Nová výzva MPO cílí na energetické úspory

2. 10. 2018 | Zdroj: Hospodářská komora ČR (HK ČR)

Technologický růst vyžaduje energie a určitě jich nebude vyžadovat méně. Vlády zemí Evropské unie se přesto shodly na potřebě snižování energetické náročnosti a Česká republika si stanovila závazný cíl, který představuje 51,1 PJ (14,196 TWh) nových ročních úspor do roku 2020.

To je spotřeba, která převyšuje roční spotřebu elektřiny všech českých, moravských a slezských domácností. Nová výzva MPO cílí právě na energetické úspory.

Je to dvojsečný cíl – na jedné straně představuje v nákladech přesahujících 100 miliard Kč extrémní ekonomickou zátěž pro českou ekonomiku, která může významně snížit naši konkurenceschopnost, na straně druhé rezignovat na tento cíl by znamenalo rezignovat na konkurenceschopnost jako takovou. Budoucí technologie totiž skutečně budou ty, které budou energeticky úspornější.

Česká republika realizuje úspory v alternativním schématu, a může tedy počítat s dotačními tituly z domácích i evropských zdrojů. Má to však své úskalí. Podle informací Národního centra energetických úspor, které má za cíl podporovat efektivní úsporná řešení, je na nejrůznějších dotačních titulech připraveno 80 miliard Kč.

K nim počítejme i nejnovější výzvu MPO, která je mířena k podnikům. Snahou MPO je akcelerovat tempo změn, protože potenciál energetických úspor využíváme nedostatečně a hrozí při nesplnění cíle, který jsme si stanovili, že nebudeme moci čerpat evropské dotační prostředky. Konečný efekt by se projevil v růstu cen energií. Zatím se zdá, že ne všechny úrovně pochopily, že cíl energetických úspor představuje nejen závazek, ale především příležitost pro modernizaci infrastruktury, ať již je ve správě firem, privátních subjektů, municipalit, či státních institucí.

Vše, co bylo řečeno výše, je důvodem, proč Ministerstvo průmyslu a obchodu jako řídicí orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vyhlásilo Výzvu IV. programu podpory Úspory energie. Prioritní osou je účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin, specifickým cílem je zvýšení energetické účinnosti podnikatelského sektoru.

Výzva nezakládá synergické vazby s výzvami jiných operačních programů a je komplementární s výzvou Nemovitosti, programem Efekt MPO a s komunitárním programem Horizon 2020.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu bylo stanoveno na 29. duben 2019, přičemž nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace, tedy faktického ukončení projektu je 31. 12. 2022, nerozhodne-li poskytovat podpory jinak. Plánovaná alokace výzvy je 6 000 000 000 Kč, podporu lze poskytnout maximálně do výše 60 % alokace na tuto výzvu. Správcem programu, který přijímá žádosti o podporu, je Agentura pro podnikání a inovace.

Kdo a na co

Cílovou skupinou jsou malé a střední podniky a velké podniky včetně podnikatelských subjektů s majetkovou účastí obcí, měst, krajů a státu, vyjma zdravotnických subjektů vlastněných 100% veřejným subjektem.

Jak vyplývá z věcného zaměření výzvy, podporovanými aktivitami jsou především:

  • Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti,
  • Zavádění a modernizace systémů měření a regulace,
  • Modernizace či rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
  • Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy,
  • Realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (například zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla a podobně).
  • Využití odpadní energie ve výrobních procesech,
  • Snižování energetické náročnosti či zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, mimo opatření na zdrojích na výrobu energie pro distribuci, nikoliv vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
  • Instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy),
  • Instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky,
  • Instalace akumulace elektrické energie (akumulátor musí být provozován v energetickém hospodářství, které má vlastní zdroj elektrické energie z OZE).

Podporovanými aktivitami komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně či restaurace, výzkumné, vývojové a pilotní projekty, rekonstrukce bytových a rodinných domů i veřejných budov a úspory energie v sektoru dopravy.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Petr Karban

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek