Mexiko: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

14. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Mexický trh je, pokud jde o konkurenci, značně tvrdý a nekompromisní. Vždy je nutné brát v úvahu, že mexické firmy obchodují především s partnery z USA a mají tedy zkušenosti s prosazováním se na severoamerickém trhu, včetně všech obvyklých standardních komerčních postupů. Příprava pro vstup na zdejší trh by proto měla být důkladná a promyšlená. Na základě pouhé informace typu: „Jsme firma, která vyrábí takový a takový výrobek, najděte nám zájemce“ lze jen stěží navazovat obchodní spojení.

Vstup na mexický trh by měl být podložen marketingovou studií, kterou může vypracovat místní renomovaná firma nebo CzechTrade. Nabídka by měla být formulována ve španělštině a doprovázena propagačními materiály, vzorky (umožňuje-li to povaha zboží), referencemi a prezentačními elektronickými nosiči. Vývozce vstupující na mexický trh by měl, vyžaduje-li to komodita, mít promyšleno zajištění servisu resp. požadavky na servis. Měl by mít rovněž jasno, jaké prostředky je ochoten vložit do podpory prodeje a jakým způsobem bude obchodní transakce financovat a zda bude pojišťovat rizika insolvence odběratele. Zde mohou významným způsobem pomoci instituce na podporu exportu - Česká exportní banka a EGAP.

Nejefektivnější formou distribuce užívanou převážnou většinou zahraničních firem je prodej prostřednictvím místních obchodních zástupců, které lze najít např. na mezinárodních výstavách, veletrzích a předváděcích akcích. V zásadě existují dvě varianty - prostřednictvím prodejce specializovaného na určitou komoditu, event. firmy specializující se na zastupování zahraničních firem nebo využitím sítě kapitálově silných obchodních domů, které mají své pobočky ve většině významných míst. Ty většinou prodávají zboží vyšší kvality.

Další vhodnou formou je možnost využití dlouhodobých praktických zkušeností z působení na mexickém trhu, kterými disponují obchodní organizace s českým kapitálem. Taková varianta se zatím příliš nevyužívá.

Předpokladem úspěchu je i průběžně ošetřovaný osobní kontakt s partnery včetně pozvání na oběd, předávání darů a někdy i jistá finanční zainteresovanost. Korespondenční akvizice má vzhledem k mexické mentalitě pouze omezenou šanci na prosazení konkrétních zájmů.

zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Vývozní a dovozní režim Mexika se po vstupu do WTO uvolnil, vývozní povolení (licence) je v současné době nutné jen u avizovaných celních podskupin. V dovozu podléhají licencím pouze tzv. „citlivé“ položky, jako jsou např. zbraně, automobily, některé potraviny, léky.

Pokud se týče dokladů vyžadovaných při dovozu, existují pro jednotlivé komodity písemné předpisy na dovoz, které vydává příslušné ministerstvo. Jsou vyžadovány následující dokumenty: faktury, B/L, AWB, osvědčení o původu zboží, balicí listy, příp. licence, povolení, apod. Rozsah je většinou specifikován v podmínkách akreditivu.

Bilaterální vztahy mezi EU a Mexikem se řídí Dohodou o hospodářském partnerství a politické spolupráci (tzv. Globální dohoda, v platnost vstoupila 1. 10. 2000). Součástí Globální dohody je Dohoda o volném obchodu (FTA), která upravuje pohyb zboží a služeb (v platnosti od května 2004).

K vývozu z ČR je třeba formulář EUR1 – předepsané vzory tohoto dokumentu i žádosti jsou součástí všech preferenčních dohod EU a jsou unifikované. Slouží zahraničnímu odběrateli k prokázání původu zboží a dosažení celních úlev. Dovozní dokumentaci je nutno doplnit certifikátem o původu zboží, který vydává HK ČR. Celní sazebník publikuje na svých stránkách Ministerstvo hospodářství Mexika.

V posledních letech došlo k radikálnímu otevření mexického trhu, byly odstraněny (až na výjimky) netarifní překážky jak ve vývozu, tak i v dovozu. Zahraniční obchod Mexika, hlavně pak ve vztahu Mexiko – USA – Kanada (NAFTA) a EU (Dohoda o volném obchodu), je v zásadě liberalizován s výjimkou některých zemědělských produktů, pracovní síly, služeb (telekomunikace, finanční služby) a investic (zde existují překážky ústavního charakteru, které se zatím vládě nepodařilo překonat). DEU v Mexiku v současné době registruje 14 překážek obchodu.

zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zřízení kanceláře, reprezentace, či společného podniku je nejvhodnější formou pro prosazení se na místním trhu. V přípravné fázi je však nutno počítat se značně komplikovanou a zdlouhavou administrativní a právní procedurou. Firmu je nutné registrovat na ministerstvu financí (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) jako daňový subjekt, teprve poté a po získání pracovního povolení je možno otevřít firemní účet v bance. Proto bývá vhodné využít služeb zdejšího notáře či specializovaných advokátních kanceláří.

Od roku 2012 je v gesci Federálního ministerstva hospodářství webová adresa www.tuempresa.gob.mx, která slouží k elektronickému založení nové společnosti v Mexiku.

Prvním krokem je zaregistrování se na výše uvedené adrese, tj. registrace jména společnosti a její právní forma. Po schválení žádosti (cca 1 – 2 dny) bude prostřednictvím notáře firma zapsána do obchodního rejstříku. Zapsáním firma získává registrační číslo. Následuje registrace na Daňovém úřadě, jak na státní, tak federální úrovni (www.sat.gob.mx) a Správě sociálního zabezpečení (www.imss.gob.mx); dle počtu zaměstnanců pak i registrace na Odborech. Služby notáře se pohybují v rozmezí 5 000 – 11 000 MXN (cca 6 000 – 12 000 Kč). Seznam notářů je dostupný rovněž na adrese www.tuempresa.gob.mx.

zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Působení na rozsáhlém a značně saturovaném mexickém trhu vyžaduje intenzivní formy propagace a akviziční činnosti. Vedle účasti na mezinárodních veletrzích, výstavách a českých prezentacích na specializovaných mezinárodních akcích, je firmami využívána spolupráce s mexickými reklamními agenturami s ohledem na jejich znalost místní mentality a schopnost zvolit nejvhodnější reklamní strategii pro daný druh zboží či služeb. Funguje používání mexických národních symbolů společně se symboly země vývozce.

V realizaci účinných reklamních kampaní ve sdělovacích prostředcích existují v oblasti propagace českého zboží a služeb značné rezervy, neboť tato forma je vysoce finančně náročná. Bez propagace a marketingu, ale především bez osobní akvizice, se nelze na mexickém trhu prosadit. To platí zejména v případě spotřebního zboží. Podcenění marketingu a public relations ze strany českých vývozců je, bohužel, častým jevem. K tomu se připojuje i neochota připravovat nabídkové a propagační materiály ve španělštině.

zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Otázka ochrany duševního vlastnictví je předmětem vleklých jednání mezi představiteli Evropské unie v Mexiku a mexickým Ministerstvem hospodářství. Zatím se podařilo dosáhnout pouze toho, že mexické úřady akceptovaly návrh zřídit zvláštní výbor pro právní ochranu duševního vlastnictví. Výbor se schází 3 – 4x ročně. Z mexické strany je sice vidět vstřícný přístup, ale protože zřízení výboru nebylo předpokládáno Dohodou o volném obchodu mezi EU a Mexikem a jeho zřízení nebylo tudíž obligatorním závazkem, výbor má malou politickou váhu a respekt v Kongresu a také málo finančních prostředků.

zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Systém podávání informací o tendrech v Mexiku na všech úrovních, tj. federální, regionální a municipální je velmi nepružný a neoperativní.

V oficiálním věstníku mexické vlády Diario Oficial de la Federación, který vychází denně, jsou publikovány podmínky veřejných soutěží na dodávky nejrůznějších výrobků a služeb. Veškeré tendry vládních agentur a státních společností jsou dostupné na stránce www.compranet.gob.mx.

Zakázky jednotlivých států a municipalit jsou podle Ústavy autonomní. Každý mexický stát si stanovuje vlastní pravidla.

zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Základem obchodu je po komerční a právní stránce dokonale zpracovaná nabídka a následně smlouva, která má i doložku řešení případných reklamací vyplývajících z obchodu nebo charakteru zboží.

Spory před mexickými rozhodčími orgány je možno řešit s pomocí místního advokáta, jinak je šance na úspěch malá. Proto se doporučuje zakotvit v příslušném obchodním kontraktu doložku o místní příslušnosti arbitrážního soudu do země vyvážejícího. Smlouvy by neměly být v rozporu s právem EU. Z tohoto důvodu je v první fázi nutno konzultovat sporné paragrafy i s Delegací EU v Mexiku a SZ v Bruselu.

Konkurence je na mexickém trhu velmi silná. Nabídkové aktivity se proto uskutečňují především náročnější formou cest představitelů místních a zahraničních firem po jednotlivých mexických regionech. Pozornost je nutno věnovat zejména cenovým požadavkům v zájmu zachování jejich prodejnosti ve srovnání s konkurenčními výrobky.

Zcela běžnou součástí mexické obchodní praxe jsou neustálé změny termínů schůzek, nedodržování dohodnutých harmonogramů apod. Zároveň je však možno konstatovat, že se úroveň kultury v obchodních vztazích v důsledku stále většího zapojení mexické ekonomiky do mezinárodního obchodu postupně zlepšuje. Obchodní etika se tak sice velmi pozvolna, ale stále více blíží standardům platným v Evropě a USA.

Velkým problémem může být jednání s odborovou organizací. Je nutné mít dobrého právníka, který smlouvy připraví a upozorní na eventuální rizika vyplývající z pracovně-právních vztahů. Při volbě právního zástupce je nutné si ověřit, nakolik bude schopen hájit zájmy toho, koho zastupuje. Vyskytly se i případy, že právník hájil za peníze zaměstnavatele ve skutečnosti zájmy zaměstnanců („pracoval pro obě strany“).

V souvislosti se značnou korupcí, kterou je prostoupen zejména veřejný sektor, Mexiko, jakožto členská země Konvence pro boj s korupcí v obchodních transakcích při OECD vyzývá prostřednictvím svého Ministerstva státní administrativy, aby se všechny subjekty, které v Mexiku chtějí podnikat či mají obchodní kontakty s mexickými partnery, seznámily s protikorupční výzvou Konvence OECD (La Convención Anti-cohecho de la OCDE) na internetových stránkách tohoto Ministerstva.

Mexická vláda si již několik let uvědomuje potřebu zahraničních investic pro rozvoj ekonomiky. Zahraniční investor má, za předpokladu dostatku kapitálu a jasné výrobní a odbytové strategie, dveře otevřeny.

Energetická reforma umožňuje přístup zahraničnímu kapitálu i do dříve uzavřených sektorů – energetiky a těžebního průmyslu (ropa).

Problémem může být složitý systém výběrových řízení – federální, státní a lokální úroveň. Evropské firmy si ztěžují na krátký čas na předkládání projektů. Ač mexické orgány argumentují, že stejnou dobu mají i místní firmy, často bývá tendr nastaven pro konkrétní společnost, která se pak stane oficiálním vítězem. S výběrovými řízeními může být spojena i korupce. Pro účast musí mít společnost zastoupení/pobočku v zemi. Ta musí doložit několikaleté zkušenosti v oboru. To je často nemožné, ač mateřská firma může tuto podmínku bez problémů splnit, dcera tak učinit nemůže. Naopak jistou výhodou je Dohoda o volném obchodu, která oproti firmám z jiných zemi umožňuje evropským přístup do tendrů.

Obvyklými platebními podmínkami jsou akreditiv, dokumentární inkaso a odložená platba v různých formách. Platební podmínky se neliší od podmínek členských států EU. S rozdíly je nutno počítat při transferech finančních částek a dokumentů přes USA, kde platí anglosaské právo, odlišné od kontinentálního a tudíž odlišně upravující výklad některých platebních podmínek. Rovněž tak je nutné brát v úvahu vyšší úrokové zatížení nebo marži amerických bank na rozdíl od českých bank nebo bank zemí EU. Vždy se musí předem dojednat přesné formy úhrady poplatků za služby a převody (která smluvní strana nese bankovní výlohy).

V zásadě by pro mexickou stranu mělo být přijatelné, pokud se nejedná o částky v  milionech USD, akceptovat přinejmenším na počátku platbu předem. Mexická strana obvykle po určité době žádá o poskytnutí dodavatelského úvěru. Ten je vhodné pojistit u EGAP či pojišťovny obdobného typu.

zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Mexiko, obdobně jako většina latinsko-amerických zemí, má zcela volný přístup k pojetí času. Je zcela běžné, že partner se na domluvenou schůzku dostaví se zpožděním větším než 30 minut, aniž by se nějak domluvil, max. zpoždění svede na problémy v dopravě. Je časté, že vysocí státní úředníci se na oficiální akce dostaví i o 2 hodiny později. Pokud je dohodnutá schůzka s takovým úředníkem, ten naopak očekává, že druhá strana přijde včas (pak ale musí čekat).

Na jednání je vhodný oblek a kravata/kostým. V závislosti na klimatických podmínkách je možné obléknout tzv. guayaberu, místní dekorativní košili. Vítané jsou kromě informačních materiálů drobné pozornosti; vizitka ve španělštině či angličtině je vhodnější. Úředník/firma s kontakty se zahraničím hovoří anglicky, ale španělština je vítanější – je dokladem opravdového zájmu o zemi. Stejně to platí i v případě prezentačních materiálů.

Jednání často probíhají během snídaně/oběda/večeře, které mohou trvat i více než 2 hodiny. Jako projev zdvořilosti lze ochutnat místní alkoholické nápoje, vždy však s mírou.

Úředním jazykem je španělština; anglicky se lze domluvit jen v dražších hotelích a ve významných archeologických lokalitách; na venkově se lze dohovořit jen španělsky (v některých oblastech se hovoří jen jazyky původních obyvatel).

Státní svátky:

  1. leden - Nový rok
  2. únor - Den ústavy
  3. únor - Den vlajky
  4. březen - Výročí narození prezidenta Benita Juáreze
  5. květen - Svátek práce
  6. září - Den nezávislosti
  7. listopad - Den revoluce
  8. prosinec – Vánoce

V případě, že svátek připadne na víkend je často posouván na pondělí následujícího týdne. Slaví se také následující svátky (i když nejsou oficiálním svátkem): Velikonoce (čtvrtek, pátek), 2. listopad - Den zesnulých, 12. prosinec - Sv. Guadalupe, 24. prosinec - Štědrý den

Pracovní doba:

Pracovní doba se liší podle regionu a typu organizace. V hlavním městě Mexiku a na jih od něj mají úřady pracovní dobu od 9,00 nebo 9,30 hod. do cca 19,00 hod. s dvouhodinovou přestávkou na oběd v době od 14,00 do 16,00 hod. Na severu země začíná pracovní den většinou dříve a oběd je přibližně kolem 13,00 hod. Úřady jsou pro veřejnost otevřené často jen dopoledne. Banky jsou otevřené většinou od 9,00 do 13,30 hod., některé pobočky velkých bank otevírají také odpoledne od 16,00 do 18,00 hod. a v sobotu od 10,00 do 14,00 hod..

Prodejní doba:

Oficiální otevírací doba v Mexiku neexistuje, ale obvykle jsou obchody otevřené od 9,00 – 11,00 hod. do 19,00 – 20,00 hod. V době od 14,00 do 16,00 hod. bývá přestávka na oběd, obchody ale převážně fungují bez pauzy.

zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Víza, celní předpisy:

25. lednem 2000 byla zrušena vízová povinnost pro držitele diplomatických, služebních/úředních a cestovních pasů obou zemí. Pokud Češi chtějí po příjezdu zůstat v Mexiku delší dobu, musí navštívit Mexický migrační úřad (Instituto Nacional de Migración, Av. Ejercito Nacional 862) a podat příslušnou žádost (Forma migratoria). Doporučuje se informovat migrační úředníky na hranicích o počtu dnů, které zde cestovatel hodlá strávit. Při vstupu do Mexika je nezbytné vyžádat si od migračního úředníka (neučiní-li tak sám) vyznačení vstupního razítka, které je dokladem o legálním vstupu do země; bez něj se cizinec vystavuje riziku zaplacení vysoké pokuty při návratu do Evropy či přímo vyhoštění ze země. Při pohybu v příhraničním pásmu USA/Mexiko, tj. pásmu od hranic USA do hloubky cca 30 km, je nutné být připraven na podrobné pasové a celní kontroly. Je nutné dále počítat s tím, že se jedná o oblast se zvýšenou kriminalitou (drogy, prostituce atd.). Pro dovoz a vývoz zboží je nutno konzultovat celní a devizové předpisy. Vývoz hotových peněz z Mexika je limitován částkou 10 tis. USD. Je přísně zakázáno vyvážet jakékoliv druhy rostlin, semínek, minerálů a archeologických předmětů bez předchozího povolení (hrozí několik let vězení). Je rovněž přísně zakázán dovoz a distribuce jakýchkoliv drog.

Podmínky cestování do teritoria:

Při řízení motorových vozidel se doporučuje značná opatrnost. Cestovat v noci po některých silnicích se nedoporučuje. V Mexiku existuje velmi hustá a levná síť kvalitních autobusových linek; vzhledem k rozlehlosti země lze k cestování po Mexiku využít i leteckou přepravu, jejíž ceny se v poslední době pohybují mimo prodloužené víkendy a sezónu jen těsně nad cenami autobusové přepravy.

Napětí v elektrické síti v Mexiku je 110 V (stejně jako v Kanadě a USA). Je proto výhodné používat elektrospotřebiče s přepínáním 110 – 230 V/50 – 60 Hz. Adaptér na americký typ zásuvky lze zakoupit v ČR i Mexiku.

Televizní signál v Mexiku je podobně jako v USA typu NTSC, tedy odlišný od evropského PAL/SECAM.

České mobilní telefony v Mexiku fungují, pouze pokud jsou třípásmové, nebo satelitní.

Všechny míry a váhy odpovídají českému metrickému systému.

Při pobytu v hlavním městě působí na lidský organismus, zvláště během aklimatizačního období, vysoká nadmořská výška (2240 m n. m.). Chronickým a velmi nepříjemným problémem mexického hlavního města je silné znečištění vzduchu. Při pobytu v Mexiku, zejména ve velkých aglomeracích, je třeba mít neustále na paměti vysokou míru kriminality.

V souvislosti s místními hygienickými podmínkami se doporučuje pít pouze balenou vodu a vyšší opatrnost při stravování se v pouličních kioscích.

Očkování:

Podle instrukcí hygienické stanice v ČR (pro návštěvu některých oblastí, např. vnitřní Yucatán, Chiapas) se doporučuje očkování proti hepatitidě (A/B). Na cesty po Mexiku se vhodné přibalit protiprůjmové léky, vitamíny, případně repelenty odpuzující hmyz.

Podnebí:

Je nutno počítat s velkými výkyvy teplot mezi dnem a nocí; podnebí je velmi závislé na nadmořské výšce. Období dešťů nastává v závislosti na zeměpisné poloze, obvykle koncem května a končí koncem září/začátkem října.

Další upozornění:

V Mexiku se lze, bohužel velmi často, dostat do situace, kdy je vyžadován úplatek (to platí v plné míře i o policii).

Úředním jazykem je španělština; anglicky se lze domluvit jen v dražších hotelích a ve významných archeologických lokalitách; na venkově se lze dohovořit jen španělsky (v některých oblastech se hovoří pouze místními indiánskými jazyky).

V současné době nejsou v Mexiku oblasti se zvýšeným politickým rizikem, zhoršující se bezpečnostní situace související s působením skupin organizovaného zločinu je v některých mexických státech realitou. Ve většině severních států Mexika (Baja California, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas či Zacatecas) zůstává situace i nadále vážná, ke zhoršení však došlo i v dalších, donedávna relativně bezpečných státech. Od roku 2012 došlo k nárůstu násilí ve státech Veracruz, Nuevo León, Guerrero a Michoacán.

Doporučují se zvýšená bezpečnostní opatření při cestování do všech uvedených regionů. Za poměrně bezpečné lze naopak považovat tradiční turistické cíle v mexických letoviscích na Yucatánském poloostrově, ve státech Quintana Roo, Yucatán a Campeche. K mírnému zlepšení oproti předchozímu období došlo ve státech Chiapas a Oaxaca, které lze považovat pro turistické návštěvy za relativně bezpečné.

Mexický čas se oproti středoevropskému zpožďuje o 7 hodin (v Mexiku se obdobně jako v ČR mění čas 2x/rok). Některé oblasti na severu a západě mají místní posun (tzv. kalifornský čas o 1 až 2 hodiny).

zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Pro práci v Mexiku je především zapotřebí vyřídit formality spojené s pobytem v zemi. Pomineme-li tříměsíční turistický pobyt, pro který není zapotřebí vízum, jde o zajištění tzv. Forma migratoria 3 (FM 3).

Tu by si měl budoucí zaměstnanec vyřídit ještě v Praze, na konzulátu mexického velvyslanectví. FM 3 má roční platnost. Veškeré záležitosti spojené s příchodem a legalizací pobytu v zemi vyřizuje obdoba naší cizinecké policie, Instituto Nacional de Migración. Podrobné informace je možné získat na jeho webové stránce.

zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče je dostupná po celém Mexiku, jsou však značné rozdíly v úrovni vybavení i kvalifikaci personálu. Soukromé kliniky jsou na vysoké úrovni, ceny jsou však pro běžného turistu z ČR nedostupné. ČR nemá s Mexikem uzavřenou žádnou dohodu o vzájemném poskytování zdravotní pomoci bez úhrady. Náklady na ošetření a léčbu jsou velmi vysoké, a to i v zařízeních nižší kategorie.

V této souvislosti doporučujeme před cestou do Mexika uzavřít zdravotní pojištění. Některé soukromé dražší lékařské kliniky, zejména v atraktivních přímořských oblastech (Yucatán, Acapulco aj.), odmítají jakékoliv dohody s pojišťovnami a akceptují pouze platbu v hotovosti.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: