Mosambik: Zahraniční obchod a investice

23. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

mil. USD

2014

2015

2016

2017

2018

Dovoz zboží (fob)

7952

6577

5610

5183,4

6 168,7

Vývoz zboží (fob)

3916

3037

3315

4718,5

5 195,6

Obchodní bilance

-4035

-3540

-2294

-464,9

-973,1

Zdroj: Centrální banka Mosambiku, http://www.bancomoc.mz/

Zahraniční obchod zaznamenává od roku 2017 opětovný nárůst a i v roce 2019 se očekává jeho pozitivní vývoj. V roce 2018 byl významný jak nárůst vývozů (vzrostly o 10 %), tak i dovozů (vzrostly o 15 %). Obchodní bilance za rok 2018 skončila v deficitu ve výši - 973, 1 mil. USD. 

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavním vývozním partnerem Mosambiku byla v roce 2018 Indie s podílem 27,6 %, následována byla Nizozemskem (21,2 %), Jihoafrickou republikou (17,2 %), Čínou, Hong Kongem, Singapurem, Polskem, USA, Velkou Británií a Spojenými arabskými emiráty.

Hlavním dovozcem do Mosambiku v roce 2018 byla Jihoafrická republika s podílem 26 %, následně Čína (11,7 %), Spojené Arabské Emiráty (7,6 %), Nizozemsko (7,6 %) Indie, Singapour, Portugalsko, USA, Japonsko a Thajsko.

Postavení Mosambiku k EU je stále významné, kdy dovozy do Mosambiku dosahovaly celkové částky 1 119,5 mil. USD (podílu 18 % na celkových dovozech) a vývozy do EU částky 1625 mil. USD (podíl 31 % na celkových vývozech). 

 

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hlavními exportními položkami jsou v současnosti uhlí (36 %), hliník (23 %), elektrická energie (7,6 %, zejména do JAR), zemní plyn (7 %), tabák, tropické ovoce (zejména banány), oříšky kešu, cukr, drahé kameny (smaragdy, safír a rubíny), těžké písky, dřevo a krevety. Očekává se, že v budoucnu se bude významně zvyšovat vývoz zkapalněného zemního plynu. 

Mezi hlavní dovozní položky se řadí stroje (14,8 %), pohonné hmoty (14,3 %), hrubý hliník, stavební materiál, elektrická energie, léky a vakcíny, automobily, rýže a obilí. Dováží se rovněž naprostá většina průmyslového spotřebního zboží.

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V Mosambiku se nachází dva typy ekonomických zón, které nabízejí daňové a nedaňové výhody jak pro zahraniční tak i pro domácí investory. V prvé řadě se jedná o Speciální ekonomické zóny (SEZ) a dále o Průmyslové zóny volného obchodu (IFTZ).

Speciální ekonomické zóny (SEZ) jsou určené pro všeobecnou ekonomickou aktivitu, zeměpisně vymezené a podléhají speciálnímu celnímu režimu. Zboží, které do tohoto režimu vstoupí, může být upraveno, doplněno či jiným způsobem zpracováno a opouští zónu opět bez žádných celních poplatků či daní. Investoři, kteří mají zájem o investování v této zóně, musí vyvézt až 70 % svých produktů. Z pohledu daní tato zóna nabízí vyjímku z povinnosti platit korporární daň během prvních tří let, následuje snížení korporátní daně o 50 % v období od 4. do 10. roku podnikání a poté je snížení daně jen o 25 % na období od 11. do 15. roku. Speciální ekonomická zóna slouží pro přilákání a podporu soukromých investic v Mosambiku.

Průmyslové zóny volného obchodu (IFTZ) se nacházejí ve vybraných regionech s cílem rozvinout průmyslovou aktivitu a postavit k tomu příslušnou infrastrukturu. Vztahují se na ně výraznější daňové výhody, kdy během prvních 10 let podnikání platí výjimka z povinnosti platit korporátní daň, následně od 11. do 15. roku platí jen 50 % korporátní daně a poté až do konce svého podnikání se na investory vztahuje snížení o 25 % z korporátní daně. Celní sazby jsou osvobozeny při dovozu materiálu, strojů pro výkon své činnosti a u produktů, které souvisejí s jejich výrobou. Dále mají investoři výhodu při nákupu produktů v Mosambiku, protože jsou osvobozeny od povinnosti platit DPH (VAT).

Aby mohli investoři působit v uvedených zónách, musí požádat o speciální licenci za pomoci agentury na podporu vývozu a investic Mosambiku - APIEX (agentura ještě nemá své webové stránky, pro kontakt se obraťte na Velvyslanectví ČR v Pretorii).

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Rok

2013

2014

2015

2016

2017

2018

příliv PZI (mil. USD)

6175

4902

3867

3093

2293

-

odliv PZI (mil. USD)

522

97

2

35

26

-

podíl investic na HDP (%)

54,47

55,36

45,33

38,12

39,24 49,18

Zdroj: UNCTAD, IMF

Zahraniční investice hrají v mosambické ekonomice klíčovou roli. V letech 2010 - 2013 nejvíce zahraničních investic směřovalo do průzkumu a těžby uhlí, zemního plynu a ropy. S odstupem následovaly investice do rozvoje dopravní infrastruktury, průmyslu, zemědělství (zejména zpracování tabáku a oříšků kešu), telekomunikací, turistiky, stavebnictví (včetně výstavby kancelářských budov i bytů) a bankovního sektoru. V posledních letech investice směřují zejména do těžebního průmyslu ve výši 1,33 mld. USD (tj. 58 % podíl na přílivu PZI do země), na druhém místě s významným odstupem investice směřovaly do dopravy, velkoobchodu a realitních služeb.

Teritoriální struktura investic se příliš neliší od předchozích let, největšími investory jsou USA, Itálie, Turecko, Švédsko, Švýcarsko, JAR, Portugalsko, Mauritius, Velká Británie, ČLR a Spojené arabské emiráty.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Investiční klima v Mosambiku prochází neustálým vývojem a v současné době je spíše omezené kvůli dluhové krizi státu. Stát je nicméně velmi otevřen investicím a to na příč všemi sektory. Mosambik je konkurenceschopný, má rostoucí bankovní sektor a relativně stabilní finanční trh oproti ostatním zemím v regionu. Pro Mosambik je velmi významný obchod, je poměrně liberální a upřednostňuje investice, které počítají i s vývozem vyprodukovaných produktů.   

Mosambický investiční zákon č. 3/93 byl přijat 24. 6. 1993 a upravuje jak zahraniční, tak i domácí investice. Během následujícího období došlo k určitým úpravám v zákonu, které shrnuje vyhláška č. 43/2009 ze srpna 2009 a stanovila tedy nové předpisy pro investiční zákon. V dubnu 2017 pak vznikla nová agentura na podporu investic a rozvoj vývozu APIEX (Agência para Promoção de Investimentos e Exportações), která tak nahradila dřívější CPI, GAZEDU a IPEX. Tato agentura také koordinuje činnost firem investujících ve speciálních ekonomických zónách a v průmyslových zónách volného obchodu.

Mosambická vláda si od přílivu zahraničních investic slibuje především zlepšení stavu infrastruktury, nárůst místní výroby a její produktivity, zvýšení a diverzifikace vývozu, nahrazení dovážených výrobků místními a vytváření nových pracovních míst. Vláda v rámci svých ekonomických reforem podporuje soukromé investice ve všech produktivních odvětvích vč. budování infrastruktury, zemědělství a potravinářského průmyslu, důlního, ropného a plynárenského průmyslu, průmyslové výroby, cestovního ruchu, služeb a výroby elektrické energie.

Vlastnická práva jsou chráněna zákonem, který zaručuje ochranu všem subjektům a tato práva jsou v zásadě respektována. Vyvlastnění je podle zákona možné pouze z důvodu státního zájmu, ochrany zdraví a veřejného pořádku a investor musí dostat odpovídající kompenzaci. V posledních letech jsou např. vykupovány pozemky pro budování nových páteřních komunikací. Mezi zahraničními a domácími subjekty podle zákona není rozdíl. S výjimkou sektoru těžby nerostných surovin (včetně ropy a plynu) a PPP projektů, kdy vláda stanoví objem prací a cíle a firmy musí kupovat přednostně místní zboží, a firem působících ve speciálních ekonomických zónách (85% zboží musí jít na vývoz), neexistují pro zahraniční investory další omezení, zákazy nebo podmínky týkající se nutnosti vytvářet zisk, kupovat přednostně místní zboží, vyvážet určité procento produkce, nutnosti investovat do určité oblasti, časové omezení zahraničního podílu nebo povinného transferu technologií. Cizinci smí pronajmout půdu na 50 let. Pokud firma vyváží, musí platba proběhnout na účet v Mosambiku a 50% tržeb v cizí měně musí být vyměněno na meticaly.

Zahraniční i domácí společnosti mohou zakládat a vlastnit firmu, investoři mohou založenou firmu prodat, převést na jinou osobu, se svolením centrální banky mohou repatriovat příjmy, dividendy a zisky. S výjimkou společností důležitých pro národní bezpečnost, médií a tzv. mega-projektů neexistuje žádné omezení podílu zahraničního subjektu (u mega-projektů je požadována 5 - 20 % kapitálová účast místního subjektu).

Přes výše řečené se investor v Mosambiku potýká s řadou problémů. Jednním z nich je jazyková bariéra (úřední řečí je portugalština). Dalšími jsou komplikované a pomalé byrokratické postupy (např. proclení zboží nebo založení firmy), korupce, stále ještě nedostatečná infrastruktura (zejména mimo velká města), nedostatek kvalifikovaných pracovních sil a vysoké dopravní náklady.

 

rok

místo,  index

TI index korupce

2018

158 (ze 180)

Ekonomická svoboda (Heritage)

2018

163 (ze 180)

World Bank Doing Business

2019

135 (ze 190)

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: