Moldavsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

31. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Kišiněvě (Moldavsko)

Moldavsko v minulosti nepatřilo k významným obchodním partnerům České republiky. Přestože je exportní nabídka Moldavské republiky poměrně omezená a její dovozní potenciál relativně nízký, objem vzájemné obchodní výměny se trvale zvyšuje. V roce 2017 přesáhl obrat obchodní výměny 98 mil. EUR. ČR se pohybuje na 14. místě z hlediska moldavského exportu a na 15. místě z hlediska moldavského dovozu. Z pohledu ČR je MD ve zhruba osmé desítce zemí. Podíl ČR na celkovém exportu země v roce 2017 činil 1,23% a na importu 1,41%.

Podkapitoly:

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let
4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu
4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb
4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce
4.5. Smluvní základna mezi oběma státy
4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obrat obchodní výměny mezi ČR a Moldavskou republikou za posledních 5 let v tis. EUR

 

2013

2014

2015

2016

2017

Vývoz

44.733

44.224

42.369

43.883

58.753

Dovoz

23.494 

30.437

31.497

31.220

31.304

Obrat

68.226

74.661

74.867

75.103

90.058

Saldo

21.239 

13.788

10.870

12.663

27.449

Zdroj: ČSÚ ČR

Obrat obchodní výměny mezi ČR a Moldavskou republikou za posledních 5 let v tis. CZK

 

2013

2014

2015

2016

2017

Vývoz

1.164.099

1.217.656

1.154.741

1.186.344

1.542.269

Dovoz

610.726

838.098

859.548

843.985

821.796

Obrat

1.774.825

2.055.754

2.014.289

2.030.329

2.364.065

Saldo

553.373

379.558

295.193

342.359

720.473

Zdroj: ČSÚ ČR

Obrat obchodní výměny za rok 2017 dosáhl 2.364 mil. CZK, což ve srovnání s rokem 2016 představuje růst o 16,4%, vývoz dosáhl hodnoty 1.542,2 mil. CZK a tedy růstu o 30%, dovoz z MD zaznamenal pokles o 2,6% na 821,8 mil. CZK. Saldo obchodní výměny ve výši 720,4 mil. CZK zůstává pozitivní ve prospěch ČR. Struktura vývozu a dovozu se prakticky nemění. Mezi hlavní exportní položky podle nomenklatury HS(2) patří: 87 – vozidla motorová, traktory, aj. (33%), 85 - přístroje el. záznamu reprodukce zvuku TV obrazu (17%), 84 – reaktory, kotle, přístroje (12,49%),  39 – Plasty a výrobky z nich (7,68%) a 48 – Papír karton lepenka a výrobky (4,14%).  V dovozu do ČR převládaly následující položky:  22 - Nápoje tekutiny lihové ocet (27,93%), 85 – přístr. El.  záznamu reprodukce zvuku TV obrazu (18,53%), 94 - Nábytek lůžkoviny svítidla stavby montované (14,97%), 20 - Přípravky ze zeleniny ovoce ořechů (5,99%). Celkově lze konstatovat, že obrat zahraničního obchodu narůstá. S výjimkou roku 2015 pomalu narůstá vývoz z ČR do Moldavska a zároveň o něco pomalejí roste i vývoz z Moldavska do ČR.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky českého vývozu v r. 2017

Název zboží

Stat. hodnota EUR (tis.)

%

Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především pro p

17 631

30,02%

Telefonní přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě nebo jiné bezd

2 804

4,77%

Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap

2 438

4,15%

Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických ob

2 044

3,48%

Trouby trubky hadice příslušenství z plastů

1 824

3,11%

Elektrické akumulátory, včetně separátorů pro ně, též pravoúhlých (vče

1 794

3,05%

Monitory a projektory, bez vestavěného televizního přijímacího přístro

1 155

1,97%

Polymery ethyleny v primárních formách

1 058

1,80%

Léky odměřené ne krev antisera ap vata aj

911

1,55%

Cukr třtinový řepný sacharoza chemicky čistá

904

1,54%

Zdroj ČSÚ

Hlavní položky českého dovozu v r. 2017

Název zboží

Stat. hodnota EUR (tis.)

%

Víno z čerstvých hroznů mošt vinný jiný

8 650

28,25%

Izolované (též s lakovaným povrchem nebo anodickým okysličením) dráty,

5 751

18,78%

Sedadla (jiná než sedadla čísla 9402), též proměnitelná v lůžka, jejic

4 501

14,70%

Zavařeniny želé kaše ovocné aj pasty slazené

1 684

5,50%

Tkaniny bavlněné nad 85% do 200 g.m-2

1 611

5,26%

Desky listy folie filmy pruhy ap ost z plastů

1 516

4,95%

Semena slunečnicová i drcená

621

2,03%

Meruňky třešně višně broskve švestky ap čerst

578

1,89%

Med přírodní

534

1,74%

Výrobky ostatní z železa oceli

425

1,39%

Zdroj ČSÚ

Komoditní struktura vzájemné obchodní výměny mezi Českou republikou a Moldavskou republikou se v posledních letech výrazným způsobem nemění a je možné předpokládat, že bude velmi podobná i v nejbližší budoucnosti.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ nemá k dispozici statistiku vzájemné výměny v oblasti služeb mezi ČR a Moldavskou republikou.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V Moldavsku prozatím nejsou významnější české investice, zájem potenciálních investorů je minimální, což se týká i moldavských svobodných ekonomických zón. Určitým omezujícím faktorem se ve vztahu k Moldavsku může jevit velikost vnitřního trhu, podnikatelské prostředí a částečně snad silniční spojení s EU. Moldavsko je nicméně v poslední době vnímáno jako potencionální zdroj pracovní síly pro české společnosti.

ZÚ nemá spolehlivé informace o fungování česko-moldavských joint ventures.  V souvislosti s propagováním příležitostí ve svobodných ekonomických zónách bylo v minulosti z moldavské strany nabízeno společné nebo stoprocentně zahraniční podnikání v následujících oblastech:

  1. Zemědělský a potravinářský průmysl;
  2. Textilní a kožedělný průmysl;
  3. Informační a komunikační technologie;
  4. Ubytovací služby a cestovní ruch;
  5. Alternativní energie;
  6. Logistika;

Na stránce MIEPO (podpora exportu a přílivu investic)  http://www.miepo.md je dostupný popis řady investičních projektů s pozváním pro zahraniční investory.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Obchod mezi oběma zeměmi měl svůj smluvní základ v dohodě o obchodně-ekonomické spolupráci (která ovšem byla z důvodů nekompatibility s legislativou EU se souhlasem obou stran zrušena). V plastnosti zůstávají dohody o zamezení dvojího zdanění a o podpoře a ochraně investic z roku 1999, letecká dohoda a další. Během návštěvy ministra zahraničních věcí a evropské integrace A. Stratana v říjnu 2004 v Praze byl podepsán Protokol ke Smlouvě o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku. V květnu 2011 ratifikoval moldavský parlament Protokol ke smlouvě o podpoře a ochraně investic mezi ČR a MD, který na žádost ČR zavádí několik změn a uvádí tuto smlouvu do souladu se závazky ČR v rámci EU. Právní rámec hospodářských vztahů doplnila v roce 2012 dohoda v oblasti rozvojové spolupráce v a roce 2014 mezivládní dohoda o hospodářské a průmyslové spolupráci.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Plánováním, realizací a kontroly realizace projektů rozvojové spolupráce se zabývá Česká rozvojová agentura (ČRA - www.czda.cz), na kterou přešla řada kompetencí, které měla v oblasti rozvojové spolupráce jednotlivá resortní ministerstva. V Moldavsku je v záležitostech rozvojové spolupráce kontaktním místem Velvyslanectví ČR v Moldavské republice (str. Moara Rosie 23, MD 2005, Chişinău, Moldova, tel. +373 22 209942, Fax: +373 22 296 437, e-mail: chisinau@embassy.mzv.cz).

Moldavská republika je od roku 2006 důležitou cílovou zemí pro českou zahraniční rozvojovou spolupráci (ZRS). V souladu s Koncepcí zahraniční rozvojové spolupráce na období 2014 - 2017 bylo Moldavsko prioritní zemí. Tento status si země udržela i rámci dalšího programu rozvojové spolupráce na období 2018 - 2023. Prioritními sektory české zahraniční rozvojové spolupráce ZRS jsou: voda a sanitace a životní prostředí, podpora sociální infrastruktury, podpora státu a občanské společnosti a zemědělství.

Objemy finančních prostředků pro zahraniční rozvojovou spolupráci realizovanou v Moldavsku dosahují 90 mil. CZK ročně. Projekty rozvojové spolupráce probíhají nejčastěji ve tříletém cyklu, kromě tzv. malých lokálních a transformačních projektů, jejichž cyklus je roční.

Moldavsko je pro ČR také jednou z 10 prioritních zemí v rámci tzv. transformační spolupráce, která se zaměřuje především na zvyšování kapacit neziskových organizací, školení představitelů místních správ a samospráv a budování občanské společnosti. Dlouhodobě jsou podporovány také aktivity na podporu občanské společnosti v Podněstří. V rámci transformační spolupráce ČR jsou realizovány také projekty Východního partnerství.

Vedle českých, směřují do Moldavska programy rozvojové spolupráce dalších 17 významných donorů - EU, IMF, WB, UNDP, švédské, rakouské a švýcarské rozvojové agentury, USAID, atd. Celková rozvojová pomoc poskytovaná Moldavsku tvořila v posledních letech přibližně 410 mil. EUR, v roce 2014 vzrostla na 460 mil. EUR, jelikož Rumunsko začalo vykazovat svoji ODA v rámci OECD.

Seznam projektů české rozvojové spolupráce v roce 2017

List of bilateral development project  funded by the Czech Development Agency in 2017

Water and Sanitation/Environment

Cismikoi - reducing risk with hazardeous waste

Remediation of the Locations Contaminated by Oil Substances in the Towns of Lunga and Mărculeşti in Moldova III

Technical and Institutional Support Regarding the Treatment of  Solid Waste in the South Moldova

Rehabilitation of water supply to villages Horesti, Unteni, Lucaceni of the r. Falesti

Restoration of Waste Water Treatment System in Briceni

Harmonisation of legislation with EU directive on urban waste water treatment

Restoration of Waste Water Treatment System in Cimişlia and Vulcanesti ( faze II)

Social Infrastructure and Services

Support of development of social services

Support to development of Home Care services in Moldova – Ceadir Lunga, Stefan Voda

Secondary prevention and early diagnostic of complications from diabetes 

Support the transformation process in the care of the mentally ill and mentally handicapped in Moldova

Agriculture

Elaboration and implementation of the Vine and Wine Register in the Republic of Moldova

Enhancement of Viticulture and Oenology programmes at agricultural colleges in Moldova

Secondary Processing of the Fruits/Vegetables (support for cooperatives) faze I - II

Institutional support within organic farming in the Republic of Moldova

Development of the Organic agriculture in Moldova

Government and civil society

Development of strategic planning in Moldova (North)

Improvement of the Action Readiness and Professional qualification of Moldavian Firefighters II

Sustainable Partnership for Inclusion/ Ministry of Education

Technical assistance and capacity building of the newly established Demographic Center and cesnus support

Increasing Efficiency and Enhancing Transparency of Processes within the National Employment Agency of Moldova- Implementation of Electronic Data Record Management System

Modernization and quality improvement of education and research at state agrarian university of Moldova (SAUM)

Implementation of EUROCODEs in the Republic of Moldova

Development of Educational System for Ministry of Labor, Family and Social Protection (MLFSP)

List of B2B projects funded by the Czech Development Agency

Improving access to drinking water for population in rural areas of Moldova

Promotion of cooperation in the cultivation, certification and export quality of organic production in Moldova

Oil seeds processing technology and feed mixtrue production

Vedle projektů české ZRS jsou realizovány malé lokální rozvojové projekty a malé projekty transformační spolupráce, které jsou realizovány a monitorovány velvyslanectvím.

Stipendia

Pro studenty z Moldavské republiky je každoročně poskytován určitý počet vládních stipendií pro studium v ČR, pro akademický rok 2017 – 2018 je to 9 stipendií. Jedná se o bakalářské, magisterské a doktorandské studijní programy v českém a anglickém jazyce. Aktuální informace lze získat na webových stránkách zastupitelského úřadu. 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: