Papua Nová Guinea: Vztahy země s EU

31. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Kuala Lumpur (Malajsie)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Evropská delegace Papua Nová Guinea
BSP Haus, 6th Floor, Harbour City, P.O. Box 76
Port Moresby, NCD PAPUA NEW GUINEA
Tel.: + 675-308-2400
Fax: + 675-308-2409
E-mail: Delegation-papua-new-guinea@eeas.europa.eu

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

  Dovoz do EU Vývoz z EU Saldo Obrat
          (mil. EUR)  (mil. EUR) 
  Hodnota Růst Hodnota Růst    
  (mil. EUR) (v %)  (mil. EUR) (v %)    
2014 794 5,4 135 -19,6 -659 929
2015 734 -7,6 167 23,8 -567 901
2016 681 -8,8 214 29,6 -467 895
2017 897 31,7 164 -23,6 -733 1060
2018 879 -2,0 127 -22,2 -752 1006

Zdroj: Eurostat

Celkový obrat zahraničního obchodu mezi EU a PNG v roce 2018 mírně klesl (cca o 5 %) a činil 1,006 mld. EUR. Pokles je způsoben především dalším propadem vývozu z EU do PNG o 22,2 %, mírný pokles byl zaznamenán také v případě dovozu z PNG do EU, a to o -2,0 %. Celková obchodní bilance je negativní a vyznívá pro EU nejhůře za posledních 5 let.

Struktura obchodu mezi EU a Papuou-Novou Guineou je dána strukturou produkce PNG. Jak bylo uvedeno výše, zemědělství nadále zaměstnává drtivou většinu obyvatelstva a přispívá z 1/5 k tvorbě HDP. Zejména káva, kakao a palmový olej tvoří páteř papuánského zemědělství. Z hlediska živočišné výroby tvoří významnou položku exportu produkty rybolovu (zejména tuňák).

PNG byla první zemí z regionu, která s EU podepsala v roce 2009 Dohodu o ekonomickém partnerství. Díky této dohodě exportuje PNG na společný trh EU bez cel a kvót.

Státy EU z PNG v roce 2018 dovezly zejména zemědělské produkty, které tvoří 77 % celkového importu (z toho připadá 50 % na živočišné a rostlinné oleje a tuky, z 20 % na potraviny, nápoje a tabák a z 7% na rostlinné produkty), dále také nerostné suroviny a jejich produkty (17 %) či perly, drahé kovy a výrobky z nich (4,5 %). Export EU do PNG byl pak postaven zejména na strojích (stroje na výrobu elektřiny, neelektrická zařízení aj.) a dopravních zařízeních (67 %), dále se z EU do PNG obchodovaly optické a fotografické přístroje, železné a ocelové součástky či produkty chemického průmyslu.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

PNG je příjemcem finanční pomoci na rozvojovou spolupráci z Evropského rozvojového fondu (EDF). Z tohoto finančního nástroje bylo v rámci víceletého programovacího období na léta 2014-2020 pro země Pacifiku a zámořská území Unie v teritoriu alokováno 800 ml. EUR, v rámci 11. Národního indikativního programu Papuy-Nové Guineji pro období 2014-2020 pak dalších 184 mil. EUR. EDF podporuje především reformy v oblastech, které mají silný multiplikační efekt. Zejména se jedná o 1/ podporu příznivého podnikatelského prostředí, 2/ zajištění přístupu na trh a integraci regionů, 3/ investice do páteřní infrastruktury, 4/ zřízení řádných regulačních a institucionálních rámců a 5/ investice do lidského kapitálu.

Pomoc poskytovaná prostřednictvím delegace EU na PNG se tedy zaměřuje na:

  • poskytování dlouhodobé podpory pro podnikání v oblasti venkova - zlepšení živobytí zemědělců skrz oblastní rozvojové plány
  • investice a obchod
  • vzdělávání - zejména zlepšení základního školství v odlehlých oblastech a management vzdělávání.
  • zdroje pitné vody, kanalizační systém a hygienu

PNG je taktéž příjemcem finanční pomoci na základě Dohody z Cotonou mezi Evropskou unií a jejími členy a státy Afriky, Karibiku a Tichomoří. Jejím cílem je snížit chudobu až k jejímu úplnému vymýcení, podporovat udržitelný hospodářský, kulturní a sociální rozvoj partnerských zemí a usnadnit postupné zapojení jejich hospodářství do světové ekonomiky.

V minulém rozpočtovém období pro roky 2007 – 2013 byla dále věnována pozornost genderovým otázkám a projektům na zlepšení role žen ve společnosti, také dobrému vládnutí (good governance) a v neposlední řadě zodpovědnému a udržitelnému managementu nerostných zdrojů.

Zdroj: Delegace EU na Papui-Nové Guineji

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: