Najděte si obchodní cíl v Mapě oborových příležitostí

3. 6. 2015 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Nová mapa globálních oborových příležitostí je již zdarma přístupná na webových stránkách www.businessinfo.cz/mop. Vývozce může díky mapě najít svůj exportní cíl i spoustu dalších užitečných informací.

Takzvanou Mapu globálních oborových příležitostí představí oficiálně ministr zahraničních věcí 16. června na konferenci Ekonomická diplomacie: účinná pomoc při dobývání zahraničních trhů. Ta se bude konat v Praze v Černínském paláci.

Mapa globálních oborových příležitostí je uceleným přehledem oborových šancí pro 103 zemí světa, a může tak sloužit jako užitečný a praktický pomocník pro exportéry, kteří zvažují, kam nasměrovat své aktivity. Analýza vychází nejen z dostupných statistických dat, ale také z praktických informací českých ekonomických diplomatů a zkušeností podnikatelů, kteří působí přímo v konkrétních teritoriích.

Důraz je přitom kladen především na sektory, ve kterých stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky. V úvahu jsou brány i další faktory ovlivňující vývoz produktů, například struktura a specifika místní ekonomiky.

Každý stát, ve kterém české firmy působí, má význam také pro naše ekonomické zájmy. Identifikace perspektivních sektorů v tomto ohledu pomáhá k efektivnějšímu zacílení státní podpory v oblasti exportní politiky v širokém spektru zemí světa. Tímto způsobem pomůže mapa nasměrovat proexportní nástroje tam, kde dosáhnou největšího efektu, ať již se jedná o oborově zaměřené podnikatelské mise, či projekty ekonomické diplomacie v zahraničí.

Ambicí ministerstva zahraničních věcí tedy není pouhé zprostředkování příležitostí, ale i nabídka služeb, jejichž prostřednictvím se těchto příležitostí chopíme.

Nástroj ekonomické diplomacie

Nová Mapa globálních oborových příležitostí je součástí snahy zvyšovat význam ekonomické diplomacie. Zásadní proměny světového obchodování v posledních letech zvyšují tlak na posilování ekonomické role ministerstev zahraničí a jejich zastupitelských úřadů v cizích zemích. Rostoucí příležitosti v různých odvětvích průmyslu jsou důvodem, proč moderní ekonomická diplomacie klade hlavní důraz na hledání perspektivních oborů před určováním prioritních exportních destinací.

Ve světě existuje celá řada exportních či investičních možností, avšak s ohledem na limitované zdroje musejí firmy umístit své finanční i personální zdroje na omezený počet perspektivních trhů. Výběr vhodných zahraničních trhů je proto jedním ze základních stavebních kamenů úspěchu a odvíjí se od něj všechny další exportní aktivity.

Taxativní určování prioritních zemí ze strany státu je však v praxi pro podniky velmi těžko uchopitelné. Například produkty, které nejdou na odbyt v Brazílii, mohou být konkurenceschopné v jiných zemích světa, naopak země, doposud označovaná za prioritní trh se může vlivem geopolitických či jiných okolností stát trhem rizikovým. Spíše než nabízet výrobky tam, kde o ně není zájem, je účinnější sledovat trhy, kde po určitých produktech dynamicky roste poptávka.

Populace v mnoha rozvíjejících se ekonomikách postupně přejímá západní stravovací návyky, což s sebou v mnoha zemích přináší boom v oblasti zdravé výživy či mléčných výrobků. Zvýšený důraz na ochranu životního prostředí či modernizaci výroby otevírá celou řadu možností pro uplatnění našich zkušeností s poskytováním vhodných řešení.

Aktuální investiční projekty v cizích zemích, ať již se jedná o těžbu surovin, budování energetické infrastruktury, či například renovaci železniční sítě - otevírají prostor pro zapojení českých firem. K tomu, abychom mohli vznikající příležitosti maximálně využít, je nutné umět je včas identifikovat a zprostředkovat v kultivované formě veřejnosti.

Jak s mapou pracovat?

V praxi budou moci firmy využít mapu jak pro ověření možnosti uplatnění na určitém trhu, tak i k nalezení zemí, kde mají šanci se svým výrobkem uspět. Aby bylo možné data využít jak k teritoriálnímu, tak oborově zaměřenému vyhledávání, je aktuální verze Mapy globálních oborových příležitostí k dispozici v interaktivní podobě na adrese www.businessinfo.cz/mop.

Zde může například vývozce zdravotnického materiálu zadat svůj vývozní arktikl v členění dle mezinárodního harmonizovaného systému na úrovni HS 4. Díky interaktivnímu rozhraní velmi rychle zjistí, jaký exportní potenciál z pohledu identifikovaných exportních příležitostí existuje pro obor, ve kterém působí. Bude-li se naopak zajímat o perspektivní sektory například v Saúdské Arábii, stačí zadat název země a mapa mu předloží nabídku těchto sektorů.

V dalším kroku je možné s podrobnějšími dotazy k zobrazeným výsledkům hledání využít Klientského centra pro export. Zde přítomní konzultanti jsou schopni nejen dodat podrobnější informace o exportních příležitostech v jednotlivých zemích, ale také poskytnout podnikatelům konzultace týkající se možného využití služeb v rámci Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade ve více než 90 zemích světa.

Podrobněji o užitečných funkcích, které Mapa globálních oborových příležitostí nabízí, budeme dále informovat i v dalších vydáních Českého exportu. Klikem na obrázek přejdete přímo na Mapu.

Mapa oborových příležitostí na BusinessInfo.cz - KLIKEM přejít

V Arábii se uplatní potraviny, v Americe letecký průmysl

Do státní sítě na pomoc exportérům vedou nyní jedny dveře. Podnikatel už tak v současnosti nemusí váhat, na koho se s žádostí o pomoc při vývozu obrátit, připomněl na plzeňské exportní konferenci náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa. Také vysvětlil, jak bude tvořena Mapa globálních oborových příležitostí.

V těchto dnech spouštíte veřejný provoz takzvané Mapy globálních oborových příležitostí. Znamená to, že stát ustupuje od sestavování žebříčku prioritních zemí pro export?
Stanovování prioritních zemí je v zásadě překonáno. Stát by se už měl zdržet doporučení typu: Pojďme všichni exportovat do Ruska. Pak vidíme, že třeba jen za počátek letošního roku klesne odbyt v Rusku o 40 procent. Nebo Srbsko či Irák zase mohou být pro někoho sporné z hlediska bezpečnosti. Ne, my nabídneme vývozcům informace, ale to rozhodnutí o výběru cílové země ať je nakonec na nich. Dnes chceme doporučení přesněji cílit na jednotlivé obory.

Z jakých zdrojů Mapa globálních oborových příležitostí vychází?
Na základě tvrdých číselných a statistických údajů sestavíme analýzu zahraničních trhů s výhledem na dva až tři roky dopředu. Zároveň pracujeme s podklady od obchodních radů, zahraničních kanceláří CzechTrade i od samotných vyvážejících firem. Výslednou hypotézu o vývoji poptávky po různých druzích zboží dále konzultujeme i se zástupci podnikatelských asociací včetně Hospodářské komory a Svazu průmyslu a dopravy.

Můžete to ilustrovat na nějakém příkladu?
Třeba jsme ze statistik zjistili, že Saúdská Arábie prakticky veškeré potraviny dováží ze zahraničí. Ověříme pak ještě aktuální stav přes ambasádu a z toho vyplyne, že je Saúdská Arábie slibným trh pro vývoz českých potravin nebo zemědělských strojů.

Projeví se tato zjištění také v programu obchodních delegací?
Ano, chtěli bychom dělat více oborově zaměřených podnikatelských misí. Nemá příliš smysl vysílat 14 velkých misí do Brazílie, když k tomu nemáme mapu, co vlastně země poptává. Chceme omezit tohle zážitkové cestování. Naopak například díky analýze amerického trhu se nám potvrdilo, že má smysl udělat speciální misi do Spojených států zaměřenou na letecký průmysl.

V poslední době se zlepšila spolupráce ministerstev zahraničních věcí a průmyslu a obchodu. Jak to pocítili vývozci?
Chceme, aby měli podnikatelé jednu adresu, jedny dveře, kterými mohou do systému státní podpory vývozu vstoupit. Dříve váhali, kde mají vlastně o pomoc při vývozu žádat. Tím správným rozcestníkem je nyní Klientské centrum pro export. Tam se mohou obrátit s jakýmkoli dotazem týkajícím se vývozu. Centrum je v kontaktu i s ambasádami či se zahraničními kancelářemi CzechTrade, takže tazatele případně dále naviguje.

Na konferenci v Plzni uvítali účastníci možnost osobní konzultace takříkajíc tváří v tvář s vámi a s náměstkem ministra průmyslu a obchodu Vladimírem Bärtlem. Existuje taková možnost i jindy?
Ano, právě v rámci Klientského centra pro export jsme zavedli pravidelné konzultace. Podnikatelé mají jednou měsíčně možnost – po předchozím objednání – setkat se s námi osobně v pražské centrále agentury CzechTrade.

Převzato z časopisu E15 Český export, přílohy divize Euro E15, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva zahraničních věcí ČR. Autor článku: Marek Svoboda, odbor dvoustranných ekonomických vztahů a podpory exportu, MZV ČR

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek