Malawi: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

14. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Lusace (Zambie)

Jde o malý trh charakterizovaný velmi nízkou kupní silou velké většiny obyvatel, tradičně orientovaný na jihoafrické zboží. Vývozce by se měl orientovat na celou oblast SADC a COMESA. Zákazník se orientuje především na cenu, kvalita zboží je až na druhém místě. Stále rostoucí dovozy levného čínského zboží představují rovněž významnou konkurenční překážku.

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Situace v Malawi je pro české vývozce komplikovaná z mnoha důvodů. Vedle faktorů, působících v řadě zemí oblasti (geografická vzdálenost, komplikovaná doprava, nedůvěra v serióznost partnera…) existují i specifické faktory jako např. orientace na tradiční (především jihoafrické) dodavatele a neexistence smluvní základny. Limitujícím faktorem je i nízká koupěschopnost obyvatelstva. Většina zahraničních firem dováží zboží prostřednictvím místních dovozců nebo agentů, případně si v zemi zakládá kancelář. Navázání vztahu s místním spolehlivým partnerem (dovozcem, distributorem, zástupcem) je proto základní podmínkou úspěšného obchodu. ČR dosud nemá v Malawi vybudovánu žádnou síť zástupců, kteří by pravidelně ošetřovali místní trh.

Distribuci zboží v Malawi ztěžuje zastaralá infrastruktura a obtížná dopravní dostupnost řady míst mimo větší města. Ačkoliv se dojezdové časy do dvou klíčových přístavů (Beira vzdálená 900 km a Nacala vzdálená 1000 km) v posledních letech zkrátily, stále platí, že žádný námořní přístav není z Malawi dostupný za méně než 12 hodin. Čekací doby na mozambických hranicích jsou někdy velmi dlouhé. Z praktických důvodů (rychlost odbavení v přístavu) navíc řada malawiských importérů a exportérů stále preferuje 2300 km vzdálený Durban nebo Dar es Salaam v Tanzánii.

Spotřební zboží lze na místním trhu nejlépe uplatnit prostřednictvím dovozců/distributorů a velkoobchodů, které již mají vybudované distribuční kanály pro místní maloobchodní řetězce (Shoprite, Spar...). Základním kritériem většiny potenciálních distributorů je cena, která musí i po započítání nákladů na dopravu a zvýšených cel alespoň odpovídat jihoafrické konkurenci. Významným faktorem zůstává cena výrobku, kvalita záručních a pozáručních služeb je až na druhém místě. U dodávek strojů a složitějších zařízení zákazník očekává dostatečnou zásobu náhradních dílů a servis.

zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Zahraniční obchod je v současné době do značné míry liberalizován. Dovozní cla jsou diferencována podle země původu dováženého zboží. Preferenční přístup na malawiský trh mají státy SADC a COMESA.

Český vývozce musí dovozci v Malawi dodat kopie faktury, nákladní list (Bill of Lading), osvědčení u původu zboží (u některých druhů), podrobný seznam a popis zboží a avízo o zaslání. Všechny faktury musí obsahovat jména dodavatele a příjemce zboží, název zboží, jednotkovou a celkovou cenu a údaje o množství. Dále je třeba dokládat přepravní list (Waybill v případě dopravy po zemi), nebo letecký nákladový list (Air Waybill)  (http://www.mra.mw/)

Celní deklaraci je možné provést na jakémkoliv hraničním přechodu do Malawi včetně mezinárodních letišť. Celní řízení u zboží v hodnotě překračujícího 100.000 MWK musí být provedeno prostřednictvím certifikovaného zástupce. Celní sazby závisí na zemi původu, druhu zboží, konečném užití i momentálních ochranářských opatřeních. http://www.mra.mw/business/incentives, http://www.mitc.mw/.

Základní celní sazby jsou:

 • suroviny (např. stavební materiály) a základní zařízení – clo 5%, spotřební daň 10%,
 • luxusní zboží (textilní výrobky, nábytek, elektronika, dopravní prostředky...) - clo 25%, spotřební daň 20 - 50%,

Stroje a strojní zařízení pro výrobu a těžbu nerostů, suroviny a nákladní automobily pro stavebnictví, zařízení na výrobu a distribuci elektřiny, telekomunikační zařízení, vybavení pro turistiku, zdravotnictví, školství, bankovní služby lze dovézt bezcelně, neplatí se ani spotřební daň. Kompletní celní sazebník je ke stažení http://www.mra.mw/downloads/.

Vzhledem k tomu, že se daňové a celní předpisy a sazby velmi často mění, je lépe informace o dovozu konkrétního druhu zboží ověřit na následující adrese: The Commissioner General, Malawi Revenue Autority Chayamba Building Private Bag 247, Blantyre, Malawi: www.mra.mw nebo prostřednictvím honorárního konzulátu ČR v Lilongwe.

Zahraniční obchod s některými produkty je spojen s povinností zajištění importní či exportní licence. Vývozní licence je vyžadována pro vojenský materiál, PHM, železný šrot, nezpracované dřevo, rýži, kukuřici a kukuřičné produkty, zvěř (vč. trofejí) a drůběž. Dovozní licence je vyžadována pro cement, rostlinné oleje na vaření, mýdlo na praní, čerstvé mléko a alkoholické nápoje v PET lahvích. Dovozní a vývozní licence vydává ministerstvo průmyslu a obchodu a jsou platné po dobu 6 měsíců od data vystavení, jejich prodloužení není automatické. Speciální licence se pak týkají dovozu léků (i veterinárních), radioaktivních látek a vojenského materiálu. Dovozce zvířat a živočišných produktů je povinen před realizací dovozu přeložit platný veterinární certifikát vydaný v zemi původu dodávky. V případě exportu živočichů a živočišných produktů z Malawi vydává příslušný certifikát veterinární odbor ministerstva zemědělství.

Malawi Bureau of Standards, jako součást International Bureau of Standards, prosazuje mezinárodní standardizaci malawiských výrobků a vydává příslušné certifikace pro zboží určené na export. Za standardy v oblasti léčiv je odpovědná Pharmacy and Medicines Board, standardy v zemědělství (kvalitu rostlinných produktů a masa) vydává ministerstvo zemědělství. Všechny tři organizace jsou rovněž zodpovědné za certifikaci výrobků určených pro místní trh a uznávání laboratorních výsledků cizích laboratoří.

S výjimkou léčiv (i veterinárních) a potravin, které musí uvádět složení a expirační dobu, neexistují předpisy pro označování výrobku. Úředním jazykem v Malawi je angličtina, označení by tedy mělo být v tomto jazyku.

zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Malawiská vláda oficiálně podporuje zahraniční firmy, které mají zájem o zřízení kanceláře, pobočky nebo joint-venture, až na malé výjimky (viz. Kapitola 2.6) neexistují žádná omezení. Nový investor  předloží plán na zřízení kanceláře, pobočky či společného podniku Malawi Investment and Trade Centre (MITC), www.mitc.mw, která vyřídí všechny nezbytné formality. Nejprve je nutné registrovat jméno společnosti, dále je vyžadováno zapsání firmy do obchodního rejstříku (Registrar General of the Ministry of Justice), registrovat kapitál u Malawiské rezervní banky (prostřednictvím komerční banky u které má firma účet) a registrovat firmu pro platbu daní (Malawi Revenue Authority). Pro zahraniční zaměstnance je následně potřebné získat pracovní povolení a místní zaměstnance registrovat u ministerstva práce. Joint-Venture je preferovanou (a nejrozšířenější) formou společnosti se zahraniční účastí.

Další informace lze získat rovněž na Malawi Confederation of Chambers of Commerce and Industry (MCCCI), http://www.mccci.org.

zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Propagace, marketing a reklama je vcelku dobře rozvinutá a v zásadě se metody neliší od evropských. Vzhledem k neexistujícímu povědomí malawiských spotřebitelů o českých výrobcích je potřeba efektivního marketingu výrazná, v opačném případě se čeští vývozci nemohou prosadit vůči již existující jihoafrické a asijské konkurenci.

Běžnými způsoby jsou inzeráty v tisku a odborných časopisech, velkoplošné bilboardy, reklamní spoty v televizi č a zejména rádiu.

Lze využít všech hromadných sdělovacích prostředků. Tištěnými médii s největším dosahem jsou: The Nation a The Daily Times. Rozšířenou formou prezentace výrobku je rozhlasová a televizní reklama. V zemi působí tři televizní (z toho 1 veřejnoprávní) a 23 rozhlasových (z toho 2 veřejnoprávní) stanic. Rychle se rozvíjí oblast internetového marketingu. Nejvýznamnější veletrhy a výstavy jsou zmíněny v kapitole 5.2.

zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Práva musí být registrována v místě a vynucována podle místních zákonů. Majitel ochranné známky by ji proto měl v Malawi registrovat.

Malawi je signatářem většiny standardních mezinárodních úmluv a protokolů zaměřených na ochranu duševního vlastnictví, včetně Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl a Pařížské úmluvy. Jako člen WTO je Malawi signatářem dohody TRIPS. Malawi je rovněž členskou zemí WIPO (World Intellectual Property Organization). Rovněž přijalo zákony na ochranu duševního vlastnictví.

Navzdory účasti v těchto mezinárodních konvencích i existenci místních organizací a zákonů na ochranu duševního vlastnictví bylo dosud uděláno velmi málo pro zastavení prodeje pirátských hudebních nahrávek, videokazet, počítačového softwaru, léků, ošacení atd. Vláda Malawi řeší základní existenční problémy obyvatel, ochrana duševního vlastnictví nepatří mezi její priority.

zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Malawiská vláda vypisuje v domácím i zahraničním tisku na vládní zakázky tendry, a to vesměs ve lhůtách 15 - 90 dní před konáním vlastního výběrového řízení. Korupce a osobní známosti při udělování státních zakázek je i přesto velkým problémem Malawi. Státní i soukromé firmy mají obecně při účasti v tendrech stejné podmínky, někdy ale státní firmy získají výhodnější vládní půjčku a v několika případech (v zemědělství) jim byla přidělena státní zakázka bez výběrového řízení. Vláda je rovněž považována za jednoho z méně spolehlivých plátců provedených prací. Účast v zakázkových soutěžích vyžaduje dlouhodobé sledování situace s nutným zajištěním relevantních informací ještě před oficiálním vyhlášením podmínek tendru. To bez stálé přítomnosti na místním trhu není prakticky možné.

Projekty financované mezinárodními finančními institucemi (Světová banka, Africká rozvojová banka…) a donory (včetně EU) mají jimi řízené tendry, uveřejňované na webových stránkách příslušných institucí.

zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Jako všude na světě má dobře sepsaná obchodní smlouva (nejlépe místním právníkem) zásadní důležitost pro předcházení a řešení obchodních sporů. Je vždy třeba důkladně prověřit, s kým smlouvu uzavíráme (due dilligence). V obchodní smlouvě je třeba vždy specifikovat způsob a místo řešení sporů. S řešením sporů jsou však obvykle spojeny vysoké náklady, zásadně se proto doporučuje řešení sporu dohodou pro zabránění dlouhému a nákladnému dohadování a mimosoudní vyrovnání. Soudy jsou sice objektivní, ale pomalé, většinou bývá složité jejich rozhodnutí vynutit. V Malawi existuje možnost arbitrářního řízení, ale i zde je vynutitelnost rozhodnutí pomalá.

Malawi je členem Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), přistoupila k Mezinárodní konvenci o urovnávání investičních sporů (ICSID) z roku 1965. V Malawi jsou uznávány rozhodnutí cizích soudů a arbitrážních těles za předpokladu, že jsou registrována místními soudy a že je takovéto řešení uvedeno ve smlouvě.

Nejobvyklejší praxí je platba předem (při nižších objemech) nebo neodvolatelný akreditiv. Při opakovaných dodávkách a velmi dobré znalosti obchodního partnera lze přistoupit i na platbu po dodávce zboží.

zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Místní zvyklosti:

Ve zvyklostech a ve způsobu jednání je dosud stále cítit britský vliv. Běžné obchodní zdvořilosti jsou v obchodních kontaktech dodržovány a obchodníci by na obchodní jednání měli přicházet vždy v obleku a kravatě (vzhledem ke klimatu se doporučují lehké materiály), konzervativní oblékání se doporučuje i ženám. Obchodní atmosféra však bývá všeobecně méně formální než v mnoha zemích EU. Obdobně jako v jiných afrických kulturách existují drobná specifika týkající se například stisku ruky. Levá ruka je považována za nečistou a neměla by být použita např. k předávání vizitky.

Rozhodovací procesy státních institucí jsou velmi zdlouhavé a byrokratická zátěž obecně představuje jednu z velkých barier obchodních styků.

Oficiálními jazyky země jsou angličtina a chichewa (tímto jazykem hovoří cca 57 % populace), dále se v zemi hovoří jazyky chinyanja 12%, chiyao 10%, chitumbuka 9%, chisena3 %, chilomwe2 %, chitonga2 % a jinými 4 %.

Oficiální státní svátky:

 • leden Nový rok (New Year's Day)
 • leden John Chilembwe Day (Výročí protikoloniálního povstání)
 • březen Den mučedníků (Martyr’s Day)
 • Velký pátek (Good Friday - březen/duben)
 • Velikonoční pondělí (Easter Monday)
 • květen Den práce (Labour Day)
 • květen Den Kamuzu Bandy (výročí narození pvního prezidenta)
 • červen Den osvobození (Freedom Day)
 • červenec Den nezávislosti (Independence Day)
 • října Svátek matek (Mothers’ Day)
 • prosince První svátek vánoční (Christmas Day)
 • prosince Druhý svátek vánoční (Boxing Day)
 • dále se slaví pohyblivé muslimské svátky (např. Eid al Fitr)

U některých svátků (např. den osvobození a den nezávislosti) platí, že, pokud připadají na víkend, je dnem pracovního volna následující pondělí.

Obvyklá pracovní a prodejní doba:

 • Banky: 08:00-14:00 (Po-Pá)
 • Úřady: 07:30-12:00, 13:00 – 17:00 (Po-Pá)
 • Obchody: 08:00-17:00 (Po-So), velké supermarkety jsou otevřené i v neděli dopoledne

zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Cestovatel musí mít cestovní pas platný alespoň 6 měsíců po přepokládaném opuštění země s dvěma prázdnými stránkami. Rodiče cestující s dětmi mohou být vyzváni k předložení jejich rodných listů. Při příjezdu z oblastí zasažených žlutou zimnicí se vyžaduje předložení očkovacího průkazu s vyznačeným očkováním proti této nemoci. Cizinecká policie může vyžadovat i prokázání dostatečných finančních rezerv pro pobyt v Malawi.

Víza - režim vstupu

Malawiské vízum lze získat na kterémkoli zastupitelském úřadě Malawi v cizině. Diplomatické a konzulární vztahy s ČR pokrývá Velvyslanectví Malawi v Berlíně: Malawi Embassy Westfällische Strasse 86 10709 Berlín tel.: +49 308431540 fax: +49 3084315430 email: malawiberlin@aol.com web: www.malawiembassy.de.

Na velvyslanectví Malawi v Berlíně jsou poplatky za tranzitní vízum (platnost 7 dní) stanoveny na 65,- EUR, za vízum pro jednorázový vstup (platnost 3 měsíce) na 90,- EUR, za vízum pro více vstupů (platnost 6 měsíců) na 200,- EUR, za vízum pro více vstupů (platnost 12 měsíců) na 270,- EUR. Občané, kteří do Malawi cestují za oficiálním účelem, mohou obdržet víza bezplatně nebo mohou cestovat bez víza v závislosti na důvodu cesty, výjimku je vždy nutné ověřit u příslušného malawiského velvyslanectví. Doporučuje se před cestou ověřit u příslušného malawiského velvyslanectví, zda se podmínky pro vstup do země nezměnily. http://www.malawiembassy.de/index7fd7-2.html#57

Malawi je v afrických poměrech relativně bezpečnou zemí (s výjimkou zóny u mozambických hranic), i zde je však třeba dbát obecných zásad bezpečnosti (nenosit viditelně cenné předměty, vysoké částky peněz, v noci se vyhýbat lidovým čtvrtím, v místech se zvýšenou koncentrací lidí (např. autobusová nádraží) zvýšit pozornost, zavírat při jízdě okna vozidla a zamykat vozidlo ...). Převládající chudoba velké části populace může vyústit v napadení turistů a krádeže. Po setmění se nedoporučuje přesouvat se pěšky, ale spíše využít služeb taxi nebo hotelového vozidla. V současnosti naprosto nelze doporučit individuální turistiku stopem nebo pěšky. Politické mítinky a jiná shromáždění mohou přerůst v násilné potyčky s policií, je dobré se jim proto vyhýbat.

Je zakázáno dovážet a vyvážet slonovinu, drogy (tresty jsou velmi vysoké) a materiály ohrožující mravy. Na dovoz zbraní (loveckých) je třeba získat povolení ZÚ Malawi v Berlíně. Zakázán je nákup a vývoz nezpracovaných polodrahokamů a drahokamů.

Před cestou do Malawi by měl každý cestovatel navštívit odborného lékaře - specialistu na tropické choroby (v Praze například Klinika geografické medicíny Královské nemocnice Vinohrady, nebo Centrum cestovní medicíny), kde lze absolvovat všechna doporučená očkování. Není povinné žádné očkování, doporučuje se však očkování proti žluté zimnici, tetanu, spalničkám, tyfu, meningokokové encefalitidě a žloutence typu A i B. Pro krátkodobé pobyty se doporučuje užívat profylaxi proti malárii. Je třeba se vyhnout koupání ve stojatých vodách (včetně jezera Malawi), kde se vyskytuje bilharzióza. Tam, kde není k dispozici nezávadná voda, existuje riziko nákazy cholerou. Voda používaná k osobní hygieně v hotelích a jiných ubytovacích zařízeních zaměřených na cizince je většinou nezávadná, nedoporučuje se však k pití. Doporučujeme pít pouze balenou vodu a vyhnout se konzumaci neoloupané zeleniny a ovoce.

Proti malárii očkování neexistuje. Pro krátkodobý pobyt je doporučována předběžná profylaxe antimalariky (např. Malaron). Při výskytu sebemenších příznaků jakékoliv nemoci (chřipky, angíny, bolesti hlavy, pocity únavy) je nutno navštívit nejbližší nemocnici a nechat si udělat malarický test. Ten je velmi jednoduchý (odběr vzorku krve z polštářku prstu na ruce) a rychlý - trvá cca 15 minut i s rozborem krve. Léky proti již probíhající malárii jsou v Malawi volně v prodeji a jsou účinné - nemoc ustoupí během dvou až tří dnů. Zásadní je nenechat nemoc rozvinout (inkubační doba malárie je cca týden) – pak může mít velmi vážné následky. Rovněž lze doporučit, aby si cestovatel koupil v cílové zemi jedno balení místních protimalarických léků a vzal si ho zpět s sebou do ČR. Vzhledem k inkubační době se malárie může projevit až po návratu zpět do vlasti a s jejím výskytem a tedy i léčením by mohly být v ČR problémy.

Doporučuje se, aby turista měl pro potřebu lékařského ošetření vždy u sebe dostatečnou finanční hotovost a současně kvalitní zdravotní pojištění na celou dobu pobytu v zemi zahrnující rovněž možnřevozu do ČR nebo JAR. Ošetření je vždy nutno nejdříve hotově zaplatit, teprve pak řešit s pojišťovnou. V Malawi je masově rozšířeno onemocnění AIDS.

Malawi leží v seizmicky středně aktivním pásmu, poslední výraznější otřesy půdy byly zaznamenány v lednu 2010 a dosáhly 5. stupně Richterovy škály.

Na malawiských silnicích se jezdí vlevo. Cizinci musí mít mezinárodní řidičský průkaz. Zásobování pohonnými hmotami není spolehlivé, cestovatelům se odporučuje na delších trasách předzásobení. Jízda v opilosti je velmi přísně trestána (až 5 let vězení), Malawi má jednu z nejvyšších nehodovostí v Africe. Doporučujeme vyhnout se jízdě v noci.

Do Malawi lze letecky cestovat přes některé z afrických letišť (Johannesburg, Addis Ababu, Nairobi). Domácí letecký přepravce Malawian Airlines létá mezi Lilongwe a Blantyre a několika sousedními zeměmi Tanzánie, Zambie, Zimbabwe, Mosambik. Při odletu z mezinárodního letišť v Blantyre a Lilongwe se platí tzv. odletová taxa ve výši 30 USD. Autobusová doprava mezi největšími městy bývá spolehlivější nežli služby minibusů.

Focení vojenských zařízení, vládních budov a jiných strategických objektů (mezi něž patří také nádraží či letiště) je zakázáno.

Největší turistickou atrakcí je jezero Malawi, kde se však z důvodu nebezpečí protozoových infekcí (bilharzióza, schistozomiáza) nedoporučuje koupání.

Telefonní spojení na ZÚ ČR v Lusace (Zambie), který konzulárně pokrývá Malawi, je +260 211269878,  nebo +260211269884, nouzová non-stop linka určená výhradně občanům ČR v nouzi či ohrožení zdraví a života pak +260 966732849.

Čeští občané se mohou obrátit na Honorární konzulát České republiky v Lilongwe:

Honorary Consulate of the Czech Republic, Mothers Union House, Emuen Road, Area 18, Lilongwe, Malawi, Tel: +265 999 966 769

Občanům ČR doporučujeme se před cestou dobrovolně zaregistrovat  v databázi DROZD sloužící Ministerstvu zahraničních věcí k poskytování rychlé pomoci občanům v nouzi a k účinné organizaci pomoci v případě přírodních katastrof i sociálních nepokojů.

zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Malawiská vláda různými nástroji motivuje zahraniční firmy, aby přednostně vyškolily a zaměstnaly místní síly před "dovozem" pracovních sil ze zahraničí. Cizinci tak obsazují místa, na která není dost místních odborníků. Získat pracovní povolení někdy bývá velmi obtížné a je považováno za jednu z velkých překážek pro zahraniční investory.

Podle zákona může investor zaměstnat tam, kde neexistuje „dostatek vhodných a kvalifikovaných kádrů“. Žádost o dočasné pracovní povolení pro cizince (Temporary Employment Permit - TEP) podává za zaměstnance zaměstnavatel, a to na ústředním či krajském úřadu cizinecké policie. Poplatek se vybírá až po sdělení kladného stanoviska s vydáním povolení, teprve poté může daná osoba přicestovat do Malawi. Manažerský TEP je vydáván na dobu existence firmy, zaměstnanecký TEP je vydáván na dobu tří let a jeho platnost může být jedenkrát prodloužena - žádost je nutno podat nejpozději tři měsíce před vypršením platnosti platného TEP. Povolení je požadováno i od pracovníků nevládních organizací, církevních charit apod. Současné poplatky jsou stanoveny na 120 000 MWK. Bližší informace jsou k dispozici na: http://www.immigration.gov.mw/temporary-employee-permit.html .

Aktuálně platný zákoník práce z roku 2000 je k dispozici na:

http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/58791/65218/E00MWI01.htm.

zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Neexistuje žádná mezistátní dohoda o vzájemném poskytování zdravotnické péče, tzn. veškerá ošetření je třeba na místě zaplatit. Doporučuje se tudíž mít dostatečnou finanční hotovost a kvalitní cestovní a zdravotní pojištění na celou dobu pobytu s možností leteckého převozu do JAR nebo ČR.

Kvalita zdravotnické péče nedosahuje evropských standardů. Výjimku představují soukromé kliniky v největších městech. Doporučené kliniky a lékaři:

 • Dr Arturo Muyco, Lilongwe - Tél : 721 555 ou 731 386
 • Dr Christian JAGGI, švýcarský internista, Adventist Health Centre, Area 14, Lilongwe, tel : 830 333, 731 049
 • Adventist Health Centre, Area 14, Lilongwe, tel : 731 049
 • Medical Rescue Service, Area 43, Ufulu Road, Lilongwe, tel : 731 807 urgence : 730 389
 • Adventist Hospital, Blantyre. tel : 830 333, Fax : 820 129
 • Mwai Wathu Private Hospital. P.O Box 3067. Blantyre. Tel : 836 778, 823 012, 834 989, Fax : 821 190

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: