OP PIK: Vyhlášena Výzva IV programu Smart Grids II

6. 4. 2018 | Zdroj: Agentura pro podnikání a inovace (API)

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v úterý 3. dubna 2018 Výzvu IV programu podpory Smart Grids II v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Cílem Výzvy IV programu Smart grids II je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie.

Žádosti o podporu jsou přijímány od 3. 4. 2018 (16:00) do 28. 12. 2018 (16:00).

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

  • podnikatelský subjekt (provozovatel přenosové soustavy)

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  • míra podpory: podpora je poskytována až do výše 40 % ZV
  • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 10 mil. Kč a maximálně do výše 500 mil. Kč

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven včetně modernizace řídících a komunikačních systémů (v souladu s konceptem chytrých sítí)

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

  • dlouhodobý hmotný majetek
  • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)

Specifika a omezení:

  • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
  • žadatel musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován, doložením, že je držitelem licence na přenos elektřiny vydanou Energetickým regulačním úřadem v souladu s § 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon).

Systém sběru žádostí:

  • kontinuální

Text Výzvy včetně jejích příloh je k dispozici na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace a na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek