Obchodní právo – základní instituty a smluvní problematika

31. 8. 2018 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Kapitoly článku

V dokumentu jsou přehledně vysvětleny pojmy a instituty obecného obchodního práva, jako např.: smluvní závazky a následky porušení smluvní povinnosti, zajišťovací instituty (např. zástavní a zadržovací právo, ručení, bankovní záruka, smluvní pokuta), odpovědnost za vady, odstupné v závazkových vztazích, pojištění právní ochrany, žaloby a žalobní právo, smlouva o obchodním zastoupení a problematika outsourcingu.

Podrobný obsah


Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.

Pojem obchodního práva

Spolu s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) od 1. 1. 2014 došlo k zániku dvojkolejnosti závazkových vztahů, kdy se rozlišovalo, zda se právní vztah řídí ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, nebo zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, a to podle toho, mezi jakými subjekty právní vztah vzniká. Obchodní právo tak můžeme nově označit za speciální soubor právních norem, které upravují tři základní okruhy otázek:

 1. postavení podnikatele,
 2. obchodní korporace,
 3. některé další vztahy s podnikáním související.

Jak již bylo řečeno, OZ nerozlišuje, zda právní vztah vzniká mezi podnikateli či nepodnikateli, není tedy již podstatné, jestli se právní vztah vztahuje k podnikání.

Porušení smluvních závazků

Nepříznivým právním důsledkům porušení smluvních závazků předchází OZ zejména institutem zajištění právních závazků. Cílem daného institutu je posílení hospodářského, popřípadě i procesního postavení subjektů oprávněných ze závazkového vztahu (věřitelů), jejich jistoty, že povinnosti subjektů povinných (dlužníků) budou splněny a práva věřitelů uspokojena řádně a včas. Tato vyšší míra jistoty je dosahována tím, že k původnímu závazku přistupuje nový zajišťovací vztah. Právní prostředky zajištění plní většinou dvě funkce, a to funkci zajišťovací a funkci uhrazovací. Zajištění závazkových vztahů upravuje OZ komplexně.

Pojem smluvních závazků a následky porušení smluvní povinnosti

Závazky jsou relativními právními vztahy, vztahy mezi individuálně určenými subjekty (v tomto smyslu se mluví také o právech osobních na rozdíl od práv věcných) a současně jsou právy majetkové povahy. Smluvní strany při uzavření smlouvy vzájemnou dohodou určují její obsah a vymezují vzájemná práva a povinnosti. Při včasném a řádném splnění závazků vyplývajících ze smlouvy dosahují obě smluvní strany účelu, pro který smlouvu uzavíraly.

Může však dojít k situaci, kdy některá ze smluvních stran poruší jednu nebo více povinností, které jí uzavřením smlouvy vznikly. V důsledku porušení primárních smluvních povinností dochází k modifikaci obsahu smlouvy a zpravidla vedle původních povinností a závazků přibývají porušující smluvní straně další sekundární povinnosti. Dochází k realizaci vztahů odpovědnosti.

V občansko-právních vztazích se uplatňuje několik druhů odpovědnosti. Nesplní-li dlužník svoji povinnost včas a řádně, dostává se v prvé řadě do prodlení a vzniká odpovědnost za prodlení. V případě prodlení může mít druhá smluvní strana (věřitel) právo na odstoupení od smlouvy, právo na smluvní pokutu, právo na zákonný nebo smluvní úrok z prodlení.

Dalším případem odpovědnosti je odpovědnost za škodu. Pokud dlužník poruší svoji primární smluvní povinnost, nastupuje i zde sekundární povinnost k náhradě škody, a to tehdy, jestliže v příčinné souvislosti s porušením primární povinnosti vznikne na straně věřitele majetková újma vyčíslitelná v penězích.

Pro případ vadného plnění smluvní povinnosti dlužník nese odpovědnost za vady. V takovém případě dlužníkovi vzniká povinnost vady odstranit dodáním náhradního plnění, výměnou plnění vadného za plnění bezvadné, opravou vadného plnění, poskytnutím slevy nebo strpěním odstoupení věřitele od smlouvy. Pro uplatnění práva z vadného plnění je nutné zjevnou vadu vytknout bez zbytečného odkladu poté, kdy bylo možné vadu zjistit, nejpozději však do šesti měsíců od převzetí předmětu plnění, resp. do konce reklamační lhůty. Často dochází k případům souběhu jednotlivých druhů odpovědnosti.

OZ rovněž zavádí nově institut takzvané předsmluvní odpovědnosti. Jedná se o případy, kdy jedna ze stran jednajících o smlouvě ještě před uzavřením smlouvy jednání ukončí, aniž by k tomu měla spravedlivý důvod. Předpokladem pro vznik předsmluvní odpovědnosti je, že jednání mezi stranami dospělo tak daleko, že uzavření smlouvy se jevilo jako vysoce pravděpodobné. V takovém případě může pak poškozená strana žádat na druhé náhradu škody.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.

Zajišťovací instituty

Zástavní právo

Zástavní právo k věci

Zástavní právo k věci je právem věřitele, aby způsobem v zákoně uvedeným uspokojil z určité věci (zástavy) svoji pohledávku a její příslušenství v případě, že tato pohledávka nebyla řádně a včas uspokojena dlužníkem. Předmětem zajištění může být především pohledávka na peněžité plnění, ale i pohledávka na plnění nepeněžité nebo také závazek, který vznikne v budoucnu. Zástavou mohou být jak věci movité, tak i nemovité. Ke vzniku zástavního práva může dojít na základě:

 • smlouvy,
 • ze zákona (tam, kde to zákon výslovně stanoví, např. § 2481 OZ – zástavní právo zasílatele k zásilce),
 • rozhodnutím orgánu veřejné moci.

Smlouva o zřízení zástavního práva musí být uzavřena písemně, pokud se týká nemovitosti. Smlouva o zřízení zástavního práva u závodu, jiné hromadné věci, nemovité věci, která nepodléhá zápisu do veřejného seznamu, nebo má-li zástavní právo k movité věci vzniknout zápisem do rejstříku zástav, musí mít formu notářského zápisu. Ve smlouvě musí být určen předmět zástavního práva (zástava) a zajišťovaná pohledávka. Smlouvu uzavírá zpravidla vlastník zástavy; v jiném případě je nutný souhlas vlastníka zástavy.

Ke vzniku zástavního práva smlouvou nestačí jen uzavření vlastní smlouvy, ale musí přistoupit další zákonem stanovená skutečnost. U movitých věcí – jejich odevzdání zástavnímu věřiteli nebo jiné osobě, aby je uschovala na základě dohody mezi zástavním dlužníkem a zástavním věřitelem, anebo vyznačení vzniku zástavního práva v listině, která osvědčuje vlastnictví a je nezbytná k nakládání s věcí (např. technický průkaz motorového vozidla). Není-li tedy movitá věc jako zástava odevzdána zástavnímu věřiteli nebo třetí osobě, aby ji pro zástavního věřitele opatrovala, vyžaduje se pro zástavní smlouvu písemná forma.

V případě nemovitostí je ke vzniku třeba vklad do katastru nemovitostí.

Zástavní věřitel má právo požadovat u soudu uspokojení ze zástavy, jestliže není zajištěná pohledávka řádně a včas splněna; uspokojení se lze domáhat, i když je zajištěná pohledávka promlčená. K zániku zástavního práva může dojít z těchto důvodů:

 • zánik zajištěné pohledávky (nejčastěji v důsledku splnění závazku),
 • zánik zástavy,
 • tzv. vyplacení zástavy (složením ceny zastavené věci),
 • vzdáním se zástavního práva zástavním věřitelem,
 • vrácením zástavy zástavnímu dlužníkovi,
 • uplynutím času, na který bylo zástavní právo ve smlouvě o jeho zřízení omezeno.

Zástavní právo k pohledávce

Zastavit lze pohledávku, kterou lze postoupit jinému. Zástavní právo k pohledávce tak může vzniknout pouze za podmínky, že předmětem jejího plnění je majetková hodnota, zejména věc nebo právo. Ke vzniku zástavního práva k pohledávce dochází na základě účinnosti zástavní smlouvy mezi zástavním věřitelem a zástavcem, kterým je věřitel pohledávky použité k zajištění, ledaže je ujednána pozdější doba.

Účinky vůči dlužníkovi zastavené pohledávky však zástavní právo nabývá, až dnem, kdy mu je zástavní dlužník oznámí nebo zástavní věřitel prokáže. To však neplatí, pakliže si strany ujednaly zápis zástavního práva do rejstříku zástav. Smlouva musí obsahovat určení předmětu zástavního práva a určení pohledávky, kterou tato zástava zabezpečuje.

Právo podzástavní

Právo podzástavní spočívá v tom, že je dána do zástavy pohledávka zajištěná zástavním právem. Ke vzniku podzástavního práva není třeba souhlasu vlastníka zastavené věci, vůči vlastníkovi je však účinné, byl-li mu jeho vznik písemně oznámen nebo je-li zástavou věc, k níž vzniká zástavní právo zápisem do rejstříku zástav nebo zvláštního veřejného seznamu, zápisem do tohoto seznamu.

Podzástavním věřitelem se rozumí ten, jehož pohledávka je zajištěna podzástavním právem. Podzástavní věřitel se může domáhat uspokojení své zajištěné pohledávky z podzástavy v rámci oprávnění zástavního věřitele, jakmile je dluh zajištěný podzástavním právem splatný.

Zadržovací právo

Zadržovací právo představuje takový prostředek zajištění závazku, kdy osoba, která je jinak povinna věc vydat, může tuto věc zadržet k zajištění své pohledávky až do jejího uspokojení nebo zajištění jiným způsobem, popřípadě do jejího zániku bez uspokojení. Musí vždy jít o pohledávku, kterou má oprávněná osoba (věřitel) vůči osobě, jíž je jinak povinna věc vydat. Předmětem tohoto práva může být pouze věc movitá a její zadržení je možné primárně k zajištění splatné peněžité pohledávky.

Zákon však připouští zajištění i nesplatného dluhu, v případě, kdy a) dlužník nezajistí dluh jinak, ač jej podle smlouvy nebo podle zákona zajistit měl, b) prohlásí-li dlužník, že dluh nesplní, nebo c) stane-li se jinak zřejmým, že dlužník dluh nesplní následkem okolnosti, která u něho nastala a která věřiteli nebyla ani nemohla být známá při vzniku dluhu.

Vždy musí jít o věc, kterou má věřitel skutečně u sebe. O zadržení a jeho důvodech je věřitel povinen bez zbytečného odkladu dlužníka vyrozumět. Pakliže byla smlouva uzavřena písemně, je věřitel povinen informovat dlužníka o zadržení a o jeho důvodech také písemně. Věřitel je povinen zadržovanou věc opatrovat a není oprávněn ji užívat, ani ji dát do užívání někomu jinému.

Uhrazovací funkce zadržovacího práva spočívá v tom, že věřitel se může u soudu domáhat uspokojení své pohledávky ze zadržené věci. Při výkonu soudního rozhodnutí pak má právo na přednostní uspokojení z výtěžku věci před jiným věřitelem, dokonce i před věřitelem zástavním. K zániku zadržovacího práva dochází uspokojením zajištěné pohledávky, ale také vydáním zadržované věci bez uspokojení pohledávky, anebo dá-li se věřiteli dostatečná jistota anebo dostane-li se věc trvale z moci věřitele.

Ručení

Podstata ručení spočívá v tom, že osoba odlišná od dlužníka je věřiteli zavázána uspokojit jeho pohledávku vůči dlužníkovi, jestliže dlužník svůj závazek nesplní.

Ručení může vzniknout buď ze zákona, nebo na základě písemného prohlášení ručitele. Povinnost ručitele uspokojit pohledávku věřitele má podpůrnou povahu – vzniká teprve tehdy, jestliže závazek je splatný a dlužník jej sám neuspokojil v přiměřené době poté, co byl k tomu věřitelem písemně vyzván. Bez výzvy vzniká ručiteli povinnost uspokojit pohledávku, za kterou se zaručil jen výjimečně a to tehdy, je-li nepochybné, že dlužník svůj závazek nesplní (zejména při prohlášení úpadku).

Obsahem prohlášení o převzetí ručení musí být závazek uspokojit pohledávku věřitele, jestliže tak neučiní dlužník. Předmětem ručení může být pouze závazek platný (peněžitý i nepeněžitý, také budoucí a není ani vyloučeno ručení za závazek promlčený v době vzniku ručení). Ručení je zásadně časově neomezené (lze omezit v písemném prohlášení či dohodou věřitele a ručitele). Za určitý závazek se může zaručit i více ručitelů; věřitel pak může požadovat splnění závazku po kterémkoli z nich.

Ručitel zásadně nepotřebuje k uspokojení zajištěné pohledávky souhlas dlužníka. Ručitel, jenž splní závazek, za který ručí, nabývá vůči dlužníkovi práva věřitele a je oprávněn požadovat od věřitele všechny doklady a pomůcky, které jsou potřebné k uplatnění nároku vůči dlužníku.

Jako akcesorický (vedlejší, na hlavní vztah vázaný) závazek zaniká ručení zánikem zajišťovaného závazku (kromě dalších způsobů zániku). Výjimečně k zániku ručení v důsledku zániku zajištěného závazku nedochází:

 • v případě, že závazek zanikl pro nemožnost plnění dlužníka a je splnitelný ručitelem,
 • a dále v případě, kdy závazek zanikl pro zánik právnické osoby, která je dlužníkem.

Finanční záruka

Finanční záruka (garance) je zvláštním druhem ručení, který vzniká prohlášením výstavce v záruční jistině, že uspokojí věřitele podle záruční listiny do výše určité peněžní částky, nesplní-li dlužník věřiteli určitý dluh, anebo splní-li se jiné podmínky stanovené v záruční listině. Je-li výstavcem banka, zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo, jedná se o bankovní záruku.

Záruční listina vyžaduje písemnou formu. Ručitelské prohlášení spočívá v závazku ručitele, že uspokojí věřitele do výše určité peněžní částky podle obsahu záruční listiny, jestliže daný závazek nesplní určitá osoba (dlužník). Záruční listina může stanovit různé podmínky, na jejichž splnění podmiňuje splnění závazku bankou (předložení určitých dokumentů). Bankovní záruka je zásadně úplatná. Před vydáním záruční listiny uzavírá banka s dlužníkem smlouvu o převzetí záruky.

Vznik povinnosti banky plnit z bankovní záruky je pak vázán na podmínky stanovené v záruční listině. Je nutné, aby k plnění byla banka věřitelem písemně vyzvána (na rozdíl od ručení není třeba, aby nejprve věřitel dlužníka k plnění vyzval). Předmětem bankovní záruky mohou být jak pohledávky peněžité, tak i nepeněžité; plnění banky je však vždy peněžité.

Rozsah ručení banky je vymezen částkou uvedenou v záruční listině, nikoli výší pohledávky věřitele. OZ poskytuje dlužníkovi ochranu proti zneužití bankovní záruky věřitelem tak, že stanoví povinnost věřitele vrátit dlužníkovi to plnění, na které neměl vůči dlužníkovi nárok.

Smluvní pokuta

Smluvní pokuta je dle OZ formou tzv. „utvrzení“ dluhu, nicméně z praktického hlediska jej zařazujeme pod zajišťovací instituty.

Smluvní pokuta spočívá v tom, že strany závazkového vztahu si sjednají smluvní pokutu pro případ, že některá z nich poruší smluvní povinnost. Smluvní pokuta představuje zpravidla určitou peněžní částku, jejíž vyplacení nevyžaduje, aby porušením smluvní povinnosti vznikla oprávněnému škoda.

Smluvní pokuta plní současně i funkci paušalizované náhrady škody. Strana, která má právo na smluvní pokutu, nemůže z téhož důvodu požadovat náhradu způsobené škody; ledaže by takové právo vyplývalo z ujednání stran o smluvní pokutě. Povinnost uhradit smluvní pokutu je založena na principu objektivní odpovědnosti (odpovědnost bez ohledu na zavinění), a to absolutní, bez možnosti se této odpovědnosti zprostit.

Smluvní pokuta může být nově sjednána i v jiném plnění než peněžitém.

Nově lze dohodu stran o sjednání smluvní pokuty sjednat i ústně, musí však v ní být stanovena výše smluvní pokuty nebo způsob jejího určení, jinak je neplatná. Dále musí obsahovat uvedení povinnosti, jejíž porušení má za následek vznik povinnosti zaplatit smluvní pokutu.

Zaplacení smluvní pokuty nemá zásadně za následek zánik povinnosti, jejíž splnění bylo smluvní pokutou zajištěno (na rozdíl od odstupného). Zákon poskytuje právo soudu smluvní pokutu snížit, jestliže je její sjednaná výše nepřiměřeně vysoká (tzv. moderační právo soudu).

Uznání dluhu

Uznání dluhu je dle OZ stejně jako smluvní pokuta formou tzv. „utvrzení“ dluhu.

Uznání dluhu spočívá v tom, že se má za to, že v uznaném rozsahu závazek trvá v době uznání. Uznat lze i pohledávku v době uznání promlčenou, a to bez ohledu na to, zda uznávající o promlčení v době uznání věděl či nikoliv. Uznáním dluhu přechází v rozsahu uznání důkazní břemeno z věřitele na dlužníka. Věřitel má tedy ulehčenou procesní situaci v případě sporu, protože nemusí prokazovat vznik závazku, ani jeho rozsah v době uznání. Dále má uznání dluhu vždy za následek tzv. přetržení promlčecí doby, tj. od uznání dluhu běží promlčecí doba nová.

OZ vyžaduje k platnosti písemnou formu a musí obsahovat uznávací prohlášení dlužníka a určení závazku, kterého se uznání týká. Předmětem uznání mohou být plnění peněžitá i nepeněžitá. OZ dále považuje za uznání dluhu také určité faktické úkony dlužníka. Především jde o placení úroků, které považuje za uznání té částky, z níž jsou úroky placeny. Plní-li dlužník dluh zčásti, má částečné plnění účinky uznání zbytku dluhu, lze-li z okolností usoudit, že tímto plněním dlužník uznal i zbytek dluhu. V obou těchto případech tak však lze uznat jen závazky nepromlčené.

Finanční zajištění

Finančním zajištěním se v souladu s právem EU rozumí:

 • zástavní právo k finančnímu kolaterálu za účelem zajištění pohledávky finančního charakteru,
 • převod finančního kolaterálu za účelem zajištění nebo jiného krytí pohledávky finančního charakteru.

Poskytovatelem a příjemcem finančního zajištění mohou být jen některé subjekty, které zákon výslovně vyjmenovává (např. banka, spořitelní a úvěrní družstvo, pojišťovna, obchodník s cennými papíry, ČNB, Česká republika atd.). Poskytovatelem nebo příjemcem finančního zajištění však může být i jiná právnická osoba za podmínky, že druhá smluvní strana splňuje podmínky předchozí věty, tedy že jde o některý ze subjektů vyjmenovaných výslovně v zákoně.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.

Porušení smluvní povinnosti a jeho následky

Prodlení dlužníka

Dlužník je v prodlení, jestliže nesplní řádně a včas svůj závazek. Z toho vyplývá, že prodlení dlužníka nastává, jestliže dlužník neposkytne plnění včas, tj. ve lhůtě dohodnuté nebo stanovené zákonem (prodlení skončí pozdním poskytnutím plnění, pokud toto nemá vady), nebo dlužník poskytne sice plnění včas, ale toto plnění není řádné, tedy není uskutečněno ve sjednaném místě plnění nebo není bez vad (viz odpovědnost za vady). Výjimku představuje tzv. negativní vymezení prodlení, kdy nesplnil-li dlužník svůj závazek řádně a včas v důsledku prodlení věřitele, není pak dlužník v prodlení.

Prodlení nastává objektivně a nevyžaduje se k jeho vzniku zavinění, tedy příčina jeho vzniku není relevantní (s výjimkou prodlení věřitele).

S prodlením dlužníka jsou spojeny tyto základní následky:

 • právo věřitele trvat na řádném plnění závazku, nestanoví-li zákon pro konkrétní typ smlouvy něco jiného (např. požadovat zaplacení ujednané ceny);
 • právo věřitele požadovat náhradu škody;
 • právo odstoupit od smlouvy, jestliže tak stanoví zákon nebo smlouva;
 • právo věřitele na zaplacení smluvní pokuty, jestliže byla dohodnuta;
 • přechod nebezpečí škody na věci po dobu prodlení na dlužníka, pokud toto nebezpečí nenesl již předtím;
 • právo věřitele na zaplacení úroků z prodlení při prodlení s plněním peněžitého závazku – při opožděné platbě (ve výši dohodnuté jinak v nejvyšší přípustné výši stanovené zákonem nebo na základě zákona).

Právo trvat na řádném plnění je vyloučeno u tzv. fixních smluv – zde má prodlení za následek zánik závazku i zánik smlouvy. Jedná se o smlouvy, z jejichž obsahu vyplývá, že věřitel nemá zájem na splnění závazku po době stanovené pro jeho plnění. Jestliže však věřitel před prodlením dlužníka tomuto oznámí, že na plnění závazku trvá, k zániku závazku pak nedojde.

Prodlení trvá až do doby poskytnutí řádného plnění (např. opožděným poskytnutím bezvadného plnění, odstraněním vad, poskytnutím náhradního plnění) nebo do zániku závazku jiným způsobem (např. odstoupením od smlouvy, dohodou smluvních stran).

Prodlení věřitele

Věřitel se ocitne v prodlení, jestliže:

 • nepřevezme řádně nabídnuté plnění nebo
 • neposkytne součinnost nutnou k tomu, aby dlužník mohl splnit svůj závazek (např. neposkytne bankovní spojení).

Rovněž prodlení věřitele nastává objektivně, tedy bez ohledu na zavinění. Neposkytnutí součinnosti se musí týkat takového spolupůsobení, ke kterému je věřitel povinen podle smlouvy nebo podle zákona. Tato povinnost se může vztahovat jak na dobu předcházející dobu plnění závazku, tak i na dobu, která splývá s dobou plnění nebo po ní následuje.

Důsledky prodlení věřitele jsou následující:

 • nenastává, přerušuje se nebo zaniká prodlení dlužníka,
 • právo dlužníka trvat na splnění povinnosti věřitele,
 • právo dlužníka na náhradu škody,
 • právo na smluvní pokutu, pokud byla sjednána,
 • právo dlužníka odstoupit od smlouvy, jestliže to umožňuje zákon nebo smlouva,
 • přechod nebezpečí škody na věřitele, pokud je nenesl předtím a předmětem je věc, kterou věřitel nepřevzal v rozporu se svými povinnostmi.

Náhrada škody

Škoda představuje vymezení újmy vyjádřitelné v penězích, k níž došlo v důsledku porušení právní povinnosti. Ke škodě však může dojít i bez jakéhokoli porušení práva. OZ zakotvuje v úpravě náhrady škody princip prevence, jehož smyslem je předcházet vzniku škody nebo rozsah vzniklé škody omezovat. Princip prevence zahrnuje především oznamovací povinnosti a povinnosti odvracet hrozící škodu.

Oznamovací povinnost je uložena straně, která porušuje svou povinnost nebo která s přihlédnutím ke všem okolnostem má vědět, že poruší svou povinnost ze závazkového vztahu. Zpráva musí být podána druhé straně bez zbytečného odkladu poté, kdy se povinná strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět a musí v ní být uvedena povaha překážky (rozsah, předpokládaná doba trvání) a její důsledky.

Oznamovací povinnost je splněna teprve tehdy, když je druhé straně zpráva doručena. Jestliže povinná strana tuto povinnost nesplní nebo oprávněné straně není zpráva včas doručena, má poškozená strana nárok na náhradu škody, která jí tím vznikla.

Povinnost odvracet hrozící škodu je zákoníkem uložena osobě, které škoda hrozí. Je povinna s přihlédnutím k okolnostem případu učinit opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění (např. v případech, kdy je hrozba škody zjistitelná z doručené zprávy strany, která porušuje svou povinnost). Druh a rozsah potřebných opatření bude individuální podle konkrétního případu. Strana, která plnila svou povinnost odvracet škodu, má nárok na náhradu přiměřených nákladů.

Předpoklady odpovědnosti za škodu lze dovodit z obecné úpravy v OZ. Jsou jimi:

1. protiprávnost (protiprávní jednání) – protiprávnost spočívá v porušení právní povinnosti vyplývající buď přímo ze zákona, nebo ze závazku (smlouvy). K takovému porušení může dojít jak konáním, tak i opominutím.

2. vznik škody – znamená vznik majetkové újmy, která může mít podobu škody skutečné, spočívající ve:

 • zmenšení majetku poškozeného, včetně nákladů spojených se vznikem a zajišťováním škody,
 • v marně vynaložených nákladech a
 • v nemožnosti vykonávat určitá majetková práva.

Škoda však může mít také podobu ušlého zisku, který vystihuje, o co byl poškozený zkrácen, tedy to, čeho by poškozený býval dosáhl za normálních okolností (při neexistenci škody). Škoda se nahrazuje v penězích; jestliže však o to oprávněná strana požádá a je-li to možné a obvyklé, nahrazuje se škoda uvedením v předešlý stav. Rozsah jak skutečné škody, tak i ušlého zisku je zásadně povinna prokazovat poškozená strana.

3. příčinná souvislost mezi protiprávností a vznikem škody – tedy vznikla-li škoda v důsledku protiprávního jednání.

4. zavinění – vnitřní psychický vztah škůdce k jeho protiprávnímu jednání a následku takového jednání. Zavinění má dvě základní formy, a to úmysl a nedbalost.

5. neexistence okolností vylučujících protiprávnost – v důsledku okolností vylučujících protiprávnost nevznikne povinnost nahradit škodu, ačkoli došlo k porušení práva jednáním povinného a v důsledku toho vznikla oprávněnému škoda. Mezi okolnosti vylučující protiprávnost patří zejména:

 • plnění zákonné povinnosti,
 • svépomoc,
 • jednání v nutné obraně,
 • jednání v krajní nouzi,
 • svolení poškozeného,
 • přípustné riziko.

Od okolností vylučujících odpovědnost za škodu je třeba odlišovat případy, kdy zákon stanoví, že poškozená osoba nemá za určitých podmínek nárok na náhradu škody nebo její odpovídající část. Jde o následující případy:

 • nesplnění povinností povinné strany bylo způsobeno jednáním poškozené strany (např. neodborná oprava provedená kupujícím) nebo nedostatkem součinnosti, ke které byla poškozená strana povinna,
 • část škody byla způsobená nesplněním povinností poškozeného stanovených právními předpisy (např. protipožární) vydanými za účelem předcházení vzniku škody,
 • škoda vznikla tím, že poškozená strana nesplnila povinnost odvracet hrozící škodu,
 • škoda vznikla tím, že poškozená strana odstoupila od smlouvy a nevyužila včas možnosti uzavřít náhradní smlouvu k účelu, k němuž měla sloužit smlouva, od které poškozená strana odstoupila.

OZ ke vzniku obecné odpovědnosti za škodu vyžaduje zásadně zavinění. Úprava v OZ se tak nezakládá na principu objektivní odpovědnosti. Zvláštní zákony však mohou objektivní odpovědnost zakládat, potom se tak zavinění nevyžaduje.

Náhrada škody představuje významný prostředek, kterým právní řád zabezpečuje ochranu majetku a vyrovnání vzniklé majetkové újmy.

Ve srovnání s ostatními právními instituty sloužícími k vyrovnání vzniklé škody (odpovědnost za vady, bezdůvodné obohacení atd.) má náhrada škody obecnější povahu – z titulu náhrady škody se lze domáhat reparace majetkové újmy i v těch případech, kdy nelze použít některého ze speciálních prostředků; v některých případech lze uplatňovat náhradu škody vedle aplikace některého speciálního právního prostředku sledujícího reparaci majetkové újmy – jedná se o souběh právních prostředků (náhrada škody a odpovědnost za vady).

Vedle obecné povinnosti nahradit jinému škodu rozlišuje OZ také několik zvláštních typů způsobené škody. Jedná se např. o škodu z provozní činnosti, škodu způsobenou provozem zvlášť nebezpečným, škodu z provozu dopravních prostředků apod. S ohledem na specifický charakter těchto typů způsobené škody jsou u mnoha z nich širší nebo přísnější podmínky pro vznik povinnosti k náhradě.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.

Odpovědnost za vady

Povinností prodávajícího je splnit svůj závazek řádně a včas. Není-li plněno řádně, jedná se o plnění vadné, které má za následek, že závazek nezaniká jeho splněním. Poskytnutí vadného plnění způsobuje ze zákona změnu obsahu závazku (v uvedeném textu budeme pojednávat o závazcích z kupní smlouvy), a to způsobem, který odpovídá nárokům kupujícího vzniklým z vadného plnění, a závazek vyjma případů odstoupení od smlouvy zaniká až uspokojením těchto nároků. Dále v důsledku poskytnutí vadného plnění dochází k prodlení prodávajícího.

Lze rozlišovat:

 • vady faktické,
 • vady právní.

Faktickými vadami rozumíme vady, které se týkají faktických stránek zboží a zahrnují případy, kdy dodané zboží neodpovídá smlouvě, popřípadě zákonu co do:

 • množství,
 • jakosti a provedení,
 • obalu, popřípadě jiného opatření pro přepravu,
 • zboží, které má být dodáno (dodání jiného zboží),
 • dokladů nutných k užívání zboží.

vady

Vady právní se týkají právních poměrů dodaného zboží. Zboží má právní vady, jestliže prodané zboží je zatíženo právem třetí osoby, ledaže kupující s tímto omezením projevil souhlas.

Právní úprava odpovědnosti za vady zboží může být založena na třech principech:

 • Jednak na tzv. zákonné záruce, jejíž podstata náleží v tom, že prodávající odpovídá ze zákona za vady, které má zboží v určitém okamžiku a za vady, které na zboží vzniknou během záruční doby.
 • Druhý způsob spočívá v odpovědnosti prodávajícího pouze v případě, že tento převezme záruku za jakost.
 • Třetí možná varianta pak představuje kombinaci obou předchozích způsobů – tedy zákonné odpovědnosti za vady a záruky.

Úprava odpovědnosti za vady zboží v OZ je právě kombinací zákonné odpovědnosti a odpovědnosti záruční. Základem je zákonná odpovědnost, kterou může rozšířit odpovědnost záruční v případě, že prodávající záruku převzal. U prodeje spotřebního zboží je stanovena záruční doba 24 měsíců (netýká se např. potravinářského zboží, krmiva zvířat apod.).

V případě, že prodávající záruku přebírá na delší dobu, resp. ji kupující požaduje, je nutno záruční dobu sjednat ve smlouvě. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění. Podle základního principu zákonné odpovědnosti za vady dodaného zboží odpovídá prodávající ze zákona za vady ve dvou případech:

 • jde-li o vadu, kterou má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího, i když se vada stane zjevnou až po této době,
 • jestliže byla vada způsobená porušením povinností prodávajícího.

Tato zákonná odpovědnost však není absolutní; zákon stanoví dvě skutečnosti, které vylučují odpovědnost prodávajícího. Jedná se o tzv. liberační důvody, jimiž jsou:

 • vady zboží byly způsobeny vnější událostí, kterou prodávající nemohl předpokládat,
 • kupující o vadách zboží věděl nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět.

Uvedené liberační důvody se týkají vad jakosti a provedení.

Podstatou záruky za jakost je závazek prodávajícího, že dodané zboží bude po určitou dobu (záruční dobu) způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak obvyklému účelu, nebo že si zachová smluvené či obvyklé vlastnosti. Obvyklý účel nebo obvyklé vlastnosti přicházejí v úvahu v případě, že účel nebo vlastnosti nejsou smluveny.

odpovednost za vady

Podle způsobu, kterým byla porušena smlouva, rozlišujeme i nároky z vad zboží, které má kupující proti prodávajícímu. OZ rozlišuje porušení smlouvy podstatným a nepodstatným způsobem.

Porušení smlouvy je podstatné, jestliže prodávající věděl v době uzavření smlouvy nebo v této době bylo rozumné předvídat s přihlédnutím k účelu smlouvy, který vyplynul z jejího obsahu nebo okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, že kupující nebude mít zájem na dodání zboží s těmi vadami, s nimiž bylo dodáno. V ostatních případech se jedná o nepodstatné porušení smlouvy. Podstatné porušení smlouvy musí prokazovat kupující; v pochybnostech se má za to, že porušení není podstatné.

Při podstatném porušení smlouvy má kupující tyto nároky:

 1. na dodání chybějícího množství zboží, jde-li o vadu kvantitativní,
 2. požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné,
 3. požadovat odstranění právních vad,
 4. požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže vady jsou opravitelné,
 5. požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny,
 6. odstoupit od smlouvy.

Volbu mezi jednotlivými možnými nároky má zásadně kupující, který ji však musí učinit ve včas zaslaném oznámení vad nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Neprovedení volby konkrétního nároku má za následek, že kupující má nároky pouze jako při nepodstatném porušení smlouvy (viz dále). Provedená volba nároku je pro kupujícího závazná; změnit ji lze pouze se souhlasem druhé strany nebo v případech stanovených zákonem, který změnu volby umožňuje ve dvou případech:

 1. Jestliže se ukáže, že vady zboží jsou neopravitelné nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může kupující požadovat dodání náhradního zboží, požádá-li o to prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy mu prodávající oznámil tuto skutečnost.
 2. Neodstraní-li prodávající vady zboží v přiměřené dodatečné lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může kupující odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

OZ blíže nestanoví způsoby odstranění právních vad, bude proto vždy záležet na okolnostech jednotlivých případů (např. odstranění vady může spočívat v tom, že prodávající opatří souhlas třetí osoby, jejímž právem je zboží zatíženo nebo dodání náhradního bezvadného zboží).

Rozsah nároku na slevu odpovídá rozdílu mezi hodnotou, kterou by mělo zboží bez vad, a hodnotou, kterou mělo zboží dodané s vadami. V případě, že kupní cena nebyla ještě zaplacena, má kupující právo cenu jednostranně snížit o slevu z důvodu dodání vadného zboží. Jednostranné snížení kupní ceny je podmíněno skutečností, že kupující zvolil nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny a tuto volbu včas oznámil prodávajícímu.

Jestliže kupní cenu již zaplatil, může požadovat její vrácení do výše slevy spolu s úroky sjednanými ve smlouvě, jinak v nejvyšší přípustné výši stanovené zákonem nebo na základě zákona. I v tomto případě je podmínkou včasné oznámení kupujícího o volbě nároku na přiměřenou slevu z kupní ceny prodávajícímu. Při nesplnění podmínky včasného oznámení volby nároku může kupující snížit kupní cenu nezaplacenou nebo požadovat vrácení odpovídající částí zaplacené kupní ceny jen se souhlasem prodávajícího. Toto omezení neplatí, jestliže prodávající o vadách věděl v době dodání zboží; u právních vad v době, kdy se o ní dozvěděl kupující.

Jestliže je vada zboží odstraňovaná dodáním náhradního zboží, je prodávající oprávněn požadovat, aby mu kupující vrátil vyměňované zboží ve stavu, v jakém mu bylo dodáno. V tomto stavu je nemusí vracet jen v případech dohodnutých nebo stanovených zákonem:

 • jestliže nemožnost vrácení zboží ve stavu tam uvedeném není způsobena jednáním nebo opomenutím kupujícího,
 • jestliže ke změně stavu zboží došlo v důsledku prohlídky řádně vykonané za účelem zjištění vad zboží,
 • jestliže před objevením vad kupující zboží nebo jeho část prodal nebo zboží zcela nebo zčásti spotřeboval nebo je pozměnil při obvyklém použití. V tomto případě je povinen vrátit zboží neprodané nebo nespotřebované nebo zboží pozměněné a poskytnout prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z uvedeného použití zboží prospěch.

Kupující je povinen vrátit vyměňované zboží na náklady prodávajícího, a to nejpozději při dodání náhradního zboží, pokud se strany nedohodly jinak.

Právo odstoupit od smlouvy při podstatném porušení smlouvy dodáním vadného zboží nevzniká, jestliže kupující vady prodávajícímu včas neoznámil. Dále může dojít k tomu, že účinky odstoupení nevzniknou nebo zaniknou, jestliže kupující nemůže vrátit zboží ve stavu, v jakém je obdržel (s výjimkou případů stanovených zákonem, viz výše).

Při nepodstatném porušení smlouvy dodáním vadného zboží má kupující tyto nároky:

 • na dodání chybějícího zboží,
 • na odstranění ostatních vad zboží (oprava, odstranění právní vady),
 • na slevu z kupní ceny.

Kupující tedy v těchto případech nemá právo odstoupit od smlouvy přímo ze zákona. To má pouze v případě, že prodávající neodstranil vady zboží v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu kupující k odstranění vad poskytl nebo kterou prodávající se souhlasem kupujícího stanovil. Podmínkou ovšem je, aby kupující prodávajícího na úmysl od smlouvy odstoupit upozornil, a to buď při stanovení dodatečné lhůty k odstranění vad, nebo v přiměřené lhůtě před odstoupením od smlouvy.

I v případě uplatňování nároků při nepodstatném porušení smlouvy má kupující právo volby mezi jednotlivými možnými nároky, kterou je pak vázán. Pro vykonání volby nestanoví zákon žádnou lhůtu. Zákon v určitých případech umožňuje jednostrannou změnu volby uplatněného nároku. Jedná se o situace, kdy kupující požadoval odstranění vad zboží a prodávající je neodstranil v dodatečné přiměřené lhůtě nebo jestliže prodávající sdělil kupujícímu, že povinnost odstranit vady nesplní. Pak může kupující uplatnit nárok na slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit (jsou-li splněny ostatní podmínky).

Způsob odstranění faktických vad je oprávněn si zvolit prodávající, který však svou volbou nesmí způsobit kupujícímu vynaložení nepřiměřených výdajů.

poruseni smlouvy

Vedle nároků vyplývajících z podstatného i nepodstatného porušení smlouvy dodáním vadného zboží má kupující nárok na náhradu škody, jakož i na smluvní pokutu, je-li sjednána.

Ovšem uspokojení, kterého lze dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad zboží, nelze dosáhnout uplatněním nároku z jiného právního důvodu (např. náhrada škody). Je tedy třeba rozlišovat škodu spočívající v dodání vadného zboží a škodu, která vznikla kupujícímu v důsledku dodání vadného zboží.

V prvním případě nelze majetkovou újmu uplatňovat jako náhradu škody, neboť lze uplatnit nárok z vad zboží. Naproti tomu náhrada škody vzešlé z vady zboží může být kupujícím požadována (vedle nároku z vad zboží); nárok na ni totiž není nárokem z vad zboží.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.

Odstupné v obchodních vztazích

Odstupné je samostatný právní institut odlišný od odstoupení od smlouvy, který představuje určitou peněžitou částku, kterou se smluvní strana zavazuje zaplatit druhé straně s úmyslem zrušit smlouvu. Odstupné je tedy způsob, kterým lze rozšířit právně přípustné a mimoodpovědnostní možnosti zániku závazku. Poskytnutím odstupného dochází k zrušení smlouvy, a to od samého počátku (ex tunc). Účinek je týž, jako by smlouva nikdy neexistovala. K zániku závazku musí být splněny tři základní podmínky:

 • Především musí být ujednání o možnosti zrušit smlouvu zaplacením odstupného zahrnuto do smlouvy. Ohledně formy dohody lze doporučovat formální ujednání i tam, kde právní úprava písemnou formu nevyžaduje. Oprávnění zrušit takto smlouvu mohou mít obě smluvní strany nebo jen jedna – záleží na dohodě účastníků právního vztahu.
 • Druhou podmínkou je uvedení výše odstupného. OZ jeho výši ani podpůrně nestanoví, nicméně je třeba postupovat při jeho stanovení přiměřeně, aby nedošlo k porušení zásad poctivého obchodního styku, resp. dobrých mravů.
 • Třetí podmínka spočívá v tom, že oprávněná strana oznámí druhé straně, že své právo využívá, a stanovené odstupné skutečně zaplatí. Nestačí pouhé oznámení oprávněné strany, že smlouvu ruší. Forma oznámení bude záviset na tom, zda se ruší smlouva povinně písemně uzavřená nebo u níž se zrušení v písemné formě dohodou stran stanovilo. Písemnou formu lze však doporučit v každém případě.

Právo zrušit závazek zaplacením odstupného však nemá smluvní strana, která již, byť i jen z části, plnění druhé strany přijala nebo druhé straně sama plnila.

Samotné sjednání odstupného není vázáno na žádné porušení povinnosti některé ze smluvních stran (dlužník, věřitel). Nejpravděpodobněji bude odstupné poskytnuto ve finanční podobě, není však vyloučeno dohodnout se na jakékoli jiné formě odstupného (služby, práce, výkony, vzdání se práva).

Pojištění právní ochrany

Pojištění právní ochrany představuje určitý pojistný produkt, jehož cílem je uchránit klienty před náklady způsobenými soudním řízením. Pojišťovny poskytující toto pojištění zpravidla hradí náklady na právního zástupce, soudní výdaje apod. Kromě toho existuje i pro finančně slabší účastníky soudních řízení možnost osvobození od procesních nákladů, tzn. od nákladů na soudní výlohy a právní zastoupení. Většinou se však tento institut netýká podnikatelů a obchodních sporů. Takové osvobození může přiznat pouze soud (resp. předseda senátu).

Pojištění právní ochrany nabízí za roční pojistné širokou škálu pojistného krytí pro případ soudního řízení. Pojišťovna se obvykle zavazuje poskytnout právní radu a zároveň hrazení nezbytných nákladů se soudem spojených. V České republice již toto pojištění nabízí téměř všechny komerční pojišťovny. Některé pojišťovny jej nabízejí jako samostatný pojistný produkt, jiné nabízejí pojištění právní ochrany jako připojištění k jinému pojistnému produktu.

Příklady právní ochrany:

 • prosazení občansko-právních nároků na náhradu škody,
 • obhajoba při správním nebo trestním řízení,
 • prosazení nároků v případě, kdy dojde porušením smlouvy ke škodě,
 • prosazování zájmů vůči ostatním pojistitelům,
 • prosazování práva z nájmu domu (bytu),
 • prosazování zájmů plynoucích ze sousedských vztahů a z vlastnictví věci.

Pojištění se vztahuje na:

 • každý akt, pomocí kterého by bylo možné vyřešit právní spor smírčím řízením,
 • soudní výdaje a náklady,
 • náklady na právního zástupce,
 • náklady na soudní znalce a svědky,
 • výdaje protistrany, které je třeba uhradit v důsledku rozhodnutí soudu,
 • náklady donucovacího výkonu práva,
 • cestovní výdaje pojištěného na soudní řízení (je-li to nezbytné).

Pojištění nezahrnuje:

 • pokuty uložené pojištěnému,
 • náklady, které je povinna uhradit jiná osoba,
 • náhradu škody, kterou dluží pojištěný,
 • právní spory, které nejsou uvedeny v odstavci „právní ochrana“,
 • zastupování právních zájmů v souvislosti s válečnými událostmi,
 • spory mezi pojištěným a pojistitelem,
 • právní zastupování ve sporech o náhradu škody, kterou uplatňují třetí osoby vůči pojištěnému,
 • obhajobu pojištěného v důsledku pojistné události, pokud nebyly splněny požadavky pojišťovny.

V současnosti lze na našem trhu sjednat pojištění právní ochrany motorového vozidla, pojištění právní ochrany řidiče motorového vozidla a pojištění právní ochrany soukromých osob.

Pojištění dle OZ

Úprava pojistné smlouvy, která byla doposud upravena zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, byla od 1. 1. 2014 přesunuta do OZ.

Vymezení některých pojmů:

 • Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním a pojistník se zavazuje zaplatit pojistiteli pojistné. Není-li pojištění ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok, vyžaduje smlouva písemnou formu. Přijal-li pojistník nabídku včasným zaplacením pojistného, považuje se písemná forma smlouvy za zachovanou.
 • Nahodilou skutečností je skutečnost, která je možná a u které není jisté, zda v době trvání soukromého pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku.
 • Pojistnou událostí je nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.
 • Pojistnou dobou je doba, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno.
 • Pojistným nebezpečím je možná příčina vzniku pojistné události.
 • Pojistným rizikem je míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím.
 • Pojistným zájmem je oprávněná potřeba ochrany před následky nahodilé skutečnosti vyvolané pojistným nebezpečím.
 • Pojistným obdobím je časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí pojistné.
 • Škodnou událostí je skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění.

Soukromé pojištění vzniká prvním dnem po uzavření pojistné smlouvy, nebylo-li dohodnuto, že vznikne již uzavřením pojistné smlouvy nebo později.

Lze dohodnout, že se soukromé pojištění vztahuje i na dobu před uzavřením pojistné smlouvy. Nestanoví-li zákon jinak, pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění, pokud pojistník v době podání návrhu na uzavření pojistné smlouvy věděl nebo mohl vědět, že pojistná událost již nastala, a rovněž pojistník nemá právo na pojistné, jestliže v době podání návrhu na uzavření pojistné smlouvy věděl nebo mohl vědět, že pojistná událost nemůže nastat.

Právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti se promlčí nejpozději promlčením práva na náhradu škody nebo újmy, na kterou se pojištění vztahuje. Promlčecí doba práva na pojistné plnění z životního pojištění se promlčí za deset let.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.

Žaloby a žalobní právo

Žalobní právo

Žalobní právo je chápáno jako obecný prostředek k uplatnění jakéhokoli práva před soudem. Jedná se o právo na poskytnutí ochrany státem v situacích, kdy ostatní řešení již nepřicházejí v úvahu. V obchodní oblasti půjde zejména o situaci porušování smluvních závazků, kdy smluvní strany neúspěšně vyčerpaly mimosoudní způsoby řešení dané situace nebo je z okolností případu zřejmé, že strany (strana) nemají zájem na smírném řešení určitého sporu. Žalobní právo je v tomto smyslu právo na vydání soudního rozhodnutí na žádost, která je závislá na existenci hmotného práva (práva obchodního, občanského).

Mezi základními nezadatelnými lidskými právy zaujímá výrazné místo tzv. právo na soudní ochranu (právo na spravedlivý proces). Listina základních práv a svobod (ústavní zákon č. 2/1993 Sb.) stanoví ve svém článku 36 – každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu.

Právo na spravedlivý proces je koncipováno jako subjektivní právo každého jednotlivce vůči státu jako povinného subjektu na poskytnutí náležité právní ochrany tomu, kdo se jí dovolá.

Pojem žaloby

Žaloba, jakožto návrh na zahájení řízení, je významný právní institut. Civilní žaloba (žaloba v občanskoprávních a v obchodněprávních věcech) je procesní úkon, jímž se žalobce obrací na soud s návrhem, aby o jeho určitém právu proti určitému odpůrci rozhodl. Zároveň se tak obrací na žalovaného, který má zásadně rovné postavení s žalobcem (výraz principu rovnosti), avšak obrací se na něho výlučně prostřednictvím soudu.

Složky civilní žaloby

Obligatorní (nepostradatelné) obsahové složky jsou ty, jejichž prvky dostatečně žalobu individualizují a umožňují určení její totožnosti. Jedná se o:

 • označení soudu, kterému je žaloba určena,
 • označení stran (resp. účastníků řízení),
 • předmět žaloby (žalobní nárok, petit),
 • žalobní důvod (popis rozhodných skutečností),
 • označení důkazů,
 • datum a podpis.

Strany

Jedním z požadavků individualizace žaloby je přesné vymezení okruhu účastníků. Je povinností žalobce přesně označit toho, proti komu žaloba směřuje (žalovaného, odpůrce). Označení účastníků v žalobě je nezbytné také proto, aby jim soud mohl garantovat rovnost a uplatnění veškerých procesních práv již od samého počátku řízení.

Předmět žaloby

Předmětem žaloby je tzv. žalobní nárok – žalobcův nárok v žalobě uplatňovaný, který musí žalobce přesně vyjádřit. Nejčastěji půjde o nárok, aby bylo poskytnuto plnění, aby byl soudem založen, změněn či zrušen právní vztah, nebo aby soud určil, že právní vztah existuje či nikoli.

Žalobní důvod

Žalobní, resp. právní důvod představuje ten právní poměr (př. závazkový vztah) o nějž žalobce opírá svůj uplatňovaný nárok a který vyplývá z tvrzených skutečností.

Náležitosti žaloby

Žaloba, jakožto návrh na zahájení řízení, musí vždy obsahovat tyto náležitosti:

 • přesné označení účastníků (jejich zástupců) – obchodní firma a sídlo právnické osoby,
 • identifikační číslo,
 • vylíčení rozhodujících skutečností,
 • označení důkazů, jichž se žalobce dovolává,
 • žalobní petit (tedy to, čeho se žalobce domáhá).

Ve věcech vyplývajících z obchodních vztahů musí žaloba dále obsahovat identifikační číslo právnické osoby nebo fyzické osoby, která je podnikatelem, popřípadě další údaje potřebné pro identifikaci účastníků.

Zahájení řízení (příslušnost)

Řízení se zahajuje na návrh, který se v případech týkajících se dvoustranných právních vztahů mezi žalobcem a žalovaným nazývá žaloba. Řízení je zahájeno dnem, kdy byla soudu žaloba doručena. Zahájení řízení pak brání tomu, aby o téže věci probíhalo u jiného soudu stejné řízení.

K řízení v prvním stupni jsou až na výjimky příslušné okresní soudy, resp. soudy obvodní v Praze a Městský soud v Brně.

Krajské soudy a Městský soud v Praze rozhodují v těchto sporech:

 1. ve sporech o vzájemné vypořádání úhrady přeplatku na dávce důchodového pojištění, nemocenského pojištění, státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi a ve sporech o vzájemné vypořádání regresní náhrady zaplacené v důsledku vzniku nároku na dávku nemocenského pojištění,
 2. ve sporech o určení nezákonnosti stávky nebo výluky,
 3. ve sporech týkajících se cizího státu nebo osob požívajících diplomatických imunit a výsad, jestliže tyto spory patří do pravomoci soudů České republiky,
 4. ve sporech o zrušení rozhodnutí rozhodce o plnění závazků z kolektivní smlouvy,
 5. ve věcech vyplývajících z právních poměrů, které souvisejí se zakládáním obchodních korporací, ústavů, nadací a nadačních fondů a ve sporech mezi obchodními korporacemi, jejich společníky nebo členy, jakož i mezi společníky nebo členy navzájem, vyplývají-li z účasti na obchodní korporaci,
 6. ve sporech mezi obchodními korporacemi, jejich společníky nebo členy a členy jejich orgánů nebo likvidátory, jde-li o vztahy týkající se výkonu funkce členů orgánů nebo likvidace,
 7. ve sporech vyplývajících z práva duševního vlastnictví,
 8. ve věcech ochrany názvu a pověsti právnické osoby,
 9. ve sporech z finančního zajištění a sporech týkajících se investičních nástrojů a cenných papírů, i když se nejedná o investiční nástroje,
 10. ve sporech z obchodů na komoditní burze,
 11. ve věcech jednání shromáždění společenství vlastníků a sporů z toho vzniklých, s výjimkou sporů o příspěvky členů společenství vlastníků na správu domu a pozemku, sporů o zálohy na úhradu za služby a způsobu rozúčtování cen služeb,
 12. ve sporech o ochranu práv porušených nebo ohrožených nekalým soutěžním jednáním nebo nedovoleným omezením soutěže,
 13. ve sporech z přeměn právnických osob,
 14. ve sporech z nakládání s obchodním závodem nebo jeho částí,
 15. ve sporech ze smluv na stavební práce, které jsou nadlimitními veřejnými zakázkami, včetně dodávek nezbytných k provedení těchto smluv,
 16. ve věcech zákonného ručení při porušení péče řádného hospodáře,
 17. ve sporech vyplývajících z úpravy podnikatelských seskupení,
 18. ve sporech o zajištění pohledávek věřitelů při snížení základního kapitálu obchodních společností nebo při snížení základního členského vkladu družstev.

Z hlediska místní příslušnosti je k řízení příslušný tzv. obecný soud účastníka (žalovaného), proti němuž návrh (žaloba) směřuje, nestanoví-li zákon jinak.

Obecným soudem fyzické osoby, která je podnikatelem, je ve věcech vyplývajících z obchodních vztahů okresní, resp. krajský soud, v jehož obvodu má místo podnikání; nemá-li místo podnikání, je obecným soudem okresní (krajský) soud, v jehož obvodu má fyzická osoba bydliště a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje.

Obecným soudem právnické osoby je okresní (krajský) soud, v jehož obvodu má právnická osoba sídlo. Proti zahraniční osobě lze podat žalobu i u soudu, v jehož obvodu je v ČR umístěn její závod nebo organizační složka jejího závodu.

Vedle obecného soudu žalovaného je k řízení příslušný také soud, v jehož obvodu (tzv. příslušnost daná na výběr):

 • má žalovaný své stálé pracoviště,
 • došlo ke skutečnosti, která zakládá právo na náhradu škody,
 • je umístěna organizační složka závodu fyzické nebo právnické osoby, která je žalovanou, týká-li se spor této složky,
 • je platební místo, uplatňuje-li se právo ze směnky, šeku nebo jiného cenného papíru,
 • je sídlo burzy, jde-li o spor z burzovního obchodu.

Druhy žalob

Žaloba slouží k ochraně různorodých porušených či ohrožených práv. Zákonná úprava rozlišuje žaloby s ohledem na obsah jejich petitu (podle žalobního návrhu), a to na:

 • žaloby ve věci osobního stavu (tzv. statusové),
 • žaloby na plnění,
 • žaloby určovací,
 • žaloby o založení, změnu či zrušení právního vztahu (tzv. konstitutivní).

Žaloba ve věci osobního stavu (tzv. statusové)

Mezi věci osobního stavu se řadí řízení o rozvod, neplatnost manželství, o určení, zda tu manželství je či není, o určení otcovství, o osvojení, o způsobilosti k právním úkonům, o prohlášení za mrtvého atd. Tyto žaloby směřují k autoritativní úpravě osobního stavu osob, které zpravidla nelze upravit jinou než soudní cestou.

Žaloba na plnění

Jedná se o nejtypičtější druh civilních žalob. Jejich cílem je, aby byl žalovaný povinen k určitému plnění. Rozsudek v těchto věcech je zároveň i exekučním titulem pro případ, že by žalovaný nesplnil svou povinnost dobrovolně ve lhůtě rozsudkem mu uložené. Tuto povinnost však soud nezakládá, vždy se jedná o povinnost, která vyplývá ze zákona, z právního vztahu (např. ze smlouvy) nebo z porušení práva, a kterou měl žalovaný již dříve splnit sám. Jde tedy o žaloby, jimiž se žalobce domáhá zaplacení určitého peněžitého plnění, vydání určité věci movité, u nemovitostí je třeba žalovat na vyklizení dané nemovitosti.

Žaloba určovací

Cílem takovéto žaloby je, aby soud autoritativně v rozsudku vyřkl, že určitý právní vztah existuje či neexistuje. Právo tedy umožňuje, aby bylo žalováno na určení existence určitého práva nebo právního vztahu, anebo na určení neexistence práva či právního vztahu.

Odlišnost určovací žaloby od žaloby na plnění je v tom, že žalobou určovací se žalobce nedomáhá přisouzení nějakého plnění (nedomáhá se tedy exekučního titulu). Nejčastěji je předmětem určení existence či neexistence vlastnického práva, spoluvlastnického podílu, nájemního či podnájemního vztahu atd.

Podmínkou úspěšnosti žaloby je žalobcův naléhavý právní zájem na požadovaném určení, tedy že z objektivně neurčité či nejasné existence právního vztahu hrozí žalobci nebezpečí nějaké újmy. Žalobce se bude například domáhat určení neplatnosti smlouvy nebo určení vlastnického práva. Nelze žalovat na zrušení smlouvy, neboť soud nemůže uzavřenou smlouvu svým výrokem zrušit.

Žaloba o založení, změnu či zrušení právního vztahu

Jedná se o tzv. právotvorné žaloby, jimiž se žalobce domáhá vydání konstitutivního (právotvorného) rozhodnutí – žádá soud, aby založil, změnil nebo zrušil právní poměr mezi účastníky, nebo aby nově upravil jejich vzájemná práva a povinnosti. Tento druh žalob je charakterizován tím, že se vždy opírá o výslovné ustanovení zákona – soud může zakládat, měnit a rušit právní poměry pouze tam, kde to zákon výslovně stanoví (např. ustanovení § 724 a násl. OZ stanoví, že na návrh některého z manželů soud zúží společné jmění manželů až na věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti v případě, že jeden z manželů získal oprávnění k podnikatelské činnosti nebo se stal neomezeně ručícím společníkem obchodní korporaci).

Náklady řízení – soudní poplatky

Soudní řízení je vždy spojeno s výdaji, které mají různou povahu a účel. Některé náklady nese stát (obecné náklady – provoz soudních budov atd.) a jiné jsou nuceni vynaložit účastníci řízení. Jedná se zejména o soudní poplatky, hotové výdaje, ztrátu na výdělku, odměnu advokáta apod. Mimo to vznikají náklady řízení i dalším osobám zúčastněným na řízení a státu – zejména náklady důkazů.

Náklady řízení plní dvě funkce – funkci preventivní a sankční. Přístup k soudnímu řízení bez nutnosti jakýchkoli výdajů s sebou nese riziko jeho zneužívání, a proti takovým případům působí právní úprava nákladů preventivně. Sankční funkce nákladů řízení spočívá v tom, že účastník řízení, který svým protiprávním jednáním (např. porušením povinností vyplývajících ze smlouvy) zapříčinil, že druhá strana musí bránit svá práva soudní cestou, ponese povinnost nahradit náklady řízení, které takto vzniknou.

Soudní ochrana práv však musí být spojena s náklady přiměřenými, neboť státní moc je povinna každému zajistit právo na soudní ochranu ve smyslu ustanovení Listiny základních práv a svobod. Proto v případech, kdy by vynaložení nákladů řízení mělo znamenat překážku k soudní ochraně práv a oprávněných zájmů, zakotvuje právo možnost osvobození od soudního poplatku při naplnění podmínek stanovených zákonem.

Předmět a výši soudních poplatků stanoví zákon o soudních poplatcích č. 549/1991 Sb., v platném znění. Jeho sazebník vymezuje výši poplatků s ohledem na předmět soudního řízení. Jedná-li se o řízení, jehož předmětem je peněžité plnění, činí soudní poplatek:

 • u plnění do 20 000 Kč včetně činí poplatek 1000 Kč,
 • v částce vyšší než 20 000 Kč do 40 000 000 pak 5 % z této částky,
 • v částce  40 000 000 Kč, je soudní poplatek stanoven ve výši 2 000 000 Kč a 1 % z částky přesahující 40 000 000 Kč.

Pokud si žalobce není jistý výší soudního poplatku, může v žalobě uvést, že soudní poplatek bude uhrazen na výzvu soudu. V takovém případě se vyhne protahování sporu v případě, že by poplatek byl uhrazen v nižší než zákonem požadované částce nebo naopak administrativním komplikacím, pokud by žalobce soudní poplatek uhradil v částce vyšší, než zákon vyžaduje.

Zvláštní řízení soudní ve věcech podnikatelů

Mimo řízení sporných, která jsou popsána výše, a která jsou typická tím, že se jej účastní dvě strany, a to žalobce a žalovaný, se podnikatelé mohou dostat při výkonu podnikání i do situace, kdy budou účastníky zvláštního řízení soudního, označovaného také jako nesporné řízení. Takový to postup soudu podléhá pak zákonu č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

Oproti občanskému soudnímu řádu se liší především tím, že účastníky řízení nejsou žalobce a žalovaný, ale navrhovatel a ten, o jehož právech a povinnostech má být rozhodnuto, anebo navrhovatel a ten, kdo je za účastníka označen zákonem. Rozdíl oproti řízení podle občanského soudního řádu je rovněž v tom, že sporná řízení jsou zásadně zahájena na základě návrhu jedné ze stran (podáním žaloby), zatímco zvláštní řízení mohou být zahájena i bez návrhu. Podnikání a obchodní právo se může přímo dotýkat zejména těchto typů zvláštních řízení soudních:

 • o některých otázkách týkajících se právnických osob a svěřenského fondu,
 • o pozůstalosti,
 • o úschovách,
 • o umoření listin,
 • ve věcech kapitálového trhu,
 • o předběžném souhlasu s provedením šetření ve věcech ochrany hospodářské soutěže,
 • o zákazu výkonu práv spojených s účastnickými cennými papíry.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení je smlouva mezi profesionály a nepřipadá proto v úvahu, že by ji mohl uzavřít podnikatel s nepodnikatelem. Svou podstatou je smlouvou o soustavném zprostředkovávání obchodů určitého druhu jako samostatné podnikatelské činnosti. Svou soustavností se liší od smlouvy o zprostředkování. Obchodní zástupce je povinen vyvíjet zprostředkovatelskou činnost na určitém území, které je určeno ve smlouvě. Není-li území vymezeno, považuje se za něj celé území České republiky.

Smlouva o obchodním zastoupení vyžaduje písemnou formu.

Základním předmětem činnosti obchodního zástupce je vyhledávání osob, s nimiž je předpoklad sjednat obchod, tedy uzavřít smlouvu. Obecně není obsahem smlouvy závazek vlastní smlouvu uzavřít, smlouvu uzavírá zastoupený sám. Smlouva o obchodním zastoupení však může obsahovat takové ujednání, kdy obchodní zástupce bude jednat za zastoupeného podle jeho pokynů (udělení plné moci) – jedná se pak o současné uzavření smlouvy o obchodním zastoupení a smlouvy příkazní.

Obchodním zástupcem nemůže být osoba, která může jako orgán zavazovat právnickou osobu, společník či člen podle zákona zmocněný zavazovat ostatní společníky nebo členy, nebo nucený správce právnické osoby nebo insolvenční správce.

Ustanovení o obchodním zastoupení se nepoužijí na obchodní zástupce, jejichž činnost není placena a na osoby působící na českém nebo zahraničním regulovaném trhu či v českém nebo zahraničním mnohostranném obchodním systému nebo na komoditní burze. Činnost těchto osob je regulována zvláštními právními předpisy.

Obchodní zástupce má nárok na provizi, která (pokud ji nestanoví smlouva) představuje obvyklou výši z hlediska místního trhu a pro danou oblast obchodního zastoupení (druh zboží).

Obchodní zástupce má v případě ukončení smlouvy právo na zvláštní odměnu, a to v zákonem stanovených případech:

 1. zastoupenému získal nové zákazníky nebo rozvinul významně obchod s dosavadními zákazníky a zastoupený má dosud podstatné výhody vyplývající z obchodů s nimi a
 2. placení zvláštní odměny je s ohledem na všechny okolnosti případu spravedlivé, jsou-li vzaty v úvahu všechny okolnosti, zejména provize, kterou obchodní zástupce ztrácí a která vyplývá z obchodů uskutečněných s těmito zákazníky.

Právo na zvláštní odměnu vznikne rovněž, jestliže ukončení smlouvy nastane na základě úmrtí obchodního zástupce.

Právo na zvláštní odměnu nevznikne:

 1. jestliže zastoupený ukončil smlouvu pro takové porušení smluvního závazku obchodním zástupcem, které by opravňovalo k odstoupení od smlouvy,
 2. jestliže obchodní zástupce ukončil smlouvu, není-li toto ukončení odůvodněno okolnostmi na straně zastoupeného nebo není-li odůvodněno věkem, invaliditou nebo nemocí obchodního zástupce, jestliže od něj pokračování v činnosti nelze rozumně požadovat, nebo
 3. jestliže podle dohody se zastoupeným obchodní zástupce převede práva a povinnosti ze smlouvy o obchodním zastoupení na třetí osobu.

Zákon vylučuje možnost, aby se strany před uplynutím smluvené doby platnosti smlouvy dohodly odchylně od předchozích případů v neprospěch obchodního zástupce.

Podmínkou práva na zvláštní odměnu obchodního zástupce je, že oznámí zastoupenému do jednoho roku od ukončení smlouvy, že uplatňuje svá práva.

Konkurenční doložka

Ve smlouvě o obchodním zastoupení je možno písemně dohodnout, že obchodní zástupce nesmí po stanovenou dobu, nejdéle však 2 roky po ukončení smlouvy, na stanoveném území nebo vůči stanovenému okruhu osob na tomto území vykonávat na vlastní nebo na cizí účet činnost, která byla předmětem obchodního zastoupení, nebo jinou činnost, která by měla soutěžní povahu vůči podnikání zastoupeného. Konkurenční doložka, která odporuje výše uvedeným podmínkám, je neplatná.

Nevýhradní obchodní zastoupení

Obecně má obchodní zastoupení nevýhradní charakter. Zastoupený, který uzavřel smlouvu o obchodním zastoupení s určitým obchodním zástupcem (distributorem, dovozcem), má možnost danou obchodní činnost vyvíjet přímo (vlastní činností) a dále má právo využívat ke zprostředkování těchto obchodů jiných obchodních zástupců.

Výhradní obchodní zastoupení (výhradní distributor, dovozce)

V tomto případě se uplatňuje speciální úprava odchylná od obecné. Je-li obchodní zastoupení sjednáno jako výhradní, musí smlouva určovat územní oblast, na kterou se zastoupení vztahuje. Sjednání výhradního zastoupení se dotýká obou smluvních stran – zastoupeného a obchodního zástupce.

Zastoupený je povinen ve stanovené oblasti a pro určený okruh obchodů nepoužívat jiného obchodního zástupce a obchodní zástupce není oprávněn v tomto rozsahu vykonávat obchodní zastoupení pro jiné osoby nebo uzavírat obchody na vlastní účet nebo účet jiné osoby. V případě porušení smlouvy týkající se povinnosti zdržet se výše uvedených jednání smluvní partner, který smlouvu takto poruší, odpovídá za škodu v důsledku jeho jednání vzniklou.

Zastoupený však ani v tomto případě neztrácí právo uzavírat obchody sám. V tomto případě je zastoupený povinen zaplatit obchodnímu zástupci provizi z obchodů, které uzavřel bez jeho součinnosti. Smlouva může tuto povinnost vyloučit.

Pro výhradní obchodní zastoupení zakotvuje OZ specifické způsoby zániku obchodního zastoupení. Obecně obchodní zastoupení zaniká uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána a u smluv na dobu neurčitou výpovědí kteroukoli ze stran.

Je-li výhradní zastoupení sjednáno na dobu určitou, může kterákoliv ze stran vypovědět smlouvu před uplynutím sjednané doby, jestliže objem obchodu nedosáhl během posledních 12 měsíců objemu stanoveného ve smlouvě. Není-li požadovaný objem obchodů ve smlouvě stanoven, bude se posuzovat objem přiměřený odbytovým možnostem daného zboží.

Dále zákon připouští v případech sjednání výhradního zastoupení možnost odstoupit od smlouvy jako důsledek porušení výhradnosti obchodního zastoupení. Jde o případy, kdy zastoupený používá i jiného než výhradního zástupce, a naproti tomu situace, kdy obchodní zástupce vykonává sjednanou činnost i pro jiné osoby.

Outsourcing – možné právní formy

Outsourcing je proces, při kterém společnost deleguje vedlejší činnosti a práci ze své interní struktury na externí entitu (subkontraktora) specializovaného na provádění těchto určitých činností. Outsourcing se považuje za obchodní rozhodnutí, které má vést ke snížení nákladů a (nebo) k zaměření se na důležitější úkoly v rámci výrobního procesu a tím posílení vlastní konkurenceschopnosti.

Důvodů, proč je vhodné zvolit outsourcing, lze uvést několik:

Firmy, specializující se na daný obor, mají zpravidla mnohem proškolenější a v dané problematice se orientující pracovní síly. Odpovědnost za problematiku nese jiný subjekt a výchozí firma se může plně věnovat svému oboru. Náklady na zajištění specializované činnosti jsou při využití outsourcingu zpravidla výrazně nižší. Zajišťování služeb pomocí outsourcingu je celosvětově zvyšujícím se trendem.

Obecně se velmi často v souvislosti s outsourcingem hovoří o možnosti v oblasti IT. Tedy například o dodávce a pravidelné obnově hardware či o služby v oblasti správy počítačové sítě. Může se jednat samozřejmě i o správu webových stránek a prezentací atp. Nicméně i když velmi často panuje takové přesvědčení, není oblast IT jedinou, která je vhodná pro outsourcing. „Outsourcovat“, tedy zajišťovat služby externí společností, lze rovněž například v oblastech:

 • údržba komunikací,
 • úklid prostor,
 • ostraha objektů,
 • personální záležitosti,
 • public relations (PR),
 • marketing, logistika,
 • účetnictví,
 • údržba objektů.

Jedná se jen o výčet nejběžnějších příkladů, ale outsourcing se uplatňuje i v celé řadě dalších oborů.

Uzavírané smlouvy se specializovanými společnostmi se budou lišit v souvislosti s různorodostí předmětu a obsahu outsourcingu, délkou jeho poskytování a dalších okolností, které budou pro daný případ charakteristické.

Nejčastěji půjde o uzavírání závazkových vztahů, ať již půjde o tzv. smlouvu nepojmenovanou (např. nazvanou Smlouva o spolupráci) nebo smlouvu uzavřenou podle zvláštních ustanovení o některých závazkových vztazích. Volba právní formy určité smlouvy bude tedy vždy vyplývat z konkrétních okolností případu.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.

Přehled všech témat Právního průvodce

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek