Lichtenštejnsko: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

24. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Bernu (Švýcarsko)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Vstup na trh:

Viz také sezam advokátních a poradenských kanceláří

zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Celní dohoda se Švýcarskem

Celní dohodou z r. 1924 bylo Lichtenštejnsko začleněno do švýcarského celního prostoru. V letech 1991-1995 došlo k úpravě dohody a Lichtenštejnsko od té doby může – vždy na základě zvláštního ujednání se Švýcarskem – přistupovat jako samostatná smluvní strana k mezinárodním dohodám a jako samostatný členský stát k mezinárodním organizacím v oblasti působnosti celní dohody (např. přistoupení k EHP v r. 1995).

Celní dohoda se Švýcarskem byla impulzem pro dalekosáhlou harmonizaci hospodářského práva a práva sociálního zabezpečení.

Na švýcarsko-lichtenštejnských hranicích nejsou prováděny žádné celní kontroly a na lichtenštejnsko-rakouských hranicích jsou kontroly prováděny švýcarskými celními úředníky.

Švýcarské celní předpisy platí i pro Lichtenštejnské knížectví (doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost dovozu zbraní - nožů)

Dokumenty

Občan ČR může vstupovat a pobývat na území Lichtenštenjského knížesctví bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo občanského průkazu.

Občanský průkaz je chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro dítě v něm zapsané. Je nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem a je zapsáno v jeho občanském průkazu, bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem.

Řidiči motorových vozidel potřebují platný řidičský průkaz, platné osvědčení o technické způsobilosti vozidla (tzv. malý technický průkaz) a doklad o mezinárodním pojištění zákonné odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla (tzv. zelená karta).

zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zřízení kanceláře, podnik

Více na: KMU Zentrum, Firma gründen

Právní forma

Akciová společnost (Aktiengesellschaft AG)

 • Minimální kapitál 50'000 SFr.
 • Ručení za majetek společnosti omezen
 • Povinnost vést účetnictví a kontrolu/revize
 • Veřejná roční uzávěrka
 • Mezinárodně uznávaná právní forma

Instituce (Anstalt)

 • Minimální kapitál 30'000 SFr.
 • Ručení omezeno na majetek instituce
 • Povinnost vést účetnictví
 • Povinnost kontroly/revize (nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe - specifická právní forma podnikání v Lichtenštejnsku)
 • Neveřejná roční uzávěrka
 • Mezinárodně méně známá právní forma

Společnost s ručením omezeným (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

 • Minimální kapitál 30'000 SFr.
 • Podílníci ručí do předem stanovené částky
 • Povinnost vést účetnictví
 • Povinnost kontroly/revize (nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe - specifická právní forma podnikání v Lichtenštejnsku)
 • Mezinárodně uznávaná právní forma
 • Veřejně registrovaný podílník

Podnik/firma jednotlivce (Einzelfirma)

 • Žádný minimální kapitál
 • Ručení naní neomezeno na soukromý majetek 
 • Povinnost vést účetnictví při hrubém obratu přes 10'000 SFr.
 • Jednoduché zřízení
 • Nízké náklady na zřízení

zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Lichtenštejnsko je náročné a velmi drahé teritorium. Kromě standardních marketingových postupů je velmi důležité věnovat péči jazykové úrovni.

HSP

Denní tisk Volksblatt, e-mail: hzoechbauer@volksblatt.li

Veletrh

Průmyslová, obchodní a řemeslná výstava LIHGA ve městě Schaan. Příští edice: 2. až 10. září 2016

zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Lichtenštejnsko je členem WIPO od roku 1972. ZÚ nejsou známy žádné spory.

zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky

Handelsregister

zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Pomoc při řešení problémů s podnikáním

Při jakýchkoliv problémech se vstupem a podnikáním na lichtenštejnském trhu, je možné signalizovat tyto problémy na adresách: k překážkám obchodu prekazky.obchodu@mpo.cz, k ochranným opatřením antidumping@mpo.cz.

V kontaktu s Ministerstvem obchodu a průmyslu je nutné uvést přesnou povahu problému, datum a místo kde vzniká, případně další údaje o obchodním případu, kterého se problém týká a také identifikaci.

Problémy s přístupem na lichtenštejnský trh lze signalizovat také přímo Evropské komisi prostřednictvím webových stránek.

Pokud budete potřebovat součinnost s využitím databáze přístupu na trh, je možno využít příručku pro uživatele v českém jazyce.

Obecně lze konstatovat, že spory mohou být řešeny smírčím řízením, nebo u soudu. Výrazně levnější je najít řešení smírčím řízením u rozhodčího soudu. Rozhodčí soud pracuje při Hospodářské komoře ČR.

V případě soudního projednávání není možné se obejít bez právní pomoci specializovaných kanceláří.

Ve Lichtenštejnsku například:

RHM Rechtsanwälte und Notariat
Mischa J. Mensik, lic. iur.
Huobmattstrasse 7
CH - 6045 Meggen
Tel.: +41 379 09 19
Fax: +41 379 09 39

První poradenství bývá zpravidla zdarma, další kroky pak již bývají zpoplatněny. Komunikace je možná i v českém jazyce.

Některé užitečné kontaktní údaje advokátních a poradenských kanceláří lze rovněž získat na webových stránkách Zastupitelského úřadu v Bernu.

Informace:

"Velvyslanectví nenese odpovědnost ani za kvalitu, ani za cenu účtovanou advokáty a poradci na tomto (ani jiném) seznamu, ani za výsledek jimi vedených konzultací či případných soudních řízení."

zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Úřední jazyky:

 • němčina

Státní svátek:

 • 15. srpna.

Svátky a pracovní volna volna 2016:

 • 01. ledna Nový rok
 • 02. ledna Berchtoldstag - svátek v germanofonních kantonech Švýcarska a Lichtenštejnska
 • 06. ledna Svátek Tří králů
 • 02. února Hromnice
 • 09. února Masopustní svátek
 • 19. března Svatý Josef
 • 25. března Velký pátek
 • 28. března Velikonoční pondělí
 • 01. května Svátek práce
 • 05. května Nanebevstoupení Páně
 • 16. května Svatodušní svátky
 • 26. května Svátek Božího těla
 • 15. srpna Státní svátek Lichtenštejnska
 • 08. září Narození Panny Marie
 • 01. listopadu Svátek Všech svatých
 • 08. prosince Početí Panny Marie
 • 25. prosince 1. svátek vánoční
 • 26. prosince 2. Svátek vánoční
 • 31. prosince Silvester

zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Cestování do teritoria

Občané ČR smějí pobývat ve Lichtenštejnsku jako turisté 3 měsíce bez víza (pobytového povolení). V případě opakovaného pobytu, který překročí v rámci jednoho roku 6 měsíců (2x 3 měsíce s minimálně jednoměsíční přestávkou) či výkonu výdělečné činnosti, je nutno požádat o vízum/pobytové povolení na Velvyslanectví Švýcarska v Praze.

zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Zaměstnávání občanů

V případě výkonu výdělečné činnosti je nutno požádat o vízum/pobytové povolení na Velvyslanectví Švýcarska v Praze.

zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče

Mezi ČR a Lichtenštejnskem není uzavřena dohoda o poskytování bezplatné léčebné péče. Turistům se proto doporučuje uzavřít před návštěvou Lichtenštejnska cestovní pojištění pro případ vzniku léčebných výloh v zahraničí.

Nemocnice - Lichtenštejnská zemská nemocnice Vaduz - tel.: 0423/235 44 11

Důležité informace lze nalézt na portálu MPSV.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: