Makedonie (FYROM): Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

18. 5. 2018

© Zastupitelský úřad ČR ve Skopje (Makedonie)

Energetický průmysl

Makedonie má trvale velký problém s výrobou elektrické energie. Dosavadní tradiční zdroje nestačí a téměř 45% elektrické energie musí Makedonie dovážet ze zahraničí. Velkým partnerem byla Ukrajina, která ovšem nyní není schopna dodržet nasmlouvané objemy elektrické energie. Země tedy uvažuje o nových energetických zdrojích, s cílem zajistit energetickou soběstačnost.

Všechny tři makedonské energetické firmy plánují v roce 2017 masivní výstavbu a rekonstrukci stávajících zařízení (elektráren a přenosové soustavy). Pro tento rok mají připraveno více jak 90 milionů EUR a chtějí začít s projekty tak rychle, jak jen to bude možné, s cílem dokončit navýšení kapacit nejpozději v letech 2019/2020. Makedonská společnost, která má na starosti přenosovou soustavu země (MEPSO), plánuje rekonstrukci přenosové soustavy, a to pro vysokonapěťové vedení z hlavní tepelné elektrárny země v Bitole k albánským hranicím. Celková délka vedení je 400 kilometrů a investice je naplánována v objemu 16-20 milionů EUR.  Investice kolem 32 mil EUR plánuje i druhý největší makedonský výrobce v oblasti energetiky firma EVN, hlavně v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Firma byla před několika roky zprivatizována a je plně v rukou rakouského koncernu EVN. Nijak tedy nepřekvapí, že se profiluje v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Po úspěšném spuštění větrného parku v oblasti Bogdance, chystá nyní v této oblasti druhou fázi výstavby větrných farem v oblasti Bogdanci. Stranou není ani hlavní hráč v makedonské energetice – firma ELEM, která plánuje v roce 2017 utratit 50 mil EUR na přípravu výstavby nových tepelných elektráren v Bitole, Novaci, Mogila a Logovardi.

Železniční a kolejová doprava

Budování a rekonstrukce dopravní infrastruktury s důrazem na koridory X a VIII, dálniční, silniční a železniční síť (vláda preferuje formu koncesí). Všechna makedonská města jsou převážně závislá na automobilové dopravě, a s výjimkou Skopje, málo rozvinuté a ekologicky problematické dopravě autobusové. Situaci komplikuje skutečnost, že velká část tendrů v dané oblasti je vypisována jako PPP (viz např. opakovaný tendr na výstavbu a provozování tramvajové trati ve Skopje či výstavbu automobilového tunelu pod centrem Skopje).

Důlní, těžební a ropný průmysl

Vláda by chtěla v následujících letech výrazně zvýšit využití nerostných zdrojů revitalizací stávajících i otevřením nových dolů a závodů na zušlechťování rudy (! v Makedonii se zušlechťují rudy vytěžené nejen v zemi, ale i z Kosova). Žádané jsou projektové studie, dodávky důlních strojů a vybavení, zabezpečovací systémy.

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Odpadové hospodářství a ochrana vodních zdrojů. Makedonie připravuje s využitím financování z EU projekty na výstavbu čističek. Prakticky ve všech regionech to mají na starosti místní obecní zastupitelstva.

Nejen projektování a výstavba čističek, ale rovněž rekonstrukce, projektování a výstavba kanalizací, ekologických skládek a podniků na zpracování odpadů, jež v MK dosud téměř neexistují. Předpokladem pro případný úspěch českých firem v této oblasti je (stejně jako i v některých dalších odvětvích) mj. schopnost napomoci při využití IPA II.

Automobilový průmysl, zemědělský a potravinářský průmysl

Především z velké části zastaralý vozový park pro veškerou veřejnou i státní hromadnou dopravu (včetně městské, s výjimkou relativně moderních dvoupatrových autobusů ve Skopje). Zastaralé služby ve veřejné dopravě, chybějící komunikační systémy i signalizační a bezpečnostní zabezpečení, hlavně ve vlakové dopravě, otvírá velké příležitosti pro české firmy v této oblasti. Nedostatek kvalitních traktorů v soukromém zemědělském sektoru a malo-traktorů v soukromém sektoru nabízí zajímavé příležitosti. Limitujícím faktorem je nedostatek veřejných finančních zdrojů, slabost zemědělských malovýrobců a omezená vládní podpora zaměřená na malé zemědělce.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Prioritou makedonské vlády je i zemědělství, a to především z důvodů vysokého počtu práceschopného obyvatelstva působícího v tomto oboru (kolem 20 % práce schopného obyvatelstva země). V Makedonii najdeme převážně malé rodinné farmy, kterých je na 170 tisíc. Existují však i velká zemědělská družstva, která disponují velkými skleníky, zpracovatelskými linkami pro svoji produkci. Celkový objem zemědělské půdy je více jak 315.000 hektarů. Země má vysoké předpoklady pro rozsáhlou produkci biopotravin, převážně v ovocnářském a zelinářském sektoru. Je málo známý fakt, že v Makedonii se pěstuje ve velkém mimořádně kvalitní rýže, kterou úspěšně země vyváží svým nejbližším sousedům. Makedonie je známá též svým kvalitním tabákem, který plně dokáže nahradit kvalitní americký tabák. V hornatých oblastech Makedonie je významná živočišná výroba (365.000 kusů skotu produkuje maso a masné výrobky a hlavně sýry). Charakter zemědělské výroby v Makedonii indikuje spíše malou zemědělskou techniku – celkem je v zemi v provozu 92.000 menších traktorů, ovšem velmi zastaralých. Z toho se dá odvodit, že země potřebuje především traktory menší výkonové řady a též malé zemědělské stroje. Do začátku 90. let minulého století bylo bývalé Československo třetí největší obchodní partner země a jeden z největších dodavatelů zemědělských strojů a země byla prakticky monopolním dodavatelem ovoce a zeleniny pro celou bývalou Jugoslávii. Další plánovaný rozvoj zemědělství dává opětovnou šanci dodávkám české zemědělské techniky.

 Služby

Budování rezidenčních čtvrtí, kancelářských a obchodních prostorů, zdravotních zařízení, komunální infrastruktury, sportovních (hlavně lyžařských) rekreačních a zábavních areálů atd..

 

Další mimořádně perspektivní sektory a příležitosti

 • Oblast energetiky – výstavba nových a rekonstrukce stávajících energetických zdrojů, především vodních elektráren
 • plynofikace
 • dopravní infrastruktura (železnice)
 • technologie na ochranu životního prostředí - hlavně čištění a úprava vody
 • nakládání s odpady
 • dopravní prostředky
 • zemědělská technika a technologie

 

 

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Více než 30% elektrické energie MK dováží ze zahraničí a proto jako perspektivní odvětví se objavuje oblast energetiky - vodních elektráren, budovaní nové a rekonstrukce stávajících energetických zdrojů.
Makedonská společnost, která má na starosti přenosovou soustavu země (MEPSO), plánuje rekonstrukci přenosové soustavy z Bitoly k albánským hranicícm o délce 400 kilometrů. 

Investice kolem 32 mil EUR plánuje i druhý největší makedonský výrobce v oblasti energetiky firma EVN, a to hlavně v oblasti obnovitelných zdrojů energie – 2 fáze výstavby větrných farem v oblasti Bogdanci.

Plynofikace MK (jen 15% využití magistrálního plynovodu). Bude záležet na dalším vývoji ohledně uvažovaného napojení na TAP atd., výraznější příležitost pro české firmy by pravděpodobně měla být spíše až v oblasti terciálních rozvodů.

Těžební průmysl- perspektivní pro zapojení českých firem. V následujících letech by totiž vláda ráda výrazně zvýšila využití nerostných zdrojů revitalizací stavajících a otevřením nových dolů.

Spolupráce při budování dopravní infrastruktury, zejména pak koridorů, regionalní a vnitrostátní silnice obnova stávající a budování nové dálniční a železniční sítě (vláda preferuje formu koncesí).

Systémy městské dopravy a ekologické projekty (odpadové hospodářství a ochrana vodních zdrojů - naprosto nevyhovující současná situace musí být řešena v kontextu sbližování s EU).

Developerské projekty (budování rezidentních čtvrtí, kancelářských a obchodní prostorů, zdravotních zařízení a další komunální infrastruktury), stavebnictví je v gesci MD MK.

Makedonská vláda označila některá další národohospodářská odvětví, do nichž má zájem přilákat zahraniční kapitál: zemědělství, zpracovatelský potravinářský / průmysl, výroba součástek pro automobilový průmysl, informační technologie, vzdělání a zdravotní péče.

Aktuální sektorové příležitosti pro Makedonii

 

- TECHNOLOGICKÉ PRŮMYSLOVÉ ROZVOJOVÉ ZÓNY  http://www.investinmacedonia.com/images/project/InvestmentProject2018/1.TIDZ.pdf
Zóny technologického průmyslového rozvoje (TIDZ) jsou střediska, ve kterých jsou vysoce produktivní a čisté výrobní činnosti jsou soustředěné a nové technologií. Makedonie nabízí další
stimuly pro rozvoj v TIDZ, kromě ty spojené se svobodnými ekonomickými zónami.

 - 150 NOVÉ VINAŘSTVÍ  http://www.investinmacedonia.com/images/project/InvestmentProject2018/2.150%20wineries.pdf

 - PROJEKT GASIFIKACE   http://www.investinmacedonia.com/images/project/InvestmentProject2018/3.Gasification.pdf

 -Lyžařské středisko GALICHICA  http://www.investinmacedonia.com/images/project/InvestmentProject2018/5.Ski%20Center%20Galichica.pdf

A mnoho dalších AKTUÁLNÍ projekty, které by mohlo být zajímavé pro investice v Makedonii

http://www.investinmacedonia.com/investment-opportunities/investment-projects

 

 

 

 

 

 

 

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

  

 • 01.01.2018-31.12.2018: Informační činnost pro české firmy: Zjišťování a poskytování informací o možném uplatnění produktů českých firem na makedonském trhu, o vhodných obchodních partnerech atd. na základě poptávky českých podnikatelských subjektů. 
 •  01.01.2018-31.12.2018: Asistence českým firmám: Pomoc českým firmám (podávání informací, poskytování rad, účast na jednáních atd.) usilujícím o proniknutí na makedonský trh.    
 • 01.01.2018-31.12.2018: Spoluorganizování podnikatelských misí Spolupráce při organizaci uvažované podnikatelské mise organizované Hospodářskou komorou ČR a případně dalších podnikatelských misí (doprovod ústavních činitelů, na okraj jednání Společného výboru pro hospodářskou spolupráci...).   
 • 01.01.2018-31.12.2018 Veřejné soutěže: Průběžné sledování tendrů a veřejných zakázek na příslušných portálech i jejich získávání aktivní kontaktní činností a jejich zadávání do systému SINPRO.  
 • 01.01.2018-31.12.2018: Pomoc českým firmám potýkajícím se v Makedonii s problémy: Aktivní angažovanost v zájmu vyřešení problémů, na něž narážejí české  firmy při svém působení  v Makedonii. Dlouhodobé vážné potíže mají především firmy ,NESS Česká republika, Laris Trading Company a Sumbro Samokov. 

 

 

 


 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: