Lotyšsko: Vztahy země s EU

20. 6. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Rize (Lotyšsko)

Lotyšsko je členským státem Evropské unie od 1. 5. 2004 (vstoupilo spolu s ČR); od 1. 1. 2014 je také součástí eurozóny. Obyvatelé země jsou většinou velmi eurooptimističtí, i když k řadě jevů zaujímají i vcelku kritická stanoviska. Nejužší a velmi intenzivní kontakty má Lotyšsko s baltskými a skandinávskými sousedy, ale také s Německem, Nizozemskem a Velkou Británií, kde má svou novou početnou diasporu. Ruskojazyčná část populace více tíhne ke spolupráci s východními postsovětskými partnery.     

3.1. Zastoupení EU v zemi

V Rize sídlí zastoupení Evropské komise a Informační kancelář Evropského parlamentu.

Hlavním cílem zastoupení EK v LV je:

 • informovat veřejnost o dopadech politiky EU na obyvatele Lotyšska;
 • poskytovat informace o EU lotyšské vládě a dalším institucím i ostatním zájemcům;
 • poskytovat informace tisku a médiím o vývoji a směřování politiky EU;
 • komunikovat s Lotyšskem jménem EK;
 • informovat EK v Bruselu o politickém, ekonomickém a sociálním vývoji v Lotyšsku.

Zastoupení Evropské komise K v Lotyšsku
Eiropas Savieníbas Mája, Aspazijas bulv. 28, Riga, LV-1050, Latvija/Latvia
Tel.: +371 67085400
Fax: +371 67085448
E-mail: comm-rep-latvia@ec.europa.eu 
Web: http://ec.europa.eu/latvia/index_lv.htm 
Twitter: @EiropasKomisija

Informační kancelář Evropského parlamentu v Lotyšsku
EP Information Office, Aspazijas Boulevard 28, LV-1050 Riga, Latvia 
Tel.: +371/6708 54 60
Fax: +371/6708 54 70
Web: http://www.europarl.lv/

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Lotyšsko coby členská země EU realizuje obchodní politiku a aplikuje celní pravidla EU (byla uskutečněna harmonizace celních pravidel s předpisy EU).

EU je nejvýznamnějším obchodním partnerem Lotyšska. Podle nejnovějších údajů export Lotyšska do zemí EU tvoří 73,5 % a import 76,1 % z celkového objemu.

Lotyšsko je součástí Evropské celní a daňové unie (European Taxation and Customs Union) a jednotného evropského trhu. Celní systém EU se řídí především:

 • Evropským celním zákoníkem dle nařízení Evropské rady (ER) č. 2913/9, implementováno nařízením Evropské komise (EK) č. 2454/93;
 • Nařízením ER č. 918/83, které zakládá a sjednocuje systém úlev z celních poplatků;
 • Nařízením ER č. 2658/87, které zřizuje/zavádí závazný tarif statistického označení stejně jako Společný celní tarif.

Celní režim dále regulují mezinárodní smlouvy, mj. Rámcová dohody o tarifech a obchodu (GATT), Dohoda o harmonizaci jakosti komodit a kódovacího systému, Dohoda TIR a Dohoda o dočasném dovozu a vývozu ATA.

Přijatá zákonná opatření odpovídají pravidlům a zásadám přijatým GATT/WTO, jejímž je Lotyšsko členem od února 1999.

 Do obchodu se zeměmi EU se promítly následující změny:

 • většina celních bariér byla odstraněna a tím byly odstraněny i všechny celní procedury v rámci jednotného trhu;
 • s výjimkou některých limitů týkajících se individuálních osob (allowances for individual travellers), která zůstávají v platnosti, dokud nebude transformováno celé evropské právo, žádná kvantitativní omezení již neexistují;
 • DPH, nepřímé daně a speciální daně již nejsou považovány za celní poplatky;
 • Vyhlášky lotyšských celních úřadů ohledně původu zboží (BOI) nebo splnění podmínek sazebníku (tariff code; BOI) jsou platné po celé EU;
 • využívá se NCTS (New Computerized Transit System) umožňující jak firmám, tak celním úřadům sledovat a kontrolovat pohyb zboží elektronickou cestou.
Zahraniční obchod Lotyšska ve faktických cenách
 

Export

Import

 

mil. EUR

% z celkového   objemu

% (+, -) oproti   lednu 2015

mil. EUR

% z celkového   objemu

% (+, -) oproti   lednu 2015

Celkem

770,7

100

-2,0

925,6

100

+1,2

Státy EU

566,2

73,5

-5,0

704,8

76,1

+3,8

Státy eurozóny

374,7

48,6

-5,1

500,9

54,1

+1,8

Státy SNS

98,8

12,8

+47,8

126,4

13,7

-0,7

Ostatní státy

105,7

13,7

-14,5

94,4

10,2

-12,8

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Lotyšsko již od předvstupní fáze svého přibližování k členství v Evropské unii využívalo a dosud využívá dostupné zdroje z unijních fondů, zejména z Fondu soudržnosti (CF), z Evropského regionálního rozvojového fondu (ERDF) a  Evropského sociálního fondu (ESF). Na kofinancování projektů, směřujících do nejrůznějších oblastí, včetně projektů komunální politiky a občanské vybavenosti, je v jednotlivých rozpočtech (vč. municipalitních) vždy pamatováno příslušnými částkami. V poslední době však také Lotyšsko, podobně jako ČR, zápasí s časem a v některých oblastech s čerpáním zaostává.   

Implementační agenturou pro administraci unijních finannčích nástrojů je Lotyšská investiční a rozvojová agentura (LIAA). Poskytuje informace o existujících a plánovaných aktivitách, zajišťuje příjem přihlášek do různých projektů, vyhodnocuje je, uzavírá smlouvy a dohlíží na plnění podmínek projektu.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: