Peru: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

21. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Limě (Peru)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Aktuální sektorové příležitosti pro Peru

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Exportní versus investiční spolupráce 

Peru se vyznačuje systémem, který v zájmu národního rozvoje před klasickým exportem upřednostňuje investiční formy spolupráce a získávání know-how. Hojně využívaným modelem je partnerství veřejného a soukromého sektoru, prostřednictvím kterého se Peru v rostoucí míře snaží překonat infrastrukturní mezery, které podle odhadů přesahují 100 mld. USD. Týká se to zejména dopravy, odpadového hospodářství, čištění odpadních vod, energetiky a distribuce zemního plynu, zejména v odlehlých oblastech. Pro Peru je tento model též cestou, jak zajistit udržitelnost veřejných financí (Peru se snaží dlouhodobě vyhýbat rozpočtovým schodkům).

Velké soukromé firmy, jak s domácím, tak se zahraničním kapitálem, mohou mnohdy dokonce konkrétní technická řešení navrhovat. Legislativní a institucionální změny, realizované po nástupu nové vlády v letech 2016-2017, si kladou za cíl zjednodušit procedury pro prezentaci soukromých investičních inciativ. Vedle ministerstva hospodářství a financí (MEF) má být též posílena role státní investiční agentury Proinversión, zavedena možnost rozpočtovat státní finance na více let a převádět dodatečné finanční zdroje na regiony a obce. V Peru existují projekty se soukromým nebo smíšeným financováním (spolufinancované státem).

Jedním z progresivních a unikátních modelů je financování projektů z budoucí daňové povinnosti. Soukromá firma, poté co je její projekt schválen, financuje veřejnou stavbu z vlastních zdrojů a v následujícím období v délce až 10ti let započte tyto náklady v rámci daňové povinnosti proti daním z příjmů právnických osob, které by zaplatila finančnímu úřadu (SUNATu) a dalším finančním povinnostem vůči státu, každoročně až do výše 50 % (tj. platí daně formou pokroků ve veřejných stavbách). Výhodou pro územní celky, obce či veřejné univerzity je, že stavbu získají o mnoho let dříve, než kdyby musely projekt hradit z veřejných prostředků. V uplynulých letech se tento typ financování uplatnil zejména v sektorech vzdělání, odpadové hospodářství, městská doprava, telekomunikace a ochrana životního prostředí a je hojně využíván zejména na úrovni regionálních a místních vlád.

Pro české firmy z toho vyplývá potřeba, uvedené příležitosti v rámci exportních strategií vyhodnocovat, stejně tak jako hledat přímou komunikaci s důvěryhodnými místními, regionálními i mezinárodními hráči, kteří jsou předkladateli a realizátory daných projektů, či se na daných projektech komplexně podílet.

Řada sektorů včetně důlního průmyslu, bank, telekomunikací, částečně energetiky a zdravotnictví je ovládána soukromými společnostmi. Pokud jde naopak o distribuci pitné vody a čištění odpadních vod, v Limě i v regionech převažují státní podniky. K uspokojivým standardům se přitom blíží jen 3 velcí poskytovatelé těchto služeb: Sedapal v Limě, Sedapar v Arequipě a Sedacusco v Cuscu (tj. největší města). Zbylých 47 podniků v regionech neměly dosud kapacity k zajištění nutné modernizace. V tomto sektoru tudíž nejsou v budoucnosti vyloučeny privatizace.

Příležitosti a perspektivní položky dle sektorů 

1/ Důlní, ropný a plynařský průmysl

Nejvíce investičních příležitostí lze vzhledem ke struktuře peruánské ekonomiky v následujících letech očekávat v těžbě kovů a nově též v těžbě, zpracování a distribuci ropy a zemního plynu. Kromě investic si lze v těchto oborech v případě dobrého kontaktu se zavedenými investory (zahraniční i domácí investiční skupiny) představit růst exportu českých technologií (např. čerpadla, rypadla, drtičky, motory, generátory, kompresory, zařízení pro železniční a vertikální přepravu v dolech, osvětlení, armatury apod.).

V oblasti těžby kovů se chystají pro období 2017-2021 velké projekty v předpokládané celkové hodnotě 14 mld. USD, např. projekt Quellaveco, Michiquillay, Mina Justa, které mají zpomalené ekonomice dodat impulz. Po obnovení dynamiky investic v těžebním průmyslu v roce 2018 by k dalšímu vrcholu investic do důlního průmyslu mělo dojít v roce 2019. Lze očekávat, že tento trend povede k růstu exportu české dobývací techniky.

Klíčovou akcí pro průzkum příležitostí v tomto sektoru je důlní veletrh PERUMIN/EXTEMIN. Vysoká účast a dlouho dopředu vyprodaná výstavní plocha odpovídají stěžejnímu postavení důlního průmyslu v peruánské ekonomice (17,6 % HDP a 58 % celkového exportu). Veletrh se koná ve významném důlním a průmyslovém regionálním městě Arequipa (2. největší město na jih od Limy). Veletrh obvykle probíhá v liché roky v měsíci září. Další ročník proběhne v roce 2019, přičemž již nyní je možné avizovat prostřednictvím CzechTrade zájem o účast.

V následujících letech budou též pokračovat projekty na distribuci zkapalněného zemního plynu (plynofikace) v regionech. Jelikož byl z důvodu korupčních skandálů přerušen megaprojekt jižního plynovodu (GSP), jsou v regionech hledána alternativní řešení, mj. s využitím silniční dopravy, což má potenciál generovat poptávku po zařízeních a nádobách na skladování a přepravu zemního plynu (budoucí příležitosti). Zemní plyn je důležitým palivem pro topení v domácnostech na náhorní plošině (altiplano), která se v zimním období potýká s mrazy. Jelikož má Peru zemního plynu přebytek, nachází široké uplatnění v silniční dopravě (CNG).

Ministerstvo energetiky a těžby zvýšilo v roce 2017 aktivity na podporu mj. zahraničních investic do projektů zaměřeným na průzkumy nalezišť ropy, zejména v amazonské oblasti. Sektor těžby a zpracování ropy peruánská vláda nově identifikovala jako perspektivní. Peru se jeho rozvoji dosud věnovalo daleko méně než sousední země s podobným potenciálem (Kolumbie). ČR by se mohla podílet na budoucím rozvoji petrochemického průmyslu v Peru, kde se rýsuje potenciál pro uplatnění mj. kompresorů, čerpadel, zařízení pro skladování, přepravu, měření apod.

2/ Obrana, bezpečnost a civilní ochrana

Budování dopravní infrastruktury i rozvoj těžebních projektů jsou v mnohých regionech spojeny se sociálními nepokoji, příhraniční oblasti i velká města se potýkají s nelegálním pašováním drog, pouliční kriminalitou i organizovaným zločinem, což klade nároky na činnost ministerstva vnitra, bezpečnostních složek a pořizování efektivní techniky. Obecně je v Peru (fyzická i průmyslová) bezpečnost vnímána jako nejvyšší priorita, což mj. dokládá růst prodejů letálních i nesmrtících zbraní tempem více než 25 % ročně. Po několika kritických požárech dochází též ke zpřísňování bezpečnostních předpisů i kontrol v oblasti protipožární ochrany. Kromě typických obranných technologií mají váhu technologie v oblasti krizového řízení v souvislosti s přírodními katastrofami.

V dubnu 2015 proběhla mise ministra obrany ČR s podnikatelskou účastí, jejímž cílem bylo posílit obchodní styky mezi oběma zeměmi v tomto perspektivním oboru. V návaznosti na tuto významnou návštěvu byl v roce 2016 otevřen úřad českého vojenského a leteckého přidělence s působností vedle Brazílie též pro Peru. Tímto krokem byl vytvořen nový perspektivní kanál pro profesionální komunikaci ve vztahu k peruánským ozbrojeným a bezpečnostním silám, i ve smyslu přesnější identifikace potřeb a trendů, což by mělo přinést dodatečnou podporu českým ekonomickým a obchodním zájmům. Prvním vedoucím nového úřadu se stal pplk. Marcel Božek.

Při státních zakázkách v oblasti obrany hraje kromě konečných uživatelů rostoucí roli tzv. agentura akvizičního řízení ozbrojených sil, která se před vypsáním vlastních tendrů zabývá průzkumy trhu. Její ředitel během jednání českého vojenského a leteckého přidělence sdělil, že jeho tým je ochoten do databáze pro budoucí příležitosti vkládat české firmy, které zašlou své firemní profily a katalogy nabízených produktů (www.acffaa.gob.pe, emailová adresa: dj@acffaa.gob.pe).

ČR a přední české firmy z oboru se zúčastnily všech posledních tří ročníků (2013, 2015 a 2017) prestižního mezinárodního veletrhu obranné, bezpečnostní techniky a technologií pro prevenci přírodních katastrof SITDEF, který se koná v liché roky v sídle velení pozemních sil v Limě (čtvrť San Borja) a má oficiální podporu Ministerstva obrany. Poslední účast českých firem (2017) proběhla s podporou CzechTrade Lima.

Příští ročník proběhne v roce 2019 a české firmy budou vítány. Očekává se další nárůst počtu návštěvníků na více než 40 000, z řad obchodníků i zástupců vedení vládních institucí, ozbrojených sil a policie. Jedná se o jedinečnou příležitost k prezentaci širokého spektra českých obranných a bezpečnostních technologií, průzkumu trhu a hledání místních a regionálních partnerů.

V sudé roky (2018, 2020 apod.) probíhá v Limě, plochou menší, nicméně velmi specializovaný veletrh SEGURITEC, zaměřený na bezpečnostní průmysl. Typickými profily pro tuto akci jsou fyzická bezpečnost, průmyslová bezpečnost, civilní ochrana, ochrana dopravních prostředků, biometrika, elektronické bezpečnostní a monitorovací systémy, nesmrtící zbraně a balistická ochrana, detektory, telekomunikace apod., tedy produkty, jejichž prodeje vzhledem k vývoji bezpečnostní situace vykazují růst.

3/ Stavební průmysl

Stavebnictví jakožto tradičně významný sektor peruánské ekonomiky na začátku roku 2018 překonalo dvouletou recesi (2015: pokles -5,8 %; 2016: pokles -3,1 %; 2017: růst +1 %) a jeho přidaná hodnota začala opět vykazovat růst. Je to pozitivní signál pro export celého spektra komodit, jako jsou keramické obklady a dlažby, ocelová lešení a vzpěry, plastová potrubí, ruční nářadí i větší stavební stroje. Jako nejrychleji rostoucí segment se vyprofilovala stavba rezidenčních nemovitostí. Ve větších městech, zejména v Limě a Arequipě, pak vznikají nové projekty na kancelářské výškové budovy. Kromě klasického exportu by perspektivní možností pro obchodní spolupráci mohly být investice do domácích výrobních kapacit v oblasti metalurgie a kovozpracujícího průmyslu, které jsou na relativně nízké úrovni. Z Peru by pak bylo možné zásobovat trhy okolních zemí (nejvíce se uvažuje o Bolívii, Kolumbii, Chile a Ekvádoru). Domácí investoři chystají své investice v této oblasti navýšit o 2,5 – 5 %. Motivací jsou pro ně optimistické hodnoty nejnovějších ekonomických ukazatelů. V hledáčku jsou zejména stavební technologie, které by byly úsporné z hlediska spotřeby vody a elektrické energie.

Sektoru stavebnictví se každoročně (říjen) věnuje mezinárodní veletrh Excon. Je organizován peruánskou stavební komorou (CAPECO), která sdružuje příslušné peruánské firmy sektoru a spravuje oborový adresář.

4/ Zemědělství a potravinářský průmysl

Zemědělství představuje v Peru významný sektor, z hlediska zásobování domácího trhu i aktivního exportu. V Peru funguje řada programů pro podporu zemědělství, potravinové soběstačnosti a konkurenceschopnosti, přičemž mnohé z nich jsou zaměřeny na rodinné farmy. Jedná se o národní strategii pro rodinné zemědělství pro období 2015-2021 (ENAF), dotační program a fond pro střední a malé zemědělské producenty pro formalizaci a zvýšení konkurenceschopnosti (AGROIDEAS), program a instituci pro rozvoj zemědělství a exportních kapacit v oblasti velehor a amazonské oblasti (Sierra y Selva Exportadora) a program na produktivní zemědělský rozvoj venkova (AGRO RURAL). Školením, technickou asistencí a minimalizací rizik přírodních katastrof se pak od roku 2017 zabývá plán AGRO PRÓSPERO. Další iniciativy existují v oblasti rybolovu a akvakultury.

Zemědělství je v případě Peru úzce svázáno s vodohospodářstvím. Velké obdělávané plochy najdeme v suché pobřežní oblasti, kde je nutné řešit systémy zavlažování. V některých případech je voda získávána z opačného svahu And (kde je jí dostatek) a systémem tunelů a potrubí je distribuována pro zemědělství, energetiku a jako pitná voda pro domácnosti.

V návaznosti na mohutné záplavy v roce 2017 vyzval národní vodohospodářský ústav k investicím do dalších 10 přehrad a uplatňování úsporných zavlažovacích technologií v zemědělství (namísto jednoduchých systémů, založených na gravitaci). Vláda je nucena na současné nedostatky reagovat a investice do kvalitní vodohospodářské infrastruktury se ukazují jako nevyhnutelné.

Z hlediska uplatnění českých technologií a služeb v sektoru se v této fázi jeví jako priorita, zaměřit se na příležitosti v oblasti vodohospodářství, zvážit nabídky úsporných zavlažovacích technologií, zásobníků na vodu, čerpadel a snažit se zapojit do větších vodohospodářských projektů.

S pokroky v uvedených vodohospodářských projektech se budou rýsovat příležitosti pro českou zemědělskou techniku, která by reagovala na potřeby mechanizace a růstu efektivity a přidané hodnoty v proexportně orientovaném zemědělství. V této souvislosti, i přes zatím slabou poptávku, může být dobrou strategií pro české firmy, začít s budováním kontaktů v Peru pro budoucí odbyt.

V oblasti chovu hospodářských zvířat jsou mezery v technologiích pro dojení, zpracování a distribuci mléka (jeho produkce je manuálně náročná a relativně nákladná).

V rostoucí míře mohou být perspektivní linky na zpracování a manipulaci ovoce a zeleniny, zařízení pro posklizňovou úpravu a konzervaci, řezací stroje, separátory, sušičky, skladovací kontejnery, nádrže apod.

Kromě příslušných výrobních linek bude za účelem posílení přidané hodnoty nutné zlepšit balení a označení, z čehož plynou potenciální příležitosti pro české balicí a etiketovací stroje.

Výzvou v Peru je zachování chladového řetězce, kdy vysoké nároky jsou kladeny zejména na národní obchodní řetězce (versus místní tržnice, kde nejsou pravidla striktní). Z toho vyplývají nároky na chladicí a klimatizační techniku pro transport a skladování agrárních komodit.

Českým potravinářským firmám a výrobcům strojů pro zpracování a balení potravin lze doporučit významný mezinárodní veletrh EXPOALIMENTARIA (každoročně na podzim; v roce 2018 10. ročník ve dnech 26. - 28. září). Jeho návštěvnost přesahuje 40.000 a výstavní plocha 23.000 m2. Veletrh má oficiální podporu ministerstev - výroby, zemědělství i zahraničního obchodu - a též svazu exportérů (ADEX). V Peru má tato akce (vzhledem ke struktuře peruánské ekonomiky) srovnatelnou váhu jako v ČR mezinárodní strojírenský veletrh.

5/ Dopravní průmysl

Velké mezery v infrastruktuře jsou překážkou pro masivnější investiční aktivity ve strategických odvětvích a vedou též k významným prodlevám a vedlejším nákladům při importu a exportu.

Překonání velkých mezer v dopravní infrastruktuře je klíčové pro reálnou integraci metropole s odlehlými regiony, snižování přepravních nákladů (pro export), a též ke splnění vize země, stát se logistickým integrátorem Latinské Ameriky s regionem Asie a Tichomoří. Pozitivní předpoklady k tomu dává mj. členství v liberálně orientované regionální Tichomořské alianci.

Pro období 2016-2025 se očekávají celkové investice do sektoru dopravy ve výši 57,5 mld. USD, kdy 55,4 % by mělo mířit do silnic (nové dálnice v regionech, silniční obchvaty, asfaltování silnic apod.), 29,5 % do železnic, 10,9 % do přístavů (rozšiřování jejich odbavovací kapacity, navazující služby apod.) a 4,1% do letišť.

Některé strategické projekty byly již zahájeny, jiné se připravují a další budou teprve formulovány. Vzhledem k přírodní katastrofě v roce 2017, korupčnímu skandálu i stávkám se dokončení či započetí některých projektů oddálilo. Jedním z největších projektů v oblasti infrastruktury je vybudování druhé linky metra v Limě, která má měřit 35 kilometrů s investicí ve výši 5,5 mld. USD. Zároveň probíhají studie na vybudování třetí a čtvrté linky v celkové hodnotě 9 mld. USD. V letecké dopravě je realizováno rozšíření letiště Jorge Chávez v Limě, kdy se očekává, že by stavba druhé přistávací plochy a nového terminálu mohla být (po několika odkladech) dokončena v roce 2024. Celková investice do tohoto projektu by měla být ve výši 1,1 mld. USD. Další plánovanou investicí je investice ve výši 599 mil. USD do nového letiště Chinchero (Cusco), kde zatím docházelo k prodlevám.

Po přírodní katastrofě v roce 2017 se prioritou stalo obnovení poničené infrastruktury. Ministerstvo dopravy vyčíslilo náklady na rekonstrukci silnic a mostů na 2,6 mld. USD. Z důvodů záplav a sesuvů půdy bude třeba opravit nebo zcela nahradit asi 523 mostů. Opravy by měly trvat 3 roky, přičemž cílem je princip „build back better“, tj. že obnovy bude využito ke zlepšení dané infrastruktury nad úroveň před přírodní katastrofou.

6/ ICT

Podle informací peruánského telekomunikačního úřadu je potřeba do roku 2021 překonat mezery v telekomunikační infrastruktuře. Konkrétně budou muset mobilní operátoři instalovat až 17 585 základnových stanic (BTS), aby uspokojily rychle rostoucí poptávku obyvatelstva po rychlém internetu (roste obliba nejrůznějších mobilních aplikací a multimédií) i kvalitních hlasových službách. V současnosti se podílí síť 4G z 21 % na celkovém objemu mobilně přenesených dat, v roce 2021 by měl tento podíl vzrůst na 88 %. Splnění uvedených potřeb si dle odhadů vyžádá investice v hodnotě 3,5 mld. USD.

Příležitosti se rýsují pro výrobce komponentů pro telekomunikační sítě, i pro dodavatele mj. aplikovaného softwaru. Zemi čeká masivní rozvoj online nákupů, elektronických platebních systémů, modernizace podnikových systémů a digitalizace státní správy. Ve zdravotnictví je prioritou rozvoj telemedicíny, březnové povodně pak poukázaly na nutnost zlepšení systémů včasného varování.

7/ Výroba a distribuce elektrické energie

Peruánský sektor energetiky se v roce 2018 nachází ve složité situaci, kdy celková instalovaná kapacita pro výrobu elektrické energie převyšuje reálnou spotřebu o více než 50 % (14 GW/h versus 6 GW/h) a je pravděpodobné, že nejméně do roku 2021 nebude třeba žádných zásadních investic do všeobecné výroby elektrické energie. Velká konkurence na straně výrobců a distributorů sráží ceny pro neregulované odběratele (např. doly) a může vést k odchodu mnohých firem z trhu. Náklady na případné nové vodní elektrárny i větší využití obnovitelných zdrojů (zajímavá je např. geotermální energie na jihu země) jsou v současnosti vysoké. Diverzifikace zdrojů elektrické energie je nevyhnutelná. Nelze spoléhat jen na zemní plyn a Peru je navíc zemí vystavenou neustálým klimatickým hrozbám. Plánovanému exportu přebytku do sousedního Chile zatím brání absence adekvátní přenosové soustavy i bilaterální smlouvy, která by to umožnila. Tyto bariéry je možné překonat v časovém horizontu 3-4 roky. Z původních plánů se nyní jedná pouze o propojení příhraničních měst Tacna (Peru) a Arica (Chile).

Situace by se mohla stabilizovat v horizontu 2-3 let, zvlášť pokud bude růst rychle HDP, průmysl a budou dokončeny nové projekty v oblasti těžby kovů (tj. poroste poptávka).

I přes aktuální převis výroby nad spotřebou se nachází mnoho periferních oblastí mimo veřejnou elektrickou síť (10 % obyvatel ve venkovských oblastech nedisponuje elektrickou energií). Aktuální příležitostí je tak budování transformačních a rozvodných stanic v odlehlých či příměstských oblastech. Na lokálních úrovních lze očekávat hledání alternativ jako např. využití zemědělského a komunálního odpadu.

Obecně je příležitostí složitý geografický profil země. Peru má 3 hlavní regiony: pobřeží, velehory a prales, přičemž zvlášť v případě pralesu a vysokohorských oblastí s nadmořskou výškou přes 4.000 m je zajišťování přístupu k elektrické energii pro místní komunity velmi problematické.

Potenciál je též v modernizaci stávajících kapacit, konkrétně v případné náhradě opotřebovaných vodních turbín za nové a též při digitalizaci řízení elektráren.

Vytipovanými perspektivními exportními komoditami ČR ve vztahu k Peru jsou komponenty pro posílení a rozšíření přenosové soustavy, zařízení k ochraně elektrických obvodů, rozvaděče, transformátory, kompenzační kondenzátory, kabely, generátory pro použití v místech mimo veřejnou elektrickou síť, jako záloha při výpadcích apod.

8/ Environmentální technologie, odpadové hospodářství a vodohospodářství

V návaznosti na Konferenci smluvních stran (COP20) Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC), která se v Limě (s účastí delegace MŽP ČR) konala od 1. do 12. prosince 2014, peruánská vláda zahájila řadu projektů zaměřujících se na environmentální otázky.

Extrémní klimatické jevy (rekordní sucha vystřídaná záplavami a sesuvy půdy v jinak suchých pobřežních oblastech, hrozící nedostatek pitné vody v nádržích pro Limu apod.) v roce 2017 poukázaly na nutnost urychlení klíčových vodohospodářských projektů.

Ke službám dodávek upravené pitné vody má na národní úrovni přístup jen 87,8 % obyvatel (ve venkovských oblastech jen 62,2 %). K systému odpadních vod má přístup ještě menší podíl obyvatel. Do tohoto sektoru směřují každoročně investice ve výši 1,2 mld. USD. Přitom platný všeobecný zákon o službách v oblasti odpadních vod č. 26338 považuje zajišťování těchto služeb v maximální kvalitě za prioritní národní zájem. Hlavním cílem je zajistit zdraví obyvatel a ochranu životního prostředí. Podle odhadu ministerstva bydlení, stavebnictví a odpadového hospodářství jsou k odstranění uvedených mezer do cílového roku 2021 zapotřebí investice až 18 mld. USD.

Takto profilovaným projektem, realizovaným na základě soukromé iniciativy je čištění odpadních vod v okolí jezera Titicaca v náhorní plošině regionu Puno. Komplexní projekt zahrnující mj. 10 ČOV bude mít pozitivní dopad na desítku komunit s celkem 1 mil. obyvatel. Rozpočet činí 450 mil. USD. Projekt má vládní garanci a koncese je udělena na 30 let.

Peru k roku 2017 vybudovalo 12 řízených skládek s odpovídajícími standardy, což ale zdaleka nestačí a prostor je též pro uplatnění recyklačních technologií.

V zájmu ochrany životního prostředí mohou být v budoucnosti perspektivní zařízení pro zpracování biomasy z pěstování cukrové třtiny, rýže, bavlny, chřestu atd.

ČR se rovněž účastní na projektech ochrany ŽP v Peru prostřednictvím fondu Climate Finance Readiness Programme, který spravuje německá rozvojová agentura GIZ.

V roce 2015 bylo uzavřeno MOU mezi MŽP ČR a Peru a byla tak vytvořena platforma pro budoucí strategickou a technickou spolupráci v této oblasti na bilaterální bázi.

K perspektivám exportu do Peru obecně

V posledních letech (2014-2018) evidoval ZÚ Lima řadu požadavků českých firem na sdělení informací o podmínkách k možnostem nabídky a potenciálního importu českých technologií a produktů do Peru, napříč různými sektory. V oblasti energetiky a distribuce elektrické energie české firmy projevovaly zájem o export turbín pro malou vodní energetiku, převodovek, kondenzátorů, rozvaděčů a transformátorů. Pro důlní průmysl byly sledovány příležitosti pro dodávky armatur, systémů pro vertikální přepravu v dolech a osvětlovací techniku. V oblasti dopravy je na české straně dlouhodobý zájem nabídnout vozidla pro kolejovou dopravu a komponenty pro budování infrastruktury (nové linky metra apod.). V letecké dopravě je cílem nalézt uplatnění pro česká malá dopravní letadla, ale i dodat modulární letiště a telekomunikační zařízení. Ve stavebnictví jsou sledovány možnosti uplatnění českých stavebních a průmyslových výtahů, vzduchotechniky a stavebního materiálu na bázi aerosolů. Peruánský trh též zkoumají české ICT firmy se zájmem prosadit telekomunikační zařízení i komplexní SW pro finanční služby a zákaznická centra. V Peru též v posledních letech jednali výrobci specializovaných produktů pro zdravotnictví. České firmy nově jeví zvýšený zájem o uplatnění v sektorech vodohospodářství a environmentální technologie a služby, které se vzhledem k aktuálním klimatickým podmínkám rýsují jako nové perspektivní obory.

Na straně poptávky v teritoriu peruánské firmy aktivněji projevovaly zájem v energetice (např. konkrétně turbína pro renovaci malých vodních elektráren pro důlní průmysl), v laboratorní a diagnostické technice, v zařízení pro zubní lékařství a ve sklářském průmyslu.

Je evidentní (a výsledky obchodní výměny to jen potvrzují), že na tak komplikovaném trhu, jako je peruánský, je lepší mít přímého zástupce, který v teritoriu zajišťuje odbyt a servis zboží, než se snažit realizovat obchody na dálku. Zkušenost ukazuje, že firmy, které v důsledku strukturálních změn z trhu odešly, se sem budou vracet a kontakty obnovovat jen s velkými obtížemi a za vynaložení značných finančních nákladů.

Na české straně začala v roce 2016 fungovat smíšená obchodní komora Česká - Tichomořská aliance / ČESTA, která se věnuje rozvoji obchodních vazeb mezi českými a peruánskými firmami. Rovněž pořádá v ČR akce, jejichž cílem je přiblížit českým firmám i odborníkům Peru jako atraktivní teritorium.

Peru představuje pro české firmy velký potenciál, jehož využití je podporováno prostřednictvím společných prezentačních akcí, jako jsou veletrhy, podnikatelské mise nebo různé proexportní semináře.

Obecně se českým firmám se zájmem o proniknutí do Peru v tom kterém oboru doporučuje, a to zvlášť v prvních fázích, kdy firma není v Peru ani v Latinské Americe známá a nedisponuje místním zástupcem, účast na některém z mezinárodních veletrhů v Limě nebo i mimo hlavní město. Celá řada z nich se těší mezinárodní prestiži a jsou předními akcemi svého druhu v Latinské Americe. Na veletrzích bývá zastoupeno celé spektrum dobře připravených peruánských firem s patrným zájmem o diverzifikaci své nabídky pro místní trh, které se poohlíží po nových příležitostech. Zástupci peruánských firem bývají během veletrhů ochotni na místě diskutovat o nových nabídkách ve svých oborech. Výhodou jsou jejich solidní znalosti místního trhu.

Kromě výše uvedených veletrhů (v sektorech obrana, důlní průmysl a potravinářství) mají vysokou kvalitu také veletrhy pořádané limskou obchodní komorou, které pokrývají některé pro české firmy zajímavé sektory, zejména zdravotnictví a ICT (zpravidla každoročně).

Import z Peru do ČR 

Pokud jde o případný import, mohl by být zajímavý přímý dovoz nerostných surovin (kovů – mědi, zlata, stříbra, zinku apod.), textilu, především výrobků z jemné peruánské bavlny a lamí vlny (trička, sportovní a vycházkové bavlněné oblečení, svetry, ponča atd.). Kvalita těchto výrobků je mnohdy zcela mimořádná při přijatelné ceně. Zajímavý by mohl být i dovoz obuvi a uměleckých předmětů (indiánské přírodní umění, šperky ze zlata a stříbra atd.).

V tomtéž směru jsou dosud málo využívanou oblastí rovněž tradiční zemědělské komodity, jako je chřest, mango, avokádo, artyčoky, papriky, olivy a další tropické/subtropické plodiny.

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Seznam a kontakty na nejdůležitější veletržní akce:

EXPO ENERGIA PERÚ 
Zaměření: energetika (různé druhy)
Termín: 7. – 8. 3. 2018 (každoročně)
Místo konání: Hotel Los Delfines, Los Eucaliptos 555, San Isidro, Lima
Web: http://expoenergiaperu.com/

FIMM - Feria Internacional de Metalmecánica
Zaměření: obráběcí stroje, výrobní automatizace
Termín: 26. – 28. 4. 2018 (každé dva roky)
Místo konání: Centro de Exposiciones Jockey, Lima (Hipódromo de Monterrico)
Web: www.fimm.com.pe

SEGURITEC PERU
Zaměření: bezpečnostní průmysl (pozn. nikoliv obrana ve smyslu armády apod.)
Termín: 23. – 25. 5. 2018 (každé dva roky)
Místo konání: Centro de Exposiciones Jockey, Lima (Hipódromo de Monterrico)
Web: http://www.thaiscorp.com/seguritec/

EXPOPLAST PERU 
Zaměření: bezpečnostní průmysl (pozn. nikoliv obrana ve smyslu armády apod.)
Termín: 23. – 26. 5. 2018 (každé dva roky)
Místo konání: Ciudad Ferial CostaVerde, San Miguel, Lima
Web: http://www.expoplastperu.com

PACK PERU EXPO 
Zaměření: obalové materiály, kontejnery
Termín: 23. – 26. 5. 2018 (simultánně s EXPOPLAST PERU)
Místo konání: Ciudad Ferial Costa Verde, San Miguel, Lima
Web: www.packperuexpo.com

PERU ENERGIA 
Zaměření: ropa, zemní plyn a energetika
Termín: 11. – 12. 6. 2018 (každoročně)
Místo konání: Swissotel, San Isidro, Lima
Web: http://www.peruenergia.com.pe

EXPOARCON 
Zaměření: stavebnictví a infrastruktura
Termín: 4. – 7. 7. 2018 (každoročně)
Místo konání: Centro de Exposiciones Jockey, Lima (Hipódromo de Monterrico)
Web: www.expoarcon.com

EXPO TIC
Zaměření: ICT
Termín: 17. – 19. 8. 2018 (každoročně)
Místo konání: Centro de Convenciones, Jesús María, Lima
Web: http://www.expotic.com.pe/

EXPO DRINKS & DELIFOOD 
Zaměření: víno a gastronomie
Termín: 17. – 18. 8. 2018 (každoročně)
Místo konání: Casa Prado, Miraflores, Lima
Web: www.expodrinksdelifood.com/

EXPOMINA
Zaměření: důlní průmysl
Termín: 12. – 14. 9. 2018 (každé dva roky)
Místo konání: Centro de Exposiciones Jockey, Lima (Hipódromo de Monterrico)
Web: www.expominaperu.com/

TECNOSALUD
Zaměření: zdravotnictví
Termín: 13. - 15. 9 2018 (každoročně)
Místo konání: Mall Aventura Plaza, Arequipa
Web: www.tecnosalud.com.pe

EXPOALIMENTARIA
Zaměření: potravinářství
Termín: 26. – 28. 9. 2018 (každoročně)
Místo konání: Centro de Convenciones Jockey, Lima
Web: www.expoalimentariaperu.com

GRAFINCA
Zaměření: digitální, grafický a reklamní průmysl
Termín: 27. – 30. 9. 2018 (každoročně)
Místo konání: Ciudad Ferial, San Miguel, Lima
Web: www.grafinca.com

EXCON – Exposición Internacional del Sector de la Construcción
Zaměření: stavebnictví
Termín: 9. – 13. 10. 2018 (každoročně)
Místo konání: Centro de Exposiciones Jockey, Lima (Hipódromo de Monterrico)
Web: www.excon.com.pe

EXPO AGUA PERÚ 
Zaměření: vodohospodářství, environmentální technologie a odpadové hospodářství
Termín: 17. – 19. 10. 2018 (každoročně)
Místo konání: Centro de Convenciones Jockey, Lima
Web: https://www.expoaguaperu.com/

EXPO ENERGY EFFICIENCY / LED EXPO 
Zaměření: energetika, obnovitelné zdroje, energetická efektivita
Termín: 19. – 21. 10. 2018 (každoročně)
Místo konání: Ciudad Ferial, San Miguel, Lima
Web: www.ledexpoperu.com/

FIGAS & VEHIGAS
Zaměření: plynařský průmysl
Termín: 25. – 27. 10. 2018 (každé dva roky)
Místo konání: Centro de Exposiciones Jockey, Lima (Hipódromo de Monterrico)
Web: www.thaiscorp.com/figas/

EXPOTEXTIL
Zaměření: textilní průmysl
Termín: 8. – 11. 11. 2018 (každoročně)
Místo konání: Centro de Exposiciones Jockey, Lima (Hipódromo de Monterrico)
Web: www.expotextilperu.com

AERO EXPO PERU 
Zaměření: letectví
Termín: 16. – 18. 11. 2018 (každé dva roky)
Místo konání: Základna vzdušných sil (Base FAP) Las Palmas – Surco v Limě
Web: http://www.aeroexpoperu.com

  • V roce 2019:

SITDEF
Zaměření: obrana, bezpečnost, technologie pro prevenci přírodních katastrof
Termín: 16. – 19. 5. 2019 (každé dva roky)
Místo konání: Cuartel General del Ejército, San Borja, Lima (sídlo velení pozemních sil Peru)
Web: www.sitdef.com

PERUMIN / EXTEMIN
Zaměření: důlní průmysl
Termín: 16. – 20. 9. 2019 (každé dva roky)
Místo konání: Arequipa, Universidad Nacional de San Agustín
Web: www.convencionminera.com/

EXPO PESCA & ACUI PERU
Zaměření: technologie pro rybolov, akvakulturu a zpracování ryb (vč. chladírenských aj.)
Termín: 6. – 8. 11. 2019
Místo konání: Centro de Exposiciones Jockey, Lima (Hipódromo de Monterrico)
Web: www.thaiscorp.com/expopesca

Pozn.: Výše uvedené veletrhy, u kterých je uvedeno každoročně nebo každé dva roky, se doporučuje sledovat prostřednictvím jejich webové stránky pro upřesnění nebo aktualizaci termínu.

Většinu významných veletrhů organizují členové Asociace veletrhů Peru (Asociación de Ferias del Perú - AFEP), která vydává aktuální kalendář veletrhů pro nejbližší období.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: