Monako: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

21. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Paříži (Francie)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Vzhledem k tomu, že Monako je silně integrováno do francouzského trhu, distribuční a prodejní kanály mají obdobný charakter jako ve Francii (viz STI Francie).

zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Monako nemá specifické podmínky pro dovoz ani ochranu vlasního trhu.

zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

K získání povolení vlády k založení společnosti v Monaku se předpokládá výkon komerčních, řemeslných či průmyslových aktivit či služeb. V Monaku existují tyto základní druhy společností:

 • Živnost
 • Monacká akciová společnost
 • Společnost s ručením omezeným
 • Veřejná obchodní společnost
 • 2 druhy komanditních společností: zjednodušená S.C.S. a akciová S.C.A.
 • Specifické formy: správní kancelář, pobočka/agentura, trust, obchodní zástupce, volná profese

I. Živnost

Všechny fyzické osoby mohou na území Monaka vykonávat obchodní a průmyslovou činnost na své jméno a účet. Oblasti, v nichž je možné získat živnostenské oprávnění, jsou obdobné jako v českém právním řádu.

Při založení jak ohlašovací, tak koncesované živnosti je nutné uvést monacké telefonní spojení na zaměstnance, právního zástupce a účetního. Dokumenty potřebné k založení živnosti jsou k dispozici na oficiálních stránkách monacké vlády.

II. Monacká akciová společnost a akciová komanditní společnost

Monacká akciová společnost (S.A.M.) a akciová komanditní společnost (S.C.A.) mohou na území Monaka vzniknout pouze se souhlasem vlády. Po schválení jejich stanov je nutné provést notářský zápis podniku. Vznik společnosti vejde v platnost publikací stanov v „Journal de Monaco“.

Pro založení S.A.M. a S.C.A. je nutné při zápisu uvést monacké telefonní spojení na zaměstnance, notáře, právního poradce a účetního. Dokumenty potřebné k založení všech společností jsou k dispozici na oficiálních stránkách monacké vlády.

Společnosti, jež mají monopol nebo disponují různými privilegii, podléhají kontrole zvláštního komisaře; o zvláštním statutu těchto společností rozhoduje Rada státu.

Poplatky za zřízení společnosti

Poplatky za zápis a kolek:

 • 1 % kapitálu
 • 0,5 % nominální hodnoty akcií

Honorář notáře, jež představuje cca 0,9 % hodnoty základního kapitálu.

Poplatky za publikaci: náklady na zveřejnění vzniku společnosti v Journal de Monaco (8,20€ za řádek/bez DPH) tvoří zhruba 4 574€.

Základní kapitál

Základní kapitál společnosti musí činit min. 150 000€. Podrobnosti týkající se platby základního kapitálu jsou specifikovány v notářském zápisu. Společnost vzniká schůzí první valné hromady, jež se musí konat do 3 měsíců po odsouhlasení stanov ministerstvem. Valná hromada volí sídlo a orgány společnosti. Akcie jsou obchodovatelné až po konečném ustanovení stanov společnosti.

Počet akcionářů

Minimální počet společníků je stanoven na dva. Žádný z nich nesmí být členem více než 8 správních rad obchodních společností se sídlem v Monaku.

Způsob správy S.A.M.

Veškeré iniciativy valné hromady o změnu statutu nebo emisi obligací musí být odsouhlaseny vládou a vejdou v platnost zveřejněním v Journal de Monaco. Členové správní rady jsou jmenováni na 6 let a jsou znovuzvolitelní. Pokud podle stanov ke jmenování členů správní rady není potřeba souhlasu valné hromady, jsou členové rady nominováni maximálně na 3 roky.

Akciová společnost je spravována odvolatelným zplnomocněncem, jedním ze společníků nebo vlastníků určitého množství akcií definovaného ve stanovách společnosti.

Odebrání oprávnění k činnosti

Povolení k činnosti může být společnosti odebráno, jestliže:

 • Společnost do dvou let od svého založení nezačne vykonávat činnost, uvedenou ve stanovách
 • Společnost na území Monaka nemá kancelář a personál potřebné k výkonu činnosti
 • Poté, co firma vyhlásila bankrot nebo právní likvidaci; společnosti se nedostalo vyrovnání nebo bylo zrušeno
 • Společnost uzná, že v jejich prostorách probíhala neoprávněná činnost

K odebrání povolení k činnosti společnosti je potřeba souhlasu speciální komise, jež se zabývá vyšetřováním a ohodnocením daného případu. Po ztrátě oprávnění je společnost nucena do dvou měsíců začít s likvidací, jež nesmí trvat déle než 6 měsíců. Notářsky ověřená kopie rozhodnutí o rozpadu a likvidaci společnosti musí být obchodnímu rejstříku doručena do 10 dnů od jednání valné hromady na toto téma.

III. Společnost s ručením omezeným

Založení s.r.o. podléhá následujícím podmínkám:

 • Výkon obchodní činnosti
 • Základní kapitál činí minimálně 15 000€ a je rovnoměrně rozdělen mezi společníky
 • Při založení společnosti musí být jak věcné vklady, tak vklady v hotovosti splaceny nejméně do výše minimálního kapitálu.
 • Splátka kapitálu se uskutečňuje vkladem na otevřený účet finanční instituce se sídlem v Monaku, jež je uvedena v žádosti o zápis do obchodního rejstříku. Splátka musí proběhnout maximálně ve lhůtě 3 měsíců, v opačném případě musí být požadovaná suma snížena do výše již splaceného kapitálu.
 • Jednatelem je fyzická osoba

Pro vytvoření s.r.o., stejně jako komanditní a veřejné obchodní společnosti, je při registraci potřeba uvést monacké telefonní spojení na zaměstnance, právního poradce a účetního.

Více informací a dokumenty potřebné k založení společnosti jsou k dispozici na oficiálních stránkách monacké vlády.

IV. Jednoduchá komanditní společnost

Založit zjednodušenou komanditní společnost mohou min. 2 společníci, komanditista a komplementář. Zatímco komplementář ručí pouze do výše svého nesplaceného vkladu, komanditista ručí celým svým majetkem. Komanditisté jsou statutárním orgánem společnosti a je jim svěřeno vedení společnosti. 

Více informací a dokumenty potřebné k založení společnosti jsou k dispozici na oficiálních stránkách monacké vlády.

V. Veřejná obchodní společnost

Stejně jako v ČR, je k vytvoření veřejné obchodní společnosti v Monaku zapotřebí minimálně dvou osob, jež za své závazky ručí celým svým majetkem, a to společně a nerozdílně. Název obchodní firmy se skládá pouze ze jmen společníků. Stanovy společnosti je nutné zaregistrovat na Správě daňových služeb (Direction des Services Fiscaux).

Více informací a dokumenty potřebné k založení společnosti jsou k dispozici na oficiálních stránkách monacké vlády.

VI. Specifické formy

Správní kancelář

Tento typ kanceláří v Monaku zakládají mezinárodní skupiny se sídlem v zahraničí. Správní kancelář jedná výlučně na účet společnosti a věnuje se správě, koordinaci či kontrole aktivit společnosti na vymezeném území. K založení správní kanceláře je zapotřebí časově omezeného povolení. Žádost o povolení musí být předložena Odboru ekonomického rozvoje, povolení vydává místopředseda vlády.

Jestliže kancelář neprovozuje činnost mimo rámec skupiny, ale soustředí se na správu v rámci společnosti, podléhá 2,66% zdanění vypočítávaného z provozních nákladů.

K založení správní kanceláře je nutné:

 • Žádost, upřesňující činnost kanceláře, adresovaná místopředsedovi vlády
 • Vysvětlení důvodů budování kanceláře v Monaku a profil reprezentované společnosti
 • Organigram společnosti
 • Očekávaný rozpočet (obrat, personál) na příští 3 roky
 • 2 ověřené kopie stanov společnosti (eventuelně s překladem do francouzštiny)
 • Výtah ze zápisu společnosti v obchodním rejstříku v zemi původu
 • Kopie účetní uzávěrky a stavu účtu mateřské společnosti za poslední 3 účetní období
 • Výtah z usnesení představenstva mateřské společnosti o založení agentury či správní kanceláře na území Monaka
 • Základní ekonomické informace o společnosti: datum založení, hlavní činnosti, země působnosti, personál
 • Jmenování odpovědného zástupce, jež musí předložit 3 výtisky formuláře o osobních údajích a následující dokumenty:
 • Kopie povolení k pobytu nebo občanského průkazu nebo pasu
 • Rodný list
 • Výpis z rejstříku trestů
 • Oddací list event. manželská smlouva (v případě manželského svazku)
 • Rozhodnutí o rozvodu (v případě rozvodu)
 • Úmrtní list druha (v případě ovdovění)
 • Oveřená kopie diplomů a referencí (eventuelně s překladem do francouzštiny)
 • 1 výtisk potvrzení o pronájmu provozovny
 • 1 výtisk dotazníku o povaze plánované činnosti
 • 1 výtisk dokumentu s doplňujícími informacemi o průmyslovém zařízení

Veškeré dokumenty, potřebné k získání oprávnění k založení správní kanceláře, jsou k dispozici na www.monaco.gouv.mc.

Pobočka/Agentura

K založení pobočky na území Monaka, jež jsou povinně zapisovány do obchodního rejstříku, je zapotřebí povolení. Veškeré informace potřebné k založení pobočky/agentury naleznete na www.monaco.gouv.mc.

Trusty

Založení a provoz trustů podléhá platbě poplatku o zavedení do evidence Správy daňových služeb. Osoby zakládající trust jsou uvedeny ve zvláštním registru předsedy apelačního soudu.

Veškeré informace týkající se trustu lze získat na:

Palais de Justice
5, rue Kolonel Bellando de Astro
MC 98000 MONACO
Tél: +377 98 98 88 11
Fax: +377 93 50 05 68

Obchodní zástupce

K výkonu profese je nutný předběžný zápis ve speciálním registru obchodního rejstříku.

Volné profese

Uchazeči o výkon volné profese, kteří nemají monackou národnost, musejí zažádat o povolení vlády. U některých profesí, jako například účetních, notářů, advokátů, soudních exekutorů, taxikářů, lékařských profesí, pojišťovacích aktivit etc., existují omezení.

Všechny osoby vykonávající volnou profesi disponují identifikačním číslem Odboru statistik a ekonomických studií, zároveň mají povinnost registrace v obchodním rejstříku.

zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Vzhledem k tomu, že oficiálním jazykem monackého knížectví je francouzský jazyk, je žádoucí, aby se propagace prováděla ve francouzském jazyce. Doporučujeme konzultovat vhodnou formu marketingu s Komorou pro ekonomický rozvoj (Chambre de Dévelopement Economique de Monaco) nebo s Honorárním konzulátem ČR v Monaku.

zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Průmyslové vlastnictví

Monacké ochrany průmyslového vlastnictví může využít jakákoli fyzická či právnická osoba bez omezení podle národnosti či místa bydliště, jde-li však o cizince bydlícího v cizině, musí v této zemi existovat reciprocita vůči monackým státním příslušníkům.

Monako podepsalo řadu mezinárodních dohod týkajících se duševního vlastnictví. Z hlavních mezinárodních dohod týkajících se průmyslového vlastnictví, ke kterým Monako přistoupilo, lze uvést:

 • Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví
 • Úmluva zřizující Světovou organizaci duševních vlastnictví
 • Madridská smlouva o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek
 • Protokol k Madridské smlouvě o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek
 • Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek
 • Smlouva o známkovém právu
 • Haagská dohoda o mezinárodním přihlašování průmyslových vzorů a modelů
 • Smlouva o patentové spolupráci
 • Úmluva o udělování evropských patentů
 • Budapešťská smlouva o mezinárodním uznávání uložení mikroorganismů k účelům patentového řízení
 • Štrasburská dohoda o mezinárodním patentovém třídění
 • Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl
 • Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací
 • Úmluva o ochraně výrobců zvukových záznamů proti nedovolenému rozmnožování jejich zvukových záznamů
 • Madridská dohoda o potlačování falešných údajů o původu zboží

Patenty

Přihlášení patentů na národní úrovni je upraveno zákonem č.606 z 20. června 1955, který byl upraven zákonem č.625 z 15. listopadu 1956. Ceny jsou upraveny v nařízením panovníka (ordonnance souveraine) č.707 z 3. října 2006.

Na mezinárodní úrovni je přihlášení patentů ošetřeno Smlouvou o patentové spolupráci (PCT). Žádost může podat monacký státní příslušník či rezident na monackém Oddělení duševního vlastnictví, u Světové organizace duševního vlastnictví nebo u Evropského patentového úřadu.

Žádost o evropský patent lze podat na monackém Oddělení duševního vlastnictví nebo u Evropského patentového úřadu v Mnichově, Berlíně či Haagu. Źádost může podat kdokoli bez omezení podle národnosti či místa pobytu.

Známky

Registrace známek na národní úrovni je upravena zákonem č.1058 z 10. června 1983. Zákon umožňuje zamítnutí registrace určitých druhů známek. Jedná se například o známky narušující veřejný pořádek či dobré mravy nebo o klamavá označení.

Registrace známek je na mezinárodní úrovni upravena Madridskou smlouvou nebo Protokolem k Madridské smlouvě.

Další

Informace o duševním vlastnictví lze získat od monackém Úřadu duševního vlastnictví (Division de la Propriété Intellectuelle), které spadá pod Odpor ekonomického rozvoje (Direction de l'Expansion Économique, Monacká vláda):

Direction de l'Expansion Economique
9 rue du Gabian
MC 980000 MONACO
Tel: +377 98 98 87 62
Fax: +377 92 05 75 20
Email: mcpi@gouv.mc

zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky jsou upraveny v nařízení panovníka (ordonnance souveraine) č. 2097 z 23. října 1959.

Zadávání veřejných zakázek v oblasti rozvoje infrastruktury a výstavby má v kompetenci Odbor veřejných prací (Service des Travaux Publics, Tel: +377 98 98 82 60) pod monackou vládou:

Service des Travaux Publics
Centre Administratif
8, Rue Louis Notari
MC 98000 MONACO
Tel: +377 98 98 88 17
Fax: +377 98 98 86 04
Email: travauxpublics@gouv.mc

Podniky, které mají zájem účastnit se monackých veřejných zakázek, musí být nejdříve zapsány na seznam podniků u Odboru veřejných prací. Na seznam se podnik dostane tím, že vyplní formuláře, které mu na vyžádání zašle Odbor veřejných prací. Komise Odboru veřejných prací pak seřadí podniky podle kategorií a určí stropy pro předvolávání podniků ke kandidatuře.

V Monaku se zpravidla vypisují tzv. omezené veřejné zakázky (appels d'offres restreints), které nemusí být publikovány ve Veřejném věstníku. Veřejná soutěž (appel d'offres à la concurrence), která musí být publikována ve Veřejném věstníku, se používá jen zřídka.

zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Vzhledem k malé velikosti monackého území se nevykazují statistiky týkající se platebních podmínek. Monako je ale obklopené francouzským územím, a proto jsou místní zvyklosti velmi podobné těm francouzským (viz STI Francie).

Vymáhání pohledávek je obyvekle doporučeno svěřit specializované firmě viz např. stránky www.intrum.cz nebo www.cofaceintercredit.cz.

zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Vzhledem k významnému podílu francouzských a italských státních příslušníků jsou místní zvyklosti ovlivněny francouzskou a italskou kulturou. Dalším důležitým prvkem, který ovlivňuje místní zvyky a tradice, je náboženství. Většinu obyvatel tvoří katolíci.

Státní svátky

1.1., 27.1., 1.5., 15.8., 1.11., 19.11., 8.12., 25.12.  a dále pohyblivé svátky náboženského rázu. Aktuální informace ohledně dnů pracovního volna v Monaku naleznete zde

Pracovní doba je stanovena na 39 hodin týdně.

Obvyklá prodejní doba je od 9:00 do 19:00.

zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Monako je součástí schengenského prostoru. Pro cestování po Monaka však občan ČR potřebuje platný cestovní pas nebo občanský průkaz. 

Občanský průkaz je cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Ministerstvo vnitra ČR tedy nedoporučuje, aby občan ČR mladší 15 let, který cestuje společně s rodičem a je zapsán v jeho občanském průkaze, cestoval bez vlastního cestovního dokladu pouze na základě tohoto zápisu v občanském průkazu. Při cestě autem stačí český řidičský průkaz, avšak při zapůjčení automobilu na místě je požadován mezinárodní řidičský průkaz. Je nutná i tzv. zelená karta.

V případě pobytu přesahujícího 3 měsíce občané zemí EU musí žádat na území Monaka o vydání pobytové karty  při současném předložení potřebných dokumentů (platný pas, doklad o bezúhonnosti, o pracovních či profesních důvodech pobytu, žádost o založení firmy, doklad o ubytování a dvě fotografie).

zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Žádný cizinec nesmí na monackém území vykonávat práci za úhradu bez platného pracovního povolení. Při jakékoli změně zaměstnavatele, práce či kvalifikace musí být zažádáno o nové pracovní povolení.

Zaměstnavatel, který chce zaměstnat, nebo znovu zaměstnat zaměstnance cizí národnosti, musí mít v předstihu před nastoupením zaměstnance do výkonu pracovní činnosti platné písemné povolení. Udělení povolení může být zamítnuto, pokud mají stejné kvalifikační požadavky prioritní uchazeči o danou pracovní pozici (v souladu s monackých zákonem viz níže). Zájemce o zaměstnání se musí zaregistrovat a při registraci předložit platný průkaz totožnosti s adresou trvalého pobytu, nebo platnou pobytovou kartu.

Z důvodu ochrany místní pracovní síly jsou pracovních povolení udělovány prioritně následujícím žadatelům:

 1. osoby s monackou národností
 2. osoby cizí státní příslušnosti, které jsou v platném manželském vztahu s monackým občanem/občankou; cizí státní příslušníci s rodičem monacké národnosti
 3. cizí státní příslušníci s trvalým pobytem v Monaku, kteří již v Monaku vykonávali pracovní činnost
 4. cizí státní příslušníci z příhraničních zón, kteří mají v těchto zónách pracovní povolení

Aby mohlo být pravidlo prioritního udělování pracovních povolení respektováno, jsou zaměstnavatelé povinni nahlásit jakákoli volná pracovní místa Pracovnímu úřadu, který jim ve lhůtě 4 dnů pošle vhodné kandidáty na danou pracovní pozici. Pokud o pracovní pozici nemá zájem prioritní kandidát, může zaměstnavatel volné místo nabídnout zaměstnanci, který splňuje následující podmínky:

 1. má trvalé bydliště v Monaku - platnou monackou pobytovou kartu
 2. má trvalé bydliště ve Francii - platný francouzský průkaz totožnosti nebo platnou francouzskou pobytovou kartu, která ho opravňuje vykonávat zaměstnání
 3. nemá ani monacké ani francouzské trvalé bydliště - splňuje předpisy aplikované na vstup a pobyt cizinců. V tomto případě s ním zaměstnavatel musí podepsat pracovní smlouvu pro cizího pracovníka. V případě cizinců pocházejících ze zemí mimo EU  slouží taková pracovní smlouva poté, co je schválena Úřadem práce, jako podklad k udělení víza ze strany konzulárních služeb státu cizího pracovníka, nezbytného pro pobyt na monacké půdě.

Poznámka:

 • Aby mohl Odbor veřejné bezpečnosti udělit cizinci pobytovou kartu, musí  cizinec předložit smlouvu o předběžném přislíbení zaměstnání, kterou již schválil Úřad práce.
 • Cizinec, který ještě v Monaku nepracoval, nebo přerušil pracovní poměr na dobu delší 6 měsíců, musí pro obdržení pracovního povolení mít souhlas Odboru veřejné bezpečnosti a platnou lékařskou prohlídku.

Úřad práce (Service de l’Emploi)
kontaktní údaje:
Le Service de l’Emploi
« La Frégate »
2, Rue Princesse Antoinette
98000 MONACO
Tel.: (+377) 98.98.88.14

zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

S ohledem na výši cen služeb ve zdravotnictví se doporučuje sjednat před cestou pojištění úhrady nákladů zdravotní péče v zahraničí.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: