Nový Zéland: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

21. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Sydney (Austrálie)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Podporu vstupu zahraničního kapitálu do země má v kompetenci státní agentura New Zealand Trade and Enterprise (www.nzte.govt.nz). Zahraničnímu kapitálu nejsou poskytovány zvláštní daňové výhody kromě nabídky rezidentury pro investory nad 1,5 mil. NZD.  Jako hlavní výhody pro investice v zemi jsou zdůrazňovány politická a ekonomická stabilita, nízké náklady na podnikání a malé zásahy státu do ekonomiky.

Jako členská země OECD uznává Nový Zéland deklaraci OECD z roku 1975 o zahraničních investicích a nadnárodních společnostech a rovněž uznává kód OECD v oblasti liberalizace pohybu kapitálu a ostatních neviditelných transakcí.

K nejperspektivnějším odvětvím pro investice patří:

 • potravinářský průmysl,
 • prvovýroba (zemědělství, rybářství, dřevařství)
 • informační a komunikační technologie,
 • infrastruktura,
 • obnovitelné zdroje,
 • strojírenství (s vyšší hodnotou),
 • sdílené služby (call centra, bankovní a pojišťovací služby)
 • turistický průmysl.

Největší nárůst výkonu se v následujících letech předpokládá u oborů s vyšší mírou přidané hodnoty jako jsou telekomunikace, výroba a distribuce elektrické energie - zejména obnovitelné zdroje, finanční služby a pojišťovnictví, dále v oboru lesnictví a těžbě dřeva, zpracovatelském průmyslu, turistickém průmyslu.

Perspektivní jsou dodávky průmyslových strojů pro zemědělství a průmysl (zejména potravinářský průmysl). Možnosti existují pro dodávky malých dopravních letadel a systémů lehké kolejové dopravy.

Aktuální sektorové příležitosti pro Nový Zéland

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Civilní letecký průmysl

Vzhledem k odlehlosti NZ je letecká doprava velmi důležitá. 14 % hodnoty vývozu je realizováno leteckou dopravou. NZ má vlastní leteckou společnosti Air New Zealand, kromě níž lety na/z NZ realizuje dalších 21 leteckých společností.  Rostoucí počet turistů přispívá ke stale většímu objemu letecké přepravy.

 • HS 8411 - Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plynové turbíny
 • HS 8801 - Balony a vzducholodě; kluzáky, rogala a ost. bezmotorové prostředky pro létání

Energetický průmysl

Nový Zéland je poměrně bohatý na  suroviny,  nicméně 2/3  energie jsou generovány z obnovitelných zdrojů  (zejm. vodní,  větrné a geotermální elektrárny). Produkce elektříny je z 85 % pokryta z obnovitelných zdrojů. Mezi lety 2017 a 2018 se podařilo snížit energii získávanou ze spalování uhlí o 23 %, objem energie získávaný ze spalování zemního plynu byl omezen o 21 %. Klíčová pro podporu obnovitelných zdrojů je politika nové vlády. Významným krokem je zákaz vydávání povolení pro průzkum ropných polí v roce 2018. Využívána je také solární  energie a bioenergie. Na Severním ostrově se nacházejí i ložiska  zemního plynu a ropy. Na Jižním ostrově se těží uhlí, z něhož se 40 % vyváží. V zemi se nacházejí také velká  ložiska  zlata a stříbra. Strategie nové vlády v oblasti energetiky v roce 2017 stanovila záměr 100% pokrytí  všech  energetických potřeb obnovitelnými zdroji v roce 2035 a zároveň nulové emise v roce 2050.

 • HS 2713 - Ropný koks, ropné živice a ost. zbytky minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů
 • HS 7311 - Nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn, ze železa nebo oceli
 • HS 7322 - Radiátory pro ústřední topení, ohřívače ap. ze železa, oceli
 • HS 7402 - Měď nerafinovaná, anody pro rafinaci
 • HS 8402 - Parní kotle zvané "na přehřátou vodu"

 

Kovozpracovatelský průmysl

V oblasti kovozpracovatelského průmyslu se NZ věnuje zejména zpracování železné rudy. Největším podnikem v této oblasti je New Zealand Steel, který byl založen v roce 1960.

 • HS 7325 - Ost. výrobky odlité ze železa nebo oceli
 • HS 7806 - Ost. výrobky z olova
 • HS 8307 - Ohebné trubky, z obecných kovů, též s příslušenstvím (fitinky)

Stavební průmysl

Vláda všelá z voleb na podzim 2017 se chce soustředit mj. na výstavbu železnic a infrastruktury, do infrastruktury zamýšlí investovat 42 mil NZD v příštích letech. Jednou z programových priorit vlády vzešlé z voleb na konci roku 2017 je nicméně snížení migrace na polovinu, lze tedy výhledově očekávat snížený nárůst výstavby rezidenčních bytů. Rozvoj cestovního ruchu vede k rozvoji výstavby nových hotelových komplexů a ubytovacích zařízení. Novozélandské ministerstvo pro obchod, investice a zaměstnanost uvádí, že v nejbližších 10 letech bude nutné vzhledem k očekávanému přílivu zahraničních turistů vybudovat dalších nejméně 26 hotelových komplexů v nejnavštěvovanějších turistických destinacích.

 • HS 2508 - Ost. jíly, kyanit a sillimanit aj. nebo dinasové zeminy
 • HS 2621 - Ost. strusky a popely, popel z mořských řas a zbytky ze spalování komunálního odpadu
 • HS 3210 - Ost. nátěrové barvy a laky; připravené vodní pigmenty
 • HS 3804 - Odpadní louhy z výroby dřevné buničiny, též koncentrované, odcukerněné nebo chemicky upravené
 • HS 4413 - Zhutněné dřevo, ve tvaru špalků, desek, pruhů nebo profilů
 • HS 5909 - Textilní hadice k čerpadlům ap. hadice, též s armaturou nebo příslušenstvím z jiných materiálů
 • HS 6801 - Dlažební kostky, obrubníky a dlažební desky, z přírodního kamene (vyjma břidlice)
 • HS 6810 - Výrobky z cementu, betonu nebo umělého kamene, též vyztužené
 • HS 6903 - Ost. žáruvzdorné keramické výrobky
 • HS 6904 - Keramické stavební cihly, podlahové bloky, nosné nebo výplňové tvarovky a podobné výrobky
 • HS 7004 - Tažené a foukané sklo v tabulích, jinak neopracované
 • HS 7006 - Sklo lité, tažené, plavené, vrtané aj. zpracované
 • HS 7308 - Konstrukce jn. a části a součásti pro použití v konstrukcích , ze železa, oceli
 • HS 8428 - ost. zvedací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení
 • HS 8429  - Samohybné buldozery, stroje na vyrovnávání terénu, rypadla, ap. s pohonem
 • HS 8907 - Ost. Plavidla

Strojírenský průmysl

Strojírenský průmysl patří v současné době mezi rychleji rostoucí průmyslová odvětví, nicméně vzhledem k tomu, že nejdynamičtějším sektorem NZ ekonomiky jsou služby, které mají 70% podíl na HDP a tvoří 75 % vývozu, není podíl strojírenské výroby v ekonomice NZ nijak markantní a import průmyslových výrobků převyšuje export zhruba 4x.

 • HS 8417 - Neelektrické průmyslové a laboratorní pece, včetně neelektrických spalovacích pecí
 • HS 8457 - Centra obráběcí, stroje obráběcí, stavebnicové
 • HS 8514 - Elektrické průmyslové, laboratorní pece; ost. zařízení pro tepel. zpracování materiálů

Obranný průmysl

Novozélandská Bílá kniha obrany 2016 (Defence White Papers) navrhuje 15letý plán modernizace armády za téměř 20 mld. NZD. Investiční plán má obrannému průmyslu zabezpečit jistotu financování do roku 2030. V rámci modernizace armády počítá Bílá kniha se zlepšením v oblastech jak vzdušné, tak  inámořní a pozemní obrany. V této souvislosti chystá obměnu stávajících strategických i taktických letadel, námořních fregat a tankerů, hlídkových plavidel i vybavení pro speciální armádní jednotky a zbraní. Dále plánuje zvýšení výdajů na kybernetickou bezpečnost a vojenskou rozvědku.

Textilní a obuvnický průmysl

V textilním průmyslu, který je soustředěn zejména kolem největších NZ měst, je zaměstnáno na 15 tis. osob v cca 2 tis. firem, které vyrábí oděvy, látky i obuv. NZ se věnuje ve velké míře také zpracování vlny a výrobě koberců.

 • HS 5204 - Nitě šicí, bavlněné, upravené pro prodej

Zemědělský a potravinářský průmysl

Největším bohatstvím Nového Zélandu je úrodná zemědělská půda a celoročně mírné podnebí vhodné pro pastevectví.  Nový Zéland je významným světovým producentem a vývozcem mléka a mléčných výrobků, hovězího a skopového masa, ovoce a vlny. Dalším důležitým sektorem je sadařství (kiwi, jablka) a vinařství, rybolov a lesnictví. Nový Zéland chce vyvážet více zpracovaných výrobků s přidanou hodnotou. Potenciál má proto vývoz českých zemědělských strojů a linek do zpracovatelského průmyslu. V produkci obilovin je Nový Zéland soběstačný ze 70 %, 30 % obilovin importuje.

 • HS 2203 - Pivo ze sladu
 • HS 8422 - Myčky; stroje k čištění, plnění, ap. lahví, plechovek, aj.
 • HS 8434 - Dojicí stroje a mlékárenské stroje a zařízení
 • HS 8436 - Ost. stroje pro zemědělství, lesnictví, včelařství ap., umělé líhně
 • HS 8437 - Stroje pro čištění, třídění nebo prosévání semen, zrn aj.

Železniční a kolejová doprava

Novozélandské železnice KiwiRail mají v současné době 4 tis. km železniční tratí a zaměstnávají kolem 4 tis. pracovníků. Příměstská železniční doprava funguje v Aucklandu a ve Wellingtonu. Po železnici je na NZ přepravováno zhruba 15 % zboží (cca 900 vlakových souprav týdně) a je předpoklad, že tento objem bude do budoucna stoupat, a to zejména u železničních tratí, které vedou k důležitým NZ přístavům.

Rozpočet na fiskální rok  2018-2019 počítá s investicemi do infrastruktury ve výši  393  mil. NZD Výdaje na infrastrukturu na následující dekádu 2019-29 jsou plánovány na 129  mld. NZD, tj.. 28 % nárůst  oproti předchozímu desetiletí. Významná část těchto investic putuje do výstavby železničních a silničních komunikací.

Auckland City Rail Link  představuje zatím největší projekt svého druhu, po jehož dokončení v roce 2024 bude zdvojnásobena přepravní kapacita Auckladu, dojde ke zlepšení propojení a návaznosti stávajících stanic, některé stanice budou vystěny nově. Investice celého projektu je vyčíslena na 3,4 mld. NZD.

Dlouhodobým projektem je také rozšíření letiště v Aucklandu. Postupné práce, celkově odhadovány  ve výši 160-180 mil. NZD, cílí k roku 2040 na dosažení přepravní kapacity 40 mil. cestujících a 260 000 odbavených letů. V roce 2017 letiště přepravilo 19 mil. cestujích na zhruba 160 000 letech.

 • HS 8603 - Železniční nebo tramvajové osobní vozy a nákladní vozy, s vlastním pohonem
 • HS 8607 - Části železničních nebo tramvajových lokomotiv nebo kolejových vozidel

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

K významnějším pravidelným akcím na Novém Zélandu patří:

NATIONAL AGRICULTURAL FIELDAYS
zemědělské stroje, vše pro zemědělství
12.-15. června 2019
největší veletrh svého oboru na jižní polokouli /přes 100tis. návštěvníků/
web: www.fieldays.co.nz

Christchurch A&P Show ( 13.-15. listopadu 2019)

Zemědělství
web: https://www.theshow.co.nz/

Další akce jsou uvedeny na webových stránkách Generálního konzulátu Sydney, případně na webovém serveru 10times.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: