Lucembursko: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

23. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Lucemburku (Lucembursko)

S ohledem na rozdílnou velikost trhu, odlišné akcenty obou ekonomik (CZ primárně průmyslová výroba/LU služby) a orientaci lucemburského zahraničního obchodu především na sousední země a NL, resp. velké asijské ekonomiky (zj. CN/zj. finančnictví a logistika) nabízí místní trh skutečné příležitosti spíše výhradně v oblasti prodeje spotřebního zboží a finančních transakcí (investice do podílových fondů), evt. v menším počtu definovaných oblastí v dopravním, energetickém a stavebním průmyslu (mj. subdodávky pro výstavbu obytných domů),  ICT a komunikačních technologiích, logistice a technologiích zaměřených na ochranu životního prostředí/CleanTech a v oblasti klasických i specializovaných odvětví turistiky/vinařství, balneo-, sportovní) a potravinářství s vyšší přidanou hodnotou (místní speciality/produits du terroir). Novou potenciální oblastí spolupráce se může stát i oblast design/u a architektury popř. vesmírného průmyslu a robotiky.

 

 

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

 

Design/Architektura

HS 7117 – Bižuterie umělá

HS 9701 – Obrazy, malby, kresby, ručně zhotovené, koláže

HS 7013 – Stolní, kuchyňské, toaletní, kancelářské skleněné výrobky pro výzdobu aj. účely

HS 59 11 – Výrobky/zboží textilní pro technické účely

HS 9403 – Ostatní nábytek a jeho části a součásti

HS 56 03 – Netkané textilie, též impregnované, vrstvené, potažené nebo laminované

CZ-CPA 71.11 - Architektonické služby

 

Dopravní průmysl

HS 8702 - Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče

HS 8703 - Osobní automobily aj. motorová vozidla pro přepravu osob

HS 8607 - Části železničních nebo tramvajových lokomotiv

 

Energetický průmysl

HS 8403 - Kotle k ústřednímu vytápění, jiné než parní kotle

HS 8411 - Proudové motory, turbovrtulové pohony a ostatní plynové turbíny

HS 8467 – Ruční nástroje a nářadí, pneumatické, hydraulické nebo s motorem

HS 8481 – Kohouty, ventily a podobná zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.

HS 8501 - Elektrické motory a generátory kromě generátorových soustrojí

 

Environmentální technologie/ Clean Tech

CPA 39 Sanační a jiné služby související s nakládáním s odpady

HS 8421 – Ostředivky, odstředivé ždímačky; stroje k filtrování, čištění kapalin nebo plynů

 

Finance

CPA 64 - Finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování

 

ICT/Komunikace

CPA 63.11 - Zpracování dat, hosting a související služby

CPA 74.90.1 -Odborné a technické podpůrné a poradenské služby

CPA 62 - Služby v oblasti programování a poradenství a související služby

HS 8519 - Přístroje pro záznam, reprodukci zvuku

HS 8517 – telefonní a ostatní přístroje pro vysílání, přijímání hlasu, obrazů aj. dat

CPA 63 - Informační služby

 

Robotika

CPA 72.19 - Výzkum a vývoj v oblasti ostatních přírodních a technických věd

HS 9023 - Nástroje, přístroje, modely určené k předvádění

HS 84 79 - Stroje a mechanická zařízení s vlastní individuální funkcí, jinde neuvedené

HS 9032 - Automatické regulační nebo kontrolní přístroje a zařízení

 

Stavební průmysl

HS 6904 - Keramické stavební cihly, podlahové bloky, nosné nebo výplňové tvarovky a podobné

HS 7213 – Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, ze železa nebo nelegované oceli

HS 7610 – Hliníkové konstrukce, desky, tyče, profily, trubky, ap.

HS 3925 – Stavební výrobky z platů, jinde neuvedené

HS 7314 – Látky, mřížovina, síťovina a pletivo ze železného nebo ocelového drátu

HS 7325 – Ostatní výrobky odlité ze železa, oceli

HS 7215 – Ostatní tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli

 

Vesmírné technologie

HS 880260 - Ostatní letadla (například vrtulníky, letouny); kosmické lodě

 

Zábava a volný čas, turistika

CPA 79.10 - Služby cestovních agentur a kanceláří

 

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 1704 - Cukrovinky (včetně bílé čokolády), neobsahující kakao

HS 1806 – Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao

HS 1901 – Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, škrobu, aj.

HS 1904 – Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením

HS 2202 – Voda, včetně minerálních vod a sodovek, slazená aj. nápoje

HS 2204 – Víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem; vinný mošt jiný než čísla 2009

 

 

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

 

Příležitosti pro český export

 

Energetický průmysl

 

S rozlohou méně než 2.586 km2 a nulovými nalezišti fosilních zdrojů a hustým silničním provozem/propojením na sousední Belgii, Francii a Německo je Lucembursko zemí zcela závislou na energetických dovozech (100 % v 2000, 96 % v 2019), zj. z Belgie (společná zóna v oblasti plynu), Německa a Francie (ropa) a Jihoafrické republiky (uhlí).

 

Země otevřeně nesouhlasí s rozvojem jaderné energetiky. Čerpá z vlastních vodních zdrojů a v souladu s evropskými závazky usiluje o rozvoj OZE (produkuje 1,4 mld. kWh, spotřebovává ovšem 6,2 mld), za vytyčenými celo-unijuními cíle je však velmi pozadu (v energetické transformaci zatím patří vůbec na konec unijního pelotonu, mj. i kvůli trvalému rozmachu tzv. benzínové turistiky/PHM jsou v LU i přes symbolické zvýšení cen v 5/2019 stále významně levnější než v okolních zemích).

 

Do 2020 má stanoven závazek  10 % PHM a  11 % spotřeby (5 % biopaliv, 4 % elektřiny a 2 % spolupráce ve výkaznictví s ostatními členskými státy Evropské unie). Státem dotovány jsou fotovoltaika, větrné elektrárny i biomasa. Plnění zatím ovšem v 5/2018 nedosahuje ani 5,4 % (dle Eurostatu jeden z nejnižších údajů v EU/evropský průměr činí 16 %). Řešení spatřuje Lucembursko ve zlepšováíní energetické výkonnosti a spíše než v autodopravě v zateplování budov (povinnost pasivní výstavby platí v zemi od 1/2017).

 

Prostor k modernizaci energetické sítě a výstavbě elektráren sice stále teoreticky existuje (větrná energie, biomasa, solární panely), celkové snížení energetické náročnosti (dekarbonizace) a energetické závislosti země je ovšem pro zemi významnou výzvou, nejen vzhledem k aktivnímu zapojení Lucemburska do agendy COP21.

 

Dopravní průmysl, logistika

 

Lucembursko patří k regionálním přepravním hubůms velkou ambicí. V zemi v přepravě sub-kontrahuje, outsourcuje či přímo podniká řada lucemburských i etablovaných zahraničních firem. Příležitosti se nabízejí nejen v autodopravě, ale i v letectví (země dováží lehká obchodní letadla, vrtulníky) a vlakové doravě (ve středolucemburském Bettembourg neustále rozšiřuje velké vlakové překladiště, nyní i s vazbou na čínské Chengu).

 

Stavební průmysl

 

Úkoly zaměřené na modernizaci země v oblasti dopravy, bytové výstavby, snižování energetické náročnosti a plnění environmentálních požadavků (čističky odpadů, nízkouhlíková ekonomika) jsou značné. Do 2020 se počítá s nárůstem počtu obyvatel země až o dalších 40 % (na celkový 1 mil.). Předpoklad rasantního zlepšení stále neúměrněji přetížené dopravní situace, zj.  v hlavním městě, stav dopravní infrastruktury ovšem dosud neumožňuje. Vláda zahájila plán investic do nových dopravních tepen, sběrných parkovišť na okrajích měst a rozvoje veřejné dopravy (tramvajového propojení, perspektivně zřejmě i mezi některými městy ve středním koridoru kolem hlavního města) i bytů.

 

ICT

 

Trh se službami je, zj. v sektoru finančních služeb, sice do značné míry saturovaný, poptávka po IT expertech ovšem trvá. Pro české vývozce se nabízejí příležitosti v outsourcingu (e-commerce, telekomunikační, poradenské služby). Země má funkční systém podpory technologických start-upů, realizovaný formou veřejného a soukromého partnerství (Ministerstvo hospodářství/nezisková asociace Nyuko).

 

Vesmírné technologie

 

Lucembursko se orientuje na satelitní a další vesmírné technologie. Existuje řada specializovaných firem i vládní program podpory tzv. těžby minerálů z vesmíru (space mining). Příležitosti ke spolupráci se nabízejí i v souvislosti se členstvím obou zemí v Evropské vesmírné agentuře, ESA. V 2017 proběhl v LU na základě iniciativy ZÚ CZ první CZ/LU "Vesmírý den" za účasti 40 podnikatelských subjektů z obou zemí.

 

Environmentální technologie/Clean Tech

 

Místní ekologicko-inovační klastr zpracovává projekty udržitelného rozvoje v řadě lokalit, které byly kdysi centrem těžkého průmyslu a ocelářství (zj. Belvaux/Esch-sur-Alzette a Dudelange). Spektrum příležitostí se nabízí pro dodávky udržitelných ekologických technologických řešení (rekultivace, čištění půdy) i v oblasti modernizace energetické sítě a výstavby elektráren OZE (větrná energie, biomasa).

 

Design a architektura

 

Design a architektura jsou ekonomickou příležitostí pro produktovou i kreativní tvorbu z celé šíře oblastí. V designu se příležitosti nabízejí v řadě technik (grafický i průmyslový design), materiálů (dřevo, kámen, plasty, sklo/porcelán) i typů užitných předmětů (exteriérový/zahradní mobiliář, hračky, nábytek, šperky, atd.). Lucemburský trh je dlouhodobě solidně bonitní, obliba designu vysoká, úspěch na trhu přes do jisté míry saturované prostředí a vysokou konkurenci pravděpodobný. V architektuře se vzhledem ke stavebnímu boomu v zemi a rozsáhlé modernizaci infrastruktury, zj. v hlavním městě, příležitosti pro nadějné architektonické nápady vyskytují ve všech oblastech, vč. dopravní a sítí.

 

Zemědělský a potravinářský průmysl

 

Lucembursko je příležitostí i pro export potravinářských výrobků s vyšší přidanou hodnotou a místních specialit („produits du terroir“) a produktů ekologického zemědělství (zj. těch z rostlinné produkce z mimoevropského prostředí).

 

Zábava a volný čas

 

Administrativa v posledních letech věnuje rozsáhlou pozornost rozvoji sektoru turistiky. Posilují stimuly pro zájezdy, vylepšování standardu hotelů. Jakkoli jsou možnosti nabídky přírodních krás i kulturních pamětihodností do jisté míry omezeny, nejen rozlohou země, pokračují masivní subvence do infrastruktury (ubytovací kapcity, parkovací místa, cílená reklama). Příležitostí jsou kromě (zejména kratších, intenzivních) klasických turistických pobytů i pobyty specializované (vinařství, balneo a sportovní turistika), resp. přídatné multigenerační odpočinkové aktivity.

 

Finanční a telekomunikační  služby

 

Trh se službami, zj. finančními,  je poměrně saturovaný, potenciál stále existuje zj. v poradenských službách (outsourcing/managed services) a v oblasti telekomunikací.

 

Biotechnologie a zdravotnická technika

 

Prioritou vlády je rozvoj progrestivních zdravotnických oborů a ve stále větší míře sociálně-zdravotní služby.

 

Viz Mapa oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

 

 

Kalendář akcí na 2019/2020

Typ aktivity

Název

Popis

Datum

Mezinárodní veletrh

Expo Creativ

Mezinárodní veletrh firem působících v oblasti umělecké tvorby

  1. - 12. 1. 2020

Mezinárodní veletrh

Vakanz

Výroční setkání firem působících v oblasti cestovního ruchu

  1. - 19. 1. 2020

Mezinárodní veletrh

SpringBreakLuxembourg

Výroční veletrh spotřebního zboží (víno, stolní nádobí, nábytek, zahradnické potřeby)

březen 2020

Ples

  1. CZ/LU ples

Za sponsoringu CZ firem proběhne tradičně v lázních Mondorf-les-Bains

duben-květen 2020

Kulturně-ekonomická prezentace

Fête de l´Europe 

Stánek s prezentací CZ a jejích regionů, za využití materiálů CzechTourism a CZ podniků a krajů. Bohemistický kviz ZÚ o CZ.

  1. 5. 2020

Cyklo-závod

Škoda Tour du Luxembourg

Prezentace CZ výrobce automobilových vozidel na LU sportovním okruhu (výhradní LU dovozce Losch Luxembourg hradí 2/3 rozpočtu akce)

červen 2019/2020

Ekonomická prezentace

Prezentace jednoho z českých krajů

Prezentace koncipovaná jako součást recepce ke státnímu svátku CZ

září 2019/2020

Mezinárodní veletrh

Luxembourg Healthcare Summit

Výroční veletrh zdravotnictví a bezpečnosti v práci

říjen 2019/2020

Mezinárodní veletrh

Home and Living Expo

Výroční life-stylový veletrh

říjen 2019/2020

Setkání s LU investory a podnikateli v CZ

« La République tchèque en 2020/2021 »

Výroční koktejl pro lucemburské podnikatele v CZ k stimulaci evt. dalších podnikatelských plánů

listopad 2019/2020

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: