Nový Eurobarometr: EU by měla navrhnout další opatření ke zlepšení kvality ovzduší

2. 12. 2019 | Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR

Podle nového průzkumu Eurobarometr se více než dvě třetiny Evropanů domnívají, že by Evropská unie měla navrhnout další opatření ke zlepšení kvality ovzduší. V průzkumu odpovídalo přes 27 000 občanů ze všech členských států EU. Více než polovina z nich si myslí, že domácnosti, výrobci automobilů, producenti energie a veřejná správa by pro dobrou kvalitu ovzduší mohli dělat více.

Komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov Karmenu Vella prohlásil: „Je pro mě povzbudivé, že opatření zaměřená na kvalitu ovzduší podporuje tolik Evropanů. Kvůli znečištěnému vzduchu v EU každý rok předčasně zemře více než 400 000 osob a společnost nese vysoké náklady, mimo jiné na zdravotní péči, pracovní neschopnost a škody na plodinách či budovách. Komise poskytuje členským státům i podnikům odborné poznatky, možnost výměny osvědčených postupů a poradenství a podporuje rovněž investice a financování, jejichž cílem je zajistit čistší vzduch pro všechny. Naopak v případě, že se v členských státech nedodržují předpisy EU, podnikáme příslušné právní kroky.“

Z průzkumu dále vyplývá, že je třeba o tomto tématu lépe komunikovat, zejména v rámci jednotlivých států. Většina respondentů má pocit, že o problémech s kvalitou vzduchu ve své zemi nejsou dobře informováni. Ve srovnání s průzkumem z roku 2017 si respondenti častěji myslí, že kvalita ovzduší se v posledních deseti letech zhoršila, přestože ve skutečnosti je z dostupných údajů za tuto dobu patrné značné zlepšení.

V květnu 2018 přijala Junckerova Komise sdělení „Evropa, která chrání: Čistý vzduch pro všechny“. V něm stanovila, jaká opatření by měly subjekty na vnitrostátní, regionální i místní úrovni přijmout, aby se kvalita ovzduší v Evropě zlepšila. Podnikala také právní kroky na ochranu občanů před znečištěním ovzduší a žalovala členské státy, které nedodržují příslušné právní předpisy, u Soudního dvora Evropské unie. Kromě toho Komise zintenzivňuje spolupráci s členskými státy a vede s příslušnými orgány nové „dialogy o čistotě ovzduší“. V nadcházejících dvou dnech, 28. a 29. listopadu 2019, se v Bratislavě bude konat fórum EU pro čisté ovzduší, kde budou mít politici a zainteresované subjekty příležitost vyměňovat si poznatky a přispět k provádění evropských, vnitrostátních a místních politik v této oblasti.

Nový zvláštní průzkum Eurobarometr o postojích Evropanů ke kvalitě ovzduší přinesl tyto hlavní poznatky:

Většina respondentů si přeje, aby EU navrhla další opatření

Přes dvě třetiny respondentů (71 %) uvedly, že EU by podle nich měla navrhnout další opatření, která by řešila problémy související s kvalitou ovzduší v Evropě, a 38 % by chtělo mít možnost se k těmto opatřením vyjádřit.

Tento názor převládá ve všech členských státech.

Problematika kvality ovzduší by se podle většiny respondentů měla řešit primárně na mezinárodní úrovni

Více než sedm z deseti dotázaných uvedlo, že znečištění ovzduší by se mělo řešit na mezinárodní úrovni (72 %). Podle poloviny respondentů by se tak mělo dít na evropské úrovni a podle stejného počtu Evropanů pak na úrovni vnitrostátní.

Za nejúčinnější způsob, jak tyto problémy řešit, považuje největší část dotázaných (44 %) přísnější kontroly znečištění pocházejícího z průmyslu a energetiky. Toto opatření bylo nejčastěji uváděno hned ve 25 členských státech.

Respondenti se domnívají, že řešení problémů s kvalitou ovzduší by se měly více věnovat různé subjekty včetně domácností

Přes 50 % respondentů ve všech zemích si myslí, že pro dobrou kvalitu ovzduší by mohli udělat více domácnosti, výrobci automobilů, producenti energie i orgány veřejné správy.

Evropané přitom ke snížení škodlivých emisí podnikají více než v roce 2017

Sedm z deseti respondentů provedlo alespoň jeden krok ke snížení škodlivých emisí v ovzduší. Oproti výsledkům průzkumu z roku 2017 se tak jejich podíl zvýšil o osm procentních bodů.

Hlavním opatřením, které respondenti podnikli, je nahrazení starších energeticky náročných zařízení novými přístroji s lepší energetickou účinností (41 %).

Úroveň informací o problémech s kvalitou ovzduší je poměrně nízká

Většina dotázaných (54 %) má pocit, že o problémech týkajících se kvality ovzduší v EU nejsou ve své zemi dobře informováni.

Většina respondentů se domnívá, že kvalita ovzduší se za posledních deset let zhoršila, a tento dojem od roku 2017 ještě zesílil

Respondenti si častěji myslí, že se kvalita ovzduší v posledních deseti letech zhoršila (58 %), než že zůstala stejná (28 %) nebo že se zlepšila (10 %).

Podíl dotázaných, podle nichž se kvalita ovzduší zhoršila, od roku 2017 vzrostl o 11 procentních bodů.

Povědomí o normách kvality ovzduší v EU je stále nízké

O existenci norem kvality ovzduší v EU slyšela jen asi třetina respondentů (31 %). Většina z těch, kteří o normách vědí, se domnívá, že by měly být přísnější (63 %).

Problémy související s kvalitou ovzduší uvedené v průzkumu považuje většina respondentů za závažné

Více než 50 % dotázaných si myslí, že onemocnění dýchacích cest, kardiovaskulární choroby, astma a alergie představují v jejich zemi velmi závažný problém. 

Souvislosti

Průzkum se uskutečnil ve 28 členských státech EU od 11. do 29. září 2019, a to formou osobního dotazování 27 565 respondentů z různých sociálních a demografických skupin, které probíhalo doma a v mateřském jazyce.

Nový zvláštní průzkum Eurobarometr navazuje na bleskový průzkum Eurobarometr na stejné téma, který se konal v září 2012. Řada otázek se v obou průzkumech opakovala. Některé z otázek obsažených v bleskovém průzkumu Eurobarometr z roku 2012 se objevily také ve zvláštním průzkumu Eurobarometr o postojích Evropanů vůči životnímu prostředí z října 2017.

Účelem nejnovějšího průzkumu bylo zjistit názory na úroveň znalostí o problémech s kvalitou ovzduší, názory na změny kvality ovzduší za posledních deset let, úlohu různých subjektů v podporování dobré kvality ovzduší, nejúčinnější způsoby řešení problémů s kvalitou ovzduší, preferovanou úroveň opatření k jejich řešení, povědomí o normách kvality ovzduší v EU a názor na ně a míru podpory dalších opatření EU v této oblasti.

Výsledky průzkumu byly zveřejněny těsně před zahájením fóra EU pro čisté ovzduší, které se koná 28. a 29. listopadu 2019 v Bratislavě. Fórum se bude věnovat čtyřem tématům: zdraví, energetice, zemědělství a mechanismům financování v souvislosti s čistotou ovzduší.

Na fóru vystoupí více než 30 řečníků – zástupců vlád, průmyslu i nevládních organizací, kteří se podělí o své názory na zlepšování kvality ovzduší a zhodnotí tvorbu a provádění účinných evropských, vnitrostátních i místních politik, projektů a programů v této oblasti.

Další informace

Průzkum Eurobarometr

 

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek