Mongolsko: Vztahy země s EU

21. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Ulánbátaru (Mongolsko)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Evropská unie byla v Mongolsku zastoupena od května 1991 Delegací EU v Pekingu jako nerezidentní diplomatickou misí. Dne 24. 7. 2017 bylo v Bruselu rozhodnuto o otevření samostatné Delegace EU v Ulánbátaru. Ode dne 2. 11. 2017 ji vedl CDA a.i. Marco Ferri. Dne 28.5.2018 se funkce rezidentního velvyslance Evropské unie v Mongolsku ujal Traian Laurentiu Hristea.
K milníkům vzájemné spolupráce patří schůzky představitelů EU a Mongolska na nejvyšší úrovni, Smíšený výbor EU-Mongolsko pořádaný v Bruselu v prosinci 2015, podpora Mongolsku ze strany EU v době, kdy Mongolsko hostilo Summit ASEM (červenec  2016),  zasedání Smíšeného výboru EU-Mongolsko ve dnech 27-30. března 2017 v Ulánbátaru společně s historicky prvním EU-Mongolsko Lidsko-právním dialogem. Druhé zasedání Smíšeného výboru EU-Mongolsko se konalo 23.dubna 2018 v Bruselu. Mongolské staně byl v této souvislosti zaslán „GSP + Scorecard“, kde EU předložila výčet nedostatků v plnění úmluv 27 GSP+ a mongolská strana bude mít deadline na odpověď do  30. června 2018. Mongolsko je od 1.1.2016 na období 2016-2018 zastoupeno v Radě OSN pro Lidská práva. V roce 2015 se Mongolsko zúčastnilo  II. Universal Periodic Review a zavázalo se ke splnění 150 doporučení v oblasti lidských práv. V květnu 2018 byla vydána průběžná zpráva (Mid-term report) o naplňování či splnění těchto doporučení.   

Smlouva o partnerství a spolupráci (PCA)  platná od  1.listopadu 2017 (navázala na předchozí Dohodu z roku 2013). EU na období 2014 – 2020 zdvojnásobila rozpočet na poskytování rozvojové pomoci Mongolsku až na 65 mil. EUR.

Existují různé společné programy a projekty, které podporují rozvoj Mongolska, zlepšení mongolských norem a regulačního rámce, posilování technického a odborného vzdělávání a dodržování lidských práv. .Mongolská vláda má zájem na implementaci evropských norem a standardů. EU podporuje mongolské snahy o vytvoření funkčního podnikatelského prostředí, o diverzifikaci výroby a zlepšení kvality výrobků. Cílem je dodat mongolské produkci přidanou hodnotu a napomoci ke zvýšení její konkurenceschopnosti.

Obchodní vztahy mezi EU a Mongolskem jsou postaveny na Smlouvě o partnerství a spolupráci „Partnership and Cooperation Agreement“ platné od 1. 11. 2017, která nahradila Dohodu o obchodní a hospodářské spolupráci platnou od roku 1993. EU je jedním z hlavních mongolských partnerů, tzv. třetích sousedů. V roce 2015 dosáhl obrat zahraničního obchodu 403 mil. EUR, přičemž mongolské vývozy do EU činily 84 mil. EUR a EU dovozy do Mongolska 319 mil. EUR. Hlavními položkami mongolského exportu jsou surové materiály a textilie (zejména vlna kašmírských koz), střívka, kožené výrobky, drahé kovy, mongolské jurty. Evropská unie do Mongolska vyváží stroje a zařízení, léky, zdravotnické zařízení, kosmetické přípravky, chemikálie a potraviny. V roce 2015 byla EU s 9 % celkového obchodu třetím největším obchodním partnerem Mongolska. Mongolsko je mezi obchodními partnery EU na 137. místě. V roce 2016 dosáhl podle mongolských statistik obrat zahraničního obchodu s EU 1019,6 mil. EUR, z toho mongolský vývoz do EU představoval 373,3 mil. EUR a EU dovozy do Mongolska 646,3 mil. EUR. V roce 2016 se obchodní obrat s EU na celkovém mongolském obratu podílel 8,1 %. EU se v roce 2016 stala druhým největším obchodním partnerem po Číně. 70 % se na celkovém obratu podílela obchodní výměna s Velkou Británií, Itálií a Německem.

Mongolsko je coby nižší-středně příjmová ekonomika s HDP na hlavu menším než 4036 USD od roku 2006 příjemcem Všeobecného preferenčního systému – zvláštního pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj a výkonnou státní správu (GSP+). GSP+ umožňuje prakticky bezcelní vstup 7200 celních položek na evropsko-unijní  trhy. Limit GSP+ je 6,5 mld. EUR.

Umožnění využívání režimu GSP+ má však i druhou stranu mince, což jsou podmínky EU spojené s dodržováním lidských práv a svobod stanovených v Universal Periodic Review Mongolia z roku 2015. Pokud Mongolsko do 30.června 2018 uspokojivě neodpoví na předložený „GSP+  scorecard“ s mnoha vyjmenovanými nedostatky, vystavuje se nebezpečí, že bude režim GSP+ s EU zrušen.  

Mongolsko je také částečným příjemcem grantu, který EK v roce 2015 přidělila Mezinárodní organizaci práce (ILO) na dvouletý pilotní program na posílení kapacity veřejných správ, aby mohly dostát svým povinnostem vyplývajících z konvencí ILO, jakožto fundamentálních pracovních principů a práv. Asistence Mongolsku spočívá v technické pomoci, workshopech, školeních a zvyšování všeobecného povědomí. Delegace ILO navštívila Mongolsko v květnu 2018 a vzhledem k relativně uspokojivému vývoji bude nadále Mongolsko podporovat.

V Mongolsku od roku 2006 působí Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD), což přispělo nemalým dílem k růstu ekonomické spolupráce mezi evropskými zeměmi a Mongolskem.

Adresy rezidentních diplomatických misí členských států EU v Mongolsku:

 • Česká republika: Embassy  Street 9, Ulaanbaatar
 • Spolková republika Německo: Baga Toiruu-2, Negdsen Undestnii Gudamj 16, 14201 Ulaanbaatar
 • Francie: Peace avenue 3, 1st District, Ulaanbaatar
 • Velká Británie: Peace Avenue 30, Ulaanbaatar 13381
 • Maďarsko: EnhTaiwan 1, Ulaanbaatar
 • Bulharsko: Embassy Street 8, Ulaanbaatar
 • Itálie: Jamiyan gun str. 9, ICC tower, Ulaanbaatar
 • Delegace EU – Jamiyn gun str. 9, ICC Tower, 14th floor, Ulaanbaatar

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

V tis. USD 

2013

2014

2015

2016

2017

Obrat

1 009 700

982 019

776 152

1 018 873

1 199 252

Vývoz

722 800

478 509

372 601

373 305

472 089

Dovoz

286 900

503 510

403 551

645 568

727 163

Saldo

435 900

-25 001

-30 950

-272 263

-255 074

Zdroj: Mongolský celní úřad

Nejvíce ze zemí EU do Mongolska v r. 2017 exportovalo Německo (128 mil. USD), Polsko (48,3 mil. USD), Itálie (45,8 mil. USD), Švédsko (32,7 mil. USD), Francie (32,4 mil. USD), Dansko (31,3 mil. USD), Velká Británie (29,4 mil. USD), Finsko (17,4 mil. USD), Nizozemsko (13,0 mil. USD), Španělsko (15,1 mil.USD), Slovinsko (13,0 mil. USD) Maďarsko (12,2 mil. USD) a ČR (10,7 mil. USD) /Ovšem česká statistika se liší a vykazuje hodnotu exportu do Mongolska ve výši 12,5 mil. USD/.

Klíčové exportní položky významných obchodních partnerů Mongolska ze zemí EU (rok 2017):

Komodity

tis.USD

SRN

 

Léky

10 906,8

Motorová osobní vozidla

9 200,2

Ostatní

108 240,8

POLSKO

 

Vepřové maso

4 307,6

Konzervovaná zelenina, oříšky

3 458,7

Nábytek a zařízení

3 110,5

Čokoláda a ostatní produkty obsahující kakao

2 658,6

Sádlo

2 533,3

Ovoce a oříšky připravené ostatními metody

2 483,6

Jablka a hrušky

2 413,2

Ostatní

27 384,4

ITÁLIE

 

Potraviny

3 909,2

Obuv

2 718,2

Náhradní díly pro zvedací, nakládací a vykládací stroje

2 557,8

Ostatní

36 654,6

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

ZRS poskytovaná Evropskou unií:

V r. 2014 byl přijat Multiannual Indicative Programme (MIP) pro Mongolsko na období 2014-2020. V rámci MIP byly identifikovány 2 směry zaměření rozvojové spolupráce:

 • 1. Zlepšení správy nad příjmy (generované hlavně těžebním průmyslem) pro udržitelný růst. Pro tuto oblast bylo předběžně alokováno 34 mil. EUR (52,3%)
 • 2. Podpora v lepším uplatnění na trhu práce. Alokováno 30 mil. EUR (46,1%)

Pro podpůrná opatření je přidělena částka 1 mil. EUR (1,6%).

Mongolsko spadá i do programů regionální spolupráce EU a programů celosvětových, např. SWITCH Asia, EIDHR, Non State Actors a Investing in People. Existují i další programy např. zaměřené na jadernou bezpečnost.

Pro období 2014-2020 zdvojnásobila EU objem své finanční rozvojové pomoci pro Mongolsko, a to na 65 mil. EUR.

Vzájemné vztahy včetně rozvojové spolupráce se od roku 1996 opíraly o Dohodu o spolupráci mezi Evropskou komisí a Mongolskem.  K rozvojové spolupráci byly využívány tyto programy:

 • 2002-2006 TACIS National Indicative Programme for Mongolia  – EUR 15 mil.
 • 2007-2013 DCI Country Strategy Paper – EUR 29 mil.
 • 2014-2020 Multi Indicative Programme – EUR 65 mil.

V posledním právě probíhajícím programu se EU snaží Mongolsku pomáhat se stabilizací jeho demokratického systému a podporovat udržitelný rozvoj a ekonomickou diverzitu, cílem je Mongolsku pomoci s jeho ambicí stát se do roku 2021 středně příjmovou zemí - middle income country (MIC) za využití postupně přijímaných relevantních evropských norema standardů. Ve světle obrovského nerostného bohatství země a její ekonomické závislosti na těžebním sektoru se EU ve své pomoci soustředí hlavně na:

 • „zlepšení správy příjmů pro zajištění inkluzivního a udržitelného růstu“
 • „zlepšení pracovních příležitostí vytvářením odborných pracovních míst a zajištění slušné práce mimo důlní sektor“

Z další podpory lze uvést 5 mil. EUR na podporu regionální integrace v Mongolsku, podporu přes Asian Investment Facility (AIF) poskytovanou malým a středním podnikům pomocí grantu 9,2 mil. EUR Evropské bance pro obnovu a rozvoj. EBRD pak poskytne úvěr místním komerčním bankám a malým a středním podnikům až do výše 100 mil. EUR. EU uvažuje o uvolnění dalších 50 mil. EUR od roku 2019, z nichž 25 mil. EUR bude přímá rozpočtová podpora určená zejména na „Capacity building“ programy a na 25 mil. EUR budou vypsány programové tendry EU zaměřené zejména na vytváření pracovních míst a podporu malých a středních podniků.  

EBRD má v zemi rezidentní zástupkyni, vedoucí mise Irinu Kravchenko. EBRD je jednou z nejdynamičtějších rozvojových bank v Mongolsku. EIB (Evropská Investiční banka) v Mongolsku zatím zastoupení nemá, Mongolsko tak spadá pod zastoupení EIB v Pekingu.

V oblasti vědy a výzkumu se Mongolsko může účastnit EU programu Horizon 2020 (hodnota programu v celosvětovém měřítku činí 80 mld. EUR), a to ve všech oblastech a zaměřeních. Program je otevřený univerzitám, výzkumným ústavům, firmám i dalším institucím.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: