Lucembursko: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

31. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Lucemburku (Lucembursko)

S ohledem na velikost trhu a zaměření LU ekonomiky na sektor služeb, resp.vzhledem k zaměření LU zahraničního obchodu především na sousední země a velké asijské ekonomiky nabízí místní trh příležitosti spíše v oblasti finančních transakcí (investice do podílových fondů), resp. v menším počtu definovaných oblastí, zj. v energetickém, dopravním a stavebním průmyslu (mj. subdodávky pro výstavbu obytných domů), logistice a ICT, evt. v oblasti  technologií zaměřených na ochranu životního prostředí (CleanTech), bio a nanotechnologií zdravotnictví a  klasických i specializovaných (vinařství, balneo- a sportovní) odvětví turistiky, potravinářství s vyšší přidanou hodnotou (př. místní speciality/produits du terroir), design/u a ve vesmírném průmyslu a kosmických technologiích.

 

 

 

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Energetický průmysl

HS 8403 - Kotle k ústřednímu vytápění, jiné než parní kotle

HS 8411 – Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plynové turbíny

HS 8467 – Ruční nástroje a nářadí, pneumatické, hydraulické nebo s motorem

HS 8481 – Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.

HS 8501 - Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)

Dopravní průmysl a infrastruktura

HS 8702 - Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče

HS 8703 - Osobní automobily aj. motorová vozidla pro přepravu osob

HS 8607 - Části železničních nebo tramvajových lokomotiv

Stavební průmysl

HS 3925 – Stavební výrobky z platů, jinde neuved.

HS 6904 – Keramické stavební cihly, podlahové bloky, nosné nebo výplňové tvarovky a podobné

HS 7213 – Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, ze železa nebo nelegované oceli

HS 7215 – Ost. tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli

HS 7314 – Látky, mřížovina, síťovina a pletivo ze železného nebo ocelového drátu

HS 7325 – Ost. výrobky odlité ze železa, oceli

HS 7610 – Hliníkové konstrukce, desky, tyče, profily, trubky, ap.

ICT

HS 8517 – telefonní a ost. přístroje pro vysílání, přijímání hlasu, obrazů aj. dat

HS 8519 - Přístroje pro záznam, reprodukci zvuku

CPA 62 - Služby v oblasti programování a poradenství a související služby

 

Vesmírné technologie

HS 880260 – Ost. letadla (například vrtulníky, letouny); kosmické lodě

Environmentální technologie/ Clean Tech

 

HS 8421 – Ostředivky, odstředivé ždímačky; stroje k filtrování, čištění kapalin nebo plynů

 

HS 59 11 – Výrobky zboží textilní pro technické účely

 

HS 56 03 – Netkané textilie, též impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované

 

HS 85 41 – Diody, transistory ap polovodičová zařízení

 

HS 85 45 – Elektrody kartáčky uhlíkové uhlíky

 

HS 7403 – Měď nerafinovaná, slitiny mědi netvářené

 

CPA 39 Sanační a jiné služby související s nakládáním s odpady

Design

HS 9701 – Obrazy, malby, kresby, ručně zhotovené, koláže

 

HS 9403 – Ost. nábytek a jeho části a součásti

 

HS 7013 – Stolní, kuchyňské, toaletní, kancelářské skleněné výrobky pro výzdobu aj. účely

HS 7117 – Bižuterie umělá

 

CZ-CPA 71.11 - Architektonické služby

Zemědělský a potravinářský průmysl

 

HS 1704 – Cukrovinky (včetně bílé čokolády), neobsahující kakao

 

HS 1806 – Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao

 

HS 1901 – Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, škrobu, aj.

 

HS 1904 – Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením

 

HS 2202 – Voda, včetně minerálních vod a sodovek, slazená aj. nápoje

 

HS 2204 – Víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem; vinný mošt jiný než čísla 2009

Zábava a volný čas,turistika

CPA 79.10 –Služby cestovních agentur a kanceláří

 

 

 

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

 

Příležitosti pro český export

 

Energetický průmysl

 

S rozlohou méně než 2.586 km2 a nulovými nalezišti fosilních zdrojů a hustým silničním provozem/propojením na sousední Belgii, Francii a Německo je zemí závislou na energetických dovozech (100 % v 2000, 96 % v 2017), zj. z Belgie (společná zóna v oblasti plynu), resp. z Německa a Francie (ropa) a Jihoafrické republiky (uhlí).

 

Otevřeně nesouhlasí s rozvojem jaderné energetiky. Čerpá z vlastních vodních zdrojů a v souladu s evropskými závazky usiluje o rozvoj OZE (produkuje 1,4 mld. kWh, spotřebovává ovšem 6,2 mld).

 

Do 2020 má stanoven závazek  10 % PHM a  11 % spotřeby (5 % biopaliv, 4 % elektřiny a 2 % spolupráce ve výkaznictví s ostatními členskými státy Evropské unie). Dotovány jsou fotovoltaika, větrné elektrárny a biomasa. Plnění zatím ovšem v 5/2018 nedosahuje ani 5,4 % (dle Eurostatu jeden z nejnižších údajů v EU/evropský průměr činí 16 %). Řešení spatřuje Lucembursko v kontinuálním zlepšováíní energetické výkonnosti (spíše než v autodopravě nicméně spíše v zateplování budov - povinnost pasivní výstavby platí v zemi od 1/2017).

 

Prostor podílet se na modernizaci energetické sítě a výstavbě elektráren existuje (větrná energie, biomasa, solární panely). Celkové snížení energetické náročnosti (dekarbonizace) a energetické závislosti země je významným úkolem i vzhledem k aktivnímu zapojení Lucemburska do agendy COP21.

 

Dopravní průmysl, logistika

 

Lucembursko patří k přepravním hubům regionu, v oblasti sub-kontrahuje či podniká řada lucemburských i zahraničních firem. Příležitosti se nabízejí zj. v autodopravě i letectví (země dováží lehká obchodní letadla, vrtulníky), resp. vlakové přepravě (ve středolucemburském Bettembourg rozšiřuje velké vlakové překladiště).

 

Stavební průmysl

 

Úkoly zaměřené na modernizaci země v oblasti dopravy, bytové výstavby, snižování energetické náročnosti a plnění environmentálních požadavků (čističky odpadů, nízkouhlíková ekonomika) jsou ambiciózní. Do 2020 se počítá s nárůstem počtu obyvatel země až o 40 % (na celkový 1 mil.). Předpoklad rasantního zlepšení stále neúměrněji přetížené dopravní situace, zj.  v hlavním městě, stav dopravní infrastruktury zatím neumožňuje. Vláda zahájila plán investic do nových dopravních tepen, sběrných parkovišť na okrajích měst a rozvoje veřejné dopravy (tramvajového propojení, perspektivně zřejmě i mezi některými městy ve středním koridoru kolem hlavního města) i bytové politiky.

 

ICT

 

Trh se službami je, zj. v sektoru finančních služeb, sice do značné míry saturovaný, poptávka po IT expertech ovšem trvá. Pro české vývozce se nabízejí příležitosti v outsourcingu (e-commerce, telekomunikační, poradenské služby). Země má funkční systém podpory technologických start-upů, realizovaný formou veřejného a soukromého partnerství (Ministerstvo hospodářství/nezisková asociace Nyuko).

 

Vesmírné technologie

 

Lucembursko se orientuje na satelitní a další vesmírné technologie. Existuje řada specializovaných firem i vládní program podpory tzv. těžby minerálů z vesmíru (space mining). Příležitosti ke spolupráci se nabízejí i v souvislosti se členstvím obou zemí v Evropské vesmírné agentuře, ESA. V 2017 proběhl v LU na základě iniciativy ZÚ CZ první CZ/LU "Vesmírý den" za účasti 40 podnikatelských subjektů z obou zemí.

 

Environmentální technologie/Clean Tech

 

Místní ekologicko-inovační klastr zpracovává projekty udržitelného rozvoje v řadě lokalit, které byly kdysi centrem těžkého průmyslu a ocelářství (zj. Belvaux/Esch-sur-Alzette a Dudelange). Spektrum příležitostí se nabízí pro dodávky udržitelných ekologických technologických řešení (rekultivace, čištění půdy) i v oblasti modernizace energetické sítě a výstavby elektráren OZE (větrná energie, biomasa).

 

Design

 

Design je ekonomickou příležitostí pro produktovou tvorbu z celé šíře technik (grafický i průmyslový design), materiálů (dřevo, kámen, plasty, sklo/porcelán) i veškeré typy užitných předmětů (exteriérový/zahradní mobiliář, hračky, nábytek, šperky, atd.). Lucemburský trh je dlouhodobě solidně bonitní, obliba designu vysoká, úspěch na trhu přes do jisté míry saturované prostředí a vysokou konkurenci pravděpodobný.

 

Zemědělský a potravinářský průmysl

 

Lucembursko je příležitostí i pro export potravinářských výrobků s vyšší přidanou hodnotou a místních specialit („produits du terroir“) a produktů ekologického zemědělství (zj. těch z rostlinné produkce z mimoevropského prostředí).

 

Zábava a volný čas

 

Administrativa v posledních letech věnuje rozsáhlou pozornost rozvoji sektoru turistiky. Jakkoli jsou možnosti nabídky přírodních krás i kulturních pamětihodností do jisté míry omezeny rozlohou země, pokračují masivní subvence do infrastruktury (ubytovací kapcity, parkovací místa, cílená reklama). Příležitostí jsou kromě (zejména kratších, intenzivních) klasických turistických pobytů i pobyty specializované (vinařství, balneo a sportovní turistika), resp. přídatné multigenerační odpočinkové aktivity.

 

Finanční a telekomunikační  služby

 

Trh se službami, zj. finančními,  je poměrně saturovaný, potenciál stále existuje zj. v poradenských službách (outsourcing/managed services) a v oblasti telekomunikací.

 

Biotechnologie a zdravotnická technika

 

Prioritou vlády je rozvoj progrestivních zdravotnických oborů a ve stále větší míře sociálně-zdravotní služby.

 

Viz Mapa oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Kalendář akcí na 2018/

Typ aktivity

Název

Popis

Datum

Mezinárodní veletrh

Vakanz

Výroční setkání firem působících v oblasti cestovního ruchu

18. - 20. 1. 2018

Mezinárodní veletrh

SpringBreakLuxembourg

Výroční veletrh spotřebního zboží

21. 3. 2018

Ples

12. CZ/LU ples v Mondorf-les-Bains

Za sponsoringu CZ firmy Granát Trutnov, LuxAir, Domaines Vinsmoselle, lázní Mondorf-les-Bains, ad.

21. 4. 2018

Mezinárodní veletrh

FSST

Výroční veletrh zdravotnictví a bezpečnosti v práci

19. 4. 2018

Czech Technical Discoveries

Výstava CZ technologických objevů, ve spolupráci s Národním technickým muzeem Praha

Sponzoring poskytuje výhradní dovozce automobilů Škoda, Losch Luxembourg

30. 4. - 18. 5. 2018

Mezinárodní veletrh

Arch Summit

Mezinárodní veletrh start-upů působících v oblasti ICT a digitalizace

3.- 4. 5.2018

Kulturně-ekonomická prezentace

Fête de l´Europe 2018

Stánek s prezentací CZ a jejích regionů, za využití materiálů 16 CZ podniků a krajů. V 2018 zaměřený na děti a mládež

9. 5. 2018

Cyklo-závod

Škoda Tour du Luxembourg

Prezentace CZ výrobce automobilových vozidel na proslulém LU sportovním okruhu (výhradní LU dovozce Losch Luxembourg hradí 2/3 rozpočtu akce).

30. 5.- 3. 6. 2018

Aktualizace STI

Dle textu

Pravidelná novelizace statistických údajů za uplynulé období

31. 5. 2018

Seminář DEK

Konference ekonomických radů MZV CZ

Účast na výročním setkání   DEK ZÚ

25.- 29. 6.2018

Ekonomická prezentace

Région de Pilsen en 2018

Prezentace Plzeňského kraje, koncipovaná jako součást recepce ke státnímu svátku CZ

26. 9. 2018

Mezinárodní veletrh

Home and Living Expo

Výroční lifestylový veletrh

13. 10. 2018

Setkání s LU investory a podnikateli v CZ

République tchèque en 2018

Seminář s nejvýznamnějšími LU investory a podnikateli v CZ k reflexi a stimulaci evt. dalších podnikatelských plánů.

11/2018 (TBD)

 

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: