 20. 4. 2018) - Prezentace poskytovatelů vzdělávacích služeb, komunikačních a informačních technologií, vydavatelských a mediálních služeb apod. Účast zástupců veřejných i soukromých základních, středních a vysokých škol a ministerstev školství z regionu.

Podrobné informace a přihlášky - www.ceokos.com, E-mail: education@ceokos.com

Veletrh cestovního ruchu (15. ročník) / Tourism and Travel Fair (19.- 20. 4. 2018) - Cestovní kanceláře a agentury, hotelnictví a pohostinství, zařízení pro turistická střediska, sportovní a lyžařská infrastruktura, výrobci sportovních a turistických potřeb, oblečení, obuvi aj.

Podrobné informace a přihlášky - www.ceokos.com, E-mail: info@ceokos.com

EXPOKOS  (17. ročník) (8.– 10. 5. 2018) - Největší veletrh v Kosovu, zaměřený především na strojírenství (průmyslové stroje a zařízení, elektronika, automatika a robotika, měřicí a analytické přístroje, kontrola kvality aj.), energetiku (konvenční a i alternativní zdroje, elektrické instalace, zařízení pro doly), stavebnictví (stavební materiály, stroje a technologie, izolace, topení, instalatérská technika, dekorace aj.) a dřevozpracující průmysl (dřevoobráběcí stroje, nábytek, kuchyně, aj.). V minulých letech se tohoto veletrhu zúčastnilo několik českých firem, společně se zástupci CzechTrade, Hospodářské komory ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR. V roce 2016 se veletrhu zúčastnilo ve společném stánku 6 českých firem z oblasti energetiky, vodního managementu a rekonstrukce silničních povrchů. Součástí veletrhu EXPOKOS bývá rovněž veletrh zaměřený na zdravotnictví a lázeňství MEDIKOS. 

Podrobné informace a přihlášky - www.ceokos.com, E-mail: info@ceokos.com

AGROKOS (19. ročník) - Agribusiness, Food, Drinks and Gastronomy Fair (17.– 19. 10. 2018) - Výrobci zemědělských strojů a zařízení, technologií pro zpracování potravin, balení, chladírenských a mrazírenských zařízení, zavlažovacích systémů, hnojiv, osiv, krmiv, pesticidů, potravin a alkoholických i nealkoholických nápojů.

Congress & Event Organization, Tel: +381 38 220 003, Fax: +381 38 225 092 E-mail: info@ceokos.com, web: www.ceokos.com Address: Rrustem Statovci St. No. 14, Prishtina, Kosova.

Další výstavní a veletržní akce pořádá Kosovská obchodní komora, v jarních měsících pořádá komora všebecně zaměřený veletrh a v podzimních měsících veletrh zaměřený na zemědělství a potravinářství - kalendář na rok 2018 není k dispozici. Aktuální informace naleznete na webových stránkách – http://oek-kcc.org.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek