Malta: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

20. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Římě (Itálie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

 

2013

 

2014

 

2015

2016

2017

Obrat

 

2 412 156

 

1 919 372

 

1 943 358

2 010 399

1 873 023

Vývoz

 

746 629

 

874 044

 

869 791

1 020 071

1 004 647

Dovoz

 

1 665 527

 

1 045 328

 

1 073 567

990 328

868 376

Saldo

 

-918 898

 

-171 284

 

-203 776

29 743

136 270

údaje v tis. CZK
Zdroj: MPO
ČR podle dat Č

Oficiální údaje o vzájemném obchodu s Maltou potvrdily pozitivní trend mírného růstu obchodu zahájeného již v r. 2014. V r. 2016 dosáhl celkový obrat výše 74,2 mil. EUR (oproti 72,5 mil. EUR v předchozím roce), z této částky český vývoz dosáhl 37,7 mil. EUR (v předchozím roce 33,3 mil. EUR). Rok 2017 byl pak ve znamení mírného snížení obratu, avšak saldo dosáhlo několikanásobného navýšení, čímž potvrdilo pozitivní trend navyšování oproti předchozímu roku 2016, kdy ČR poprvé od roku 2012 dosáhla obchodního přebytku. V tomto období se na českém vývozu na MT nejvíce podílely položky tištěné obvody, následované osobními automobily, zařízeními pro automatizované zpracování dat a ostatní elektronikou. Významný podíl na českém vývozu tvoří rovněž výrobky z plastů, sklo či nábytek.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Dovoz z Malty v roce 2017

Název zboží

Netto (kg)

Stat. hodnota CZK(tis.)

Hračky hry potřeby sportovní

513 066

537 612

Výrobky farmaceutické

824 298

198 110

Plasty a výrobky z nich

150 502

33 616

Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

4 330

21 268

Přístroje optické foto kinem lékař chirurg ap

11 347

17 113

Knihy noviny obrazy aj výr polygraf tištěné

1 327 269

16 474

Kaučuk a výrobky z něj

6 440

10 777

Vozidla motorová traktory kola aj vozidla

1 973

8 776

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

13 885

6 961

Nábytek lůžkoviny svítidla stavby montované

19 345

4 939

Sklo a výrobky skleněné

1 918

4 711

Oděvy doplňky oděvní jiné než pletené háčkov

2 626

4 029

Vývoz na Maltu v roce 2017

Název zboží

Netto (kg)

Stat. hodnota CZK(tis.)

Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

290 587

346 568

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

197 906

176 867

Vozidla motorová traktory kola aj vozidla

706 646

151 519

Plasty a výrobky z nich

456 682

102 180

Sklo a výrobky skleněné

38 863

36 323

Nábytek lůžkoviny svítidla stavby montované

92 254

29 727

Přístroje optické foto kinem lékař chirurg ap

10 595

16 957

Výrobky textilní jiné oděvy obnošené hadry

62 893

9 398

Papír karton lepenka a výrobky

215 184

8 950

Kaučuk a výrobky z něj

61 752

7 547

Přípravky z obilí mouky škroby mléka pečivo

109 471

6 956

Výrobky farmaceutické

3 991

6 678

Zdroj: Český statistický úřad

Vývoz na Maltu

Z hlediska českého vývozu byla v roce 2017 nejdůležitější položka Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče. Tradičně vysoký je vývoz silničních vozidel z ČR na Maltu. V posledních letech byl vysoký i vývoz kancelářských strojů a zařízení k automatickému zpracování dat, výrobků z nekovových nerostů, zařízení pro telekomunikaci a strojů a zařízení všeobecně užívaných v průmyslu a v neposlední řadě výrobků z plastu, prefabrikovaných budov a nábytku.

Perspektivními položkami z hlediska českých vývozů na Maltu se v současnosti jeví výrobky s vysokou přidanou hodnotou, jako například dopravní prostředky a součástky dopravních prostředků. Další zajímavou kategorií je elektronika a elektronické součásti, které mohou být využity jako polotovary v továrnách na Maltě. Tradičně mají šanci vývozci oceli, dekoračního skla a keramiky, nábytku.

Dynamický rozvoj vykazuje na maltě sektor finančních služeb (včetně pojišťovacích), cestovního ruchu, údržby letadel a farmaceutický průmysl. Z hlediska možných dodávek zboží nebo služeb na Maltu se vyplatí zájem o potenciální odběratele v těchto oborech.

Dovoz z Malty

Tradiční dovozní komoditou jsou různé výrobky, léčiva a farmaceutické výrobky, kancelářské stroje a odborné, vědecké a řídící přístroje.

K významným dovozním položkám v roce 2017 patřily rovněž sportovní spotřeby a hračky, elektrická zařízení a přístroje a výrobky z kaučuku

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Vzájemnou výměnu v oblasti služeb popisují tabulky příjmů a výdajů za poskytnuté služby z pohledu ČR v roce 2017

Dopravní služby (v mil. CZK)

 

Příjmy

Výdaje

Saldo

Námořní

0,0

0,0

0,0

Letecká

33,1

1,8

31,4

Ostatní

57,6

12,6

45,0

Doprava celkem

90,7

14,4

76,4

Cestovní ruch (v mil. CZK)

 

Příjmy

Výdaje

Saldo

Cestovní ruch

86,4

6,8

79,6

Celková bilance služeb (v mil.CZK)

 

Příjmy

Výdaje

Saldo

Služby celkem

758,2

237,0

521,2

Zdroj: ČNB

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Stav přímých zahraničních investic

Maltské investice v ČR (v mil. CZK)

 

Základní kapitál

Reinvestovaný zisk

Ostatní kapitál

Celkem

2015

7 607,5

-605,3

10 482,2

16 482,5

2016

11 016,6

-1 616,8

1 864,8

11 264,6

České PZI na Maltě (v mil. CZK)

 

Základní kapitál

Reinvestovaný zisk

Ostatní kapitál

Celkem

2015

10,5

C

C

334,9

2016

450,4

658,3

-12,2

1 096,5

Zdroj: ČNB květen 2017
Pozn.:
ČNB zveřejňuje stavy investic s odstupem 15 měsíců od konce sledovaného období

Příliv přímých zahraničních investic z Malty do ČR v roce 2017 (v mil. CZK)

 

 

Základní kapitál

 

Reinvestovaný zisk

 

Ostatní kapitál

 

Celkem

 

2017

 

30,4

 

-481,6

 

-82

 

-533,2

 

Odliv PZI  z ČR na Maltu v roce 2017 (v mil. CZK)

 

Základní kapitál

 

Reinvestovaný zisk

 

Ostatní kapitál

 

Celkem

 

2017

 

0

 

196,9

 

0

 

196,9

 

Zdroj: ČNB květen 2018

Maltské investiční projekty v ČR

Rozhodující část dosavadních maltských investic byla umístěna v sektoru pohostinství a ubytování. Nejznámější z nich byla investice do hotelu Forum v Praze patřícího nyní do skupiny hotelů Corinthia.

Hlavní české firmy obchodující s Maltou:

 • Český vývoz: Škoda Auto, a.s., Mladá Boleslav
 • Český dovoz: Busak + Shamban, spol. s r.o., Rakovník

České firmy, které mají zájem o navázání obchodní spolupráce s maltskými společnostmi, mohou využít možností konzultovat situaci na maltském trhu s pracovníky ekonomického oddělení Velvyslanectví ČR v Římě, které je akreditováno rovněž pro Maltu.

Zájem čeští podnikatelé projevovali v minulých letech především o tyto obory:

 • ICT – některé české firmy dodávaly softwarová řešení pro finanční instituce na Maltě.
 • Energetika – maltská vláda si uvědomuje vysokou závislost na dovozech ropných produktů a zvažuje větší využívání obnovitelných zdrojů, včetně větrné energie.
 • Finanční služby

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Smluvní základna mezi oběma státy

Základním smluvním dokumentem upravujícím, kromě jiného, podmínky pro rozvoj hospodářských a obchodních vztahů se země EU včetně Malty, je Smlouva o přistoupení ČR k EU,  jejíž ratifikační listiny byly uloženy dne 3. listopadu 2003. 

Vedle toho uzavřelo bývalé Československo nebo již samostatná ČR s Maltou následující smlouvy, které mají alespoň částečně hospodářský charakter (v chronologickém pořadí):

 • Obchodní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky, La Valletta , 16.07.1976, č. 29/1977 Sb.
 • Dohoda o hospodářské, průmyslové a technické kooperaci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky, La Valletta , 29.08.1980
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu, La Valletta , 26.05.1981
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky o leteckých službách mezi jejich územím a za ním, La Valletta , 11.11.1981, č. 129/1982 Sb.
 • Smlouva mezi Českou republikou a Maltou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, Crans Montana , 21.06.1996, č. 164/1997 Sb.
 • Dohoda mezi Českou republikou a Maltou o podpoře a vzájemné ochraně investic, Valletta , 09.04.2002, č. 115/2003 Sb. m. s.

Pozn.: v souvislosti se sjednocováním pravidel ochrany investic v rámci jednotného vnitřního trhu EU jsou postupně vypovídány smlouvy o vzájemné ochraně investic mezi ČS EU, proto byl 1. prosince 2008 zahájen proces směřující k ukončení její platnosti, který se uzavřel v září 2010.

Další bilaterální smlouvy:

V chronologickém pořadí:

 • Úmluva mezi Československou republikou a Velkou Británií, týkající se vzorků obchodních cestujících, Londýn, 31.01.1923, č. 185/1923 Sb., 55/1925 Sb.
 • Dohoda o přístupu některých britských dominií k Úmluvě mezi Československou republikou a Velkou Británií ze dne 31. ledna 1923, týkající se vzorků obchodních cestujících sjednaná výměnou nót, Londýn , 02.01.1924, č. 55/1925 Sb.
 • Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky, Praha , 10.09.1979, č. 76/1980 Sb.
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví změněná výměnou nót ze dne 24.11. 1994 a 8.2. 1995, Praha , 11.01.1980, č. 2/1981 Sb., 97/1997 Sb.
 • Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Malta o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty sjednaná výměnou nót, Sliema, 28.09.1990, č. 12/1991 Sb.
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maltské republiky o sukcesi do dvoustranných smluv sjednaná výměnou nót, La Valletta , 28.04.1999
 • Program spolupráce v oblasti školství, kultury, vědy, mládeže a sportu mezi vládou České republiky a vládou Maltské republiky na léta 2009 - 2011, Praha , 09.12.2008, č. 9/2009 Sb. m. s.

Pozn.: Sukcese do dohod, uzavřených mezi Československou socialistickou republikou, resp. Československou federativní republikou a Maltskou republikou, proběhla formou výměny nót v dubnu 1999 (nóta MZV ČR z 28.10. 1998 a nóta MZV Malty z 28.4. 1999). Tím byla potvrzena platnost smluv sjednaných za existence Československa

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

 

 

Rozvojová spolupráce (mil. USD)

Rozvojová spolupráce/HND (%)

 

2011

 

14,0

 

0,25

 

2012

 

14,0

 

0,23

 

2013

 

14,0

 

0,20

 

2014

 

16,0

 

0,20

 

2015

14,0

0,15

2016

21,0

0,20

2017

26,0

0,22

Zdroj: OECD

Ze zprávy OECD vyplývá, že výše rozvojové pomoci Malty se oproti roku 2016 zvýšila z 21 mil. USD na 26 mil. USD. Strategie maltské rozvojové spolupráce (hlavní principy, prioritní země a sektory) spadá do gesce Ministerstva zahraničních věcí. Rozvojová pomoc Malty se zaměřuje na tyto geografické oblasti: Afriku - zvláštní pozornost je věnována Etiopii a Somálsku (rozvojové projekty a programy s cílem uspokojení základních potřeb), malé země a ostrovy (podpora mezinárodních programů na posílení jejich ochrany) a Střední Východ se zaměřením na Palestinu (vzdělávací programy ve školství a zdravotnictví).

V oblasti humanitární pomoci má Malta dlouholeté zkušenosti, neboť mnohé náboženské organizace a misionáři aktivně přispívali a stále přispívají rozvojovým i humanitárním misiím po celém světě.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: