Mauritánie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

20. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Rabatu (Maroko)

Mauritánie se pozvolna otevírá zahraničním investicím. V roce 2012 byl novelizován investiční zákoník. Stát podporuje zejména investiční projekty typu public-private partnership v oblasti dopravní infrastruktury a energetiky. Dle zákona jsou také vymezeny speciální ekonomické zóny, prozatím však nejsou funkční. Nově byla zřízena také zóna volného obchodu v Nouadhibou (www.ndbfreezone.mr) s řadou výhod (např. exonerace od dovozních i vývozních cel).

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vzájemná obchodní výměna mezi ČR a Mauritánií (2011-2016, v tis. USD)

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Vývoz z ČR

37 110

18 168

10 188

9 912

1 832

1 222

Dovoz do ČR

26

13

21

17

19

50

Obrat

37 136

18 181

10 209

9 929

1 851

1 272

Bilance

37 084

18 155

10 167

9 895

1 813

1 172

 Saldo zahraničního obchodu s Mauritánií je pro ČR vysoce pozitivní. Hodnota obratu vzájemné obchodní výměny mezi ČR a Mauritánií měla dynamickou růstovou trajektorii - s vrcholy v období 2010-2011. Hlavním nositelem této dynamiky je vývoz českého zboží. Český export je tradičně tvořen tkaninami (dlouhodobě kolem tří čtvrtin hodnoty vývozu). Více než 4násobné navýšení exportu tohoto typu zboží je jedním ze dvou faktorů vysokého růstu vývozu mezi roky 2009 a 2010. Druhým faktorem extrémního nárůstu českého exportu je vývoz letounů jak v roce 2010, tak i o rok později. Poslední aktualizovaná čísla z roku 2013 jsou však pro český export do Mauritánie nepříznivá v důsledku propadu vývozu bavlněných tkanin až o 80 %.

 

Tento propad se na českém vývozu projevil až v roce 2015, kdy jsme zaznamenali propad o necelých 82 %. Import mauritánského zboží do ČR se oproti roku 2014 lehce navýšil, ale stále nedosahuje hodnot z přelomu desetiletí, kdy česko-mauritánské obchody dosahovaly svého maxima.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Český vývoz do Mauritánie je velmi málo diverzifikovaný - např. údaje z roku 2012 tvoří z 80 % vývoz tkanin. Další položky vývozu jsou proměnlivé, jedná se o stroje a zařízení, nábytek či potraviny.

Vývoz z ČR do Mauritánie v roce 2012 a 2017 - nejvýznamnější položky (SITC 2)

2012

tis. USD

2017

tis. USD

Textilní příze, tkaniny

15 935

Textilní příze, tkaniny

768

Stroje a zařízení k výrobě energie

1 137

Papír, lepenka a výrobky z nich

337

Kovové výrobky

270

Silniční vozidla

171

Nábytek

235

Kovové výrobky,

157

Železo a ocel

151

Zařízení pro telekomunikace

155

Stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu

150

Stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu

54

Mléčné výrobky a vejce

125

Kancelářské stroje a zařízení k automat. zpracování dat

51

Ostatní

165

Ostatní

139

Vývoz celkem

18 168

Vývoz celkem

1 832

Zdroj: ČSÚ

 

Objem dovozu zboží z Mauritánie do ČR je velmi nízký. Jeho hlavní a v čase stabilní položkou v roce 2012 byl dovoz tranzistorů. Hodnota ostatních položek (zejména ryb, zeleniny a ovoce či oděvních výrobků) je meziročně velmi proměnlivá. Mauritánský dovoz do ČR zaznamenal v roce 2010 náhlý meziroční nárůst (o 90 %), jenž byl způsoben jednorázovým zvýšením dovozu ryb a rybích produktů. V následujících letech se však exportní aktivita Mauritáne směrem do ČR opět utlumila.

 

Portfolio importovaných produktů z Mauritánie se oproti roku 2012 značně zúžilo. V současné době importujeme pouze tři hlavní komodity. Jedná se o dovoz ryb, výše zmíněná elektrická zařízení a oděvní výrobky. Jednoznačně nejvýznamnější komoditou jsou ryby a mořské plody, které zabraly necelých 85 % celkového importu. Jedná se o šestnáctinásobný nárůst oproti roku 2012.

 

Dovoz z Mauritánie do ČR v roce 2012 a 2017 - nejvýznamnější položky (SITC 2)

SITC-2

tis. USD

SITC-5

tis. USD

Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče

8

Ryby, korýši a měkkýši

16

Oděvní výrobky

2

Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče

2

Ryby, korýši a měkkýši

1

Oděvní výrobky a doplňky

1

Zařízení pro telekomunikace a pro záznam/ reprodukci zvuku

1

 

 

Ostatní

1

 

 

Dovoz celkem

13

Dovoz celkem

19

Zdroj: ČSÚ

Perspektivní položky českého exportu (velikost trhu, podíl domácí výroby a dovozu)

Mimo výše uvedené oblasti má české zboží perspektivní prostor na mauritánském trhu v mnoha dalších směrech, neboť mauritánský trh je nenasycený a průmyslová základna mauritánské ekonomiky je slabá (s výjimkou těžebního průmyslu). Prozatím je však koupěschopnost obyvatel nízká. Z hlediska investic a zahraničního obchodu se jako nejnosnější jeví těžební průmysl (např. obohacování rudy - stavba továren, vzdělání v této oblasti, těžkotonážní vozidla), dále energetický sektor (výstavba elektráren, včetně pohonu solární a větrnou energií, zásobníky plynu) či infrastrukturní projekty (též i stavby potrubí, elektrické rozvodné sítě). Aktivní zapojení mauritánské vlády do boje s terorismem nabízí potenciál i v obranném průmyslu.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Zastupitelský úřad ČR v Rabatu nedisponuje informacemi o realizované výměně služeb mezi Mauritánií a ČR.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Rabat nedisponuje informacemi o žádné česko-mauritánské firmě fungující na bázi joint-ventures.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V současnosti neexistuje žádná platná smlouva mezi ČR a Mauritánií. Obě strany projevily zájem na podepsání Smlouvy na ochranu investic, poté případně Smlouvy o obchodní spolupráci, která by zahrnovala komplexní formát vzájemných obchodních kontaktů včetně pracovních skupin a pravidelných bilaterálních konzultací.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Mauritánie nepatří mezi prioritní země české rozvojové spolupráce. Pouze z prostředků Ministerstva zahraničních věcí proběhl v roce 2008 v severozápadní části země (region Ouaddan) tzv. malý lokální projekt na vytvoření regionální základny pro prodej propanbutanových lahví, jehož cílem bylo zajistit zdroj energie pro nejchudší vrstvy populace, a zamezit tak kácení lesů pro topné účely, které prohlubuje problém dezertifikace.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: