Nový zákon o právní pomoci poskytne bezplatné služby i firmám a podnikatelům

9. 12. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Právníci upozorňují, že stát chce hradit advokátům za poskytování bezplatných služeb hodinovou sazbu, která odpovídá práci řemeslníků. Právní služby zdarma navíc mohou vést ke zneužívání a zahlcení společnosti právními spory a kauzami.

Celou řadu let se v České republice vede debata o tom, jak naplnit ustanovení článku 37 odstavce 2 Listiny základních práv a svobod, který stanoví, že: „Každý má právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné správy, a to od počátku řízení.“

V posledních letech splnění tohoto úkolu nabývá konkrétnější obrysy. Ministerstvo spravedlnosti před časem předložilo návrh věcného záměru zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozšířením státem zajištěné právní pomoci. Ten je realizován v souladu s úkolem zadaným v Plánu legislativních prací vlády na rok 2015 schváleném usnesením vlády ČR ze dne 15. prosince 2014 číslo 1056 ve spojení s Plánem legislativních prací vlády na rok 2016 schváleném usnesením vlády ČR ze dne 14. prosince 2015 čísl. 1031.

„Věcný záměr obsahuje tvrzení, že poskytováním právní pomoci zdarma dochází právě k naplnění článku 37 odstavce 2 Listiny základních práv a svobod a článku 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Takové tvrzení ale není v intencích výkladů Listiny základních práv a svobod,“ upozorňuje advokát Jan Havlíček, majitel stejnojmenné advokátní kanceláře z Jihlavy.

Zákon jde za hranu ústavy

Podle jeho názoru ústavou garantované právo využít právní pomoc na jedné straně, znamená povinnost státu umožnit zastoupení na základě zmocnění prostřednictvím osoby kompetentní k poskytování právních služeb. „Nestanoví však povinnost státu poskytovat takové právní služby pro kohokoli zdarma, vyjma trestního řízení. A snad analogicky také v řízení o některých přestupcích,“ dodává Jan Havlíček.

Podle věcného záměru mají být příjemci právní pomoci fyzické a právnické osoby. „Za právnické osoby budeme považovat i podnikatele, což lze v rámci podnikatelského sektoru vnímat pozitivně,“ poukazuje Jan Havlíček. 

V záměru zákona jsou dvě základní varianty, kdo bude poskytovatelem právní pomoci. První možností je, že to budou advokáti, kteří požádají o zápis na speciální seznam vedený Českou advokátní komorou.

Veřejná prospěšnost nezaručí odbornost

Druhou variantou je, že právní služby budou moci poskytovat také právnické osoby se statusem veřejné prospěšnosti. „Tyto právnické osoby jsou však podle mého názoru problematické ze dvou důvodů. Jedním je možnost absence odborné kvalifikace a praktické erudice, kterou lze po splnění všech vysoce náročných kvalifikačních předpokladů nastavených zákonem a Českou advokátní komorou očekávat od advokáta. Druhou je pak odpovědnostní složka. Každý advokát musí být ze zákona pojištěn na možné škody, které svým jednáním způsobí,“ zdůrazňuje Jan Havlíček.

Tato povinnost však podle něj neplatí u právnické osoby se statusem veřejné prospěšnosti. „Není tedy jisté, že osoba, které bude poskytnuta špatná právní rada právnickou osobou se statusem veřejné prospěšnosti, v důsledku čehož jí vznikne škoda, se následně domůže její náhrady,“ podotýká Jan Havlíček.

Stát zaplatí právní rady

Věcný záměr jde u státem hrazeným poskytováním právních služeb ještě dále a nekončí zastoupením v soudních a správních řízeních. Počítá také s tím, že budou advokáti udělovat státem hrazené právní porady. Věcný záměr navrhuje limit pro možnost využití této státem hrazené služby na měsíční částku ve výši trojnásobku životního minima, která u jednotlivce činí měsíčně 3410 korun. Jednalo by se tedy o limit ve výši 10 230 korun.

Právnické osoby a podnikatelé tak budou moci využít tyto právní služby zdarma, pokud jejich měsíční příjem nepřesáhne 10 230 korun. Podle výkladu věcného záměru je myšlen zřejmě obrat, nikoli zisk. „Bude pak ale otázkou budoucí praxe, zda také podnikatelé v krizi, kteří se dostali dočasně do potíží, a bude žádoucí, aby tuto službu využili, a nebyli tak diskriminováni oproti fyzickým osobám nepodnikatelům, budou mít možnost tuto službu státu využít, bude-li jejich situace skutečně kritická, avšak jejich obrat nebude takto nízký,“ podotýká Jan Havlíček. 

Tímto limitem by mělo být zajištěno, že služba bude poskytnuta výlučně těm, kdo ji skutečně potřebují a nemohou si dovolit vyhledat placené právní služby. „Majetková opodstatněnost by měla být dokládána prostřednictvím česného prohlášení, ve kterém bude uvedeno, že pokud žadatel neuvede pravdivé údaje, bude povinen uhradit advokátovi odměnu, která by mu běžně náležela,“ konstatuje Jan Havlíček. 

Poskytování právních rad tímto způsobem by měla administrovat Česká advokátní komora, která také bude příjemcem regulačního poplatku za podání žádosti o poskytování právní rady ve výši 100 korun. Žadatel by měl možnost využít službu pouze čtyřikrát ročně.

Právníka zaplatí jako zedníka

Advokát, který bude službu poskytovat, má právo na odměnu, kterou mu bude hradit stát. Věcným záměrem zákona je navrhovaná výše odměny 150 korun za půlhodinu, což činí 300 korun za hodinu práce. „Vzhledem k tomu, že advokát je podnikatelem hradícím všechny své náklady, jako kancelář, vybavení, administrativní výdaje a podobně, ze svých příjmů stejně jako živnostník či řemeslník, pak při srovnání hodinových sazeb se dostaneme na srovnatelnou výši hodinové odměny se zedníkem,“ upozorňuje Jan Havlíček.  

Advokát zároveň varuje před zneužíváním této služby, které hrozí právě kvůli tomu, že bude využívána zdarma. „Ať již stát bude poskytovat jakoukoli veřejnou službu nad rámec svých ústavních povinností, je nezbytné, aby také apeloval na samotného jednotlivce, který je nejen nositelem oprávnění, ale také povinností a své vlastní odpovědnosti k sobě a svému životu,“ zdůrazňuje Jan Havlíček.

Právo podle něj v poslední době směřuje k tomu, aby postihovalo všechny oblasti lidského bytí. „Jedná se však z pohledu právní teorie i filosofie o trend neudržitelný, neboť vytváří zcela nepřehlednou a neseznatelnou spleť zákonů,“ uzavírá Jan Havlíček.  

Dalibor Dostál

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek