Město je živý organismus, lze změřit jeho chytrost?

18. 11. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Města byla vždy středisky života a obchodu. Jejich růst a úpadek souvisel s pracovními příležitostmi, které ve městě nebo v jeho okolí vznikaly. Ve 21. století se ve světě dostává do popředí také otázka kvality života ve městech.

Města jako motory růstu a zdroje příležitostí

Města mají dnes rozsáhlé pravomoci rozhodovat o svém osudu a možnost využít své pozice jako motoru hospodářského růstu, který zároveň souzní s jejich unikátností a vizí do budoucnosti. Výzev, kterých při tom musí překonat, je nepočítaně. Ať již se jedná o rostoucí počet obyvatel, zajištění bezpečnosti nebo přetíženou dopravu a rostoucí negativní dopady na zdroje a kvalitu životního prostředí. Města musí současně řešit také problematiku stárnoucího obyvatelstva a s tím související nároky na zdravotní a sociální služby.

Přitom nároky na kvalitu života ze strany obyvatel měst stále rostou. Města jsou tedy nucena hledat komplexní způsoby řešení svých dlouhodobých problémů. V poslední době se takovým přístupem stává tzv. chytré město (Smart City). Jedná se o koncepci, která spočívá v integrovaném rozvoji všech oblastí města aplikováním sady principů, jak je shrnuje schéma níže. Nejdůležitější je ale asi na to navázaná změna myšlení a přístupu k řešení problémů.

Lze změřit chytrost města? Odpověď nabízí Smart City Index od EY

Lidé ze své podstaty rádi měří svět kolem sebe a porovnávají svá měření s informacemi, které mají už k dispozici. V souvislosti s chytrými městy je nutné vyvinout speciální měřítko schopné tuto chytrost vyjádřit a změřit. Uchopit danou problematiku se snaží řada různě zaměřených indexů. Velká pozornost byla dosud věnována hlavně mapování stavu životního prostředí a s tím souvisejících vlivů v oblasti dopravy, energetiky a odpadů.

EY ale přichází s komplexní metodou, Smart City Indexem, který zachycuje proměnu města v čase pomocí specifických indikátorů.

  • Hodnocení probíhá napříč všemi oblastmi fungování města z pohledu čtyř organizačních vrstev spojených s digitální transformací. Zároveň se hodnotí připravenost města z pohledu strategických a akčních dokumentů a z pohledu kvality života obyvatel.
  • Index poskytuje městu základní přehled a přispívá k ujasnění priorit. Porovnává města a slouží ke sdílení dobrých zkušeností a měření účinků jednotlivých opatření.
  • Indikátory hodnotí například oblast veřejné správy, mobility, energetické účinnosti nebo nakládání s odpady. Index dává všem zúčastněným transparentní obraz o směřování města.
  • Získaná data mohou po správné interpretaci a analýze pomoci zefektivnit procesy nejen veřejné správy, ale i podnikatelské sféry.
  • Index výrazně přispívá ke snižování provozních nákladů měst a obcí. Město následně činí rozhodnutí na základě „tvrdých dat" a rozboru silných a slabých stránek. Vedení města zároveň disponuje daty, která dávají zpětnou vazbu o úspěšnosti implementovaných opatření.

Čtyři úrovně organizace chytrého města aneb poznej sám sebe

Primární perspektivou hodnocení je digitální transformace členěná na čtyři úrovně.

  • Základem je infrastrukturní vrstva, která propojuje existující sítě a technologická zařízení města.
  • Na ni navazuje vrstva senzorů, která umožňuje sběr velkých dat.
  • Tyto informace vstupují na platformu služeb, kde probíhá zpracování dat.
  • Data jsou následně základem pro tvorbu aplikací a služeb.
  • Zajištění propojenosti těchto organizačních úrovní umožňuje městům vytvářet ambiciózní a udržitelné vize a strategie a následně pozorovat pozitivní dopad implementovaných řešení a poskytovaných chytrých služeb na kvalitu života svých obyvatel.

Průvodce na dlouhé cestě proměny města

Konečné vyhodnocení všech indikátorů zachycuje nezávislým a objektivním způsobem stávající stav města, vč. jeho silných a slabých stránek. EY Index tak přispívá k ujasnění priorit každého města a hledání takových chytrých řešení, která budou šitá na míru jeho unikátnosti. Ve střednědobém horizontu index sleduje proměnu města v čase a umožňuje tak vyhodnocení dopadu implementace jednotlivých chytrých řešení. Index vychází z toho, že chytrost je nedokonavý stav, který vyjadřuje schopnost měst reagovat na měnící se kontext. Tím, že EY Index hodnotí celou řadu měst, umožňuje i jejich porovnání a přispívá ke sdílení zkušeností mezi nimi.

Mobilita jako jeden z nejpalčivějších problémů měst

Jako příklad lze v tuto chvíli uvést směřování indikátorů vztahujících se k oblasti mobility. Na úrovni infrastruktury se uvažuje především o hodnocení hromadné dopravy, systémů sdílení aut a kol, cyklostezek, pěších tras a parkovišť. Na úrovni senzorů a datových zdrojů naváže vyhodnocení měření dat, která s infrastrukturou souvisí, jako např. možnost sledování aktuální pozice prostředků hromadné dopravy, dostupnosti v rámci systémů sdílení, bezpečnosti cyklostezek nebo také kvality ovzduší. Na úrovni platformy se bude hodnotit přístup k sebraným datům, jejich otevřenost.

Na nejvyšší čtvrté úrovni se hodnocení zaměří na počet, resp. kvalitu aplikací a služeb, které čerpají z fungování předcházejících tří vrstev. Bude se jednat například o aplikace podávající uživateli informace v reálném čase o tramvajích nasazených v provozu, umístění displejů poskytujících tyto informace na zastávkách nebo aplikace umožňující flexibilní využívání systému sdílení. V rámci domén se zvažuje např. hodnocení systémů plateb za veřejnou dopravu či spokojenost obyvatel s nastavením cyklodopravy či pěších zón. Tento přístup by měl zajistit přidanou hodnotu jak pro správu města, tak i jeho obyvatele a podnikatelskou sféru. Klíčovým cílem indexu je totiž podpořit hospodářský růst českých měst identifikací příležitostí a podporou jejich uchopení.

Tvůrčí síla měst zobrazená v čase prostřednictvím EY Indexu

Každé město může při správném nasměrování vyniknout a mnohým českým městům se to už daří. Index by měl pomoci jejich snahy zviditelnit a poskytnout inspiraci pro ostatní. Z dlouhodobého pohledu bude Index sloužit k podchycení tvůrčí dynamické síly měst, kdy jako na filmovém plátně zachytí prostřednictvím jednorázových fotografií celý příběh. Neponechte nic náhodě, změřte své město. I ono dokáže vyniknout. Rozvíjejme naše města tak, aby se v nich žilo lépe! EY Index může být vaším průvodcem.

EY Index je analytický nástroj, který byl původně vyvinut pro hodnocení 116 italských statutárních měst. Za dobu existence se rozrostl jak jeho rozsah (několik set indikátorů), tak i dosah. Pilotní nasazení Indexu v České republice plánované na rok 2017 se zaměří na přibližně 15 měst rozdílných velikostí a použije několik desítek indikátorů. Výběr indikátorů ještě není ukončen, finální sada bude odrážet jak specifické podmínky ČR, tak i diskuzi s vybranými městy a představiteli podnikatelské sféry.

Výsledky prvního ročníku EY Czech Smart City Index by měly být vyhlášeny na podzim roku 2017. Po jeho vyhodnocení se počítá s rozšířením do regionu střední a východní Evropy.


Převzato z časopisu Komora. Autoři článku: Josef Severa a Andrea Čirličová, EY

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek