Kypr: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

20. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Nikósii (Kypr)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Kyperský trh není příliš rozsáhlý a místními firmami je dobře zpracován. Využívání místních agentů/zástupců je proto pro dlouhodobější spolupráci obvyklé. Obchodní zástupce musí být na Kypru zaregistrován u Rady obchodních zástupců a být držitelem licence s registračním číslem. V takovém případě je spolupráce obvykle upravena závaznou smlouvou o zastupování.

Kyperské firmy často podmiňují nákup zboží od zahraničního dodavatele v případě navázání dlouhodobější spolupráce zajištěním exkluzivity, resp. zvýhodněných podmínek odběru. Tento požadavek zdůvodňují omezenými absorpčními možnostmi kyperského trhu, kde by konkurence mezi kyperskými podniky nepřinesla užitek ani zahraničnímu partnerovi.

Hledat kyperského partnera lze i prostřednictvím inzerátu v bulletinu kyperské hospodářské komory.

V případě hledání obchodního partnera doporučujeme zaslat velvyslanectví následující informace:

 • stručný popis výrobku v angličtině
 • detailní kontaktní údaje
 • informační listy, katalogy, vzorky, certifikáty, referenční listiny
 • obvyklé obchodní podmínky, za jakých dodáváte, záruční dobu
 • kdo je v zahraničí Vaším obvyklým odběratelem, distributorem – s jakým sortimentem obchoduje
 • kdo je Vaším konkurentem - jaké zahraniční výrobky lze označit za podobné či bojující o stejnou skupinu zákazníků
 • popis případné předchozí spolupráce s Kyprem
 • jaké jsou Vaše představy možností dodávek na Kypr

Doporučujeme rovněž předem si zjistit přibližné dopravní náklady, tj. zkusit zkalkulovat cenu z ČR na Kypr (do Larnaky či Limassolu) s odhadem možného jednorázového množství dodaného na kyperský trh. Zejména pro období získávání tržního podílu a prosazováni se na trhu je to obvykle největší výzva.

zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Kypr je od 1. května 2004 členským státem EU a součástí vnitřního trhu Evropské unie. Pro české vývozce platí v Kyperské republice stejná pravidla jeko v ostatních zemích EU.

zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Podnikatelskou činnost na Kypru může provozovat:

 • obchodní společnost soukromá/veřejná (company private/public)
 • pobočka (branch)
 • veřejná společnost/společnost s ručením omezeným (general partnership/limited partnership)
 • Evropská společnost (European Company) podle Nařízení Rady 2157/2001

Zápis do podnikového (obchodního) rejstříku se provádí prostřednictvím právní kanceláře.

Pravidla zápisu jsou stejná jako pro místní podnikatele. Předem je nutno získat od rejstříku souhlas se jménem společnosti – z důvodu možného konfliktu názvů. Základem je společenská smlouva, ve které se uvádí všeobecné informace o firmě: předmět činnosti, základní kapitál, počet vydaných akcií, seznam vedoucích pracovníků včetně jejich pravomocí, sídlo společnosti ad. K této informaci je nezbytné předložit potvrzení místního právníka (lawyer's affidavit) o tom, že všechny podmínky k založení společnosti byly po formální stránce splněny.

Zaregistrování společnosti do podnikového rejstříku a vyřízení dalších dokumentů prostřednictvím právnické kanceláře trvá zhruba 1 měsíc a náklady na celou proceduru registrace se pohybují v rozmezí 1 500 – 15 000 EUR.

zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Zažité spotřebitelské zvyky kyperských zákazníků s sebou přináší požadavky na propagaci, zejména pokud jde o začínající firmy nebo o prezentaci nového zboží. Způsoby propagace se neliší od propagace v ČR, samozřejmě s přihlédnutím k místním zvyklostem a podmínkám. Rozsah nezbytné reklamy či jiné formy propagace se liší dle výrobků a je patrně vhodné přenechat tuto otázku kyperskému partnerovi, pokud má zkušenosti s obchodem s danou komoditou. Vedle tradičních propagačních médií (televize, rádio, tisk, billboardy) se v posledních letech rozvinuly metody tzv. přímého marketingu, rozesílání propagačních materiálů domácnostem, telemarketing a nově využití sociálních sítí.

Od roku 2013 na Kypru zůstává nevyřešena otázka konání dříve tradičního a v místě velmi populárního mezinárodního všeobecného veletrhu v Nikósii (EXPO CYPRUS). Veletrh se naposledy uskutečnil v roce 2012, termínem konání byl pravidelně květen. Účast na veletrhu v Nikósii měla pro působení na kyperském trhu velký význam, protože ho každoročně navštívilo až 120 000 osob, každý sedmý Kypřan, a částečně se jednalo o formu rodinné zábavy. Byl zvláště vhodný pro propagaci nového výrobku určeného pro širokou veřejnost. Veletrh neměl charakter ryze kontraktační výstavy, jednalo se spíše o společensko-ekonomickou událost. Účastí na veletrhu firma vyjadřovala svoji pozici, případně odhodlání na trh vstoupit. Veletrh v roce 2013 a v následujících letech se neuskutečnil z důvodu bankovní a finanční krize. V současnosti probíhají zatím neúspěšná jednání o jeho obnovení. Výstaviště v Nikósii chátrá, je v ekonomických problémech a během roku se na něm uskuteční jen několik oborových výstav či prezentací.

zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

V oblasti ochrany duševního vlastnictví platí v Kyperské republice Autorský zákon z 1. ledna 1994, Patentový zákon z 2. dubna 1998, Zákon o právní ochraně průmyslových designů a vzorů z 23. února 2002 a Zákon o ochranných známkách. Všechny národní předpisy jsou novelizovány a konzistentní s relevantními evropskými předpisy a mezinárodními standardy.

V současné době není známý případ porušování práv duševního vlastnictví ve vztahu k českým subjektům.

zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Od roku 2004 platí zákon o veřejných zakázkách, který je harmonizován s principy EU. Kompletní tendrová dokumentace je v principu k dispozici pouze v řeckém jazyce (někdy bývají specifikace v angličtině). Nabízet je možné přímo, nebo přes místního zástupce. Pokud místní úřad prostředníky přímo nevyloučí (např. Ministerstvo obrany), doporučuje se využít místního zástupce. Přítomnost na místě, znalost jazyka, ale rovněž dobrá pověst a spolehlivost místního zástupce mohou sehrát významnou roli. Podle současného zákona se pravomoc hodnotit a rozhodovat o veřejných zakázkách přesunula z původně centralizovaného úřadu na jednotlivá ministerstva. Na ministerstvech jsou vytvořeny technické výbory, které hodnotí nabídky uchazečů nejdříve z hlediska technických parametrů a poté z hlediska ceny. Doporučuje se přesně dodržet specifikaci veřejné zakázky, aby byly splněny všechny technické parametry podle specifikace, ale rovněž nenabízet nadstandard, který by měl dopad na zvýšení ceny.

zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Způsoby řešení obchodních sporů

Na Kypru se aplikuje anglosaské právo, kde významnou úlohu hraje systém precedentů. Využití místního právníka je proto nákladné, ale nezbytné. Vzhledem k tomu, že soudní řízení je vedeno v řeckém jazyce, je nezbytná přítomnost tlumočníka. K veškeré dokumentaci musí být k dispozici ověřený řecký překlad. Výše soudních výloh je závislá na délce soudního řízení. Rovněž postavení soudce je specifické, samotný průběh řízení je pro cizince nepřehledný. Při uzavírání obchodního kontraktu proto doporučujeme včlenit arbitrážní doložku a zvolit si místo arbitráže mimo Kypr a jako rozhodné právo pro případný spor právo ČR či třetí země, které je nám bližší.

Podle kyperského právního systému může být arbitrem kdokoliv, na kom se zainteresované strany dohodnou. Využít lze i služeb profesionálních arbitrů, kteří jsou sdruženi v Odborné asociaci arbitrů (The Chartered Institute of Arbitrators /Cyprus Branch).

Kypr je smluvní stranou Newyorské úmluvy o uznávání a výkonu cizích arbitrážních rozhodnutí.

Rizika místního trhu a investování v teritoriu

Kyperský trh má s ohledem na svoji velikost omezenou absorpční kapacitu pro dovážené zboží. Na trhu jsou obvykle přítomni hlavní globální konkurenti. Obchodníci si k ceně přesto přiráží vysokou marži, bez níž nemohou provozovat obchody při relativně malém objemu prodeje. Cenu zboží zvyšují také relativně vysoké náklady na dopravu.

Pronikání českého spotřebního zboží na kyperský trh (kromě tradičního a všeobecně známého zboží jako např. broušené sklo a pivo) výrazně komplikuje stále rostoucí zájem kyperských obchodníků o levné alternativy z Asie, zejména z Číny.

Obvyklé platební podmínky, platební morálka

Nejčastějšími způsoby placení za zboží (služby) poskytnuté zahraničním dodavatelem na Kypru dlouhodobě byly:

 • akreditiv (90denní);
 • placení proti dokumentům (cash against documents);
 • bankovní šek, který se používá především u menších objednávek.

Před hospodářskou krizí roku 2013 bývala platební morálka kyperských podnikatelů a obchodních partnerů směrem do zahraničí všeobecně považována za dobrou. Během let 2012 až 2014 ovšem velký počet společností zanikl a většina firem se potýkala s problémy s financováním. Vzhledem k vysoké míře nesplácených úvěrů banky na Kypru mimořádně zpřísnily podmínky pro poskytování úvěrů, včetně provozních. Proto je třeba, aby exportéři na Kypr věnovali dohodě o platebních podmínkách mimořádnou pozornost. Vzhledem k nedávnému krizovému vývoji na ostrově byla řada kyperských obchodníků nucena přistoupit na platby do zahraničí před dodáním zboží či zajištění platby bankou. Většina výrobků se však na Kypr dováží a obchodní transakce nezastavila ani vleklá krize. S obnovením ekonomického růstu v posledních letech se postupně zlepšuje i finanční situace místních firem. Banky ovšem zůstávají při poskytování úvěrů spíše opatrné.

zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

V Kyperské republice se lze bez problémů domluvit anglicky, znalost řečtiny je však bezesporu výhodou.

I když zpoždění příchodu 15–30 minut není úplně neobvyklé, závisí na partnerovi – nová generace podnikatelů si více váží času.

Tmavý oblek je považován za výraz solidnosti a je na obchodních jednáních upřednostňován. V letních dnech však řada obchodních partnerů dá přednost neformálnímu oblečení.

Velký význam je přikládán osobním kontaktům, ve kterých emoce hrají svou roli. Připuštění neznalosti či neschopnosti věc zařídit nebývá obvyklou reakcí. Při jednáních či neformálních setkáních se nedoporučuje spěch, nátlak či projevy nadřazenosti. Citlivým konverzačním tématem je řešení kyperské otázky (rozdělení ostrova). Kypřané jsou obecně přátelští a pohostinní, mnoho věcí se řeší u jídla.

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • Úřední jazyky: řečtina a turečtina
 • Další nejčastěji používaný jazyk: angličtina

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Kromě vlastních státních svátků se v Kyperské republice slaví i řecké státní svátky. V dále uvedených dnech jsou úřady a banky uzavřeny:

 • 1. ledna Nový rok
 • 6. ledna Svátek tří králů (Epiphany Day)
 • 25. března státní svátek Řecka – Den nezávislosti
 • 1. dubna Den boje za nezávislost Kypru
 • 1. května Svátek práce
 • 15. srpna Nanebevzetí P. Marie (Assumption)
 • 1. října Den nezávislosti Kypru – státní svátek Kyperské republiky
 • 28. října státní svátek Řecka – „Ne“ den – připomenutí řeckého odmítnutí italského ultimata a odporu proti invazi v roce 1940
 • 25. prosince Vánoce
 • 26. prosince Boxing day

Pohyblivé svátky:

 • Zelené pondělí (50. den před Velikonocemi řecké ortodoxní církve)
 • Velký pátek - Epitaph
 • Velikonoční pondělí (podle řecké ortodoxní církve)
 • Velikonoční úterý (uzavření bank, škol a úřadů) po velikonočním pondělí
 • Svatodušní pondělí - Kataklysmos

Obvyklá pracovní doba:

Prodejní doba na Kypru byla v nedávné minulosti velmi složitě a poměrně přísně regulována. Rozlišovalo se letní a zimní období a z pohledu otvírací doby byl ostrov (i části měst) rozdělen oblasti turistické a „neturistické“.

Od krize v roce 2013 však došlo k několika zásadním změnám a zjednodušení. Ministerstvo práce a sociálních věcí vydává každé 3 měsíce provizorní nařízení, které prodejní dobu maximálním způsobem zpružňuje a její určení de facto nechává na rozhodnutí majitelů obchodů. Zavedené změny však vyvolaly v letech 2015-2016 řadu kontroverzí mezi vládou a parlamentem. Věc musel nakonec řešit až nejvyšší soud, a to ve prospěch liberalizace otevírací doby. Možné zvraty v této oblasti však nelze do budoucna vyloučit.

Supermarkety většinou otevírají od pondělí do soboty mezi 8 a 9 hodinou a zavírají ve 20 nebo 21 hodin. V neděli se otevírací doba různí - nejpozději však jsou velké supermarkety otevřeny od 11 hodin. Otevřeno pak mají do 19:30 nebo 20 hodin.

Menší obchody a provozovny služeb mají většinou otevřeno od pondělí do pátku / soboty od 9 do 18:30 či 19 hodin a dodržují tradiční odpolední pauzu mezi 13 a 15 hodinou. Převážná většina těchto provozoven dle tradice v sobotu zavírá dříve a vedle neděle má zavřeno i ve středu odpoledne po 14 hodině. Stále více obchodů a služeb však staré tradice uzpůsobuje novému trendu a svoji otevírací dobu rozšiřuje.

Historicky odchylnou prodejní dobu na Kypru vždy měly a mají provozovny s tzv. zvláštním statutem. Takovými provozovnami jsou např. pekárny, cukrárny, kiosky (tzv. Periptero), půjčovny automobilů, hotelové a letištní prodejny, které  mohou být otevřeny 24 hodin po celý týden. Základní potraviny, hygienické potřeby a další lze zakoupit v kioscích a základní potraviny rovněž v pekárnách. Oba typy prodejen mají většinou otevřeno do pozdních večerních hodin, nezřídka non-stop.

Vládní úřady, ministerstva: pondělí až pátek, 8–15 hod.

Pošty:

 • Hlavní (oblastní) poštovní pobočky: pondělí–pátek: 7:30–17:30 hod. 
 • Poštovní balíková služba: pondělí–pátek: 7:30–15:00
 • Místní poštovní pobočky: pondělí–pátek: 7:30–15:00

Banky:

 • Otevírací doba se liší u každé banky, rozdíly mohou též existovat i mezi jednotlivými pobočkami.

zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Kyperská republika je členskou zemí EU, a pro občany ČR proto na Kypru platí volný pohyb osob. 

Doklady

Občané ČR můžou vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to na základě platného cestovního pasu nebo průkazu totožnosti. V okupované části Kypru můžou čeští občané pobývat maximálně 90 dnů.

Režim vstupu

Ke vstupu do Kyperské republiky slouží mezinárodní letiště v Larnace a Paphosu nebo přístavy v Larnace, Limassolu, Paphosu a Latsi. Čeští občané se zde prokazují platným cestovním pasem nebo občanským průkazem. Podle zákonů Kyperské republiky je považovaný za legální vstup na ostrov pouze příjezd přes tyto hraniční přechody, a turisté, kteří vstoupí na Kypr přes jeden z nich, můžou cestovat na severní okupovanou část ostrova (do tzv. „Severokyperské turecké republiky“, SKTR) bez omezení. Úřady Kyperské republiky však můžou při návratu na území kontrolované vládou požadovat předložení letenky či lodního lístku jako důkaz, že občan vstoupil na Kypr legálně. Turistům, kteří přijeli na ostrov přes jiné hraniční přechody (zejména letiště Ercan v SKTR), se může v krajním případě stát, že nebudou vpuštěni na území kontrolované vládou. Možným problémům se vystavují zejména turisté, kteří by vstoupili na Kypr přes tzv. SKTR a chtěli by ostrov opustit přes některý z mezinárodních přechodů kontrolovaných vládou Kyperské republiky.

Při vstupu na Kypr přes území tzv. SKTR se musí čeští občané prokázat cestovním pasem platným alespoň dalších 6 měsíců od data příjezdu. V severní okupované části Kypru můžou čeští občané na jeho základě pobývat maximálně 90 dnů.

Mezi oběma částmi Kypru je pro české turisty možné cestovat na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu. V současné době jsou otevřené následující přechody: na ulici Ledra a u hotelu Ledra Palace v Nikósii (oba pouze pro pěší), Agios Dometios v Nikósii, dále na západě Astromeritis-Zodhia, Limnitis a na východě Pyla-Pergamos a Agios Nikolaos-Strovilia (britská základna Dhekelia).

Cestování autem na Kypru:

Motoristé mohou při svých krátkodobých pobytech používat řidičský průkaz vydaný některým z členských států EU nebo platný mezinárodní řidičský průkaz. Při cestě vlastním automobilem je nutné předložit také platný technický průkaz a tzv. zelenou kartu. Na území Kyperské republiky je možné provozovat vlastní vozidlo bez registrace v místě nejvýše 3 měsíce. 

Maximální rychlost je 50 km/hod. v obci, 80 km/hodinu mimo obec a 100 km/hod. na dálnici. Jezdí se vlevo.

Letecké spojení:

Přímé spojení z Prahy do Larnaky od května do října zajišťují společnosti Smartwings (Travel Service) a Cyprus Airways, další celoročně s přestupem (Vídeň, Frankfurt, Varšava, Athény, Bělehrad ad.).

Kypr při srovnání s jinými destinacemi, včetně Evropy, obecně patří mezi relativně bezpečné země. V posledních letech je nicméně zaznamenáváno více případů krádeží či vloupání.

zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Zaměstnávání občanů EU na Kypru

Od 1. května 2004 je pracovní trh pro občany EU plně liberalizován, čeští občané mohou na Kypru pracovat za stejných podmínek jako kyperští občané.

Občané EU, kteří chtějí na Kypru pracovat, musí:

 • Zaregistrovat se k pobytu v případě, že zamýšlený pobyt je delší než 3 měsíce a účelem pobytu je zaměstnání. Tato žádost musí být podána před uplynutím čtyřměsíční lhůty od příjezdu u Oddělení občanské správy a migrace (Civil Registration and Migration Dept.). V případě nesplnění této povinnosti může být udělena pokuta.
 • Vyplnit formulář MEU1A.
 • Požádat o přidělení čísla sociálního pojištění po získání zaměstnání na Kypru.

Žádost o registraci pobytu musí být podána osobně občanem EU na Oddělení občanské správy a migrace (jsou součástí policejních stanic).

Přiloženy musí být následující dokumenty:

 • Vyplněný formulář (poskytne kterékoli Oddělení občanské správy a migrace) podle typu požadovaného pobytu (zaměstnání, samostatně výdělečná činnost, studium atd.).
 • Platný pas nebo jiný identifikační doklad.
 • 2 fotografie
 • Doklad o zaměstnání vystavený zaměstnavatelem a opatřený razítkem Úřadu práce (zajišťuje zaměstnavatel).
 • V případě, že je žádost podávána i pro závislé osoby, musí být předložena ověřena kopie oddacího listu, rodných listů dětí apod.

Povolení k pobytu je vydáváno do 6 měsíců od podání žádosti a je platné 5 let. Již v době čekání na vydání povolení k pobytu je možné zahájit výdělečnou činnost.

Vysílání pracovníků k poskytování služeb na Kypr:

Vyslání je nezbytné notifikovat u zdejšího ministerstva práce a sociálního pojištění:

Ministry of Labour and Social Insurance
Department of Labour
9, Klimentos street
1480 Nicosia
Tel.: 00357 22400802
Fax: 00357 22400809
E-mail: direktor@dl.mlsi.gov.cy

Vyslání musí být oznámeno minimálně jeden den před jeho uskutečněním. Pro oznámení není stanoven zvláštní formulář. Notifikace musí být v řečtině a angličtině, u pracovní smlouvy doporučujeme mít překlad do angličtiny. Oznámeny musí být následující údaje:

 • jméno vysílajícího podniku, adresa hlavního sídla a právní statut
 • detaily o právním zástupci podniku jednajícím za podnik a zástupci na Kypru, pokud existuje
 • místo provádění služby (adresa, jméno, právní statut, sídlo firmy, kde budou pracovníci poskytovat služby)
 • datum počátku vyslání
 • délka vyslání
 • charakter činnosti
 • osobní identifikační údaje vyslaných pracovníků

V místě výkonu služby musí být k dispozici:

 •   formulář E 101 resp. E 102
 •   EHIC – evropská karta zdravotního pojištění
 •   identifikační doklad
 •   pracovní smlouva

V případě, že vyslání přesáhne 3 měsíce, je nezbytné:

 • přihlásit se k pobytu                                                                       
 • vyplnit formulář MEU 1A1
 • prokázat dostatečný příjem ze zaměstnání mimo KR
 • být pojištěn (postačuje Evropský zdravotní průkaz)
 • předložit pracovní smlouvu

zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Na české občany se vztahují pravidla lékařské péče platná pro občany EU. Neodkladnou zdravotní péči po předložení Evropského zdravotního průkazu mohou zdarma poskytnout pouze státní zdravotnická zařízení, u soukromých lékařů je nutné platit v hotovosti. Rozsah a úroveň poskytované zdravotní péče a služeb v jednotlivých zařízeních na Kypru se může lišit. O rozsahu hrazené péče v zahraničí by se měli cestovatelé předem informovat u vlastní zdravotní pojišťovny. Vzhledem k ostrovnímu charakteru země a vzdálenosti od ČR by mělo být komerční cestovní a zdravotní připojištění samozřejmostí. Bezplatná péče pro občany EU zejména nepokrývá případné náklady na repatriaci.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: