Namibie: Zahraniční obchod a investice

31. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

Dlouhodobou komparativní nevýhodou Namibie vůči konkurentům v regionu (JAR, Angola, Mosambik, Zimbabwe aj.) z hlediska přílivu zahraničních investic je velikost trhu o pouhých 2,5 mil. obyvatelích. Byť je Namibie součástí regionálních uskupení Jihoafrické celní unie SACU i Jihoafrického rozvojového společenství SADC. Proti většímu přílivu investic dále hovoří výpadky zásobování vodou a elektřinou, nedostatek kvalifikované pracovní síly a zhoršující se makroekonomické prostředí. Nevyřešená zůstává otázka půdy a jejího vrácení původním obyvatelům. Před schválením je přijetí zákona tzv. National Equitable Economic Empowerment Framework, NEEEF, který by měl zajistit převod části kapitálu soukromých firem (minimálně 25 % při splnění dalších podmínek) na původní černošské obyvatelstvo.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2013

2014

 2015

 2016

2017

Vývozy (mil. USD)

3 807 3 798 3 280 3 444 3 996

Dovozy (mil. USD)

6 152 6 775 6 360 5 625 5 628

Saldo (mil. USD)

-2 345 -2 977 -3 080 -2 180 -1 632

Zdroj: The Economist Intelligence Unit

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Objem obchodní výměny mezi členskými státy Evropské unie a Namibií je relativně malý. V roce 2017 země EU vyvezly do Namibie zboží v celkové hodnotě 476 mil. EUR. Jednalo se o 28 % nárůst oproti r. 2016, kdy objem vývozu z EU do Namibie činil 373 mil EUR. Celkový dovoz z Namibie do EU pak činil 1 307 mil EUR (v r. 2016 to bylo 1 090 mil EUR).

Nejvýznamnějšími odběrateli namibijského zboží jsou Jihoafrická republika (27 %), Evropská unie (17,6%), Botswana (15 %), Švýcarsko (12 %), Zambie (5,7 %), Čína (4,6 %) a Angola (3 %).

Dominantní postavení v dovozech do Namibie zaujímá Jihoafrická republika (44,9 %) následovaná Evropskou unií (13,4 %), Botswanou (9 %), Švýcarskem (6,2 %), Čínou (3,7 %) a Zambií (3,3 %).

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Největší vývozní položkou Namibie do zemí EU byly v r. 2017 vzácné kovy (46 %), živá zvířata a živočišné výrobky včetně ryb (27 %), perly a drahokamy (9 %), ovoce (4 %). U dovozů převažují stroje (16 %) motorová vozidla a dopravní prostředky (12 %), výrobky z nerostů a oceli a minerální paliva (45 %, HS 25-27), tabák a nápoje (3,3 %) aj.

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

K tématu investičních pobídek pro zahraniční investory, jež poskytuje namibijská vláda, bližší informace na stránkách Ministerstva industrializace, obchodu a rozvoje malých a středních podniků Namibie.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

V čele nejvýznamnějších investorů v Namibii jsou Čína, USA, Německo a Velká Británie. Soustřeďují se zejména na oblast zemědělství, rybolov a nověji také energetiku včetně obnovitelných zdrojů. Investiční příležitosti (identifikované projekty) v jednotlivých oborech jsou blíže popsány na stránkách Ministerstva industrializace, obchodu a rozvoje malých a středních podniků Namibie. V roce 2016 činily přímé zahraniční investice v teritoriu 275 mil. USD, což znamenalo výrazný pokles oproti předchozímu roku (2015), kdy investice v Namibii dosáhly úrovně 1,1 mld. USD. Úbytek investorů souvisí patrně se současným výše popsaným celkovým vývojem v zemi.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Systém pobídek se dělí podle statutu zahraniční přímé investice, a to zda se jedná o:

  • registrovaného výrobce - Registered Manufacturers (nejnižší stupeň investice, výroba pro tuzemský trh);
  • exportéra vyráběného zboží - Exporters of Manufactured Goods (prostřední stupeň, kdy výrobce dodává nejen pro tuzemský trh, ale i na vývoz);
  • podnik Exportní výrobní zóny - Export Processing Zone Enterprises (výroba zboží pro vývoz, převážně mimo země Jihoafrické celní unie, SACU).

Pobídky jsou především v oblasti daňových úlev, přidělení pozemku, školení pracovníků apod. Bližší informace na stránkách vládní agentury Namibia Investment Centre. Za největší překážku většího přílivu investic je však považován nedostatek kvalifikované pracovní síly.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: