Nový Zéland: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

23. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Sydney (Austrálie)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Podporu vstupu zahraničního kapitálu do země má v kompetenci státní agentura New Zealand Trade and Enterprise (www.nzte.govt.nz). Zahraničnímu kapitálu nejsou poskytovány zvláštní daňové výhody kromě nabídky rezidentury pro investory nad 1,5 mil. NZD.  Jako hlavní výhody pro investice v zemi jsou zdůrazňovány politická a ekonomická stabilita, nízké náklady na podnikání a malé zásahy státu do ekonomiky.

Jako členská země OECD uznává Nový Zéland deklaraci OECD z roku 1975 o zahraničních investicích a nadnárodních společnostech a rovněž uznává kód OECD v oblasti liberalizace pohybu kapitálu a ostatních neviditelných transakcí.

K nejperspektivnějším odvětvím pro investice patří:

 • potravinářský průmysl,
 • prvovýroba (zemědělství, rybářství, dřevařství)
 • informační a komunikační technologie,
 • infrastruktura,
 • ropa a plyn,
 • strojírenství (s vyšší hodnotou)
 • sdílené služby (call centra, bankovní a pojišťovací služby)

Největší nárůst výkonu se v následujících letech předpokládá ve stavebnictví a u oborů s vyšší mírou přidané hodnoty jako jsou telekomunikace, výroba a distribuce elektrické energie,  plynu a vody, finanční služby a pojišťovnictví, dále v oboru lesnictví a těžbě dřeva, zpracovatelském průmyslu a zpracování neželezných kovů.

Plně nevyužity stále zůstávají možnosti dodávek průmyslových strojů pro zemědělství a  průmysl (zejména potravinářský, dále pak i oděvní, textilní, obuvnický, strojírenský apod.). Možnosti existují pro dodávky malých dopravních letadel a systémů lehké kolejové dopravy. Určitou šanci by mohly mít také dodávky pro novozélandskou armádu, např. v oblasti telekomunikační techniky, nákladních automobilů s úpravami pro vojenské využití a také cvičné letecké přístroje.

Aktuální sektorové příležitosti pro Nový Zéland

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Civilní letecký průmysl

Vzhledem k odlehlosti NZ je letecká doprava velmi důležitá. NZ má vlastní leteckou společnosti Air New Zealand, kromě níž lety na/z NZ realizuje dalších 21 leteckých společností. S rostoucím cestovním ruchem a stoupajícím počtem turistů je stále větší objem letecké dopravy v rámci osobní přepravy. Vzduchem je také přepravováno na 15 % NZ exportu zboží.

 • HS 8411 - Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plynové turbíny
 • HS 8801 - Balony a vzducholodě; kluzáky, rogala a ost. bezmotorové prostředky pro létání

Energetický průmysl

Nový Zéland je poměrně bohatý na suroviny, nicméně 2/3 energie je generováno z obnovitelných zdrojů (zejm. vodní, větrné a geotermální elektrárny). Využívána je také solární energie a bioenergie. Na Severním ostrově se nacházejí i ložiska zemního plynu a ropy. Na Jižním ostrově se těží uhlí, které jde ze 40 % na export. Na NZ se nacházejí také velká ložiska zlata a stříbra. Nová vládní Strategie nové vlády NZ v oblasti energetiky v roce 2017 stanovila záměr 100% pokrytí všech energetických potřeb obnovitelnými zdroji v roce 2035 a zároveň nulové emise v roce 2050. V dubnu 2018 vláda v souladu s tímto závazkem oznámila zákaz nového průzkumu nalezišť ropy a plynu.

 • HS 2713 - Ropný koks, ropné živice a ost. zbytky minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů
 • HS 7311 - Nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn, ze železa nebo oceli
 • HS 7322 - Radiátory pro ústřední topení, ohřívače ap. ze železa, oceli
 • HS 7402 - Měď nerafinovaná, anody pro rafinaci
 • HS 8402 - Parní kotle zvané "na přehřátou vodu"

Chemický průmysl

NZ chemický průmysl nepatří mezi klíčová odvětví, vyrábějí se zde chemikálie pro zemědělství a další průmyslové obory, kosmetické výrobky, mýdla a parfémy, lubrikační i fungicidní látky, barviva a pigmenty.

Kovozpracovatelský průmysl

V oblasti kovozpracovatelského průmyslu se NZ věnuje zejména zpracování železné rudy. Největším podnikem v této oblasti je New Zealand Steel, který byl založen v roce 1960.

 • HS 7325 - Ost. výrobky odlité ze železa nebo oceli
 • HS 7806 - Ost. výrobky z olova
 • HS 8307 - Ohebné trubky, z obecných kovů, též s příslušenstvím (fitinky)

Stavební průmysl

Vláda všelá z voleb na podzim 2017 se chce soustředit mj. na výstavbu železnic a infrastruktury, do infrastruktury zamýšlí investovat 42 mil NZD v příštích letech. Po útlumu v době finanční krize prožívá aktuálně novozélandské stavebnictví velký rozvoj, kdy rezidenční i nerezidenční výstavba roste meziročně o desítky procent. V roce 2016 došlo také meziročně k nejvyššímu nárůstu počtu obyvatelstva (o 2,1 %), což přináší nutnost další rezidenční i nerezidenční výstavby. Nebývalý rozvoj cestovního ruchu vede také k rozvoji výstavby nových hotelových komplexů a ubytovacích zařízení. Novozélandské ministerstvo pro obchod, investice a zaměstnanost uvádí, že v nejbližších 10 letech bude nutné vzhledem k očekávanému přílivu zahraničních turistů vybudovat dalších nejméně 26 hotelových komplexů v nejnavštěvovanějších turistických destinacích.

 • HS 2508 - Ost. jíly, kyanit a sillimanit aj. nebo dinasové zeminy
 • HS 2621 - Ost. strusky a popely, popel z mořských řas a zbytky ze spalování komunálního odpadu
 • HS 3210 - Ost. nátěrové barvy a laky; připravené vodní pigmenty
 • HS 3804 - Odpadní louhy z výroby dřevné buničiny, též koncentrované, odcukerněné nebo chemicky upravené
 • HS 4413 - Zhutněné dřevo, ve tvaru špalků, desek, pruhů nebo profilů
 • HS 5909 - Textilní hadice k čerpadlům ap. hadice, též s armaturou nebo příslušenstvím z jiných materiálů
 • HS 6801 - Dlažební kostky, obrubníky a dlažební desky, z přírodního kamene (vyjma břidlice)
 • HS 6810 - Výrobky z cementu, betonu nebo umělého kamene, též vyztužené
 • HS 6903 - Ost. žáruvzdorné keramické výrobky
 • HS 6904 - Keramické stavební cihly, podlahové bloky, nosné nebo výplňové tvarovky a podobné výrobky
 • HS 7004 - Tažené a foukané sklo v tabulích, jinak neopracované
 • HS 7006 - Sklo lité, tažené, plavené, vrtané aj. zpracované
 • HS 7308 - Konstrukce jn. a části a součásti pro použití v konstrukcích , ze železa, oceli
 • HS 8428 - ost. zvedací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení
 • HS 8429  - Samohybné buldozery, stroje na vyrovnávání terénu, rypadla, ap. s pohonem
 • HS 8907 - Ost. Plavidla

Strojírenský průmysl

Strojírenský průmysl patří v současné době mezi rychleji rostoucí průmyslová odvětví, nicméně vzhledem k tomu, že nejdynamičtějším sektorem NZ ekonomiky jsou služby, které mají 70% podíl na HDP a tvoří 75 % vývozu, není podíl strojírenské výroby v ekonomice NZ nijak markantní a import průmyslových výrobků převyšuje export zhruba 4x.

 • HS 8417 - Neelektrické průmyslové a laboratorní pece, včetně neelektrických spalovacích pecí
 • HS 8457 - Centra obráběcí, stroje obráběcí, stavebnicové
 • HS 8514 - Elektrické průmyslové, laboratorní pece; ost. zařízení pro tepel. zpracování materiálů

Textilní a obuvnický průmysl

V textilním průmyslu, který je soustředěn zejména kolem největších NZ měst, je zaměstnáno na 15 tis. osob v cca 2 tis. firem, které vyrábí oděvy, látky i obuv. NZ se věnuje ve velké míře také zpracování vlny a výrobě koberců (významnými firmami v této oblasti jsou např. Cavalier Bremworth nebo Feltex).

 • HS 5204 - Nitě šicí, bavlněné, upravené pro prodej

Zemědělský a potravinářský průmysl

Největším bohatstvím Nového Zélandu je úrodná zemědělská půda a celoročně mírné podnebí vhodné pro pastevectví.  Nový Zéland je významným světovým producentem a vývozcem mléka a mléčných výrobků, hovězího a skopového masa, ovoce a vlny. Dalším důležitým sektorem je sadařství (kiwi, jablka) a vinařství, rybolov a lesnictví. Nový Zéland chce vyvážet více zpracovaných výrobků s přidanou hodnotou. Potenciál má proto vývoz českých zemědělských strojů a linek do zpracovatelského průmyslu. V produkci obilovin je Nový Zéland soběstačný ze 70 %, 30 % obilovin importuje.

 • HS 8438 - Stroje pro přípravu, výrobu potravin nebo nápojů
 • HS 8422 - Myčky; stroje k čištění, plnění, ap. lahví, plechovek, aj.
 • HS 8434 - Dojicí stroje a mlékárenské stroje a zařízení
 • HS 8436 - Ost. stroje pro zemědělství, lesnictví, včelařství ap., umělé líhně
 • HS 8437 - Stroje pro čištění, třídění nebo prosévání semen, zrn aj.

Železniční a kolejová doprava

Novozélandské železnice KiwiRail mají v současné době 4 tis. km železniční tratí a zaměstnávají kolem 4 tis. pracovníků. Příměstská železniční doprava funguje v Aucklandu a ve Wellingtonu. Po železnici je na NZ přepravováno zhruba 15 % zboží (cca 900 vlakových souprav týdně) a je předpoklad, že tento objem bude do budoucna stoupat, a to zejména u železničních tratí, které vedou k důležitým NZ přístavům.

 • HS 8603 - Železniční nebo tramvajové osobní vozy a nákladní vozy, s vlastním pohonem
 • HS 8607 - Části železničních nebo tramvajových lokomotiv nebo kolejových vozidel

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

K významnějším pravidelným akcím na Novém Zélandu patří:

NATIONAL AGRICULTURAL FIELDAYS
zemědělské stroje, vše pro zemědělství
14.-17. června 2017
největší veletrh svého oboru na jižní polokouli /přes 100tis. návštěvníků/
web: www.fieldays.co.nz

EMEX
strojírenská výstava, pouze pro odborníky
1.-3. května 2018, Auckland
web: www.emex.co.nz

FOODTECH PACKTECH
balicí stroje, skladovací systémy, obaly, krabice
18.-20. září 2018 Auckland
web: www.foodtechpacktech.co.nz

Další akce jsou uvedeny na webových stránkách Generálního konzulátu Sydney.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: