Malta: Vztahy země s EU

30. 5. 2019

3.1. Zastoupení EU v zemi

Malta se stala členem EU v roce 2004 a od 1.1.2008 (vedle Kypru) zavedla platbu eury.

 

Na území Malty je přítomný Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu EASO: www.easo.europa.eu

 

Zastoupení EU na Maltě

European Commission Representation in Malta

Dar l-Ewropa / Europe House 254, St Paul Street Valletta - VLT 1215 Malta

Tel: (+356) 2342 5000

Fax: (+356) 21  344897

E-mail: comm-rep-mt@ec.europa.eu

 

Předsednictví Malty v Radě EU

Se začátkem roku 2017 převzala na šest měsíců předsednictví Malta. Maltské předsednictví, které bylo ukončeno k 30. 6. 2017 se věnovalo šesti hlavním agendám, jimiž byla migrace, jednotný trh, bezpečnost, sociální začleňování, evropské sousedství a námořní odvětví. Výběr priorit maltského předsednictví byl přirozeně ovlivněn jak geografickou pozicí tohoto ostrovního nejmenšího členského státu, jeho politickým významem a kapacitou, tak aktuálním vývojem v EU. MT přebrala předsednický post ve velmi složité pozici pro EU, ať už se jedná o migraci, otázky v sociální oblasti, či brexit.

Mezi dosaženými výsledky v době MT PRES figuruje zejména ukončení roamingových poplatků a činnost v oblastech migrace a mezinárodní bezpečnosti.

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

viz kapitola 2.2

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Evropské fondy na MT spadají do kompetence maltské vlády, sekce pro koordinaci a řízení evropských programů, (FPD Funds and Programmes Division), byly rovněž zřízeny národní kontaktní místa, na kterých lze získat bližší informace o konkrétních fondech a programech (National Contact Point in Malta).

 

V programovém období 2007–2013 bylo do klíčových oblastí maltské ekonomiky investováno 850 mil. EUR z fondů EU (Evropské fondy pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti) s cílem zlepšit kvalitu života občanů Malty.

 

Na programové období 2014–2020 bylo vyčleněno dalších 700 milionů EUR, které jsou v současné době využívány na podporu vytváření pracovních míst, konkurenceschopnosti podniků, hospodářského růstu a udržitelného rozvoje Malty.

 

V rámci strategie Evropa 2020 je výzkum a inovace (R&I) v čele evropského úsilí o dosažení inteligentního, udržitelného a inkluzivního hospodářství a opatření na posílení vazeb mezi akademickou sférou a průmyslem. Během současného programového období byl tento trend zachován a budoucí investice budou i nadále zaměřeny na zařízení pro výzkum a inovaci a přístup podniků k financování.

 

Investice do vzdělávací infrastruktury byly zaměřeny na poskytování pevné platformy pro vzdělávání na postsekundární a terciární úrovni. Investice v rámci EFRR (Evropského fondu pro regionální rozvoj) ve výši 112,5 mil. EUR byly realizovány v oblasti infrastruktury a vzdělávání.

 

Odpadové hospodářství a vodní hospodářství jsou další dva důležité pilíře. V boji proti nakládání s odpady, kterým čelí Malta a jejímu negativnímu dopadu na životní prostředí, bylo v předchozím programovém období přiděleno 125 mil. EUR na významné investice, jako je například rekultivace a obnova uzavřených skládek.

Zásobování vodou a nakládání s odpadními vodami jsou rovněž hlavními výzvami pro Maltu. V minulosti byly realizovány značné investice na řešení obou problémů. Tyto sektory budou i nadále dostávat investice v rámci politiky soudržnosti EU.

 

Malta je velmi důsledná v čerpání z alokovaných prostředků na období 2014-2020, ke konci roku 2018 vyčerpala částku ve výši 242 mil. EUR. Předpokládá se, že stihne vyčerpat veškeré alokované prostředky na předmětné období. Největší investice šly především na infrastrukturní projekty.

 

 

Souhrnné informace o poskytování rozvojových fondů lze na Maltě sledovat na stránkách: eufunds.gov.mt

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: