Libye: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

26. 6. 2019

 

8.1. Distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Nadále existuje možnost dovozu spotřebního zboží a zařízení pro výrobu pouze prostřednictvím místního zástupce registrovaného u ministerstva průmyslu, hospodářství a obchodu (General People’s Committee for Industry, Economy and Trade, General Administration for Companies and Commercial Registrations].

S ohledem na technické a jazykové možnosti komunikace s místními potenciálními partnery bude i v budoucnu pro úspěšný vývoz do Libye nutný osobní kontakt v počáteční (akviziční) fázi a rovněž v průběhu celé obchodní spolupráce. Sjednávání obchodu na dálku pomocí písemného styku není obvyklé a v řadě případů pro libyjské obchodníky obtížné (jazykové překážky). Zákazníci proto dávají přednost nákupu zboží, které je na trhu fyzicky přítomné, které si mohou „osahat“ a jehož cenu mohou osobně dohodnout.

Předložení zaregistrované smlouvy o obchodním zastoupení se také vyžaduje při účastech zahraničních dodavatelů ve veřejných zakázkách. Pokud jsou předmětem dodávky služby (nebo zboží včetně služeb), zahraniční společnost musí mít v Libyi zaregistrovánu pobočku.

Najít zkušeného, vlivného a relativně poctivého zástupce mezi místními obchodníky nebude nijak jednoduché. Nejsnadnější cestou může být oslovení osvědčených kontaktů a zástupců jiných zahraničních dodavatelů ve stejném, příp. příbuzném oboru, pokud jim smluvní závazky nebrání v rozšíření sortimentu.

zpět na začátek

8.2. Podmínky zaměstnávání cizinců a místních sil

Jedním z největších problémů, kterým musely zahraniční firmy doposud v Libyi čelit, byly složité podmínky pro zaměstnávání zahraničních pracovníků a tlak úřadu práce na zaměstnávání stále většího počtu libyjských občanů, a to bez ohledu na jejich předchozí pracovní zkušenosti (mnohdy docházelo k vnucování známých a příbuzných bez nejmenších kvalifikačních předpokladů). V současné době dochází k zajímavému paradoxu, kdy se z jedné strany libyjští partneři snaží přilákat zpět zahraniční firmy a zejména jejich expertní pracovníky, kteří z bezpečnostních důvodů opustili zemi v době revolučních nepokojů v roce 2011 (velice zkresleně přitom argumentují tím, že v zemi je naprostý klid zbraní a zahraničním zaměstnancům nehrozí žádné nebezpečí), na druhé straně však zatím nedochází k legislativním úpravám odstraňujícím podmínky zaměstnávání „adekvátního počtu“ libyjských občanů zahraničními firmami.

Pracovní právo zatím chrání výhradně zaměstnance, a proto je velmi obtížně již jednou přijatého libyjského občana propustit. Tento problém lze částečně řešit uzavíráním pracovních smluv na dobu určitou. Zahraniční společnosti zaměstnávající místní síly by v každém případě měly důležitá rozhodnutí v oblasti pracovně-právních vztahů konzultovat s místním právníkem.

zpět na začátek

8.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

V souladu doposud platnou legislativou mohly zahraniční společnosti v Libyi zřizovat reprezentační kanceláře, pobočky nebo zakládat společné podniky při naplnění podmínek doposud platné legislativy, zejména zákona č. 5/1997 o investičních pobídkách a dalších doposud platných zákonů z předrevolučního období. S největší pravděpodobností však bude postupně (stejně jako v ostatních směrech tvorby nové legislativní základny v zemi počínaje novou ústavou) s nástupem nových politických sil k moci po volbách v létě 2012 docházet k jejich změnám.

Agentury poskytující právnické, poradenské a marketingové služby

Tumi Law Firm

Právnická a advokátní kancelář poskytující služby v oblasti korporátního práva (zakládání firem, společných podniků, poboček), zahájení a provozu podnikání, intelektuálního vlastnictví atp. Kontakt: http://www.tumilawfirm.com/

Know Libya – Consultancy

Průzkum trhu v segmentech průmysl, služby a obchod. Ekonomicé analýzy a komentáře. Vzdělávání managementu a tréningové programy. Organizování seminářů, prezentací, obchodních misí – event management.  Kontakt: http://www.knowlibya.net/

Mohamed Ghattour & Co. (partner PricewaterhouseCoopers ME)

Vedení účetnictví a audit, finanční a ekonomické poradenství, duševní vlastnictví, registrace společnosti, průzkum trhu. Kontakty: M.Ghattour, tel: +218 214 444 468, fax: +218 213 334 814, e-mail: ghattour110@yahoo.com. Adresa: Dar Al Mansora Bldg., Jamhuria Str.,Tripoli,Libya.

Libyainvestment.com & AL MANSORIN CONSULTANCY

Obchodní informace, marketingové studie, reklama, právní poradenství. Firma je rovněž správcem portálu http://www.libyaninvestment.com/ s řadou volně dostupných ekonomických informací, příp. s možností  předplaecného přístupu k informacím o tendrech, legislativních změnách atp. Kontakt: info@libyainvestment.com, tel: +218 213 351 034, fax: +218 213 351 035. Adresa: Office No. 99, 9th Floor, Al-FatahTower,Tripoli,Libya.

The Group Trading Service

Studie životaschopnosti investičních projektů (feasibility studies), poradenské služby pro vstup zahraničních společností na trh (business tailoring), zprostředkování právních služeb, reklama. Kontakt: thegroupeone@hotmail.com, tel/fax: +218 214 449 731, Mob. +218 913 200 456, adresa: Bab Bengashir, P.O.Box: 650, Tripoli, Libya.

zpět na začátek

8.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP)

Požadavky na propagaci, marketing a reklamu by měly reflektovat současné spotřeitelské trendy v Libyi. Ačkoli zde zatím není k dispozici dostatek oficiálních statisticky podložených údajů, je z pozorování, konzultací a zkušeností spotřebitelů zveřejňovaných zejména na sociálních sítích možno vyvodit několik trendů doprovázejících libyjské tržní prostředí. Znalost těchto faktorů a trendů může dodavatelům zboží na libyjský trh pomoci nezaostat za konkurencí a reagovat na potřeby místních spotřebitelů mnohem rychleji.    

1. Korporativní společenská odpovědnost jako konkurenční výhoda

V dnešní Libyi, kde velké instituce nedovedou vyhovět očekáváním společnosti, se firmy snaží na spotřebitele aktivně „dohlížet“. Pouhá reklama na produkty obchodních značek již nemusí stačit k upoutání pozornosti. Firmy zajišťující dodávky zboží, jeho distribuci a retail, které se chtějí ve zdejším prostředí prosadit, odlišit od konkurence a získat tak i přístup k novým segmentům spotřebitelského trhu, začaly nabízet produkty a služby přinášející a reflektující širší potřeby společnosti, včetně ochrany životního prostředí. Toyota v Libyi například zahájila program „Discover Your Talent“ jako součást portfolia tzv. „korporátní společenské  odpovědnosti“.

2. Potřeba pozitivního myšlení a povzbuzování

Obavy o bezpečnost, špatný stav zdravotnictví a školství, omezené institucionální kapacity, poddimenzovaná infrastruktura a nezaměstnanost jsou stále velmi rozšířenými jevy po celé zemi. Názory Libyjců na ochotu a schopnost státních institucí uspokojit tuto škálu společenských potřeb začínají být cynické. Obchodní značky, agentury a firmy, které „narušují“ nynější atmosféru cynizmu sdělováním pozitivně laděných zpráv, tak tlumí projevy tohoto přístupu veřejnosti, čímž se v podvědomí spotřebitelů lépe fixují, čímž získávají konkurenční výhodu na dlouhou dobu dopředu.

3. Posun směrem k digitálnímu světu

Společenské vztahy jsou historicky determinovány řadou náboženských, kmenových a klanových pravidel a zvyklostí, zejména pokud jde o komunikaci na veřejnosti. To však neplatí ve virtuálním světě. Anonymita poskytovaná internetem (ve srovnání s limitovanou sociální infrastrukturou, silným vnímáním rozdílů mezi pohlavími v běžném životě a kriminalitou v reálném prostředí) vytvořila ze sociálních sítí hlavní scénu otevřených diskusních fór, sociálních průzkumů, získávání nových kontaktů a udržování kroku s tendencemi vývoje ve společnosti. Jako spotřebitelé (zejména ženy) se Libyjci dozvídají o nejnovějších spotřebitelských trendech, propagačních akcích a výprodejích propagovaných zejména na facebooku. Například prodejní řetězce Mango, New Look a Monsoon mají v Libyi desítky tisíců stoupenců permanentně sledujících uvádění nových výrobků na trh, výprodejové akce atp.  

4. Kreativita a personalizace díky libyjskému dialektu

V arabském světě jsou dialekty projevem národní a kulturní identity. Hlavními dialekty, používanými ve většině reklam, v hudbě a televizních pořadech vysílaných panarabskými satelitními kanály, jsou především dialekt syrský a egyptský. Vysílání reklam a pořadů v libyjském dialektu proto nabízí značnou míru autentičnosti a familiárnosti, což dává libyjskému spotřebiteli pocit většího propojení s takto sdělovanými „zprávami“. I když je obtížné přesně vyčíslit míru přitažlivosti tohoto trendu kvůli nedostatku oficiálních statistických údajů, je možné pozorovat jeho efektivitu ve vysoké oblíbenosti pořadů, událostí a mediálních zdrojů zabývajících se Libyí v "libyjském stylu" a v libyjském dialektu. Tento trend začínají prosazovat zejména značky s vyššími tržními podíly, o čemž svědčí například billboardová reklama automobilů Hyundai v Tripolisu.

5. Nově vznikající mezinárodní jídelní scéna

Jedním z průvodních jevů bourání zdí izolace trvající několik desítek let bylo rychlé zmezinárodnění jídelní scény, a to zejména v Tripolisu. Díky rychle rostoucímu množství italských, španělských, tureckých a indických restaurací si Libye začíná vytvářet dynamickou a jídelní scénu, zážitkovou gastronomi nevyjímaje. Tím se zlepšuje a tříbí libyjský cit pro různé kultury a stanovují se nové trendy spotřebitelské etikety ve službách. Restaurace, jako je např. "La Scala"  v Tripolisu, posílají děkovné e-maily adresované přímo zákazníkům, kteří jim poskytli zpětnou vazbu, což je v Libyi relativně novou formou komunikace se zákazníky.

6. Posedlost výrobky "Made in Italy"

Pověst italských prvotřídních značek zůstává ve srovnání s předrevolučním obdobím i nadále velmi silná. Stále populárnějším se stává studium italského jazyka, italské organizace jsou v Libyi stále vlivné. Libyjci mají silně vypěstovaný vztah k italskému životnímu stylu. V libyjské arabštině je zakořeněno velké množství italských slov a značka "Made in Italy" je považována za příslib krásy, znak kulinářské a sportovní znamenitosti a symbol vybranějšího životního stylu. Manifestaci tohoto trendu lze nalézt téměř ve všech ulicích Tripolisu. Značná část libyjských obchodů s oblečením, restaurací a kaváren nese italské názvy.

zpět na začátek

8.5. Způsoby řešení obchodních sporů

Dle dosavadních zatím nezměněných pravidel spadaly obchodní závazky ze smluv se státními podniky a s místními řádně registrovanými zástupci pod libyjskou jurisdikci. Na základě zvláštního souhlasu vlády mohla být i ve „správních kontraktech“ uplatněna arbitrážní doložka. V případě investic bylo možné na základě bilaterální smluvních úprav (např. dohoda o podpoře a ochraně investic, kterou ČR s Libyí zatím nemá podepsanou) dosáhnout aplikace mezinárodních arbitrážních mechanismů. Obecně se doporučovalo a doporučuje vyhnout se soudním sporům se státními podniky a v Libyi zaregistrovanými soukromými firmami kvůli jejich zdlouhavosti, nákladnosti a nejistému výsledku.

V současné době je velice aktuální otázka náhrad škod zahraničním firmám poškozeným v průběhu revolučních nepokojů v roce 2011. V této souvislosti bylo dne 23.1.2013 přijato Rozhodnutí libyjské přechodné vlády č. 20/2012 o vytvoření příslušného výboru a determinovaní jeho funkcí, zatím však bez bližší specifikace konkrétních kroků směřujících k vyřešení uvedeného problému. Dá se očekávat, že zahájení jakýchkoliv praktických kroků směřujících k řešení uvedeného problému bude odsouváno a podmiňováno vytvořením nové vlády, která by měla vzejít z voleb v červnu 2012.

zpět na začátek

8.6. Režim zadávání veřejných zakázek

Dosavadní režim zadávání veřejných zakázek, který umožňoval omezenou účast pouze vybraným firmám z tzv. „vendor listu” státních organizací, se bude měnit. Dřívější úspěšné účasti řady zahraničních firem ve veřejných zakázkách zejména na investiční infrastrukturní projekty jsou v současnosti vnímány jako důsledek loajality vůči bývalému režimu M.Kaddáfího.

Očekává se však, že nová pravidla pro veřejné zakázky budou přijata a uzákoněna až s vytvořením nové vlády a parlamentu po volbách v červnu 2012.

zpět na začátek

8.7. Problémy a rizika místního trhu

Prostředí pro rozvoj jakéhokoliv podnikání a obchodu v Libyi se i v době bývalého režimu vyznačovalo značnou nepřehledností kompetencí státní správy a složitostí legislativy. Lze však očekávat, že současné přechodné období bude v uvedeném kontextu o to složitější. Složitost situace vyplývající ze zmíněného přechodného období je stejně jako v minulosti umocňována důsledným vyžadováním arabštiny jako jediného oficiálního jazyka a nedostatkem spolehlivých informačních zdrojů. Zahraniční firmy jsou tak ve většině případů odkázány na více či méně schopné místní zástupce, či prostředníky, jejichž schopnosti a užitečnost se však může projevit až za několik měsíců či let, takže mohou firmám způsobit i nemalé ztráty.

Získání orientace na trhu proto bude pro nové firmy dlouhodobou a finančně náročnou záležitostí. Výhodu proto mohou mít zahraniční firmy, které mají v Libyi již řadu let své pobočky. Z hlediska podnikání je trh rizikový i pro Libyjce samotné. V legislativním chaosu je nerespektování dohodnutých závazků (zejména platebních) a používání nekalých praktik běžnou záležitostí.

zpět na začátek

8.8. Problematika ochrany duševního vlastnictví

V současném legislativním chaosu doprovázejícím přechodné období nástupu nových politických sil k moci je otázka vymahatelnosti práva spojeného s ochranou duševního vlastnictví téměř bezpředmětnou záležitostí.

zpět na začátek

8.9. Obvyklé platební podmínky, platební morálka

Převážná většina dovozních operací v Libyi byla a je realizována při uplatnění dokumentárních akreditivů.

zpět na začátek

8.10. Významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Název

Obor

Město

Datum konání
(2013)

Elektronický
odkaz

Exhibition for Military Science Technology

vojenská a bezpečnostní technika, technologie

Tripolis

20.-23.1.

www.labrq.ly

TAQNYA–Telecomunication Fair

IT a telekomunikace

Tripolis

21.-24.1.

www.wahaexpo.com

First International Exhibition of Libyan Ministry of Interior

bezpečnostní technika

Tripolis

11.-13.2.

www.3cexpo.ly/site

TIF-Tripoli International Fair

všeobecná výstava spotřebního a průmyslového zboží

Tripolis

02.-12.4.

www.wahaexpo.com

Military & Defense

obranná a bezpečnostní technika

Tobruk

14.-16.4.

www.alkhalanexpo.com

Libya Exhibition for Military clothing and accessories

armádní oděvy, pomůcky, doplňky

Tripolis

21.-23.4.

www.lemca.ly/eng/index.php

Oil & Gas Libya

technologie pro těžbu, přepravu a zpracování ropy a plynu

Tripolis

22.-25.4.

www.oilandgaslibya.com

Infrastructure Libya

infrastrukturní projekty – doprava, energetika, utility, vodní sektor

Tripolis

22.-25.4.

www.infrastructurelibya.com

Second Infrastructure & Construction Libya Summit

mezinárodní konference – obnova a výstavba infrastruktury v Libyi

Istanbul (Turecko)

29.-30.4.

www.libyaconstruction2013.com

Libya ITEX

IT, elektronika

Tripolis

06.-09.5.

www.libyaitex.com/en/

Agro Libya, Food & Fishing

zemědělství, potravinářství, rybolov

Tripolis

06.-09.5.

www.agro-libya.com

LIBYA BUILD 

stavebnictví, architektura, stavební materiály, technologie a pomůcky

Tripolis

19.-23.5.

www.libyabuild.com

EMEX LIBYA

elektrotechnika, spotřebiče, elektronářadí, kondicionéry

Tripolis

19.-23.5.

www.emex.ly

Libya International Furniture

nábytek a interiéry

Tripolis

10.-13.6.

www.wahaexpo.com

Libya Food Expo

potraviny, nápoje, potravinářské technologie

Tripolis

17.-20.6.

www.libyafoodexpo.ly/home

Health Care Libya

zdravotnictví, léky, zdravotnická technika

Tripolis

10.-12.9.

www.wahaexpo.com

Big 4 Show Rebuild Libya

Construction

Tripolis

23.-26.9

www.big4showlibya.com

TOG - Technology Oil&Gas

těžba, přeprava, skladování ropy a plynu

Tripolis

08.-10.10.

www.wahaexpo.com

Libya Motor Show

automobilový veletrh

Tripolis

04.-09.11

www.motorshow.ly

Home & Furniture

interiéry, nábytek

Tripolis

12.-14.11

www.wahaexpo.com

MACHINEX Libya

průmyslové stroje a nářadí, elektrotechnika, vytápění, potravinářské linky atp.

Tripolis

04.-07.12

www.libyamachinex.com

 

v roce 2014

 

Libyan Military Technologies Science Exhibition

obranná a bezpečnostní technika

Tripolis

27.-30.01.

www.labrq.ly

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek