Obchodní rejstříky v Evropské unii

30. 7. 2010 | Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR

Kapitoly článku

Stále více firem využívá možností, které nabízí jednotný trh EU, a expanduje za národní hranice. Přeshraniční skupiny i řada restrukturalizačních operací jako fúze a rozdělení se týkají obchodních společností z různých členských států EU. Dokument přináší informace o obchodních rejstřících v Evropské unii - jak o rejstříku EBR na evropské úrovni, tak o rejstřících jednotlivých členských států EU.

Obchodní rejstříky

Judikatura Evropského soudního dvora v posledních deseti letech otevřela společnostem možnost zapsat se do rejstříku v jednom členském státě a provozovat částečně nebo plně svou podnikatelskou činnost v jiném členském státě.

Pojem „obchodní rejstřík“ zahrnuje vnitrostátní obchodní rejstříky, rejstříky společností a jakékoli jiné rejstříky, které uchovávají informace o společnostech a zpřístupňují je veřejnosti ve smyslu první směrnice Rady týkající se práva obchodních společností.

Tyto informace nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisyv oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Obchodní rejstříky na evropské úrovni

Co je to EBR?

EBR začal jako neformální technická spolupráce mezi obchodními rejstříky. V průběhu doby se stal sítí obchodních rejstříků, jejímž cílem je nabízet spolehlivé informace o obchodních společnostech z celé Evropy. Občané, firmy a veřejné orgány si mohou služby EBR objednat prostřednictvím obchodních rejstříků svého státu. Registrovaní uživatelé mohou vyhledávat názvy společností či jména osob ve všech rejstřících, které jsou členy EBR, a to prostřednictvím jediného dotazu ve vlastním jazyce. Výsledkem vyhledávání je specifický soubor informací o obchodní společnosti v jazyce dotazu.

Co EBR nabízí?

Sítě EBR se v současné době účastní obchodní rejstříky 17 členských států EU a pěti dalších evropských zemí či královských závislých území. Všechny tyto země jsou stranami dohody o sdílení informací (ISA), v níž se smluvní strany zavázaly, že si budou navzájem poskytovat přístup k informacím uloženým v obchodních rejstřících. ISA zůstává základem spolupráce smluvních stran.

Podle dohody o sdílení informací si strany navzájem poskytnou nevýhradní přístup k údajům uloženým v obchodních rejstřících a dodají předem určené informace ve standardizované zprávě. Přístup je zajištěn pomocí softwaru poskytnutého Evropským obchodním rejstříkem. Minimální službou, kterou ISA vyžaduje od všech smluvních stran, je zajištění vyhledávání obchodních společností a jejich profilů. Kromě toho existuje možnost dodávat standardizované zprávy o vyhledávání osob a o jmenování týkajícím se osob a společností. Většina zemí však poskytuje ještě více informací.

Více informací naleznete na webové stránce EBR.

Tyto informace nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Obchodní rejstříky v členských státech

V Evropě nabízejí obchodní rejstříky řadu služeb, které se v jednotlivých členských státech mohou lišit.

Ovšem hlavními službami, které poskytují všechny obchodní rejstříky, jsou registrace, přezkum a uchovávání informací o společnostech, jako např. informace o právní formě společnosti, jejím sídle, kapitálu a právních zástupcích, a zpřístupnění těchto informací veřejnosti.

Originální verze dokumentů členských zemí (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Dokument převzat z Portálu evropské e-Justice.

Belgie

Jaké informace nabízí belgický obchodní rejstřík?

Belgický obchodní rejstřík spravuje federální veřejná služba Hospodářství. Rejstřík obsahuje údaje o všech činných podnicích v Belgii.

Je do belgického obchodního rejstříku volný přístup?

Ano, prostřednictvím internetové stránky federální veřejné služby Hospodářství (oddíl „Entreprendre“ a „Banque Carrefour des Entreprises“).

Jak hledat v belgickém obchodním rejstříku?

Pomocí funkce „public search“ můžete hledat údaje o podnicích působících jako:

 • fyzické osoby: jedná se o řemeslníky, obchodníky, plátce DPH nebo osoby vedené u Státního úřadu sociálního zabezpečení (Office National de Securité Sociale, dále jen „ONSS“) jako zaměstnavatelé.
 • právnické osoby: aby podniky mohly být zařazeny do této kategorie, musejí být zapsány u Banque Carrefour des Entreprises a nesmí jít o fyzickou osobou. Pod tímto názvem tedy najdeme podniky, které mají formu společnosti nebo sdružení. Příklady: společnost s ručením omezeným, akciová společnost, nezisková společnost (SPRL, SA, ASBL).

Jaké údaje v rejstříku najdete?

Na úrovni podniků:

 1. číslo podniku,
 2. obchodní firmu,
 3. adresu,
 4. právní formu,
 5. typ podniku,
 6. telefonní spojení,
 7. e-mailovou adresu,
 8. odborné pravomoci a základní znalosti řízení, které byly doloženy, činnosti vykonávané v podniku,
 9. vlastnosti,
 10. počet organizačních jednotek,
 11. datum původu těchto údajů.

Na úrovni organizačních jednotek:

 1. počet organizačních jednotek,
 2. název této jednotky,
 3. její adresu,
 4. činnost,
 5. telefonní spojení a e-mailovou adresu,
 6. datum původu těchto údajů.

Způsob vyhledávání

Z internetové stránky Banque Carrefour des Entreprises můžete hledat podle:

 • čísla podniku (pokud ho znáte),
 • firmy,
 • názvu, případně spolu s poštovním směrovacím číslem nebo s typem podniku (pokud znáte název).

Související odkazy

Evropský obchodní rejstřík, Federální veřejná služba Soudnictví

Bulharsko

Co bulharský obchodní rejstřík nabízí?

Bulharský obchodní rejstřík patří Rejstříkové agentuře při Ministerstvu spravedlnosti, která jej také spravuje.

Obchodní rejstřík je narozdíl od katastrů nemovitostí, spravovaných krajskými soudy, jednotný a zahrnuje celou zemi. Veškeré rejstříky krajských soudů jsou sloučeny do jednotné centralizované databáze. Databáze obsahuje okolnosti zápisu, ohlašované úkony a také elektronickou kopii všech předložených dokumentů, vydaných zamítavých rozhodnutí a spisů obchodních společností.

Je přístup do bulharského obchodního rejstříku bezplatný?

Zásada veřejnosti informací je u řízení o zápisu klíčová. Rejstříková agentura musí zajistit otevřený a bezplatný přístup k aplikacím a připojeným dokumentům v informačním systému obchodního rejstříku. Na webové stránky rejstříku tak má každý kdykoli přístup.

Za on-line přístupy nejsou v souladu se zákonem stanoveny žádné poplatky

Jak vyhledávat v bulharském obchodním rejstříku

Informační systém bulharského obchodního rejstříku funguje ve webovém rozhraní, je centralizovaný a veřejný (každý z něj může kdykoli získávat informace).

Zápisy a platby je na webových stránkách bulharského obchodního rejstříku možno provádět on-line.

Zapsané údaje jsou viditelné a okamžitě přístupné veřejnosti. Byl zřízen jednoduchý přístup k elektronickým archivům a možnost vyhledávání v „historii“.

Historie bulharského obchodního rejstříku

Reforma řízení o zápisu byla zahájena dne 1. ledna 2008 se vstupem zákona o obchodním rejstříku v platnost.

Dopad reformy byl následující:

 1. Řízení bylo vyňato ze soudního systému a je nyní vedeno správním orgánem – Rejstříkovou agenturou.
 2. Obchodní rejstřík je jednotný a zahrnuje území celého státu (narozdíl od katastrů nemovitostí příslušných krajských soudů). Veškeré rejstříky krajských soudů byly sloučeny do jednotné centralizované databáze. Ta obsahuje okolnosti podléhající zápisu, ohlašované úkony a také elektronickou kopii všech předložených dokumentů, vydaných zamítavých rozhodnutí a spisů obchodních společností. Z tohoto důvodu musí být do tří let od nabytí účinnosti zákona o obchodním rejstříku všechny obchodní společnosti znovu zapsány.
 3. Zásada veřejnosti informací je u řízení o zápisu klíčová. Rejstříková agentura musí v souladu se zákonem zajistit otevřený a bezplatný přístup k aplikacím a připojeným dokumentům v informačním systému obchodního rejstříku.
 4. Řízení o zápisu jsou prováděna na základě různých formulářů žádostí. Druh formuláře žádosti závisí na druhu obchodní společnosti a okolnostech v době zápisu.

Jak podávat žádosti ve věcech obchodního rejstříku

Žádosti v tištěné podobě mohou být podávány na kterémkoli územním pracovišti rejstříkové agentury bez ohledu na sídlo obchodní společnosti. Tyto žádosti jsou přijímány rejstříkovými úředníky, skenovány a vkládány do informačního systému obchodního rejstříku. Připojené dokumenty musí být originály nebo kopie ověřené žadatelem nebo notářem.

Žádosti v elektronické podobě mohou být kdykoli podávány na stránkách bulharského obchodního rejstříku.

Jakým způsobem jsou podané žádosti posuzovány?

Podané žádosti posuzují rejstříkoví úředníci. Ti mají vysokoškolské právnické vzdělání a nejméně tříletou právní praxi. Žádosti posuzují v pořadí, ve kterém byly doručeny při příležitostné distribuci informačním systémem. Rejstříkoví úředníci posuzují žádosti a vydávají rozhodnutí pouze na základě elektronických kopií předložených dokumentů. Charakteristickým rysem bulharského systému zápisu do rejstříku je skutečnost, že rejstříkoví úředníci posuzují soulad dokumentů se zákonem. Hlavní důraz je při posouzení kladen na zjištění pravdivosti uváděných okolností a jejich souladu se zákonem na základě předložených dokumentů. Rejstříkoví úředníci musí rozhodnout do čtyř hodin nebo nejpozději do jednoho pracovního dne.

Co nabízí bulharský rejstřík BULSTAT?

Bulharský rejstřík BULSTAT obsahuje informace o:

 1. osobách samostatně výdělečně činných
 2. právnických osobách, které nejsou obchodními společnostmi ani jejich pobočkami
 3. neziskových organizacích
 4. pobočkách zahraničních neziskových organizací
 5. zastoupeních zahraničních obchodních organizací
 6. nadacích
 7. zahraničních právnických osobách, které v Bulharsku vlastní nemovitosti, a jejich příslušných pobočkách
 8. zahraničních právnických osobách, které v Bulharsku disponují manažerskými strukturami, a jejich příslušných pobočkách
 9. zahraničních právnických osobách, které v zemi podnikají, a jejich příslušných pobočkách
 10. plátcích sociálního pojištění
 11. cizích státních příslušnících bez bulharských osobních identifikačních čísel, kteří:
  • v zemi podnikají
  • získávají do vlastnictví nemovitosti
  • jsou plátci sociálního pojištění.

Je přístup do bulharského rejstříku BULSTAT bezplatný?

Rejstřík BULSTAT není bezplatný. Za přístup k jeho údajům se platí poplatek.

Historie rejstříku BULSTAT

Rejstřík BULSTAT je centralizovaný a od roku 1989 je přístupný elektronickou cestou. V roce 1999 jsme provedli zásadní úpravu tohoto rejstříku a vytvořili relační databázi. V roce 2000 byly údaje zpřístupněny prostřednictvím webových stránek rejstříku.

V roce 2005 byl rejstřík BULSTAT přesunut pod správu rejstříkové agentury. Reforma řízení o zápisu byla zahájena dne 1. ledna 2008 se vstupem zákona o obchodním rejstříku v platnost. V souladu s normami obchodního práva poté musely být všechny obchodní společnosti znovu zapsány do obchodního rejstříku. V průběhu tohoto postupu byly záznamy o společnostech v BULSTATu zmraženy, nikoli však vymazány. Veškeré informace v rejstříku musí být ověřeny.

Jak podávat žádosti ve věcech rejstříku BULSTAT

Pro všechny vklady do rejstříku BULSTAT se vyžadují žádosti v tištěné podobě. Jakmile jsou dokumenty předloženy, zápis proběhne okamžitě.

On-line kontrola se týká následujících informací:

 • jednotné identifikační číslo
 • jméno/název subjektu
 • aktivita (aktivní či nikoli)
 • stanovy
 • sídlo / místo působení
 • kontakty
 • vedoucí pracovník
 • předmět podnikání
 • základní kapitál
 • zásoby
 • společníci

Česká republika

Jaké informace nabízí český obchodní rejstřík?

Český obchodní rejstřík vede Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Je přístup do českého obchodního rejstříku zdarma?

Ano, přístup do českého obchodního rejstříku je zdarma.

Jak vyhledávat v českém obchodním rejstříku?

Český obchodní rejstřík je vybaven pokročilou aplikací pro online vyhledávání informací.

Historie českého obchodního rejstříku

V rejstříku jsou vedeny informace od roku 1995.

Dánsko

Jaké informace nabízí dánský obchodní rejstřík?

Doporučujeme, aby osoby, které nehovoří dánsky, použily pro přístup k informacím o dánských společnostech Evropský obchodní rejstřík (EBR) ve svém vlastním jazyce. EBR obsahuje informace téměř o všech evropských zemích.

Dánští uživatelé se pro další podrobnosti odkazují na příslušné místní orgány pro registraci společností.

Estonsko

Jaké informace nabízí estonský obchodní rejstřík?

Estonský obchodní rejstřík je státní databáze vlastněná a spravovaná estonským ministerstvem spravedlnosti.

Obsahuje řadu služeb, a to zejména:

 1. Portál pro registraci společností (CReP – company registration portal), který pomáhá:
  • podnikatelům komunikovat s rejstříkovými odděleními soudů a
  • centrálnímu obchodnímu rejstříku provádět v rejstříku různé úkony.
 2. Centrální obchodní rejstřík: online služba v centrální databázi rejstříkových oddělení soudů.
 3. Evropský obchodní rejstřík (EBR): internetový vyhledávací systém zahrnující obchodní rejstříky 19 evropských zemí.

Je přístup do estonského obchodního rejstříku zdarma?

Ano, přístup do estonského obchodního rejstříku je zdarma. Nejsou účtovány žádné poplatky za vyhledávání společností, informací o soudních řízeních nebo za přístup k informacím z evidenční karty (včetně historických informací).

Poplatky jsou však účtovány za veškerá další vyhledávání, zprávy a dokumenty.

Platba je obvykle prováděna přímo bankovním převodem, avšak zákazníci s uzavřenou smlouvou, která jim umožňuje přístup k širšímu výběru vyhledávacích parametrů, mohou provádět platby na základě měsíční faktury.

Jak vyhledávat v estonském obchodním rejstříku

V estonském obchodním rejstříku, evropském obchodním rejstříku nebo estonském katastru nemovitostí lze vyhledávat pomocí informačních služeb Střediska rejstříků a informačních systémů.

Historie estonského obchodního rejstříku

Údaje v estonském obchodním rejstříku se vztahují zpětně k 1. září 1995 a jsou pravidelně aktualizovány.

Související odkazy

Evropský obchodní rejstřík

Finsko

Jaké informace nabízí finský obchodní rejstřík?

Obchodní rejstřík Finska vlastní a spravuje Úřad pro patenty a registrace.

Finský obchodní rejstřík je veřejný rejstřík, který obsahuje informace o hospodářských subjektech (podnicích). V rejstříku musí být zapsány zpravidla všechny podniky. Podniky jsou rovněž povinné rejstříku oznámit jakékoli změny svých zapsaných údajů. Většina podniků musí rejstříku také předkládat své výroční zprávy. Každým rokem se do obchodním rejstříku zapíše:

 • přibližně 30 000 nových podniků
 • přibližně 80 000 změn údajů již zapsaných společností
 • přibližně 130 000 výročních zpráv

Obchodní rejstřík sdílí postup společného oznamování a datovou službu s daňovou správou. Obchodní informační služby jsou bezplatnou datovou službou spravovanou společně Úřadem pro patenty a registrace a daňovou správou. Obsahují kontaktní a identifikační informace o podnicích, jako jsou např.:

 • obchodní název podniku, název jeho pobočky a jejich překlady
 • IČ a sídlo společnosti
 • adresa a ostatní kontaktní informace
 • hlavní předmět podnikání podniku
 • zápisy daňové správy a Úřadu pro patenty a registrace, kde byl podnik zaregistrován
 • informace o ukončení, přerušení obchodní činnosti, úpadku, likvidaci nebo procesu reorganizace.

Kromě bezplatných informačních služeb si lze prostřednictvím vyhledávání v systému obchodních informací za úhradu objednat i vybrané detailnější informace z tohoto systému. Tato služba je rovněž společně spravována společně daňovou správou a Úřadem pro patenty a registrace.

Klienti tak mohou vyhledávat společnosti podle systému obchodních informací: např. ve skupinách podle regionu, podle oboru (obor společnosti na základě statistiky finské standardní průmyslové klasifikace), podle druhu společnosti, podle rejstříku (rejstříky daňové správy, obchodní rejstřík a rejstřík nadací) nebo podle data registrace (při hledání nových společností).

Evropský obchodní rejstřík poskytuje snadný přístup ke spolehlivým informacím o společnostech z celé Evropy. Evropský obchodní rejstřík představuje společnou informační službu, kterou zajišťují obchodní rejstříky 15 evropských zemí. Informační služba nabízí oficiální a spolehlivé informace přímo z vnitrostátních obchodních rejstříků všech zúčastněných zemí.

Používání služeb evropského obchodního rejstříku je snadné, uživatel si může zvolit jazyk ke komunikaci (finština, švédština nebo angličtina), přičemž evidované informace ze všech zemí jsou prezentovány shodným a velmi přehledným způsobem.

Je přístup do finského obchodního rejstříku zdarma?

Ano, část rejstříku je přístupná zdarma.

Jak vyhledávat ve finském obchodním rejstříku

Údaje o hospodářských subjektech jsou zapsány do obchodního rejstříku na základě oznámení a sdělení, které obdrží úřad zabývající se obchodní registrací. Rejstřík obsahuje jak informace předložené samotnými hospodářskými subjekty, tak i informace soudů a ostatních orgánů.

Na základě oddílu 21a zákona o obchodním rejstříku může Úřad pro patenty a registrace své záznamy aktualizovat a s využitím finského demografického informačního systému ověřovat osobní údaje, které klienti uvedli ve svých oznámeních a přílohách.

Podle oddílu 21 zákona o zákazu obchodní činnosti Ústředí soudního rejstříku poskytuje obchodnímu rejstříku informace o platných zákazech obchodní činnosti, kdy vstoupily v platnost a kdy budou ukončeny. Tyto informace se posléze v systému obchodního rejstříku aktualizují.

Obsah obchodního rejstříku je stanoven finským zákony. Finské právní předpisy, které upravují činnost rejstříku, druh subjektu a předmět podnikání obecně určují, jaké údaje se u jednotlivého druhu společnosti zapíší. (Viz např. zákon o obchodním rejstříku, zákon o společnostech s ručením omezeným a zákon o veřejných obchodních společnostech).

Obyčejně se u každého druhu společnosti zapíší alespoň tyto informace:

 • Název společnosti
 • Obec, ze které je společnost řízena (sídlo)
 • Obor (pole působnosti)
 • Kdo za společnost jedná
 • Adresa.

Jakmile je do obchodního rejstříku proveden zápis, je souběžně zveřejněn prostřednictvím elektronické informační služby. Elektronická informační služba veřejných záznamů představuje veřejnou a bezplatnou službu, která kromě veřejných záznamů obsahuje základní obchodní údaje. Pomocí této služby si můžete například ověřit, zda podnik předložil k zápisu své nové představenstvo, nebo zjistit, které podniky byly za určité období nově zapsány.

Prostřednictvím této služby můžete hledat informace o jakékoli společnosti pomocí jejich identifikačního čísla. IČ můžete v případě potřeby ověřit v systému obchodních informací. Jako kritérium vyhledávání lze použít i určité datum nebo specifické časové období. Vyhledávání můžete případně omezit typem registrace nebo obcí či krajem. Výsledek hledání obsahuje základní údaje o společnosti, název společnosti, IČ a sídlo. Veřejná registrace obsahuje například druh registrace a záhlaví registračních údajů.

V závislosti na druhu společnosti jsou v rejstříku zapsány i další údaje. Jednotlivé výpisy rejstříku se však mohou u společností stejného druhu zcela lišit. Některé společnosti s ručením omezeným mohou například využít možností daných zákonem o společnostech a rozhodnou se vydat předkupní práva nebo jiná zvláštní práva, nebo se rozhodnou pro sloučení, tyto skutečnosti pak oznámí pro zápis do rejstříku. Jiné společnosti se na druhou stranu rozhodnou, že budou uvádět pouze takové informace, které se musí k zápisu do rejstříku předkládat. Ve výpisech rejstříků jsou navíc zohledněný změny právních předpisů. Například zápisy společností s ručením omezeným se mohou v rejstříku velmi lišit podle toho, zda se zapsaný údaj vztahuje k rozhodnutí učiněnému na základě nového zákona o společnostech s ručením omezeným, který vstoupil v platnost 1. září 2006, nebo k rozhodnutí na základě staršího zákona.

Historie finského obchodního rejstříku

Rejstřík spravuje informace od roku 1860.

Související odkazy

Francie

Jaká je nabídka v oblasti obchodních rejstříků ve Francii?

Ve Francii neexistují jedny celostátní internetové stránky. Kromě toho dochází u obou dvou hlavních operátorů k reorganizaci a provoz bude znovu zahájen až v říjnu 2009.

Prvním z nich je Infogreffe (informace jsou k dispozici také v angličtině). Stránky spravuje hospodářské zájmové sdružení, jehož členy jsou všichni vedoucí kanceláří obchodních soudů. Webhosting je zajišťován společností Extelia. Tyto internetové stránky umožňují přístup ke všem zápisům a dokumentům v obchodních rejstřících vedených úředníky kanceláří obchodních soudů.

Druhým je Euridile (pouze ve francouzštině). Stránky spravuje Národní institut průmyslového vlastnictví (INPI, Institut national de la propriété industrielle). Technická podpora je v současné době zajišťována společností Coface Services. Stránky umožňují přístup k veškerým údajům uvedeným v celostátním obchodním rejstříku, který je kompilací všech zápisů a dokumentů uvedených v obchodních rejstřících (RNCS) vedených vedoucími kanceláří soudů příslušných pro obchodní záležitosti.

Je vyhledávání v obchodním rejstříku placenou službou?

Uživatelé těchto internetových stránek mají bezplatný přístup k určitým informacím o podnicích, které jsou zde zaregistrovány, ale většinu informací obsažených v této databázi lze získat pouze za úplatu.

Každá z těchto databází je však v rámci svého vlastního okruhu vyčerpávající.

Jak vyhledávat v obchodním rejstříku ve Francii?

Virtuální přístup do obchodního rejstříku je možný prostřednictvím stránek Infogreffe nebo Euridile.

Na obou těchto internetových stránkách lze vyhledávat podniky podle:

 • názvu,
 • jména jeho řídících pracovníků a členů představenstva/správní rady,
 • města nebo departmentu, kde má podnik sídlo, doručovací adresu nebo některou z provozoven,
 • čísla SIREN (Identifikační systém Registru hospodářských subjektů),
 • čísla, pod nímž je podnik zapsán v obchodním rejstříku.

Infogreffe rovněž umožňuje vyhledávat podle seznamů podniků za období tří po sobě následujících měsíců v posledních dvou letech.

Kritéria vyhledávání jsou různá, především:

 • podniky, které jsou předmětem kolektivního úpadkového řízení,
 • společnosti, které vyhlásily úpadek,
 • odvětví hospodářské činnosti,
 • právní formy.

Euridile informoval uživatele, že poskytování veškerých služeb ukončí k 30. září 2009.

Období, jehož se týkají informace uvedené v obchodních rejstřících ve Francii

Veškeré informace evidované v těchto rejstřících od jejich vzniku v roce 1919 byly zachovány a na jejich základě mohou být vydávány výpisy nebo kopie všem zájemcům.

Nemohou však být sdělovány žádné informace týkající se kolektivního úpadkového řízení v případě, že dojde k zániku závazků, úplnému navrácení odejmutých práv, rehabilitaci nebo amnestii.

Kromě toho neposkytuje Národní institut průmyslového vlastnictví žádné informace o zápisech a jiných záznamech provedených před 1. březnem 1954. Soudní kanceláře pověřené vedením obchodního rejstříku jsou k tomu naopak oprávněny.

Související odkazy

Evropský obchodní rejstřík

Irsko

Jaké informace nabízí irský obchodní rejstřík?

Irský obchodní rejstřík (Business Register of Ireland) je vlastněný a spravovaný Úřadem pro registraci společností (Companies Registration Office) a poskytuje základní informace o společnostech, jako např.:

 • Adresa,
 • Datum zápisu do obchodního rejstříku
 • Datum posledního podaného ročního daňového přiznání

V obchodním rejstříku lze nalézt veškeré dokumenty zaregistrované společnostmi podle zákona o společnostech (Companies’ act). Lze také zakoupit profil společnosti. Ten obsahuje výpis údajů z rejstříku včetně vedoucích pracovníků či statutárních orgánů společnosti, břemen a seznamu zaregistrovaných dokumentů.

Je přístup do irského obchodního rejstříku zdarma?

Ano, přístup k základním informacím o společnosti je zdarma. Vyhledání jakýchkoliv dalších informací je však zpoplatněno.

Jak vyhledávat v irském obchodním rejstříku?

Vyhledávat lze podle čísla či názvu společnosti/ firmy. Existují čtyři způsoby vyhledávání podle názvu:

 • „Obsahuje všechna tato slova“ vyhledá názvy obsahující tato slova (doporučeno)
 • „Začne s tímto slovním spojením“ vyhledá názvy začínající s tímto slovním spojením
 • „Obsahuje toto slovní spojení“ vyhledá názvy obsahující toto slovní spojení.
 • Alphasort je řetězec vytvořený odstraněním běžných slov jako např. „Irsko“, „omezeným“, „a“ apod. a vynecháním mezer, čárek, pomlček apod. z názvu společnosti. Pro vyhledávání alphasort proveďte totéž.

Vyhledávání podle názvu lze zúžit uvedením údajů o adrese.

Historie irského obchodního rejstříku

V současné době se údaje datují zpět do roku 1990. U společností, které stále existují, se značné procento údajů datuje až do roku 1922. Zbytek bude k dispozici v roce 2009.

Související odkazy

Evropský obchodní rejstřík

Itálie

Jaké informace nabízí italský obchodní rejstřík?

Italský obchodní rejstřík (Registro imprese) vlastní a vede Infocamere jménem Italské obchodní komory.

Rejstřík poskytuje podrobné informace o obchodních společnostech, jako jsou:

 • úplné názvy společností
 • adresa sídla
 • číslo DPH
 • předmět podnikání
 • právní forma
 • statutární orgány
 • pravomoc statutárních orgánů
 • organizační složky

Poskytuje také přístup k veřejným dokumentům společností, jako jsou:

 • úplné účetní závěrky
 • zakládací listiny a stanovy
 • seznamy akcionářů/společníků společnosti

Italský obchodní rejstřík nabízí dva druhy zveřejnění informací:

 1. Zveřejnění informací ze zákonem stanovených důvodů
  • potvrzení existence společnosti
  • ručení vůči třetím stranám (článek 2 193 obchodního zákoníku)
 2. Zveřejnění informací z ekonomických důvodů
  • pro statistické a hospodářské účely

Je přístup do italského obchodního rejstříku zdarma?

Přístup do rejstříku a k omezenému rozsahu informací (jako je obchodní firma a sídlo společnosti) je zdarma. Registrace je také zdarma. On-line přístup k úplným informacím je však k dispozici pouze za úplatu a na požádání.

Historie italského obchodního rejstříku

Italský obchodní rejstřík byl založen v roce 1993.

Související odkazy

Evropský obchodní rejstřík

Kypr

Za zápis, sledování, kontrolu a výmaz tuzemských společností, zahraničních společností, družstev a registrovaných jmen je odpovědný úsek společností (Κλάδος Εταιρειών), který je součástí odboru rejstříku společností (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών) ministerstva obchodu, průmyslu a cestovního ruchu (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού).

Na internetu jsou dostupné tyto služby:

 • On-line žádost o schválení názvu / registrovaného názvu za předpokladu, že žadatel má u úseku vedený účet, a on-line informace o výsledcích hledání názvu, které jsou dostupné pro všechny žadatele bez ohledu na to, zda byla žádost učiněna přes internet či nikoliv.
 • Jakákoli osoba může bez ohledu na to, zda má u úseku vedený účet či nikoliv, vyhledávat on-line v registrovaných organizacích úseku a zjišťovat jejich status (vymazaná nebo aktivní).
 • Pro úsek společností jsou k dispozici formuláře a žádosti.
 • Občané mohou získat informace o poplatcích a cenách za každý vyplněný formulář a žádost.
 • Dostupné jsou rovněž statistiky úseku společností.

Jaké informace nabízí obchodní rejstřík?

Jakákoli osoba může na internetu zjistit, zda je konkrétní organizace v rejstřících úseku vedena a jaký je její status (vymazaná nebo aktivní).

Rejstřík společností je v držení ministerstva obchodu, průmyslu a cestovního ruchu.

Je přístup do obchodního rejstříku zdarma?

On-line přístup do obchodního rejstříku je zdarma.

Jak vyhledávat v obchodním rejstříku

Pro vyhledávání se používá název společnosti. Více informací o způsobu vyhledávání je uvedeno na stránce vyhledávání.

Historie obchodního rejstříku

On-line rejstřík obsahuje všechny organizace registrované od roku 1923 k dnešnímu dni.

Související odkazy

Litva

Jaké informace nabízí litevský obchodní rejstřík?

Rejstřík právnických osob Litvy (Lietuvos juridinių asmenų registras) je spravován a veden státním podnikem Rejstříkové centrum (Registrų centras) a poskytuje přístup do:

 • vnitrostátního rejstříku nemovitostí
 • rejstříku adres
 • rejstříku certifikátů
 • rejstříku právnických osob

Je přístup do obchodního rejstříku Litvy zdarma?

Litevský rejstřík právnických osob a jeho systém vyhledávání jsou přístupné zdarma. Podrobnější informace však podléhají uhrazení poplatku.

Jak vyhledávat v obchodním rejstříku Litvy?

Právnické osoby lze v rejstříku vyhledávat za pomoci těchto kritérií vyhledávání:

 • kód
 • název
 • adresa
 • druh a právní status společnosti

Historie obchodního rejstříku Litvy

Rejstřík jako takový byl zřízen v roce 2004, ale údaje v něm obsažené jsou shromažďovány už od roku 1990.

Lucembursko

Jaké informace nabízí obchodní rejstřík v Lucembursku?

Obchodní a podnikový rejstřík (RCS) je úřední rejstřík všech fyzických a právnických osob, které provozují obchodní činnost, jakož i všech dalších subjektů uvedených v zákoně z 19. prosince 2002 ve znění pozdějších předpisů.

Vedení obchodního a podnikového rejstříku spadá do správy ministerstva spravedlnosti. Ministerstvo spravedlnosti pověřilo řízením RCS hospodářské zájmové sdružení, GIE RCSL, které tvoří zástupci státu, Obchodní komory a Živnostenské komory.

Cílem RCS je:

 • zajistit identifikaci osob, jejichž registrace nebo zápis jsou požadovány ze zákona, a zpracovat jejich trvalý inventární soupis,
 • zajistit větší bezpečnost transakcí,
 • informovat třetí osoby.

V RCS jsou shromažďovány dva druhy údajů:

 • identifikační a právní údaje, jako je název nebo obchodní forma společnosti, jmění, předmět podnikání, základní kapitál, složení správní rady, auditor, jednání za společnost a další údaje tohoto druhu,
 • účetní závěrky.

Kontakt:

Adresa kanceláře

Centre administratif Pierre Werner Bâtiment F
13, rue Erasme
Luxembourg – Kirchberg
tel: (+352) 26 428-1
fax: (+352) 26 42 85 55
e-mail: helpdesk@rcsl.lu

Poštovní adresa

Registre de Commerce et des Sociétés
L-2961 Luxembourg

Úřední hodiny

Od pondělí do pátku, od 9.00 do 12.00 a od 13.30 do 16.00

Platí se za nahlížení do obchodního rejstříku?

Nahlížení do spisů v budově RCS je zdarma.

Některé základní informace jsou zdarma k dispozici na webových stránkách Obchodního a podnikového rejstříku (RCS):

 • číslo RCS,
 • datum registrace,
 • název,
 • právní forma,
 • adresa sídla společnosti,
 • seznam dokladů předložených od roku 2006.

Za úhradu je možné obdržet:

 • výpis obsahující aktualizovaný souhrn údajů, které musí Obchodnímu a podnikovému rejstříku předložit osoba, která je do něj zapsaná,
 • kopii dokladů předložených RCS v elektronickém formátu.

Sazebník je přístupný on-line.

Jak probíhá vyhledávání v obchodním rejstříku v Lucembursku?

Vyhledávání na webových stránkách Obchodního a podnikového rejstříku (RCS) je možné provádět na základě:

 • názvu (či části názvu) nebo
 • registračního čísla zapsané osoby.

Vyhledávač webových stránek zobrazí seznam názvů odpovídajících zadání.

Kliknutím na název zobrazených osob se bezplatně zobrazí následující informace:

 • číslo RCS,
 • datum registrace,
 • název,
 • právní forma,
 • adresa sídla společnosti,
 • seznam dokladů předložených od roku 2006.

Historie obchodního rejstříku v Lucembursku

Obchodní a podnikový rejstřík existuje od roku 1909.

Od roku 2003 spadá pod správu Ministerstva spravedlnosti a jeho řízením bylo pověřeno hospodářské zájmové sdružení GIE RCSL. Od té doby probíhá i jeho úplná informatizace.

Doklady předložené RCS po 1. lednu 2006 jsou soustavně digitalizovány a lze do nich nahlížet elektronickou cestou na internetu.

Digitalizace dokladů předložených od založení RCS v roce 1909 stále probíhá a tyto doklady jsou postupně dávány k dispozici veřejnosti.

Výhledově bude možno elektronicky vyhledat veškeré informace z RCS.

Maďarsko

Jaké informace nabízí maďarský obchodní rejstřík?

Údaje obchodního rejstříku jsou vedeny soudy. Bezplatný přístup k těmto údajům je možný na internetové stránce Oddělení informací o společnostech a elektronické registrace společností Ministerstva spravedlnosti a prosazování práva (az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata).

Přístupné jsou následující informace (stávající nebo vymazané), které jsou v obchodním rejstříku přítomny v okamžiku žádosti:

 • registrační číslo společnosti (cégjegyzékszám)
 • název společnosti
 • sídlo (székhely)
 • provozovna (provozovny) (telephely)
 • pobočka (pobočky) (fióktelep)
 • hlavní činnost
 • upsaný kapitál
 • daňové identifikační číslo
 • informace, zda bylo zahájeno konkursní řízení nebo likvidace

První den každého týdne se aktualizují tyto informace:

 1. všechny údaje o společnostech v obchodním rejstříku (uložený výpis společnosti) (tárolt cégkivonat) a údaje na základě žádostí o zápis do obchodního rejstříku nebo o provedení změn v zápisu, které dosud nebyly zapsány.
 2. Informace o společnosti zahrnují:
 • vlastnictví (jako společník nebo akcionář), oprávnění jednat za právnickou osobu, obchodních sdružení, která nejsou právnickými osobami (jogi személyiség nélküli gazdasági társaság), nebo jiných sdružení
 • oprávnění jednat za, členství v dozorčí radě fyzické osoby

Údaje aktualizované první den každého týdne lze najít pomocí vyhledávacího programu.

Je přístup do maďarského obchodního rejstříku zdarma?

Maďarský obchodní rejstřík (magyar cégnyilvántartás) je plně přístupný a přístup je zdarma.

Jak vyhledávat v maďarském obchodním rejstříku

Informace o společnostech lze vyhledávat podle jednoho z těchto kritérií:

 • název společnosti
 • registrační číslo společnosti
 • daňové identifikační číslo

Historie maďarského obchodního rejstříku

Od července 1993, kdy byl plně zprovozněn Národní systém informací o společnostech a registrace společností (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer), ukládají soudy údaje obchodního rejstříku elektronicky.

Údaje o všech společnostech lze vyhledávat u kteréhokoli soudu bez ohledu na místo jejich uložení. Doba odezvy systému mezi jakýmikoli dvěma soudy je otázkou minut.

Malta

Jaké informace nabízí maltský obchodní rejstřík?

Maltský obchodní rejstřík obsahuje všeobecné informace o společnostech na Maltě.

Rejstřík vlastní maltský úřad finančních služeb, který je právně odpovědný za správu rejstříku tuzemských společností. Internetové stránky maltského úřadu finančních služeb poskytují informace o právních předpisech finančních služeb včetně:

 • příslušných zákonů parlamentů a právních oznámení (propojených na ministerstvo spravedlnosti a vnitra);
 • pravidel;
 • licencí;
 • oběžníků;
 • brožur;
 • upozornění; a
 • ostatní informace vydané maltským úřadem finančních služeb a další materiály vztahující se k řízení finančních služeb na Maltě.

Je přístup do maltského obchodního rejstříku zdarma?

Všeobecné informace obchodního rejstříku jsou veřejnosti dostupné bezúplatně, přesto se na webových stránkách nacházejí i oddíly, které jsou přístupné za úhradu.

Webové stránky maltského úřadu finančních služeb jsou veřejnost i k dispozici bezplatně.

Jak vyhledávat v maltském obchodním rejstříku?

Registrovaní uživatelé online systému rejstříku mají volný přístup do databáze rejstříku. Registrace uživatele není vázaná na předplatné. Stahování dokumentů jednotlivých společností je možné jen za úhradu, vyhledávání informací v databázi je však bezplatné. Kdokoli si tudíž může vyhledat společnost pomocí jejího názvu, části názvu nebo registračního čísla. Ostatní volně dostupné informace zahrnují sídlo společnosti, jména ředitelů, osob ve statutárních orgánech, akcionářů či podílníků.

Historie maltského obchodního rejstříku

Právní předpisy týkající se společností byly na Maltě zavedeny v roce 1962 nařízením o obchodních partnerstvích. Rejstřík byl původně součástí ministerstva obchodu. Po zavedení nového zákona o společnostech z roku 1995 se stal v roce 1997 součástí maltského úřadu finančních služeb. Veškeré zapsané dokumenty všech existujících společností se oskenovaly a pro každou společnost byl vytvořen elektronický spis společnosti. Vzdálený přístup do databáze společností a dokumentů byl zpočátku možný prostřednictvím systému přímé linky, který v roce 2000 přešel na internet. Ke konci roku 2004 byl spuštěn nový webový systém s tím, že elektronická podatelna používající digitální podpis byla zavedena v roce 2006.

Německo

Jaké informace nabízí obchodní rejstřík?

Německý Obchodní rejstřík (Handelsregister) vede Ministerstvo spravedlnosti spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko (Justizministerium Nordrhein-Westfalen) pro ostatní spolkové země (Länder). Poskytuje informace o všech německých obchodních rejstřících, rejstřících sdružení a partnerství.

Informace zveřejněné na internetových stránkách rejstříku jsou právně závazné v souladu s § 15 Obchodního zákoníku (Handelsgesetzbuch).

Další informace v angličtině, francouzštině, italštině, dánštině, španělštině a turečtině jsou dostupné v Obchodním rejstříku.

Další informace o oznámeních rejstříku, oznámení o úpadcích, účetních/finančních zprávách a informace o kapitálových trzích jsou k dispozici na internetových stránkách s názvem Německý rejstřík podniků(Deutsche Unternehmensregister). I když je většina informací v němčině (informace o kapitálových trzích jsou částečně k dispozici v angličtině nebo jiných jazycích), samotná platforma je uvedená také anglicky, francouzsky, italsky a španělsky.

Je přístup do obchodního rejstříku zdarma?

Ne, třebaže přístup k údajům v obchodním rejstříku je otevřený každému, je podmíněn autorizací, která slouží jako záruka zaplacení. Za každý výpis z rejstříku se účtuje poplatek 4,50 EUR. Vyhledávání obchodních názvů podniků a jiných údajů je bezplatné.

Jak vyhledávat v obchodním rejstříku

Internetové stránky Německý obchodní rejstřík poskytují dvě různé vyhledávací funkce (Normale Suche (Jednoduché vyhledávání) a Erweiterte Suche (Pokročilé vyhledávání)), podle toho, jaké informace má uživatel k dispozici.

Historie obchodního rejstříku

Všechny informace počínaje rokem 2007 jsou dostupné v elektronické formě. Lze požádat o převedení dokumentů, které nejsou v elektronickém formátu, pokud nejsou starší než deset let.

Související odkazy

Evropský obchodní rejstřík

Nizozemsko

Jaké informace nabízí nizozemský obchodní rejstřík?

Nizozemský obchodní rejstřík je ve vlastnictví a správě nizozemské Obchodní komory (Kamer van Koophandel), na základě zmocnění státu prostřednictvím zákona o obchodním rejstříku.

Rejstřík nabízí přehled všech (právně) relevantních informací týkajících se všech příslušných hospodářsky relevantních subjektů v Nizozemsku. Registrovány jsou všechny subjekty. To znamená:

 • společnosti
 • samostatní podnikatelé
 • sdružení
 • nadace
 • profese (např. právníci, lékaři, umělci)
 • společenství vlastníků jednotek
 • církve a
 • státní úřady.

Množství zapsaných údajů se liší podle právní formy organizace. Nejdůležitějšími zapsanými údaji jsou:

 • úřední název
 • ostatní obchodní označení
 • sídlo
 • adresy
 • kapitál (akcie)
 • osoby spojené s organizací oprávněním / plnou mocí (představenstvo, dozorčí rada, zaměstnanci se zvoleným zástupcem)
 • pobočky
 • korespondenční údaje
 • předmět podnikání/činnosti (kategorizace podobná jako v NACE).

V tomto rejstříku je zapsáno přibližně 2,1 milionu subjektů.

Podle nizozemského práva jsou údaje v rejstříku platné (a závazné pro třetí osoby), není-li uvedeno jinak. Povinnost nechat se zapsat (a nechat zapsat veškeré změny) nesou samotné subjekty. Každá změna musí být zapsána nejpozději do osmi dnů od jejího vzniku.

Zápis není součástí procesu vzniku společnosti v Nizozemsku. Z právního hlediska může společnost v Nizozemsku existovat, aniž by byla zapsána. Proto i přesto, že je protiprávní o zápis nepožádat, nezapsané společnosti existují a mohou jednat jako společnosti (na rozdíl například od situace ve Spojeném království).

Nizozemské obchodní společnosti jsou také povinny založit do obchodního rejstříku svou účetní závěrku. To platí pro přibližně 600 000 společností. Většina je povinna založit pouze rozvahu, zatímco velké společnosti (přibližně 30 000) musí založit též výkaz zisků a ztrát.

Je přístup do nizozemského obchodního rejstříku zdarma?

Základní informace o nizozemském Obchodním rejstříku jsou k dispozici zdarma prostřednictvím internetu, ale za některé služby (např. úřední výpisy) se platí poplatek.

Zapisované společnosti platí pouze roční poplatek, neplatí poplatky za provádění změn.

Jak vyhledávat v nizozemském obchodním rejstříku

V rejstříku (Nizozemský obchodní rejstřík) můžete vyhledávat pomocí:

 • obchodní firmy (nebo její části), případně názvu
 • úředního identifikačního čísla společnosti
 • adresy a
 • oblasti příslušného poštovního směrovacího čísla.

Historie nizozemského obchodního rejstříku

Informace jsou vedeny ode dne zahájení fungování současného rejstříku (1920). Jsou k dispozici též údaje některých starších společností.

Související odkazy

Polsko

Jaké informace nabízí polský obchodní rejstřík?

Polský obchodní rejstřík (Krajowy Rejestr Sądowy) spravuje a řídí Ministerstvo spravedlnosti Polské republiky.

Obsahuje informace o obchodních společnostech, nadacích, sdruženích a jiných subjektech.

Konkrétněji rejstřík obsahuje různé druhy informací souvisejících s těmito subjekty:

 • registrační číslo národního soudního rejstříku (číslo KRS)
 • REGON číslo (číslo v centrálním seznamu hospodářské činnosti)
 • název
 • právní postavení a status
 • datum zápisu do národního soudního rejstříku
 • kontaktní údaje
 • důležitá data (data zápisu a výmazu)
 • příslušné orgány
 • osoby oprávněné k jednání jménem / zastupování

Je přístup do polského obchodního rejstříku zdarma?

Ano, přístup do obchodního rejstříku je zdarma.

Jak vyhledávat v polském obchodním rejstříku

V polském obchodním rejstříku lze vyhledávat podle následujících vyhledávacích kritérií:

 • Národního registračního čísla (čísla KRS – Krajowy Rejestr Sądowy – národní soudní rejstřík) nebo
 • Názvu subjektu

Historie polského obchodního rejstříku

Rejstřík funguje od 1. ledna 2007.

Portugalsko

Jaké informace nabízí portugalský obchodní portál?

Oficiální portugalský obchodní portál vám umožňuje požadovat trvalé certifikáty (podle jména nebo čísla NIPC v portugalštině nebo v angličtině). NIPC je daňové identifikační číslo právnických osob, které slouží k identifikaci zaregistrovaného podnikatelského subjektu. Kromě zpřístupnění všech platných registrací a nevyřízených žádostí o registraci podnikatelských subjektů registr rovněž přijímá žádosti o trvalé certifikáty v podobě elektronických a průběžně aktualizovaných záznamů. Přístup je možný na základě ročního,, dvouletého, tříletého nebo čtyřletého poplatku, které uživateli umožňuje:

 • On-line registraci společnosti
 • Vyhledávání v on- line rejstřících
 • Žádost o kartu subjektu
 • Získání obchodního názvu společnosti
 • Získání informací o povoleních, předchozích oprávněních a obdobných administrativních podmínkách, kterým podléhají ekonomické aktivity občanů
 • Kontrolu stavu zjednodušené žádosti o obchodní informace
 • Podání on-line žádosti o ochrannou známku
 • Konzultace nepřetržitě aktualizované informace v Obchodním zákoníku.

Je přístup na portugalský obchodní portál zdarma?

Přístup na obchodní portál je zdarma, s výjimkou oblasti vyhrazených pro on-line zakládání společností podávání žádostí o registraci. Tyto žádosti musí být ověřeny pomocí digitálního certifikátu.

Tento digitální certifikát poskytuje profesionální komora, případně je k dispozici ve formě trvalého certifikátu. Trvalý certifikát získáte zadáním kódu po realizaci platby.

Jaké informace nabízí portugalský justiční portál?

Portugalský justiční portál umožňuje uživatelům požadovat a konzultovat:

 • Onl-ine zveřejňování úkonů společností
 • Dokumenty o zápisech podléhajících povinnému zveřejnění
 • Dokument týkající se změn zákládající smluv či stanov společností a nadací.

Je přístup do portugalského právního portálu zdarma?

Přístup do justičního portálu je zdarma, s výjimkou přístupu do časti vyhrazené pro zveřejňování notářsky ověřených dokumentů týkajících se sdružení nebo a nadací. Přístup do této části vyžaduje ověření prostřednictvím digitálního certifikátu a podléhá poplatku.

Související odkazy

Rakousko

Jaké informace nabízí rakouský obchodní rejstřík?

Informace o všech registrovaných rakouských společnostech (viz § 2 FBG) jsou uloženy v obchodním rejstříku (hlavní rejstřík). Dokumenty, které tvoří podklady záznamů, jsou uloženy v Elektronickém archívu dokumentů justice (sbírka dokumentů). Údaje o společnostech a sbírka dokumentů jsou dostupné na internetu, ale přístup k nim je zpoplatněn.

Údaje o společnostech jsou rakouským úřadům státní správy k dispozici také prostřednictvím Portálu spolkového výpočetního střediska (BRZ). Členské státy EU mají přístup k těmto údajům prostřednictvím Evropského obchodního rejstříku (EBR).

Je přístup do rakouského obchodního rejstříku zdarma?

Přístup do rakouského obchodního rejstříku je zpoplatněn.

Jak vyhledávat v rakouském obchodním rejstříku

Každý je oprávněn k přístupu do databáze obchodního rejstříku, aby zde získal informace o záznamech v obchodním rejstříku.

Výpis s údaji, které jsou aktuálně zaznamenány v obchodním rejstříku, lze získat zadáním příslušné spisové značky. Na požádání lze získat také údaje, které byly vymazány (vztahuje se pouze na údaje dostupné v elektronické formě). Dotazy se mohou týkat také právnických osob, které byly v nedávné době nově zapsány, případně jejichž záznam byl změněn či vymazán.

Veřejný přístup do databáze obchodního rejstříku zajišťují společnosti (tzv. „přístupová místa“ nebo „Verrechnungsstellen“), které jsou smluvními partnery ministerstva spravedlnosti. Poskytují zpoplatněné služby, jako jsou odpovědi na dotazy týkající se obchodního rejstříku nebo zajišťování ověřených výpisů z obchodního rejstříku, které jsou totožné s úředně vydávanými výpisy.

Oprávnění předkládat veřejný dokument o stavu zápisů v obchodním rejstříku určitému orgánu státní správy mají ale pouze krajské soudy (konkrétně oddělení obchodního rejstříku) nebo notář.

Historie rakouského obchodního rejstříku

Záznamy údajů v rakouském obchodním rejstříku se původně uchovávaly v listinné podobě. Při automatizaci obchodního rejstříku v roce 1991 byly údaje v listinné podobě převedeny do elektronické databáze. Od té doby jsou veškeré aktuální a historické údaje k dispozici v elektronické podobě.

Řecko

Jaké informace nabízí řecký obchodní rejstřík?

V Řecku vedou soudy první instance pořadová čísla došlých právních dokumentů, které sepisují notáři o původních akcionářích a o veškerých změnách týkajících se právnických osob v průběhu času (včetně jmen nových akcionářů). Jinými slovy – jediné údaje, které se vedou v elektronické podobě, jsou číslo soudního spisu, název společnosti, jména akcionářů a nejrůznější data. V elektronické podobě vedou své obchodní rejstříky pouze následující hlavní soudy, zejména soudy první instance v Aténách, Pireu a Soluni (Thessaloniki). Většina obchodních rejstříků vedených u zbývajících soudů první instance je dostupná v listinné podobě.

Odkazy na internetové stránky hlavních soudů první instance jsou uvedeny níže:

V období let 2009 až 2015 budou veřejnosti zpřístupněny elektronické služby třetí úrovně u 19 soudů první instance po celé zemi.

Je přístup do řeckého obchodního rejstříku zdarma?

Ano, přístup do řeckého obchodního rejstříku je zdarma.

Historie řeckého obchodního rejstříku

Informace u Soudu první instance v Aténách jsou vedeny od roku 1900.

Informace u Soudu první instance v Pireu jsou vedeny od roku 1945.

Informace u Soudu první instance v Soluni (Thessaloniki) jsou vedeny od roku 1914.

Související odkazy

Evropský obchodní rejstřík

Rumunsko

Jaké informace nabízí rumunský obchodní rejstřík?

Rumunský Národní úřad pro správu obchodního rejstříku je veřejná instituce s právní subjektivitou, která spadá do působnosti Ministerstva spravedlnosti a které spravuje centrální obchodní rejstřík.

Kanceláře obchodního rejstříku se nacházejí v Bukurešti a ve všech 41 župách Rumunska. Kancelář působí v každé župě při soudu a vede místní obchodní záznamy.

Podle zákona č. 26/1990 obsahuje obchodní rejstřík informace o:

 • společnostech;
 • národních společnostech;
 • autonomních správních orgánech;
 • družstevních společnostech;
 • družstevních zemědělských úvěrových ústavech;
 • nebankovních finančních institucích;
 • hospodářských zájmových sdruženích;
 • evropských hospodářských zájmových sdruženích;
 • evropských obchodních společnostech;
 • evropských družstevních společnostech;
 • autorizovaných osobách;
 • živnostnících;
 • rodinných podnicích; a
 • jiných fyzických a právnických osobách podle konkrétních ustanovení zákona (zájmová sdružení bez hospodářské povahy, evropská zájmová sdružení bez hospodářské povahy, výzkumné a vývojové ústavy).

Obchodní rejstřík zaznamenává všechny akty, listiny a totožnost zúčastněných stran, u kterých je zápis nutný ze zákona, a veškeré akty a listiny výslovně vyžadované zákonem.

Obchodní rejstřík také obsahuje.

 1. dokumenty;
 2. informace, on-line služby uspořádané do oddílů, a služby;
 3. informace o Národním úřadu pro správu obchodního rejstříku a o kancelářích obchodního rejstříku při soudech;
 4. seznam kategorií služeb, předložených dokumentů;
 5. formuláře používané úřadem;
 6. náležitosti zápisu do obchodního rejstříku pro všechny kategorie podnikatelů a podniků;
 7. statistiky obchodních podniků; ty jsou rozděleny do různých oddílů, například
  • historie úřadu
  • síť ORC
  • náležitosti formulářů (pro podnikatele atd.)
  • daně a tarify stanovené službami ONRC
  • služby
  • právní předpisy
  • statistika
  • média.

Recom on-line zpřístupňuje následující informace z obchodního rejstříku:

 • název;
 • adresa;
 • daňové identifikační číslo;
 • telefon;
 • telex;
 • fax;
 • upsaný kapitál;
 • zahraniční kapitál;
 • hlavní předmět činnosti stanovená podnikatelem;
 • vedlejší předmět činnosti stanovená podnikatelem;
 • údaje o společnících, tj. fyzických a právnických osobách (adresa, akciový kapitál nebo podíly, počet a typ akcií v držení, doklad totožnosti, datum a místo narození přidružených fyzických osob);
 • údaje o osobách v orgánech právnických osob (adresa, národnost, datum a místo narození, povolání, práva), údaje o pobočkách, dílčích jednotkách (adresa, telefon);
 • údaje o jiných vedlejších provozovnách (adresa, telefon); rozvahové údaje (obrat, průměrný počet zaměstnanců, hrubý zisk), jestliže byly tyto informace předloženy.

Je přístup do rumunského obchodního rejstříku zdarma?

Informace z obchodních rejstříků jsou k dispozici on-line na příslušné internetové stránce na Recom on-line. Přístup je možný po zaregistrování uživatele (vytvoření uživatelského jména a hesla) a uzavření smlouvy, a to žádost předloženou proti platbě.

 • Všeobecné informace pro zájemce o vykonávání příslušné regulované činnosti (podnikatele, fyzické osoby, právnické osoby, úřady a orgány veřejné správy atd.) jsou k dispozici na internetové stránce prostřednictvím služby Recom on -line Úsek ministerstva spravedlnosti – Národní úřad pro správu obchodního rejstříku poskytuje bezplatný přístup k některým informacím. Pro přístup je nutná registrace uživatele (vytvoření uživatelského jména a hesla).
 • Po uživatelské registraci je možný přístup i do placené části služby Recom. Přístup je zajištěn 24 hodin denně.
 • Nutným předpokladem pro přístup do E-Forms, systému elektronických formulářů, jehož prostřednictvím se přenášejí on-line dokumenty pro zápis do obchodního rejstříku, je také nutná registrace uživatele (vytvoření uživatelského jména a hesla).
 • Zjištění stavu zpracovávání žádosti o zápis do obchodního rejstříku je zdarma.
 • Přístup k některým oznámením (finanční situace, likvidace, zrušení podle zákona atd.) je zdarma.
 • Do všech ostatních částí internetové stránky je přístup zajištěn zdarma 24 hodin denně. Pro přístup do některých částí (inteligentní elektronické formuláře) se musí uživatelé zaregistrovat tak, že si vytvoří uživatelské jméno a heslo.

Jak vyhledávat v rumunském obchodním rejstříku

Bezplatné informace služby Recom on-line lze vyhledávat zadáním následujících údajů:

 • název společnosti;
 • číslo zápisu do obchodního rejstříku;
 • jedinečné registrační číslo; a/nebo
 • župa, ve které se nachází její sídlo.

Mezi všeobecné informace pro zájemce, které jsou zdarma, patří:

 • název společnosti;
 • obec a župa, ve které má společnost sídlo;
 • číslo zápisu do obchodního rejstříku (přidělené počítačovým obchodním rejstříkem);
 • jedinečné registrační číslo (přidělené Ministerstvem veřejných financí);
 • stav společnosti;
 • pozbytí platnosti sídla společnosti;
 • změna nebo zrušení osvědčení o zápisu;
 • upsaný kapitál pod zákonem stanovenou hranicí;
 • likvidace;
 • konkurz;
 • platební neschopnost;
 • podíly / akcie v držení jedním nebo několika společníky;
 • chybějící roční závěrka v obchodním rejstříku;
 • nejnovější záznamy v obchodního rejstříku.

Historie rumunského obchodního rejstříku

Obchodní rejstřík byl zřízen v roce 1990 zákonem č. 26/1990 o obchodním rejstříku.

Hlavním budoucím cílem rumunského obchodního rejstříku je vytvořit samostatný portál.

Cíle Národního úřadu pro správu obchodního rejstříku jsou:

 • informovat obecné obchodní kruhy, veřejné instituce a sdělovací prostředky o činnosti obchodního rejstříku;
 • informovat dotčené osoby o dodržování právních předpisů;
 • zkrátit čas přístupu k informacím;
 • uvolnit přetíženost přepážek obchodního rejstříku;
 • zkrátit dobu nutnou pro vyplnění dokumentů k zápisu;
 • zjednodušit postupy pro zápis podnikatelů, předkládání finančních informací a podávání žádostí o informace a dokumenty;
 • informovat žadatele on-line a v reálném čase o stavu žádostí podaných v kanceláři obchodního rejstříku.

Slovensko

Jaké informace nabízí slovenský obchodní rejstřík?

Obchodní rejstřík Slovenské republiky (Obchodný register) je veřejný rejstřík, který obsahuje specifické informace o jednotlivých podnikatelích, společnostech a jiných právnických osobách dle příslušných právních předpisů.

Rejstřík je ve vlastnictví a správě Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky (Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky).

Je přístup do obchodního rejstříku Slovenské republiky zdarma?

Obchodní rejstřík Slovenské republiky nabízí zdarma přístup k informacím a jejich vyhledávání.

Jak vyhledávat ve slovenském obchodním rejstříku

Ve slovenském obchodním rejstříku lze vyhledávat pomocí:

Vyhledávací aplikace je k dispozici také v angličtině.

Historie obchodního rejstříku Slovenské republiky

V rejstříku jsou vedeny informace od 1. ledna 2001.

Slovenský obchodní rejstřík byl založen v roce 1992, po přijetí zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, a nahradil předchozí rejstřík společností.

Obchodní zákoník (§ 27 až 34) zakotvoval právní úpravu obchodního rejstříku až do roku 2004.

Od 1. února 2004 byly zavedeny a vstoupily v platnost nové právní podmínky obchodního rejstříku (zákon č. 530/2003 Sb., o obchodním rejstříku, ve znění pozdějších předpisů).

Jediným oddílem obchodního zákoníku, který je stále v platnosti, je oddíl, který upravuje právní popis zapsané osoby, účinnost zapsaných údajů a jejich zveřejňování. Ustanovení § 28 až 34 byla zrušena.

Na základě novely zákona č. 530/2003 Sb. došlo ke zveřejnění rejstříku v elektronické podobě. Dokumenty jsou aktualizovány v písemné a elektronické podobě. Listiny z období po 1. srpnu 2007 jsou vedeny pouze v elektronické podobě.

Slovinsko

Jaké informace nabízí slovinský obchodní rejstřík?

Slovinský obchodní rejstřík spravuje a řídí Úřad Republiky Slovinsko pro veřejné právní záznamy a související služby (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – AJPES).

AJPES poskytuje veřejnosti informace ze slovinského obchodního rejstříku následujícími dvěma způsoby:

 • Přímý přístup k informacím prostřednictvím aplikace iPRS
 • Výpisy ze slovinského obchodního rejstříku.

Co to zahrnuje?

Aplikace iPRS umožňuje uživateli přístup k údajům o jednotlivých záznamech subjektů provozujících na území Republiky Slovinsko obchodní činnost. Slovinský obchodní rejstřík v současné době obsahuje asi 194 000 subjektů. Jednotlivými částmi slovinského obchodního rejstříku jsou:

 • Obchodní společnosti
 • Výluční vlastníci
 • Jiní a zvláštní uživatelé jednotných účetních osnov
 • Právnické osoby soukromého práva
 • Sdružení
 • Fyzické osoby vykonávající činnost podléhající ohlášení nebo koncesi
 • Dceřiné společnosti a jiné organizační jednotky obchodních subjektů
 • Hlavní provozovny cizích obchodních subjektů
 • Jiné subjekty.

U každého subjektu zapsaného ve slovinském obchodním rejstříku jsou k dispozici zvláštní registrační údaje (identifikační číslo, název společnosti, daňové identifikační číslo, informace o statutárních orgánech a zakladatelích, atd.).

Aktualizace

Údaje jsou aktualizovány každý den.

Užívání

Informace o jednotlivých subjektech zapsaných ve slovinském obchodním rejstříku lze zobrazit pomocí vyhledávacích kritérií.

Výpisy ze slovinského obchodního rejstříku

AJPES poskytuje zájemcům pravidelné výpisy z databáze slovinského obchodního rejstříku. Výpis si lze objednat vyplněním objednávkového formuláře (jednorázový výpis) nebo je možno podepsat s AJPES smlouvu o pravidelném odebírání údajů, a to buď týdenním, nebo měsíčním.

Výpisy jsou k dispozici ve standardizovaném krátkém nebo dlouhém formátu.

Výpisy objednané pomocí objednávkového formuláře zasílá AJPES elektronickou poštou, na disketě, CD-ROMu nebo v písemné podobě. Smluvní uživatelé mají k údajům na serveru AJPES přístup pomocí uživatelského jména a hesla.

Cena

Cena výpisů je stanovena v bodě 1.1 Ceníku služeb poskytovaných AJPES v souladu s článkem 55 slovinského zákona o obchodních společnostech (z. č. 15/04 Sbírky zákonů Republiky Slovinsko – úřední konsolidované znění).

Je přístup do slovinského obchodního rejstříku zdarma?

Ano, přístup je zdarma. Uživatelé se však musejí na portálu zaregistrovat.

Jak vyhledávat ve slovinském obchodním rejstříku?

Aby uživatelé mohli v rejstříku vyhledávat, musejí se na portálu zaregistrovat. Údaje lze vyhledávat zadáním vyhledávacích kritérií v jednom nebo více polích, případně zvolením vyhledávacích kritérií z rozevírací nabídky. Vyhledávacím kritériem může být celý údaj, část údaje (slov) nebo začátek slova.

Možnými vyhledávacími kritérii jsou:

 • Identifikační číslo
 • Daňové identifikační číslo
 • Název
 • Název ulice a číslo
 • Město
 • Obec
 • Poštovní směrovací číslo
 • Hlavní činnost
 • Institucionální odvětví
 • Právně organizační forma
 • Klasifikace (aktivní společnost, vymazaná společnost, budoucí společnost)

Historie slovinského obchodního rejstříku

Elektronická verze slovinského obchodního rejstříku byla zřízena v souladu se zákonem o obchodním rejstříku Slovinska (Zakon o poslovnem registru Slovenije; z. č. 49/2006 a 33/2007 Sbírky zákonů) v březnu 2007. AJPES převzal vedení rejstříku od Statistického úřadu Republiky Slovinsko (Statistični urad Republike Slovenije) v roce 2002. Od té doby rejstřík slouží jako administrativní rejstřík a od roku 2005 je hlavním rejstříkem pro zápis výlučných vlastníků (samostojni podjetnik). V roce 2008 se součástí obchodního rejstříku stal rejstřík obchodních společností (Sodni register), který dříve vedly soudy.

Předchůdci obchodního rejstříku byly následující rejstříky:

 • Rejstřík organizací a sdružení (Register organizacij in skupnosti), který byl zřízen v roce 1976 a obsahoval organizace sdružené činnosti (organizacije združenega dela) a jiné organizace a sdružení.
 • Sjednocený rejstřík dílen (Enotni register obratovalnic), který byl zřízen v roce 1985 za účelem správy údajů o řemeslnících a pracovnicích.

Související odkazy

Španělsko

Jaké informace nabízí obchodní rejstřík ve Španělsku?

Z organizačního hlediska je obchodní rejstřík, který je tvořen územními obchodními rejstříky a ústředním obchodním rejstříkem, podřízený ministerstvu spravedlnosti. Veškeré záležitosti týkající se obchodního rejstříku jsou v kompetenci Generálního ředitelství rejstříků a notářství (Dirección General de los Registros y del Notariado).

Územní obchodní rejstříky jsou zřízeny v hlavním městě každé provincie a vykonávají tak svoji pravomoc v celé příslušné provincii, a kromě toho se nacházejí ve městech Ceuta, Melilla, Eivissa, Mahón, Arrecife, Puerto del Rosario, Santa Cruz de la Palma, San Sebastián de la Gomera a Valverde.

Ústřední obchodní rejstřík zajišťuje následující funkce:

 • Zatřídění, zpracování a výhradně informativní zveřejňování údajů získaných prostřednictvím územních obchodních rejstříků.
 • Archivace a zveřejňování názvů společností a právních subjektů.
 • Vydávání Úředního věstníku obchodního rejstříku v případě potřeby.
 • Vedení rejstříku společností a jednotek, které přenesly svoje sídlo do zahraničí, ale zůstávají i nadále španělskými subjekty.

V obchodním rejstříku jsou zapsáni:

 1. Jednotliví podnikatelé a společnosti obecně a rovněž listiny a smlouvy týkající se těchto společností. Konkrétně jde o tyto subjekty:
  • Jednotliví podnikatelé v námořní dopravě.
  • Obchodní společnosti (akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným atd.).
  • Vzájemné záruční společnosti.
  • Družstevní banky, vzájemné pojišťovací spolky, družstevní pojišťovny a vzájemné pojišťovny sociálního zabezpečení.
  • Investiční společnosti (obchodní společnosti, které svým společníkům poskytují předem, prostřednictvím směnečného ručení nebo jakýmkoliv jiným způsobem, osobní záruky na operace, které investiční společnosti realizují v rámci podniků, které vlastní).
  • Hospodářská zájmová sdružení (subjekty, jejichž cílem je podpora rozvoje nebo zlepšování hospodářských výsledků jejich společníků, kteří musí být fyzickými nebo právnickými osobami, působícími v oblasti podnikání, zemědělství nebo řemeslné výroby). Sdružení vyvíjejí vedlejší činnost ve prospěch svých společníků, a to bez dosahování zisku.).
  • Spořitelny.
  • Investiční fondy.
  • Penzijní fondy.
  • Pobočky veškerých výše uvedených subjektů.
  • Pobočky zahraničních společností nebo jakýchkoliv jiných ziskových zahraničních jednotek s právní subjektivitou.
  • Zahraniční společnosti se sídlem na území Španělska.
  • U jednotlivých podnikatelů se uvádí:
  • Identifikační údaje podnikatele a jeho podniku.
  • Generální plné moci udělené přesně definovaným osobám k jednání jménem společnosti, a také veškeré úpravy, zrušení a změny těchto plných mocí.
  • Zahájení a ukončení činnosti a ostatní úkony a události týkající se poboček.
  • Soudní rozhodnutí o změně způsobilosti jednotlivého podnikatele (například pokud je rozhodnuto o zbavení způsobilosti ke správě majetku)
  • Určení osoby, která je opatrovníkem nebo právním zástupcem jednotlivého podnikatele v případě jeho nezpůsobilosti nebo z důvodu neslučitelnosti jeho funkcí, pokud tato poznámka není uvedena v prvozápisu podnikatele.
  • Předmanželské smlouvy a soudní rozhodnutí vydaná v případě rozvodu, odluky či zrušení sňatku nebo řízení o nezpůsobilosti jednotlivého podnikatele.
  • Platební neschopnost a úpadek.
  • Pokud jde o společnosti, je třeba zapsat do obchodního rejstříku níže uvedené úkony:
  • Založení společnosti.
  • Změna společenské smlouvy a stanov společnosti a zvýšení a snížení základního kapitálu.
  • Prodloužení doby trvání.
  • Určení a odvolání členů správních rad, likvidátorů a auditorů, a také určení a odvolání tajemníků a zástupců tajemníků správních rad, i když nejsou členy správní rady.
  • Obecné plné moci a přenesené pravomoci a jejich úpravy, zrušení a změny.
  • Zahájení a ukončení činnosti a veškeré další úkony a události týkající se poboček.
  • Přeměna, sloučení, rozdělení, částečné zrušení, zrušení a likvidace společnosti.
  • Určení subjektu pověřeného vedením účetní evidence v případě cenných papírů na běžném účtu.
  • Platební neschopnost a úpadek a intervenční opatření správních úřadů.
  • Soudní a správní rozhodnutí.
  • Obecně veškeré listiny nebo smlouvy měnící obsah provedených záznamů.
  • Vydání obligací nebo obchodovatelných cenných papírů akciovými společnostmi nebo k tomu oprávněnými subjekty a také jiné úkony a okolnosti s tím spojené.
  • Zápis o přijetí jakéhokoliv druhu cenných papírů k obchodování na oficiálních sekundárních trzích nebo o jejich vyloučení z obchodování.
 2. Ověřování účetních knih podnikatelů, jmenování nezávislých účetních expertů a auditorů a ukládání a zveřejňování účetní dokumentace. Je nutno zdůraznit, že účetní závěrky v elektronické podobě mohou být předávány příslušnému obchodnímu rejstříku elektronicky na elektronickou adresu určenou k tomuto účelu. Ověřování některých účetních knih může být prováděno tak, že uvedené knihy jsou předávány obchodnímu rejstříku na elektronickém nosiči na elektronickou adresu určenou k tomuto účelu, pokud jsou splněny podmínky upravující zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb.
 3. Centralizace a zveřejňování informací z rejstříku, které zajišťuje ústřední obchodní rejstřík.

V obchodním rejstříku jsou uvedeny úkony týkající se podnikatelů a společností, a to ve formě následujících záznamů:

 • Záznam o předložení dokumentace: jakmile dojde k předložení nějaké dokumentace, na jejímž základě může dojít k určité operaci v rejstříku, je o předložení dokumentace proveden záznam.
 • Záznamy umožňující evidenci výše uvedených skutečností, které musí být zapsány.
 • Předběžné záznamy používané k ochraně určitého práva před jeho úplným nabytím nebo rozhodnutí soudu. Například předběžný zápis návrhu na zrušení rozhodnutí učiněných v rámci společnosti.
 • Okrajové poznámky používané pro poskytování informací o jakékoliv události druhořadého významu, které jsou uváděné vedle zápisů a záznamů o předložení dokumentace.
 • Zápisy zrušující předchozí zápisy, které se tak stávají neplatné.

Zápis do obchodního rejstříku musí být proveden na základě veřejné listiny, s výjimkou konkrétních případů, kdy není veřejná listina vyžadována: zápis jednotlivého podnikatele a také zápis a odvolání členů správní rady, s výjimkou jmenování pověřeného člena správní rady, o němž musí být sepsána veřejná listina.

Zahraniční dokumenty musí být rovněž zapsány do obchodního rejstříku, jakmile ze zákona vstoupí ve Španělsku v platnost, a také v případech, kdy se jedná o vykonatelné rozsudky vydané zahraničními soudy, které mají být uplatněny ve Španělsku.

Další informace o systému obchodních rejstříků naleznete na adrese: ministerstva spravedlnosti a úředníků rejstříku; úředníci rejstříkuinformace o ústředním obchodním rejstříku, postupu při zapisování, zapsaných společnostech, vzorech ročních závěrek, o elektronických žádostech o informace a o místě rejstříku je rovněž možno vyhledat na webových stránkách ústředního obchodního rejstříku.

Je přístup do obchodního rejstříku zdarma?

Za zápis nebyla stanovena žádná pevná částka. Požadovaná částka se řídí tarify schválenými vládou, které jsou zveřejňovány ve španělském Úředním věstníku.

Pro získání informací z obchodního rejstříku se použije následující tarif (Přechodné ustanovení č. 19, odstavce a), b), a e) nařízení o obchodním rejstříku ze dne 19. července 1996, týkající se č. 23 a 24 tarifu ze dne 29. března 1973. Získaná částka se navýší o příslušnou DPH):

Zveřejňování zapsaných listin společností

 • Výpis údajů o každé zapsané společnosti: obecné údaje, členové správní rady, zmocněnci, uložení účetní závěrky a seznam zápisů: 2,10 EUR
 • Adresa členů správní rady/prokuristů společnosti: 1,80 EUR
 • Informace o předmětu činnosti: 1,80 EUR
 • Informace o podání návrhů na fúzi, rozdělení atd. 1,80 EUR

Oddíl názvů společností

 • Zjišťování maximálně 3 názvů společností: 1,80 EUR
 • Osvědčení (předložení dokumentu 6,010121 EUR + vyhledání 0,901518 EUR + ověření 6,010121 EUR): 12,92 EUR

Jak vyhledávat ve španělském obchodním rejstříku?

Zápisy musí být provedeny v rejstříku příslušnému podle místa bydliště podnikatele nebo sídla společnosti, která je zapsána. Totéž kritérium územní příslušnosti subjektu je nutno dodržovat pro určení rejstříku, který zajišťuje ověřování účetnictví podnikatelů, jmenování nezávislých expertů a auditorů, úschovu účetní dokumentace a ostatní operace příslušející obchodnímu rejstříku. Obecně je třeba návrh na zápis do obchodního rejstříku podat v průběhu měsíce následujícího po vydání dokumentů, které jsou k zápisu nutné.

Úředník rejstříku musí určit, zda dokumenty po formální stránce odpovídají právním předpisům a zda je jejich obsah platný. Musí rovněž určit, zda osoby, které je předkládají nebo podepisují, jsou k těmto úkonům oprávněné a zmocněné.

V případě, že v předložených dokumentech nebyly zjištěny žádné nedostatky, provede úředník rejstříku zápisy do 15 dnů následujících po dni, kdy je proveden záznam o předložení dokumentace. Pokud se úředník rejstříku domnívá, že listina obsahuje nějakou vadu bránící jejímu zapsání, mohou se dotčené osoby proti tomuto rozhodnutí do dvou měsíců odvolat, a to nejprve k samotnému úředníkovi rejstříku a poté, pokud tento úředník své stanovisko nezmění, ke Generálnímu ředitelství rejstříků a notářství.

Pokud jde o poskytování informací, rejstřík je veřejně přístupný, a proto se na něj může kdokoliv obrátit. Informace z rejstříku lze získat dvěma způsoby: buďto formou prostého výpisu nebo formou ověření. První způsob má čistě informativní hodnotu. Ověření je jediný způsob, jak zaručit spolehlivost údajů z obchodního rejstříku. Součástí ověření je i podpis úředníka rejstříku. Obvykle je nutné podat návrh na zápis do obchodního rejstříku v průběhu měsíce následujícího po vydání dokumentů, které jsou k zápisu nutné.

Adresa ústředního obchodního rejstříku: C/ Príncipe de Vergara 94, 28006. Madrid. Tel.: 91 563 12 52.

V současné době je elektronický přístup možný prostřednictvím internetu.

V případě zájmu o dodatečné informace či o objednání poskytovaných služeb se můžete obrátit na stránky ústředního obchodního rejstříku nebo telefonicky kontaktovat vedoucího oddělení obchodních informací na čísle (0034) 902 88 44 42. Po uzavření předběžné dohody s ústředním obchodním rejstříkem vám bude přiděleno přístupové heslo.

Historie obchodního rejstříku ve Španělsku

Obchodní rejstřík byl jako takový poprvé ustaven v obchodním zákoníku z roku 1829. Jeho původ se odvíjí od registrace obchodníků jakožto příslušníků středověkých cechů.

Poté byl upraven články 16 až 32 obchodního zákoníku z roku 1885. Uvedená úprava byla později radikálně změněna podle zákona 19/1989 ze dne 25. července 1989, kterým byly španělské právní předpisy v oblasti obchodu přizpůsobeny směrnicím a nařízením Společenství, které tyto oblasti upravují. Uvedený zákon přinesl novou úpravu článků týkajících se obchodního rejstříku v obchodním zákoníku (nové články 16 až 24 obchodního zákoníku) a oprávnil vládu ke schválení nového nařízení o obchodním rejstříku. V současné době je platným rejstříkem obchodní rejstřík RD 1784/1996 z 19. července 1996.

Související odkazy

Švédsko

Jaké informace nabízí Švédský obchodní rejstřík?

Švédský úřad pro registraci společností vede několik rejstříků, které poskytují informace o podnicích (tj. o zapsaných společnostech). Údaje v rejstřících jsou dostupné prostřednictvím systému vyhledávání přístupného na internetu a skrze Švédský úřad pro registraci společností.

Rejstříky budou dále společně nazývány „Švédský obchodní rejstřík“.

Švédský obchodní rejstřík poskytuje tyto informace:

 • názvy a adresy společností,
 • identifikační čísla,
 • vyhledávání společností,
 • vyhledávání osob (tj. členů orgánů společnosti)
 • roční účetní závěrky,
 • zakladatelské smlouvy, stanovy
 • osvědčení,
 • informace o úpadku.

Rejstřík vlastní a spravuje Švédský úřad pro registraci společností.

Je přístup do Švédského obchodního rejstříku zdarma?

Údaje obsažené ve Švédském obchodním rejstříku jsou dostupné zdarma, pokud kontaktujete Švédský úřad pro registraci společností telefonicky. Za písemné podání informací je ve většině případů účtován poplatek.

Internetový systém vyhledávání poskytuje zdarma přístup k údajům o názvu společnosti, identifikačním čísle a situaci společnosti z hlediska úpadku. Následující dodatečné služby jsou přístupné pouze registrovaným uživatelům, kteří platí poplatky:

 • vyhledávání společností,
 • vyhledávání osob (tj. členů orgánů společnosti),
 • roční účetní závěrky,
 • zakladatelské smlouvy, stanovy,
 • osvědčení,
 • další podrobné informace týkající se úpadku.

Jak vyhledávat ve Švédském obchodním rejstříku?

Kdokoli si přeje získat informace obsažené v rejstříku, může kontaktovat Švédský úřad pro registraci společností poštou, e-mailem nebo telefonicky.

Kdokoli může vyhledávat pomocí systému vyhledávání tak, že zadá název a identifikační číslo společnosti. Následující informace jsou dostupné pouze registrovaným uživatelům, kteří platí poplatky:

 • vyhledávání společností,
 • vyhledávání osob (tj. členů orgánů společnosti)
 • roční účetní závěrky,
 • zakladatelské smlouvy, stanovy,
 • osvědčení,,
 • podrobnější informace týkající se úpadku.

Historie Švédského obchodního rejstříku

Údaje se do rejstříku ukládají od roku 1897. Některé typy údajů jsou od roku 1982 převáděny do elektronické podoby. Od roku 2002 jsou všechny vkládané údaje převáděny do elektronické podoby.

Související odkazy

Evropský obchodní rejstřík

Velká Británie

Anglie & Wales

Kdo vede obchodní rejstřík v Anglii a Walesu?

Obchodní rejstřík vede Úřad pro správu obchodního rejstříku (Companies House), a to pro celé Spojené království, tedy Anglii, Wales, Skotsko a Severní Irsko. Informace o jednotlivých společnostech lze nalézt na internetových stránkách Úřadu pro správu obchodního rejstříku.

Jaké informace obchodní rejstřík obsahuje?

Rejstřík obsahuje informace vložené akciovými společnostmi, společnostmi s ručením omezeným, komanditními společnostmi, evropskými hospodářskými zájmovými sdruženími a evropskými společnostmi. Více informací o požadavcích na zápis do rejstříku lze nalézt na internetových stránkách Úřadu pro správu obchodního rejstříku. Rejstřík neobsahuje informace o živnostnících, veřejných obchodních společnostech a obchodních jménech.

Je přístup k obchodnímu rejstříku v Anglii a Walesu zdarma?

Ano, přístup do rejstříku je zdarma, stejně jako poskytování údajů z rejstříku. Za přístup k některým informacím a jejich stahování je však účtován zákonem stanovený poplatek – týká se např. firemního účetnictví.

Jak vyhledávat v obchodním rejstříku v Anglii a Walesu

Informace o britských společnostech lze vyhledávat na internetových stránkách Úřadu pro správu obchodního rejstříku, a to pomocí služby „WebCHeck“

Severní Irsko

Kdo vede obchodní rejstřík v Severním Irsku?

Obchodní rejstřík vede Úřad pro správu obchodního rejstříku (Companies House), a to pro celé Spojené království, tedy Anglii, Wales, Skotsko a Severní Irsko. Informace o jednotlivých společnostech lze nalézt na internetových stránkách Úřadu pro správu obchodního rejstříku.

Jaké informace nabízí obchodní rejstřík?

Rejstřík obsahuje informace vložené akciovými společnostmi, společnostmi s ručením omezeným, komanditními společnostmi, evropskými hospodářskými zájmovými sdruženími a evropskými společnostmi. Více informací o požadavcích na zápis do rejstříku lze nalézt na internetových stránkách Úřadu pro správu obchodního rejstříku. Rejstřík neobsahuje informace o živnostnících, veřejných obchodních společnostech a obchodních jménech.

Je přístup do obchodního rejstříku v Severním Irsku zdarma?

Ano, přístup do rejstříku je zdarma, stejně jako poskytování údajů z rejstříku. Za přístup k některým informacím a jejich stahování je však účtován zákonem stanovený poplatek – týká se např. firemního účetnictví.

Jak vyhledávat v obchodním rejstříku v Severním Irsku?

Informace o britských společnostech lze vyhledávat na internetových stránkách Úřadu pro správu obchodního rejstříku, a to pomocí služby „WebCHeck“.

Skotsko

Kdo ve Skotsku vede obchodní rejstřík?

Obchodní rejstřík vede Úřad pro správu obchodního rejstříku (Companies House), a to pro celé Spojené království, tedy Anglii, Wales, Skotsko a Severní Irsko. Informace o jednotlivých společnostech lze nalézt na internetových stránkách Úřadu pro správu obchodního rejstříku.

Jaké informace obchodní rejstřík obsahuje?

Rejstřík obsahuje informace vložené akciovými společnostmi, společnostmi s ručením omezeným, komanditními společnostmi, evropskými hospodářskými zájmovými sdruženími a evropskými společnostmi. Více informací o požadavcích na zápis do rejstříku lze nalézt na internetových stránkách Úřadu pro správu obchodního rejstříku. Rejstřík neobsahuje informace o živnostnících, veřejných obchodních společnostech a obchodních jménech.

Je přístup do skotského obchodního rejstříku zdarma?

Ano, přístup do rejstříku je zdarma, stejně jako poskytování údajů z rejstříku. Za přístup k některým informacím a jejich stahování je však účtován zákonem stanovený poplatek – týká se např. firemního účetnictví.

Jak vyhledávat ve skotském obchodním rejstříku

Informace o britských společnostech lze vyhledávat na internetových stránkách Úřadu pro správu obchodního rejstříku, a to pomocí služby „WebCHeck“.

Související odkazy

Evropský obchodní rejstřík

Dokument převzat z Portálu evropské e-Justice.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek