Mauricius: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

21. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název: Mauricijská republika (ang. Republic of Mauritius).

V čele vlády stojí premiér, jímž je pan Pravind Kumar Jugnauth (od konce ledna 2017)

Prezidenta volí parlament na 5 let a má pouze ceremoniální funkci, prakticky nevykonává téměř žádné pravomoci. V březnu 2018 rezignovala kvůli finančnímu skandálu prezidentka Ameenah Gurib, která byla v úřadě od 5. června 2015). Od 23. března 2018 zastává funkci prezidenta viceprezident Paramasivum Pillay Vyapoory, GOSK a to do doby, než se uskuteční volby a bude zvolen nový prezident.

Seznam mauricijských ministerstev s odkazy na jejich stránky naleznete na webu govmu.org.

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Demografické ukazatele:

 • Počet obyvatel: 1 272 605 (2017)
 • Hustota osídlení na km2: 653 obyvatel/km2
 • Rozloha: 2030 km2 (ostrov Mauricius 1757 km2; ostrov Rodrigues 108 km2 a další drobné ostrovy)
 • Průměrný roční přírůstek obyv.: 0,1 % (průměr za ostrovy, odhad z roku 2017)

Národnostní složení:

 • 52 % - mauricijští Indové (Hindu)
 • 27 % - Kreolové (původně otroci z Afriky a Madagaskaru)
 • 17 % - mauricijští Indové (Islám)
 • 2 % - mauricijští Číňané (cca 30 000)
 • 2 % - mauricijští Francouzi (ekonomicky nejsilnější skupina) 

Náboženské složení:

 • 52 % - hinduisté
 • 30 % - katolíci (včetně Kreolů a většiny Číňanů - převážně římští, velmi malé procento protestanti)
 • 17 % - muslimové
 • 1 %  - ostatní (budhisté)

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Základní makroekonomické ukazatele

Ukazatel

MJ

2012

2013

2014

2015

2016 

 2017

2018*

HDP v běžných cenách

mld. USD

11,2

11,9

12,61

11,51

11,74

 12,43

13,3

HDP na obyvatele

USD

8 936

9 480

10 019

9 142

9 322

 9 794

10 443

růst HDP

%

3,2

3,2

 3,6 3,5 3,9 3,9 3,9

míra inflace

%

3,85

3,5

3,2

1,3

2,3

4,2

5,9

míra nezaměstnanosti

%

8,0

8,0

7,8

7,9

7,4

6,9

6,6

Zdroj: MMF, WEO databáze duben 2018,  *odhady

Mauricius je malou otevřenou ekonomikou, která je ovlivňována globálními ekonomickými trendy a zejména změnami v Evropě a Číně. Během roku 2017 byl vývoj světového ekonomického růstu pozitivní, ceny nerostných surovin se mírně zvýšily a výkonnost hlavních obchodních partnerů Mauricia se také zlepšila. Na druhou stranu se projevila nižší spotřeba domácností a také menší vývoz zboží a služeb oproti předchozímu roku. Tyto vlyvy se projeviy na ekonomickém růstu, který dosáhl 3,9 % a zůstal tak na stejné úrovmi jako v roce 2016. Celková hodnota HDP se v roce 2017 zvýšila na 12,43 mld. USD. V průběhu roku 2017 se také začal projevovat negativní vliv zvýšení světových nerostných surovin na růst inflace z důvdu jeho závislosti na dovozu paliv. Míra inflace v roce 2016 činila 2,3 % a v rocee 2017 se tak zvýšila až na 4,2 %. Na konci roku 2017 se centrální banka Mauricia rozhodla podpořit ekonomický růst před omezením inflace a snížila tak repo sazbu ze 4 % na 3,5 %. Ekonomický růst je totiž od roku 2012 poměrně pomalý, v období 2012-2016 v průměru dosáhl 3,6 % v porovnání s předchozím obdobím 2007-2011, kdy byla jeho úroveň na 4,6 %. Vyhlídky na další období předvídají i nadále inflační tlaky z důvodu očekávaného nárůstu světových cen ropy a udržováním nízké úrokové miry. Mezinárodní měnový fond v návaznosti na nízkou úrokovou míru upozornil centrální banku Mauricia na riziko nesouladu monetární politiky s hlavní prioritou centrálních bank udržovat cenovou stabilitu.

I v roce 2017 si Mauricis udržel pozici nejvíce "business-friendly" země subsaharské Afriky a tuto pozici si navíc ještě vylepšil. Nejlépe to dokládá hodnocení Doing Business 2018, kde se Mauricius umístil na 25. pozici ze 190 hodnocených zemí světa a oproti předchozímu roku se posunul o 24 pozic. Hlavním důvodem tohoto posunu bylo zjednodušení procedur týkajících se registrace nemovitostí a stavebních povolení. V polovině roku 2017 byl totiž přijat nový zákon o usnadnění obchodování tvz. Business Facilitation Act, který odstranil omezení týkající se různých povolení, licencí a oprávnění. Mauricijská vláda je pozitivně nakloněna byznysu, pracuje proaktivně k přilákání investic a za tímto účelem také ustanovila v červenci 2017 novou instituci - Hospodářskou radu pro rozvoj, která má podporovat Mauricius jakožto atraktivní investiční a obchodní centrum, vývozní platforumu a mezinárodní finanční centrum s cílem přilákat investice a podnikatele k rozvoji obchodních činností. Místní vláda dale diskutuje možnosti rozšíření daňových prázdnin pro investory a snížení daně na vývoz ze současných 15 % na 3 %.

Významným rozhodnutím vlády v roce 2017 bylo zavedení oficiální minimální mzdy s platností od ledna 2018 ve výši 8 140 MUR (mauricijské rupie, do přepočtu 239,32 USD) a k tomu místní vláda bude poskytovat určitou výši kompenzací, aby se celková výše minimální mzdy dostala na hodnotu 9000 MUR (=264,6 USD) za 45 hodin práce za týden.

Mezi pokračující snahy mauricijské vlády je diverzifikace ekonomiky, která je postavená na čtyřech pilířích - cukr, textil, turistický ruch a finanční služby. Vedle toho se neustále potýká s nedostačující infrastrukturou elektrických sítí a rozvodů vody. Vládní výdaje jsou však omezeny a limitovány zákonem z důvodu omezení nadměrného zadlužení země. Do roku 2018 je totiž potřeba snížit podíl veřejného dluhu na HDP pod hranici 50 %. V roce 2017 tento podíl dosáhl 59,9 % a neočekává se, že by se podařilo dosáhnout daného limitu v roce 2018.

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2013

2014

2015

 2016

2017

2018*

Příjmy (% podíl na HDP)

21

20,3

20,5

 20,9

22,9

22,5

Výdaje (% podíl na HDP)

24,5

23,5

24,2

24,4

26,2

26,1

Saldo (% podíl na HDP)

-3,4

-3,2

-3,7

-3,5

-3,3

-3,5

Zdroj: EIU, Country Report z dubna 2018, * jsou odhady

Fiskální rok začíná na Mauriciu 1.7. a končí 30.6. Státní rozpočet bývá schodkový. 

Mauricijská vláda si bude udržovat i nadále poměrně expanzivní fiskální politiku a to i z důvodu dodržení populistických slibů. V roce 2019 se očekávají všeobecné volby a v předvolebím období se významně zvýší vládní výdaje. S novou vládou pak bude nezbytné provést novou daňovou reformu. V současné době existuje stále velké množství výjimek z daní z příjmu a pouze 18 % pracovní síly na Mauriciu odvádí daně.  

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

2013

2014

2015

 2016

2017

2018

Běžný účet (mil. USD) -753 -713 -562 -516 -878 -980
Kapitálový účet -4 -5 -3,95 0 -3 -
Finanční účet 1083 1135 523,52 676 828 -
Devizové rezervy (mil. USD) 3491 3919 4260 4967 5984 5426
Státní dluh vůči HDP (%) 53,9 57,5 60,2 60,1 60,2 59,9

Zdroj: MMF, databáze WEO duben 2018 (rok 2018 odhady)

Běžný účet dosahuje deficitu zejména kvůli rostoucímu dovozu a poklesu vývozu z Mauricia. Naopak služby dosahují významného přebytku a to i díky charakturu maurícijské ekonomiky. Zadluženost ekonomiky se pohybuje relativně v podobné výši, nicméně závazek dosáhnout max. 50 % HDP do roku 2018 se zdá téměř nemožný.

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní soustava se řídí bankovním zákonem z roku 1988 a zákonem o Mauricijské bance (Bank of Mauritius - centrální banka). Oblast směnárenství se řídí zákonem o obchodnících s valutami 1995. Kontrolní a řídící roli zde hraje Odbor dozoru Mauricijské banky (Supervision Department - Bank of Mauritius).

Na Mauriciu působí dále řada pojišťovacích a finančních institucí, které se snaží pronikat i na zahraniční trhy, především do zemí východní a jižní Afriky.
Regulaci a kontrolu sektoru finančních služeb vykonává Komise finančních služeb (Financial Services Commission - FSC), která má dále za úkol regulaci a kontrolu akciového trhu, vydávání pověření k činnosti pro finanční, burzovní a pojišťovací společnosti.

Další institucí činnou v oblasti finančních služeb je Agentura na podporu finančních služeb (Financial Services Promotion Agency - FSPA), která zajišťuje podporu financování obchodu, výroby a služeb.

Přehled hlavních bank na Mauriciu je shrnut na následujícím odkaze Mauricijské centrální banky, která ji vydává licence. Na Mauriciu jsou zastoupeny jak mezinárodní, tak i místní banky.

Nejvýznamnější pojišťovnou je Státní mauricijská pojišťovací společnost (SICOM), která byla vyhodnocena jako nejlepší pojišťovna pro životní pojištění na ostrově. Dalšími významnými pojišťovnami jsou Jubilee Insurance, Mauritian Eagle Insurance či pojišťovna Swam

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Mauricius má jednu z nejnižších daňových zátěží na světě. Základní daňová sazba je pro jednotlivce i firmy 15% a existuje mnoho výjimek. Zdanění se řídí zákonem o dani z příjmů (Income Tax Act, 1995) a souvisejícími právními předpisy. Výběr daní a cel zajišťuje daňový a celní úřad MRA - Mauritius Revenue Authority. Zásady daňového systému, které jsou velmi přehledně uvedeny, naleznete na webu MRA.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: