Pobyt cizinců na území České republiky

2. 11. 2011 | Zdroj: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Kapitoly článku

Dokument přináší aktuální informace týkající se vízových i jiných povinností cizinců pobývajících soukromě či pracovně, krátkodobě i dlouhodobě na území České republiky. Požadavky pro vstup a pobyt cizinců na území ČR se významně liší podle toho, zda se jedná o občany z členských zemí Evropské unie (EU), Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Švýcarska či o občany ze třetích zemí.

Obecné informace k pobytu cizinců ze třetích zemí

Pobyt cizinců na území ČR upravuje zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „cizinecký zákon“). Aktuální znění cizineckého zákona, stejně tak jako i související novely, naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR. Cizinecký zákon člení cizince na občany EU a jejich rodinné příslušníky (stejný režim je uplatňován vůči občanům Evropského hospodářského prostoru a jejich rodinným příslušníkům – tj. občanům Norska, Islandu, Lichtenštejnska a dále občanům Švýcarska a jejich rodinným příslušníkům) a na ostatní cizince ze třetích zemí.

Pobyt cizinců na území ČR se dále řídí právními předpisy EU/ES. Ve vízové oblasti se jedná především o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 o kodexu společenství o vízech („vízový kodex“) a nařízení Rady (ES) č. 539/2001 (ve znění pozdějších předpisů), kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni.

Od 21. prosince 2007 v ČR platí rovněž všechny předpisy tzv. schengenského acquis – od tohoto data je ČR součástí schengenského prostoru.

Každý cizinec starší 15 let musí být držitelem vlastního cestovního dokladu (pasu) a musí podávat samostatnou žádost o vízum. Vlastní žádost o vízum podávají prostřednictvím zákonného zástupce i děti mladší 15 let zapsané v cestovním pasu cizince, pokud s ním cestují.

Na cizince, kterému jiný členský stát EU vydal povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, se vztahují specifické podmínky pobytu na území ČR.

Pobyt cizinců ze třetích zemí na území ČR, kteří nepodléhají vízové povinnosti

Přehled zemí, jejichž státní příslušníci mohou pobývat na území ČR/schengenského prostoru bez víza, stanoví nařízení ES č. 539/2001, které lze nalézt na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Cizinci, kteří jsou od vízové povinnosti osvobozeni, mohou na území ČR či jiného schengenského státu pobývat bez víza až tři měsíce během půl roku ode dne prvního vstupu na území schengenského prostoru (doba pobytu na území jednotlivých schengenských států se sčítá).

Občané států, se kterými ČR sjednala dohodu o zrušení vízové povinnosti před svým vstupem do schengenského prostoru (např. občané Argentiny, Izraele či Chorvatska), mohou na území ČR pobývat bez víza po dobu uvedenou v příslušné smlouvě. Jedná-li se o pobyt za účelem výkonu výdělečné činnosti (např. za účelem zaměstnání), jsou i cizinci jinak osvobozeni od vízové povinnosti, povinni požádat o vydání povolení (např. k zaměstnání) a následně o udělení víza (např. za účelem zaměstnání). Podrobnější informace o vydávání povolení k zaměstnání – viz kapitola Povolení k zaměstnání.

Pokud chtějí cizinci pobývat na území ČR po dobu delší než tři měsíce, musí požádat na příslušném zastupitelském úřadu ČR o dlouhodobé vízum. Bližší informace viz kapitola „Pobyt cizinců ze třetích zemí (Nečlenské země EU/EHP/Švýcarska)“.

Pobyt cizinců ze třetích zemí na území ČR, kteří podléhají vízové povinnosti

Občané států, jejichž státní příslušníci podléhají vízové povinnosti, potřebují pro vstup a pobyt na území ČR vízum.

Cizinec se podle plánované délky pobytu na území ČR rozhodne, požádá-li o krátkodobé nebo o dlouhodobé vízum.

Krátkodobé vízum (tzv. jednotné schengenské vízum) – letištní průjezdní vízum a vízum k pobytu do tří měsíců – opravňuje k pobytu po dobu v něm uvedenou. Pro vízum k pobytu do tří měsíců platí, že celková doba pobytu na území schengenského prostoru (včetně pobytu na území ČR) nesmí přesáhnout dobu tří měsíců v období půl roku ode dne prvního vstupu na území schengenského prostoru. Doba platnosti víza se stanoví nejdéle na pět let. Podrobnější informace viz kapitolu „Krátkodobá víza“.

Dlouhodobé vízum (národní) – vízum k pobytu nad 90 dnů – opravňuje cizince k pobytu na území ČR delšímu než tři měsíce, maximálně však k pobytu na šest měsíců. Podrobnější informace viz kapitolu „Dlouhodobá víza“.

Zamýšlí-li cizinec pobývat v ČR za účelem zaměstnání, musí před podáním žádosti o vízum požádat o povolení k zaměstnání na příslušné krajské pobočce Úřadu práce podle místa výkonu zaměstnání. Tato povinnost platí pro udělení krátkodobého i dlouhodobého víza.

Krátkodobá víza (jednotná schengenská víza)

Mezi jednotná schengenská víza patří letištní průjezdní vízum (typ A) a vízum k pobytu do 90 dnů (typ C).

Jednotné schengenské vízum se uděluje cizinci, který splní všechny podmínky pro vstup a pobyt na území všech států schengenského prostoru, a který hodlá pobývat na území schengenského prostoru po dobu nepřesahující tři měsíce během půl roku ode dne prvního vstupu. Podmínky udělení krátkodobého víza stanoví nařízení ES č. 810/2009, tzv. vízový kodex.

ČR je příslušná k udělení jednotného schengenského víza v případě, že:

 1. je jediným nebo hlavním cílem cesty žadatele
 2. je prvním schengenským státem, do kterého žadatel vstoupí v případě, že nelze cíl cesty jednoznačně určit.

Jednotné schengenské vízum lze udělit při splnění následujících podmínek ze strany žadatele (Ve výjimečných případech je možné vydat krátkodobé vízum i tehdy, pokud žadatel nesplňuje všechny podmínky pro vydání jednotného schengenského víza. Jedná se o tzv. vízum s omezenou územní platností. Držitel víza s omezenou územní platností, které není jednotným schengenským vízem, je oprávněn pobývat pouze na území toho schengenského státu, pro který bylo vízum uděleno (např. pro ČR nebo ČR a několik dalších států)):

 1. má platný cestovní doklad a předložil vyplněný formulář žádosti o vízum spolu s dalšími náležitostmi (např. fotografie ve stanoveném formátu a podpůrné doklady k žádosti)
 2. umožní odebrání svých otisků prstů, pokud se na něj tato povinnost vztahuje
 3. zaplatí vízový poplatek
 4. cestovní doklad, do něhož má být vízum vyznačeno, opravňuje ke vstupu do všech států schengenského prostoru
 5. není veden jako osoba, které má být odepřen vstup (tj. nemá záznam v Schengenském informačním systému)
 6. předloží náležitosti k udělení požadovaného druhu víza; předloží také doklad o uzavření cestovního zdravotního pojištění, z něhož lze uhradit náklady léčení v souvislosti s úrazem nebo náhlým onemocněním na území, včetně nákladů spojených s převozem nemocného do státu, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt, a to do výše minimálně 30 000 EUR, po dobu pobytu na území všech smluvních států; má-li být vízum uděleno ke dvěma vstupům nebo jako vícenásobné; cizinec dále předloží čestné prohlášení, že ke každému pobytu na území států schengenské dohody bude mít uzavřeno cestovní zdravotní pojištění
 7. není důvodné nebezpečí, že by mohl při pobytu na území jiného schengenského státu ohrozit jeho bezpečnost nebo v něm narušit veřejný pořádek anebo ohrozit mezinárodní vztahy států schengenské dohody

Žádost posuzuje a rozhodnutí vydává konzulát příslušného členského státu EU, v jehož působnosti má žadatel povolen pobyt, nebo konzulát členského státu EU, v jehož působnosti se cizinec oprávněně zdržuje a podání žádosti na tomto konzulátu odůvodnil.

Letištní průjezdní vízum

Letištní průjezdní vízum – opravňuje k pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území ČR nebo schengenského prostoru po dobu čekání cizince na další letecký spoj, tj. při mezipřistání nebo při přestupu mezi dvěma úseky mezinárodního letu. Okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území ČR na základě letištního víza, je stanoven vyhláškou č. 446/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uděluje se jako jednosměrné nebo obousměrné.

Letištní vízum se označuje jako vízum typu A.

Krátkodobé vízum

Krátkodobé vízum se označuje jako vízum typu C a opravňuje k pobytu na území schengenského prostoru po dobu v něm uvedenou s tím, že celková doba pobytu nesmí překročit tři měsíce během půl roku ode dne prvního vstupu na území schengenského prostoru (doba pobytu na území ČR a na území jiných schengenských států se přitom sčítá).

Uděluje se jako:

 1. jednorázové – opravňuje k jednomu vstupu a pobytu po dobu až tří měsíců
 2. ke dvěma vstupům – opravňuje ke dvěma vstupům a pobytu po dobu až tří měsíců
 3. vícenásobné – opravňuje k opakovanému vstupu a pobytu po dobu až tří měsíců; doba platnosti víza je maximálně pět let

Celková doba jednotlivých pobytů však nesmí překročit tři měsíce během půl roku ode dne vstupu na území schengenského prostoru.

Žadatelé o krátkodobé vízum musí uhradit vízový poplatek ve výši 60 EUR, děti ve věku 6-12 let ve výši 35 EUR, pokud není žadatel od platby poplatku osvobozen nebo jeho výše omezena. Vízový poplatek za podání žádosti o schengenské vízum je dále upraven na základě dohod o usnadnění vízového režimu mezi Evropským společenstvím a příslušnými třetími zeměmi. Dle těchto dohod hradí státní příslušníci Moldavska, Srbska, Ukrajiny, Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé hory, Makedonie, Ruska a Gruzie vízový poplatek ve výši 35 EUR.

Postup při udělování krátkodobého víza:

 • žádost se všemi stanovenými náležitostmi podává cizinec osobně na zastupitelském úřadu ČR ve třetí zemi (tj. mimo území schengenského prostoru) na předepsaném tiskopise „Žádost o udělení schengenského víza“. Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR nebo jednotlivých zastupitelských úřadů
 • zastupitelský úřad ČR posoudí žádost a rozhodne o udělení či neudělení víza
 • vízum je nutno vyzvednout na stejném zastupitelském úřadu ČR, na kterém byla podána žádost o jeho udělení
 • zákonná lhůta pro vyřízení žádosti o udělení víza je maximálně 15 dnů, ale obvykle jsou žádosti vyřizovány ve lhůtě kratší (obvykle jeden pracovní týden). Ve výjimečných případech se může vyřízení prodloužit na 30 či 60 dnů

Veškeré náležitosti k žádosti o udělení víza nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričních dokladů a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě. Všechny cizojazyčné listiny musí být úředně přeloženy do českého jazyka.

Hlášení místa pobytu na území ČR

Cizinci ze třetích zemí, kterým bylo uděleno krátkodobé vízum, mají povinnost do tří pracovních dnů ode dne vstupu na území ČR ohlásit místo pobytu na odboru cizinecké policie příslušném podle místa pobytu cizince na území ČR. Tato povinnost se nevztahuje mj. na cizince mladší 15 let a na cizince, kteří tuto povinnost splnili u ubytovatele.

K žádosti o krátkodobé vízum je nutno předložit:

 1. cestovní doklad (např. pas) s platností přesahující předpokládanou dobu pobytu nejméně o tři měsíce a vydaný v předchozích deseti letech
 2. 1x fotografii (4,5 x 3,5 cm) odpovídající skutečné podobě žadatele a umožnit odebrání svých otisků prstů
 3. doklad uvádějící účel cesty – příkladný seznam podpůrných dokladů je obsahem Přílohy č. 2 vízového kodexu; v případě, že účelem pobytu je zaměstnání – povolení k zaměstnání vydané Úřadem práce ČR
 4. doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR nebo důkaz dostatečných prostředků na ubytování
 5. doklad o cestovním zdravotním pojištění platný pro celé území schengenského prostoru na celou dobu předpokládaného pobytu. Minimální pojistné krytí činí 30 000 EUR. Žádá-li cizinec o udělení tohoto víza jako víza vícenásobného, je dále povinen k žádosti připojit čestné prohlášení, že ke každému dalšímu pobytu na území schengenského prostoru bude mít uzavřeno cestovní zdravotní pojištění (Viz Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. 7. 2009, o kodexu Společenství o vízech (tzv. vízový kodex))
 6. doklady prokazující zajištění nákladů spojených s obživou během předpokládané doby pobytu, s vycestováním z území ČR do země původu či bydliště nebo na průjezd do třetí země, ve které je zaručeno jeho přijetí. Nebo je schopen si tyto prostředky opatřit legálním způsobem (Viz Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. 7. 2009, o kodexu Společenství o vízech (tzv. vízový kodex))
 7. informace umožňující posouzení záměru žadatele opustit území členských států před skončením platnosti víza, o nějž žádá
 8. na požádání další doklady prokazující údaje uvedené v žádosti o vízum (Viz Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. 7. 2009, o kodexu Společenství o vízech (tzv. vízový kodex))

Dlouhodobá víza – víza k pobytu nad 90 dnů

Dlouhodobé vízum se uděluje cizinci, který hodlá pobývat na území ČR za účelem vyžadujícím pobyt na území delší než 3 měsíce. Dlouhodobé vízum se uděluje s platností na dobu 6 měsíců a opravňuje k opakovanému vycestování a vstupu na území ČR.

Dlouhodobé vízum může být uděleno k jednomu účelu (např. zaměstnání, podnikání, studium, výzkum, sloučení rodiny s cizincem, zdravotní, jiný účel) nebo několika účelům pobytu (např. zaměstnání + podnikání, zaměstnání + studium). Cizinec musí k žádosti předložit doklad prokazující každý požadovaný účel pobytu.

Vyhláška č. 429/2010 Sb. obsahuje seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o udělení víza, vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu i na jiném zastupitelském úřadu České republiky než ve státě, jehož je cizinec občanem, případně, jenž vydal cestovní doklad, jehož je cizinec držitelem, nebo ve státě, ve kterém má cizinec povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt. V ostatních případech je žadatel povinen žádost o dlouhodobé vízum podat na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR.

Dlouhodobé vízum společně s cestovním dokladem opravňuje jeho držitele k pobytu i na území jiných států schengenské dohody (a také k pobytu na území Švýcarska a Lichtenštejnska) po dobu až 3 měsíců.

Postup při udělování dlouhodobého víza

 • žádost se všemi stanovenými náležitostmi podává cizinec osobně (Zastupitelský úřad může od povinnosti osobního podání v odůvodněných případech upustit.) na zastupitelském úřadu ČR na předepsaném tiskopise „Žádost o udělení dlouhodobého víza“ (tiskopis je k dispozici na zastupitelských úřadech ČR nebo na jejich webových stránkách a stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky)
 • o žádosti rozhoduje Ministerstvo vnitra ČR a vízum po obdržení jeho souhlasu vyznačuje do cestovního dokladu zastupitelský úřad ČR. Vízum nelze vyznačit na území ČR
 • vízum je nutno vyzvednout na stejném zastupitelském úřadě ČR, na kterém byla podána žádost o jeho udělení.
 • zákonná lhůta pro vyřízení žádosti o udělení víza je 90 dnů (ve zvlášť složitých případech 120 dnů) ode dne jejího podání, ale obvykle jsou žádosti vyřizovány ve lhůtě kratší (2-3 měsíce). Ve vybraných případech (např. za účelem studia či vědeckého výzkumu) je lhůta pro vyřízení žádosti 60 dnů
 • všechny cizojazyčné veřejné listiny musí být superlegalizovány zastupitelským úřadem ČR nebo opatřeny apostilou, pokud platná dvoustranná mezistátní dohoda nestanoví jinak. Všechny cizojazyčné listiny (nejen veřejné) musí být úředně přeloženy do českého jazyka

Zastupitelský úřad je oprávněn po cizím státním příslušníkovi požadovat, aby si předem dohodl termín podání žádosti o dlouhodobé vízum a stejně tak je oprávněn jej podrobit pohovoru (v případě žádosti o dlouhodobé vízum za účelem podnikání se uchazeč musí k pohovoru dostavit vždy). (Na zastupitelských úřadech ČR je v Číně, Mongolsku, Kazachstánu, Uzbekistánu, Thajsku, Bělorusku, Ukrajině, Gruzii, Makedonii, Bosně a Hercegovině, Turecku, Srbsku, Albánii, Moldavsku a Vietnamu realizován internetový systém registrace žadatelů o dlouhodobé vízum (tzv. „VISAPOINT“). Žádost o dlouhodobé vízum nelze v uvedených státech podat bez předchozí registrace v systému VISAPOINT na doméně www.visapoint.eu.)

V případě, že je žadatelova žádost zamítnuta, je mu tato skutečnost sdělena písemně spolu s důvody, které k zamítavému stanovisku vedly, a cizinec je oprávněn ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení zamítnutí požádat o nové posouzení důvodů k dlouhodobému pobytu. Žádost se podává Ministerstvu vnitra ČR, resp. zasílá poštou.

Veškeré náležitosti k žádosti o udělení víza nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričních dokladů a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

Kdykoli během pobytu na území ČR musí cizinec na požádání prokázat zajištění úhrady nákladů zdravotní péče (např. předložením dokladu o cestovním zdravotním pojištění).

Hlášení místa pobytu na území ČR

Cizinec, kterému bylo uděleno dlouhodobé vízum, má povinnost do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území ČR ohlásit místo pobytu u Odboru cizinecké policie příslušného podle místa pobytu cizince na území ČR; tato povinnost se nevztahuje na cizince mladší 15 let a na cizince, kteří tuto povinnost splnili u ubytovatele.

Dlouhodobé vízum za účelem zaměstnání

K žádosti je nutno předložit

a) cestovní doklad s platností přesahující předpokládanou dobu pobytu nejméně o 3 měsíce a vydaný v předchozích 10 letech

b) 2 fotografie (4,5 x 3,5 cm) odpovídající skutečné podobě žadatele; to neplatí, pokud bude pořizován obrazový záznam cizince

c) doklad potvrzující účel pobytu (předložení povolení k zaměstnání nebo uvedení čísla jednacího žádosti o vydání povolení k zaměstnání, a u které krajské pobočky Úřadu práce o takové povolení požádal)

d) doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR, ve kterém musí být uvedena doba zajištěného ubytování „od-do“

Za doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR se považuje:

 • doklad o tom, že je vlastníkem příslušného domu či bytu
 • doklad o tom, že je oprávněn užívat příslušný byt anebo dům
 • úředně ověřené potvrzení osoby, která je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem bytu nebo domu, že souhlasí s ubytováním cizince

Na požádání úřadu je nutno předložit

e) výpis z evidence Rejstříku trestů nebo obdobný doklad státu, jehož je cizinec státním občanem nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává

f) výpis z evidence Rejstříku trestů nebo obdobný doklad států, v nichž cizinec v posledních 3 letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává

g) v odůvodněných případech lékařskou zprávu, že netrpí „závažnou“ nemocí (výčet nemocí stanoví vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 274/2004 Sb.)

Před vyznačením víza je nutno předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění

Tímto dokladem cizinec dokládá zajištění úhrady nákladů v případě poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče, včetně nákladů spojených s převozem do státu, jehož cestovní doklad vlastní, případně do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt. Výše sjednaného limitu na jednu pojistnou událost činí minimálně 60 000 EUR, a to bez spoluúčasti pojištěného na výše uvedených nákladech. Tento doklad může být vystaven pojišťovnou, která je podle zákona o pojišťovnictví oprávněna provozovat toto pojištění na území České republiky nebo v ostatních členských státech EU anebo ve státě, který je vázán smlouvou o EHP, nebo ve státě, jehož cestovní doklad cizinec vlastní, popřípadě v jiném státě, ve kterém má cizinec povolen pobyt. (Cestovní zdravotní pojištění v případě žádosti o dlouhodobé vízum, je-li o něj požádáno na území ČR, nebo o prodloužení doby pobytu na území, může být sjednáno pouze u pojišťovny oprávněné provozovat toto pojištění na území ČR. Viz webové stránky České národní banky či portálu Businessinfo.cz) V případě pojištění uzavřeného v zahraničí cizinec současně s dokladem o cestovním zdravotním pojištění předloží úředně ověřené překlady pojistné smlouvy a všeobecných pojistných podmínek do českého jazyka, prokazující uzavření cestovního zdravotního pojištění, především pak rozsahu pojištění, limitu pojistného plnění 60 000 EUR a skutečnosti, že pojištění je uzavřeno bez spoluúčasti pojištěného. Cizinec rovněž na požádání předloží doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění.

 • je-li cizinec zaměstnán přímo českou entitou (fyzickou nebo právnickou osobou), předloží dokumenty o zdravotním pojištění pouze na dobu ode dne vstupu na území do dne nástupu do zaměstnání
 • je-li cizinec vyslán a nebude přispívat do českého sociálního systému, předloží zdravotní pojištění (dle výše uvedených požadavků) na celou dobu předpokládaného pobytu v ČR

Dlouhodobé vízum za účelem podnikání (účel podnikání = osoba samostatně výdělečně činná a statutární orgán či člen statutárního orgánu obchodní společnosti či družstva)

K žádosti je nutno předložit

a) cestovní doklad s platností přesahující předpokládanou dobu pobytu nejméně o 3 měsíce vydaný v předchozích 10 letech

b) 2 fotografie (4,5 x 3,5 cm) odpovídající skutečné podobě žadatele, to neplatí, pokud bude pořizován obrazový záznam cizince

c) doklad o zápisu do příslušného rejstříku, seznamu nebo evidence (např. obchodní či živnostenský rejstřík)

d) doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR, ve kterém musí být uvedena doba zajištěného ubytování „od -do“

Za doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR se považuje:

 • doklad o tom, že je vlastníkem příslušného domu či bytu
 • doklad o tom, že je oprávněn užívat příslušný byt anebo dům
 • úředně ověřené potvrzení osoby, která je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem bytu nebo domu, že souhlasí s ubytováním cizince

e) prostředky k pobytu na území dle § 13 odst. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 326/1999 Sb., tzv. cizineckého zákona (v případě žádosti o vízum na dobu 6 měsíců je tato částka 101.000 CZK).

Prostředky k pobytu lze doložit způsobem uvedeným v § 13 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., tzv. cizineckého zákona.

Na požádání úřadu je nutno předložit

f) výpis z evidence Rejstříku trestů nebo obdobný doklad státu, jehož je cizinec státním občanem nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává

g) výpis z evidence Rejstříku trestů nebo obdobný doklad států, v nichž cizinec v posledních 3 letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává

h) v odůvodněných případech lékařskou zprávu, že netrpí „závažnou“ nemocí (výčet nemocí stanoví vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 274/2004 Sb.)

Rodinní příslušníci cizinců přijíždějících do ČR za účelem zaměstnání či podnikání mají rovněž možnost pobývat dlouhodobě v ČR, a to na základě víza za účelem sloučení rodiny, studia nebo ze zdravotního hlediska. Veškeré informace týkající se žádosti o tyto druhy víza jsou žadatelům k dispozici na webové stránce Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva vnitra ČR. V případě výzkumných pracovníků se žádá, buď o krátkodobé vízum, nebo o povolení k dlouhodobému pobytu.

Prodloužení dlouhodobého víza a dlouhodobého pobytu

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu je standardně oprávněn podat držitel dlouhodobého víza, který hodlá pobývat na území ČR po dobu delší než 6 měsíců a trvá-li stejný účel pobytu. Na místo prodloužení doby platnosti dlouhodobého víza se prodloužení provádí formou vydání povolení k dlouhodobému pobytu, a to za stejným účelem, za kterým bylo uděleno dlouhodobé vízum.

Povolení k dlouhodobému pobytu lze opakovaně prodlužovat (žádost o prodloužení se podává a o ní rozhoduje Ministerstvo vnitra ČR). K žádosti o prodloužení se předkládají obdobné náležitosti jako k žádosti o první povolení k dlouhodobému pobytu.

Žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu podává cizinec osobně na regionálním pracovišti Ministerstva vnitra ČR příslušném podle místa hlášeného pobytu. Žádost lze podat nejdříve 90 dnů a nejpozději 14 dnů před uplynutím doby platnosti dlouhodobého víza. Lhůta pro vyřízení žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR je maximálně 60 dnů ode dne podání žádosti.

Povolení k dlouhodobému pobytu

Doba platnosti povolení k dlouhodobému pobytu závisí na účelu pobytu: (Resp. cizinec je na území oprávněn pobývat po dobu uvedenou v průkazu o povolení pobytu, není- li stanoveno jinak.)

 • účel zaměstnání (odpovídá době platnosti povolení k zaměstnání)
 • účel podnikání (2 roky)

K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu je nutno předložit:

a) cestovní doklad

b) 2 fotografie (4,5 x 3,5 cm) odpovídající skutečné podobě žadatele, to neplatí, pokud bude pořizován obrazový záznam cizince

c) prostředky k pobytu na území – doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem cizince a společně s ním posuzovaných osob pobývajících na území nebude nižší než součet částek životních minim (Viz § 2 a 3 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.) cizince a s ním společně posuzovaných osob a nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na bydlení zvláštním právním předpisem (Viz § 26 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.) nebo částky, kterou cizinec věrohodně prokáže jako částku skutečných odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení své a společně posuzovaných osob – netýká se pobytu za účelem zaměstnání

d) doklad potvrzující účel pobytu; v případě pobytu za účelem zaměstnání – rozhodnutí o povolení k zaměstnání nebo rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení k zaměstnání, v případě účelu podnikání potřeba doložit doklad o zápisu do příslušného rejstříku, seznamu nebo evidence (Povolení k zaměstnání nemusí cizinec předkládat, není-li povolení k zaměstnání podle zvláštního předpisu podmínkou pro výkon zaměstnání (dle § 31 odst. 2 Zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území české republiky, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 98 Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.)

e) doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR, ve kterém musí být uvedena doba zajištěného ubytování „od do“

Za doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR se považuje:

 • doklad o tom, že je vlastníkem příslušného domu či bytu
 • doklad o tom, že je oprávněn užívat příslušný byt anebo dům
 • úředně ověřené potvrzení osoby, která je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem bytu nebo domu, že souhlasí s ubytováním cizince

f) potvrzení finančního úřadu o stavu daňových nedoplatků – pouze u pobytu za účelem podnikání

g) potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení o tom, že cizinec nemá nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti – pouze u pobytu za účelem podnikání

h) doklad o cestovním zdravotním pojištění (o tzv. komplexním zdravotním pojištění), který vystavila pojišťovna, která je podle zákona o pojišťovnictví oprávněna provozovat toto pojištění na území České republiky. (Cestovní zdravotní pojištění v případě žádosti o dlouhodobé vízum, je-li o něj požádáno na území ČR, nebo o prodloužení doby pobytu na území, může být sjednáno pouze u pojišťovny oprávněné provozovat toto pojištění na území ČR. Viz webové stránky České národní banky či portálu Businessinfo.cz) Pojištění musí pokrývat celou dobu předpokládaného pobytu. Tímto dokladem cizinec dokládá zajištění úhrady nákladů komplexní zdravotní péče. Touto se rozumí zdravotní péče poskytnutá pojištěnému ve smluvních zdravotnických zařízeních pojistitele bez přímé úhrady nákladů na léčení pojištěným s cílem zachovat jeho zdravotní stav z doby před uzavřením pojistné smlouvy. Z tohoto pojištění nesmí být vyloučena preventivní ani dispenzární zdravotní péče ani zdravotní péče související s těhotenstvím pojištěné matky a porodem jejího dítěte. Rovněž je cizinec na požádání povinen předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění

i) na požádání platební výměr daně z příjmu – pouze u pobytu za účelem podnikání

Žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu podává cizinec osobně na regionálním pracovišti Ministerstva vnitra ČR příslušném podle místa hlášeného pobytu. Žádost lze podat nejdříve 90 dnů a nejpozději 14 dnů před uplynutím doby platnosti dlouhodobého víza.

Lhůta pro vyřízení žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR je maximálně 60 dnů ode dne podání žádosti.

Platné povolení k dlouhodobému pobytu společně s cestovním dokladem opravňuje jeho držitele k pobytu i na území jiných států schengenské dohody (a také k pobytu na území Švýcarska a Lichtenštejnska) po dobu až 3 měsíců v rámci každého šestiměsíčního období.

Průkazy o povolení k pobytu (dlouhodobého i trvalého) – průkazy s biometrickými daty

Povinnost, aby průkaz o povolení k pobytu obsahoval biometrické identifikátory, se týká pouze občanů třetích států s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v ČR, netýká se občanů EU ani jejich rodinných příslušníků, prozatím se netýkají ani občanů třetích států pobývajících v ČR na základě víza.

Cizinec je povinen se ve lhůtě stanovené ministerstvem (po výzvě ze strany Ministerstva Vnitra ČR), nejpozději však do 60 dnů ode dne pořízení biometrických údajů (sejmutí otisků prstů a obrazového záznamu cizince), dostavit na Ministerstvo vnitra ČR k převzetí průkazu k povolení k pobytu (v platnosti od 7. 7. 2011, dříve vydané průkazy o povolení k pobytu zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou). V případě, že si cizinec průkaz ve lhůtě nepřevezme, bude řízení zastaveno. Pokud cizinec podal žádost na zastupitelském úřadu České republiky a žádosti bylo vyhověno, je povinen se osobně dostavit na určené regionální pracoviště Ministerstva vnitra ČR k pořízení biometrických údajů, a to do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území.

Povolení k dlouhodobému pobytu ve zvláštních případech, vydávaných na základě příslušných předpisů EU

Povolení k dlouhodobému pobytu je vedle případů uvedených pod bodem 2.3 vydáváno i ve specifických případech, které jsou upraveny předpisy ES (např. Směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny, Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty). V těchto případech není podmínkou vydání povolení k dlouhodobému pobytu předchozí pobyt cizince na území ČR na základě dlouhodobého víza.

Platné povolení k dlouhodobému pobytu společně s cestovním dokladem opravňuje jeho držitele k pobytu i na území jiných států schengenské dohody (a také k pobytu na území Švýcarska a Lichtenštejnska) po dobu až tří měsíců v rámci každého šestiměsíčního období.

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území ČR

O vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území ČR je oprávněn požádat zejména cizinec, který je manželem/manželkou cizince s povoleným pobytem, nezletilým nebo zletilým nezaopatřeným dítětem cizince s povoleným pobytem, nezletilým nebo zletilým nezaopatřeným dítětem manžela/manželky cizince s povoleným pobytem (tj. držitel povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu).

Podmínkou vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území ČR je, že cizinec, se kterým má být umožněno společné soužití rodiny, je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu a pobývá na území po dobu nejméně 15 měsíců; jde-li o sloučení manželů, současně musí každý z nich dosáhnout věku 20 let (v případech, kdy není některá z těchto podmínek splněna, může cizinec požádat o udělení dlouhodobého víza za účelem sloučení rodiny). Dále je-li cizinec držitelem zelené karty typu A a současně již na území pobývá déle než šest měsíců, nebo je držitelem zelené karty typu B a již na území pobývá po dobu nejméně jednoho roku, nebo je držitelem modré karty.

Žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny podává cizinec na zastupitelském úřadě ČR. Pobývá-li cizinec na území ČR na základě dlouhodobého víza nebo na povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za jiným účelem, může žádost podat na regionálním pracovišti Ministerstva vnitra ČR.

Vyhláška č. 429/2010 Sb. obsahuje seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o udělení víza, vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu i na jiném zastupitelském úřadě České republiky než ve státě, jehož je cizinec občanem, popřípadě ve státě, jenž vydal cestovní doklad, jehož je cizinec držitelem, nebo ve státě, ve kterém má cizinec povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt.

K žádosti je nutno předložit

a) cestovní doklad

b) dvě fotografie (4,5 x 3,5 cm) odpovídající skutečné podobě žadatele, to neplatí, pokud bude pořizován obrazový záznam cizince

c) doklad potvrzující příbuzenský vztah

d) souhlas rodiče, popřípadě jiného zákonného zástupce s pobytem dítěte na území ČR, pokud se nejedná o společné soužití s tímto rodičem, zákonným zástupcem nebo poručníkem

e) doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem rodiny po sloučení nebude nižší než součet: částek životních minim členů rodiny a nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na bydlení nebo částky, kterou cizinec věrohodně prokáže jako částku skutečných odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení rodiny

f) doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území

Za doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR se považuje:

 • doklad o tom, že je vlastníkem příslušného domu či bytu
 • doklad o tom, že je oprávněn užívat příslušný byt anebo dům
 • úředně ověřené potvrzení osoby, která je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem bytu nebo domu, že souhlasí s ubytováním cizince

Na požádání úřadu je nutno přeložit

g) výpis z evidence Rejstříku trestů nebo obdobný doklad státu, jehož je cizinec státním občanem nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává

h) výpis z evidence Rejstříku trestů nebo obdobný doklad států, v nichž cizinec v posledních třech letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než šest měsíců nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává

i) v odůvodněných případech lékařskou zprávu, že netrpí „závažnou“ nemocí (výčet nemocí stanoví vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 274/2004 Sb.)

Před vyznačením dlouhodobého víza za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny je nutno předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění. Tímto dokladem cizinec dokládá zajištění úhrady nákladů v případě poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče, včetně nákladů spojených s převozem do státu, jehož cestovní doklad vlastní, případně do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt. Výše sjednaného limitu na jednu pojistnou událost činí minimálně 60 000 EUR, a to bez spoluúčasti pojištěného na výše uvedených nákladech. Tento doklad může být vystaven pojišťovnou, která je podle zákona o pojišťovnictví oprávněna provozovat toto pojištění na území České republiky nebo v ostatních členských státech EU anebo ve státě, který je vázán smlouvou o EHP, nebo ve státě, jehož cestovní doklad cizinec vlastní, popřípadě v jiném státě, ve kterém má cizinec povolen pobyt. V případě pojištění uzavřeného v zahraničí cizinec současně s dokladem o cestovním zdravotním pojištění předloží úředně ověřené překlady pojistné smlouvy a všeobecných pojistných podmínek do českého jazyka, prokazující uzavření cestovního zdravotního pojištění, především pak rozsahu pojištění, limitu pojistného plnění 60 000 EUR a skutečnosti, že pojištění je uzavřeno bez spoluúčasti pojištěného. Cizinec rovněž na požádání předloží doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. Pojištění musí pokrývat celou dobu předpokládaného pobytu.

V případě, že jde o žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny, která je podaná na území, cizinec předloží doklad o cestovním zdravotním pojištění (o tzv. komplexním zdravotním pojištění), který vystavila pojišťovna, která je podle zákona o pojišťovnictví oprávněna provozovat toto pojištění na území České republiky. (Cestovní zdravotní pojištění v případě žádosti o dlouhodobé vízum, je-li o něj požádáno na území ČR, nebo o prodloužení doby pobytu na území, může být sjednáno pouze u pojišťovny oprávněné provozovat toto pojištění na území ČR. Viz webové stránky České národní banky či portálu Businessinfo.cz) Rovněž je cizinec na požádání povinen předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění.

Obecná zákonná lhůta k vyřízení žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území ČR je do 270 dnů ode dne jejího podání.

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území ČR se vydává s dobou platnosti odpovídající době platnosti průkazu o povolení k pobytu, které bylo vydáno nositeli tohoto oprávnění; pokud byl tomuto nositeli povolen trvalý pobyt, doba platnosti se stanoví na dva roky.

Platnost povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území lze opakovaně prodlužovat (nejméně však na jeden rok). K žádosti o prodloužení platnosti povolení se předkládají obdobné dokumenty jako k žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu.

Povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu EU

Žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu EU je oprávněn požádat občan třetí země, který získal postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v jiném členském státě EU, který hodlá na území ČR pobývat přechodně po dobu delší než tři měsíce.

Žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu EU se všemi stanovenými náležitostmi podává cizinec osobně na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí nebo na příslušném pracovišti Ministerstva vnitra ČR na území ČR. Při podání žádosti na území ČR je nutno žádost podat v době platnosti oprávnění k přechodnému pobytu, a to nejpozději do tří měsíců ode dne vstupu na území.

K žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu EU je nutno předložit

a) dvě fotografie (4,5 x 3,5 cm) odpovídající skutečné podobě žadatele, to neplatí, pokud bude pořizován obrazový záznam cizince

b) doklad potvrzující účel pobytu, např. povolení k zaměstnání (podrobněji viz žádosti o dlouhodobé vízum)

c) doklad prokazující právní postavení rezidenta jiného členského státu EU

d) doklad o cestovním zdravotním pojištění

V případě žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu EU mimo území ČR, tímto dokladem cizinec dokládá zajištění úhrady nákladů v případě poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče, včetně nákladů spojených s převozem do státu, jehož cestovní doklad vlastní, případně do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt. Výše sjednaného limitu na jednu pojistnou událost činí minimálně 60 000 EUR, a to bez spoluúčasti pojištěného na výše uvedených nákladech. Tento doklad může být vystaven pojišťovnou, která je podle zákona o pojišťovnictví oprávněna provozovat toto pojištění na území České republiky nebo v ostatních členských státech EU anebo ve státě, který je vázán smlouvou o EHP, nebo ve státě, jehož cestovní doklad cizinec vlastní, popřípadě v jiném státě, ve kterém má cizinec povolen pobyt. (Cestovní zdravotní pojištění v případě žádosti o dlouhodobé vízum, je-li o něj požádáno na území ČR, nebo o prodloužení doby pobytu na území, může být sjednáno pouze u pojišťovny oprávněné provozovat toto pojištění na území ČR. Viz webové stránky České národní banky či portálu Businessinfo.cz) V případě pojištění uzavřeného v zahraničí cizinec současně s dokladem o cestovním zdravotním pojištění předloží úředně ověřené překlady pojistné smlouvy a všeobecných pojistných podmínek do českého jazyka, prokazující uzavření cestovního zdravotního pojištění, především pak rozsahu pojištění, limitu pojistného plnění 60 000 EUR a skutečnosti, že pojištění je uzavřeno bez spoluúčasti pojištěného. Cizinec rovněž na požádání předloží doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění.

Pro účel pobytu zaměstnání platí

 • je-li cizinec zaměstnán přímo českou entitou (fyzickou nebo právnickou osobou), předloží zdravotní pojištění pouze na dobu pobytu pokrývající období ode dne vstupu na území do doby započetí platnosti pracovní smlouvy (dne nástupu do zaměstnání)
 • je-li cizinec vyslán a nebude přispívat do českého sociálního systému, předloží zdravotní pojištění na celou dobu předpokládaného pobytu v ČR

V případě, že jde o žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu EU, která je podaná na území, cizinec předloží doklad o cestovním zdravotním pojištění (o tzv. komplexním zdravotním pojištění), který vystavila pojišťovna, která je podle zákona o pojišťovnictví oprávněna provozovat toto pojištění na území České republiky.15 Pojištění musí pokrývat celou dobu předpokládaného pobytu. Tímto dokladem cizinec dokládá zajištění úhrady nákladů komplexní zdravotní péče. Touto se rozumí zdravotní péče poskytnutá pojištěnému ve smluvních zdravotnických zařízeních pojistitele bez přímé úhrady nákladů na léčení pojištěným s cílem zachovat jeho zdravotní stav z doby před uzavřením pojistné smlouvy. Z tohoto pojištění nesmí být vyloučena preventivní ani dispenzární zdravotní péče ani zdravotní péče související s těhotenstvím pojištěné matky a porodem jejího dítěte.

e) doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR

Za doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR se považuje:

 • doklad o tom, že je vlastníkem příslušného domu či bytu
 • doklad o tom, že je oprávněn užívat příslušný byt anebo dům
 • úředně ověřené potvrzení osoby, která je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem bytu nebo domu, že souhlasí s ubytováním cizince

f) doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem žadatele a společně s ním posuzovaných osob pobývajících na území nebude nižší než součet:

 • částek životních minim žadatele a s ním posuzovaných osob a
 • nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na bydlení nebo částky, kterou žadatel věrohodně prokáže jako částku skutečných odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení své a společně posuzovaných osob

Na požádání úřadu je nutno předložit

g) výpis z evidence Rejstříku trestů nebo obdobný doklad státu, jehož je cizinec státním občanem nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává

h) výpis z evidence Rejstříku trestů nebo obdobný doklad států, v nichž cizinec v posledních třech letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než šest měsíců nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává

i) v odůvodněných případech lékařskou zprávu, že netrpí „závažnou“ nemocí (výčet nemocí stanoví vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 274/2004 Sb.)

O vydání povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu EU je oprávněn požádat též rodinný příslušník rezidenta jiného členského státu EU, pokud s ním má povolen pobyt za účelem společného soužití rodiny na území státu, který rezidentovi tento status přiznal, nebo mu byl na území tohoto státu rovněž přiznán status rezidenta jiného členského státu EU.

K žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu pro rodinného příslušníka rezidenta jiného členského státu EU je nutno předložit všechny výše popsané dokumenty předkládané k žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu EU; pouze místo dokladu potvrzujícího účel pobytu a dokladu prokazujícího právní postavení rezidenta členského státu EU dodá doklad potvrzující, že cizinec má povolen pobyt za účelem společného soužití rodiny na území členského státu EU, který rezidentovi tento status přiznal.

Zákonná lhůta k vyřízení žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu EU a jeho rodinného příslušníka je 120 dnů ode dne jejího podání.

Povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu EU se vydává s dobou platnosti potřebnou k dosažení účelu pobytu, pokud je kratší než jeden rok, v ostatních případech na dva roky. Rodinnému příslušníkovi rezidenta jiného členského státu EU se platnost povolení k dlouhodobému pobytu vydává s platností odpovídající době platnosti povolení k dlouhodobému pobytu, které bylo vydáno tomuto rezidentovi.

Platnost povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu EU lze opakovaně prodlužovat. K žádosti o prodloužení se předkládají obdobné dokumenty jako k žádosti o vydání tohoto povolení.

Povolení k zaměstnání

Občané ze třetích zemí mohou být přijati do zaměstnání a zaměstnávaní jen tehdy, mají-li platné povolení k zaměstnání a platné povolení k pobytu na území České republiky, nebo jsou držiteli zelené nebo modré karty, pokud zákon o zaměstnanosti nestanoví jinak. Za zaměstnání se podle zákona o zaměstnanosti považuje i plnění úkolů vyplývajících z předmětu činnosti právnické osoby zajišťovaných společníkem, statutárním orgánem nebo členem statutárního nebo jiného orgánu obchodní společnosti pro obchodní společnost nebo členem družstva nebo členem statutárního nebo jiného orgánu družstva pro družstvo.

Zaměstnávání cizinců může být realizováno na základě

 1. uzavřeného pracovněprávního vztahu s českou právnickou nebo fyzickou osobou
 2. smlouvy uzavřené mezi českou právnickou nebo fyzickou osobou a zahraničním zaměstnavatelem, který v rámci této smlouvy vysílá své zaměstnance (jež nejsou občané EU ani jejich rodinní příslušníci) k výkonu práce na území ČR
 3. smlouvy uzavřené mezi českou právnickou nebo fyzickou osobou a zahraničním zaměstnavatelem, který v rámci této smlouvy zapůjčuje své zaměstnance (jež nejsou občané EU ani jejich rodinní příslušníci) české právnické nebo fyzické osobě na území ČR

Zaměstnavatel

a) zaměstnavatel se sídlem v ČR – cizinec uzavírá pracovněprávní vztah s českou právnickou nebo fyzickou osobou

Zaměstnavatel se sídlem v ČR je povinen do deseti kalendářních dnů oznámit příslušné krajské pobočce Úřadu práce volná pracovní místa (nově vytvořená nebo uvolněná), na která zamýšlí získávat zaměstnance nebo je hodlá obsadit dočasně přidělenými zaměstnanci agentury práce. Pokud tato pracovní místa nelze s ohledem na požadovanou kvalifikaci nebo nedostatek volných pracovních sil obsadit jinak, lze místo nabídnout cizinci.

Zaměstnavatelé mohou cizince získávat pouze na volná pracovní místa, která nelze obsadit jinak, a za předpokladu, že předem krajské pobočce Úřadu práce oznámí a projednají s ní svůj záměr zaměstnávat cizince, včetně jejich počtu, druhu práce, kterou budou vykonávat, a předpokládanou dobu výkonu práce. Tiskopis „Záznam o projednání záměru zaměstnavatele přijmout na volná pracovní místa zaměstnance ze zahraničí“ je k dispozici na portálu MPSV.

Předchozí oznámení a projednání záměru zaměstnávat cizince se nevyžaduje v případě zaměstnavatele, který hodlá zaměstnávat cizince:

 • kterému je vydáno povolení k zaměstnání bez ohledu na situaci na trhu práce (viz §97 Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů)
 • u kterého se povolení k zaměstnání nevyžaduje (viz § 98 Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů)
 • který žádá o prodloužení k zaměstnání, nebo
 • který bude zaměstnán jako držitel zelené nebo modré karty

Cizinec může následně předložit žádost o povolení k zaměstnání u příslušné krajské pobočky Úřadu práce.

Zaměstnavatel je povinen příslušné krajské pobočce Úřadu práce do deseti kalendářních dnů:

 • oznámit obsazení volného pracovního místa cizincem
 • písemně oznámit, jestliže cizinec, kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání, zelená karta nebo modrá karta
  • nenastoupil do práce (u cizinců se zelenou kartou nebo modrou kartou je lhůta oznámení 45 dnů ode dne, kdy bylo vyhověno žádosti cizince)
  • ukončil zaměstnání před uplynutím doby, na kterou bylo povolení vydáno a v případě, že zaměstnání bylo ukončeno výpovědí z některého z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce, nebo dohodou z týchž důvodů anebo okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce, i důvod ukončení zaměstnání (Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, v aktuálním znění.)

b) zaměstnavatel se sídlem mimo území ČR = zahraniční zaměstnavatel – cizinec je zaměstnancem zahraniční firmy, která ho vysílá na základě uzavřené smlouvy s právnickou nebo fyzickou osobou se sídlem v ČR k výkonu práce na území ČR

Před uzavřením smlouvy se zahraničním zaměstnavatelem je česká právnická nebo fyzická osoba povinna projednat s příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce zejména počty a profese vysílaných zaměstnanců a dobu jejich vyslání. Tyto informace se předkládají na formuláři „Informace právnické nebo fyzické osoby v ČR k projednání smlouvy“.

Právnická nebo fyzická osoba v ČR předkládá příslušné krajské pobočce Úřadu práce:

a) formulář Informace právnické nebo fyzické osoby v ČR k projednání smlouvy, jehož součástí je kopie:

 • dokladu právnické nebo fyzické osoby o oprávnění podnikat v ČR
 • dokladu zahraničního subjektu o oprávnění podnikat v zemi svého sídla

b) žádost o vydání povolení k zaměstnání cizince (při podání žádosti správní poplatek v hodnotě 500 Kč), jehož součástí je:

 • fotokopie stránky cestovního dokladu obsahující základní identifikační údaje cizince, která po ověření údajů bude vrácena předkladateli
 • doklad o profesní způsobilosti pro obor, ve kterém bude cizinec na území ČR pracovat
 • pracovní smlouva vysílaného pracovníka uzavřená se zahraničním zaměstnavatelem
 • smlouva uzavřená mezi zahraničním zaměstnavatelem a českou právnickou nebo fyzickou osobou (lze použít pro všechny vysílané zaměstnance)

Doklady se předkládají v originálech nebo úředně ověřených kopiích. Všechny cizojazyčné dokumenty musí být úředně přeloženy do českého jazyka.

Česká právnická nebo fyzická osoba, k níž je cizinec vyslán k výkonu práce, je odpovědna za to, že cizinec má platné povolení k zaměstnání a povolení k pobytu po celou dobu jeho vyslání zahraničním zaměstnavatelem.

c) zaměstnavatel se sídlem mimo území ČR = zahraniční zaměstnavatel – cizinec je zaměstnancem zahraniční firmy, která ho vysílá na základě uzavřené smlouvy s právnickou nebo fyzickou osobou se sídlem v ČR k výkonu práce na území ČR a účelem této smlouvy je pronájem pracovní síly

Postup při zajišťování potřebných povolení k zaměstnání je obdobný, jak je uvedeno v oddíle „Povolení k zaměstnání – Zaměstnavatel“ odstavec b).

Povolení k zaměstnání však může vydat příslušná krajská pobočka Úřadu práce za předpokladu, že:

 • se jedná o ohlášené volné pracovní místo, které nelze s ohledem na požadovanou kvalifikaci nebo nedostatek volných pracovních sil obsadit jinak, a s krajskou pobočkou Úřadu práce bude projednán záměr si pronajmout na tato volná pracovní místa cizince
 • zahraničnímu zaměstnavateli bylo vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání cizinců na území ČR

Právo fyzických nebo právnických osob usazených za účelem zprostředkování v jiném členském státě Evropské unie v souladu s jeho právními předpisy poskytovat na území České republiky služby v oblasti zprostředkování zaměstnávání dočasně a ojediněle tím není dotčeno; tyto osoby jsou povinny nejpozději v den zahájení této činnosti na území České republiky písemně oznámit Úřadu práce ČR níže uvedené údaje a dobu, po kterou bude tato činnost vykonávaná.

 • Právnická osoba je povinna uvést:
  • identifikační údaje právnické osoby
  • předmět podnikání
  • formu zprostředkování
  • druhy prací, které budou v rámci zprostředkování vykonávány
  • územní obvod, ve kterém bude zprostředkování realizováno
  • identifikační údaje odpovědného zástupce
 • Fyzická osoba je povinna uvést:
  • identifikační údaje fyzické osoby
  • místo a předmět podnikání
  • formu zprostředkování
  • druhy prací, které budou v rámci zprostředkování vykonávány
  • územní obvod, ve kterém bude zprostředkování realizováno

Zaměstnanec (cizinec)

Pokud chce být zaměstnanec zaměstnán u vybrané společnosti, jejíž volné pracovní místo může být nabízeno zaměstnancům ze zahraničí, může cizinec podat „Žádost o povolení k zaměstnání cizince“ (dále jen žádost).

Cizinec podává žádost o povolení k zaměstnání na krajské pobočce Úřadu práce příslušné podle místa výkonu práce před započetím pracovní činnosti v ČR. Žádost se podává osobně nebo v zastoupení zaměstnavatelem, u kterého má být zaměstnán nebo ke kterému bude vyslán svým zahraničním zaměstnavatelem k výkonu práce (nutná úředně ověřená písemná plná moc). Každý cizinec podává samostatnou žádost.

Povolení k zaměstnání se vyžaduje ve všech případech výkonu práce cizincem na území ČR, tj. vyslání zahraničním zaměstnavatelem nebo uzavření pracovního poměru s českým subjektem na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti. Výjimky, kdy se povolení k zaměstnání nevyžaduje, stanoví Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

K žádosti je nutno předložit:

 1. platný pas nebo fotokopii stránky cestovního dokladu obsahující základní identifikační údaje cizince, která po ověření údajů bude vrácena předkladateli nebo skartována
 2. vyjádření zaměstnavatele, že cizince zaměstná
 3. doklady o odborné způsobilosti pro pozici, kterou bude cizinec vykonávat, případně doklady o dalších znalostech a zkušenostech, které zaměstnavatel pro obsazení vytvořeného volného místa požaduje
 4. správní poplatek (obvykle kolek) v hodnotě 500 Kč
 5. další související doklady
 6. písemnou plnou moc v případě podání žádosti v zastoupení

Výše uvedené dokumenty se předkládají v originálech nebo úředně ověřených kopiích. Všechny cizojazyčné dokumenty musí být úředně přeloženy do českého jazyka.

V případě vyslaného pracovníka je k žádosti cizince nutné dále přiložit:

 1. kopii smlouvy (kontraktu)
 2. kopii dokladu opravňující subjekt hospodářské činnosti k provádění činnosti, která je předmětem kontraktu
 3. pracovní smlouvu uzavřenou se zahraničním zaměstnavatelem

Pokud se jedná o větší počet žádostí vztahujících se k jednomu kontraktu, kopie smlouvy a kopie dokladu subjektu hospodářské činnosti, se předkládají pouze v jednom výtisku.

Je-li obsahem smlouvy pronájem pracovní síly, může Úřad práce povolení k zaměstnání vydat pouze za předpokladu, že zahraničnímu zaměstnavateli bylo vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání cizinců na území ČR a zároveň jedná-li se o ohlášené volné pracovní místo, které nelze s ohledem na požadovanou kvalifikaci nebo nedostatek volných pracovních sil obsadit jinak, a zaměstnavatel s úřadem práce předem projednal záměr zaměstnávat cizince. Při vydávání povolení k zaměstnání Úřad práce v tomto případě přihlíží k situaci na trhu práce.

Lhůta pro vyřízení žádosti o povolení k zaměstnání je podle správního řádu 30 dnů. Ve výjimečných případech ji lze prodloužit na 60 dnů (obvykle jsou žádosti vyřizovány ve lhůtě jednoho až dvou týdnů).

Udělené povolení k zaměstnání je platné pouze pro výkon práce u konkrétního zaměstnavatele (případně právnické nebo fyzické osoby), pro uvedený druh a místo výkonu práce. Pokud se některá z těchto skutečností změní, cizinec musí požádat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce o vydání nového povolení k zaměstnání. Rozhodnutí o povolení k zaměstnání cizince vydává Úřad práce za podmínky, že se jedná o ohlášené volné pracovní místo. Povolení se vydává nejdéle na dobu dvou let. Cizinec může žádat o prodloužení povolení k zaměstnání (i opakovaně), a to nejdříve tři měsíce a nejpozději 30 dnů před uplynutím platnosti vydaného povolení k zaměstnání. Při podání žádosti o prodloužení povolení k zaměstnání se k žádosti přikládá pouze vyjádření zaměstnavatele, že cizince i nadále zaměstná, a fotokopie stránky cestovního dokladu obsahující základní identifikační údaje. Správní poplatek v tomto případě činí 250 Kč.

Cizinec může vykonávat práci na území ČR pouze má-li platné povolení k zaměstnání a vízum k pobytu za účelem zaměstnání, resp. povolení k dlouhodobému pobytu.

Povolení k zaměstnání bez ohledu na situaci na trhu práce se vydává cizinci

 • který bude zaměstnán na časově omezené období za účelem zvyšování svých dovedností a kvalifikace ve zvoleném zaměstnání (stáž), avšak na dobu nejdéle jednoho roku. Toto období může být prodlouženo, nejdéle však na dobu potřebnou pro získání odborné kvalifikace podle předpisů platných v ČR;
 • do 26 let věku zaměstnaného příležitostnými a časově omezenými pracemi v rámci výměny mezi školami nebo v rámci programů pro mládež, jichž se ČR účastní
 • který je duchovním církve nebo náboženské společnosti registrované v ČR
 • o němž to stanoví vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament ČR souhlas a jíž je ČR vázána
 • kterému bylo uděleno vízum za účelem strpění pobytu podle pobytového zákona nebo mu za stejným účelem bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu
 • který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo kterému bylo uděleno vízum nad 90 dnů za účelem strpění pobytu podle zákona o azylu, nejdříve však po uplynutí 12 měsíců ode dne podání žádosti o udělení azylu

Povolení k zaměstnání, zelená karta nebo modrá karta se nevyžaduje u cizince:

 1. s povoleným trvalým pobytem
 2. který je rodinným příslušníkem člena diplomatické mise, konzulárního úřadu nebo rodinným příslušníkem zaměstnance mezinárodní vládní organizace se sídlem na území České republiky, pokud je vyhlášenou mezinárodní smlouvou, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána, zaručena vzájemnost
 3. kterému byl udělen azyl nebo doplňková ochrana
 4. jehož výkon práce na území České republiky nepřesáhne sedm po sobě jdoucích kalendářních dnů nebo celkem 30 dnů v kalendářním roce a jde-li zároveň o výkonného umělce, pedagogického pracovníka, akademického pracovníka vysoké školy, vědeckého, výzkumného nebo vývojového pracovníka, který je účastníkem vědeckého setkání, žáka nebo studenta do 26 let věku, sportovce nebo osobu, která v České republice zajišťuje dodávky zboží nebo služeb nebo toto zboží dodává nebo provádí montáž na základě obchodní smlouvy, případně provádí záruční a opravářské práce
 5. o němž to stanoví vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament ČR souhlas a jíž je Česká republika vázána
 6. který je členem záchranné jednotky a poskytuje pomoc na základě mezistátní dohody o vzájemné pomoci při odstraňování následků havárií a živelních pohrom a v případech humanitární pomoci
 7. zaměstnávaného v mezinárodní dopravě, pokud je k výkonu práce na území České republiky vyslán svým zahraničním zaměstnavatelem
 8. akreditovaného v oblasti sdělovacích prostředků
 9. který je vojenským nebo civilním personálem ozbrojených sil vysílajícího státu podle zvláštního zákona (zákona č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky)
 10. který se na území České republiky soustavně připravuje na budoucí povolání
 11. který byl vyslán na území České republiky v rámci poskytování služeb zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státu Evropské unie
 12. který na území České republiky pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny, jde-li o společné soužití rodiny s cizincem podle písmene a) nebo c)
 13. který na území České republiky pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie za účelem zaměstnání, pokud od vydání tohoto povolení uplynulo více než 12 měsíců
 14. který vykonává v České republice soustavnou vzdělávací nebo vědeckou činnost jako pedagogický pracovník nebo akademický pracovník vysoké školy nebo vědecký, výzkumný nebo vývojový pracovník ve veřejné výzkumné instituci nebo jiné výzkumné organizaci podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích)
 15. který získal střední nebo vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v konzervatoři podle školského zákona nebo vysokoškolské vzdělání podle zákona o vysokých školách (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů) nebo
 16. který na území České republiky pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny, jde-li o společné soužití rodiny s cizincem, jenž má statut dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území nebo dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu Evropské unie, a který během tohoto pobytu byl na území České republiky zaměstnán na základě povolení k zaměstnání nebo zelené karty minimálně po dobu 12 měsíců, nebo
 17. který na území ČR pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny jde-li o společné soužití rodiny s cizincem, který má statut dlouhodobě pobývajícího rezidenta v ES na území – bývalého držitele modré karty, nebo statut dlouhodobě pobývajícího rezidenta v ES na území jiného členského státu EU, jenž je bývalým držitelem modré karty

V případě zaměstnání cizince podle bodu a) až e) a bodu j) až q) je však zaměstnavatel nebo právnická či fyzická osoba, ke které byl cizinec svým zaměstnavatelem vyslán na základě smlouvy k výkonu práce, povinen písemně informovat o této skutečnosti příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce, a to nejpozději v den nástupu tohoto cizince k výkonu práce.

Zelené karty

Obecné informace

Zelené karty upravuje Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a dále Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Více informací naleznete na portálu MPSV nebo na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Cizinec, který má zelenou kartu vydanou na konkrétní pracovní místo, je oprávněn pobývat na území České republiky a pracovat na pracovním místě, na které byla zelená karta vydána.

Zelená karta spojuje povolení k pobytu i povolení k zaměstnání a usnadní přístup na trh práce cizincům, kteří mají kvalifikaci, po které je v České republice poptávka.

Zelená karta je určena pro cizince, občany z vyjmenovaných zemí, které nejsou členy Evropské unie: Australské společenství, Černá Hora, Chorvatská republika, Japonsko, Kanada, Korejská republika, Nový Zéland, Republika Bosna a Hercegovina, Republika Makedonie, Spojené státy americké, Srbsko, Ukrajina.

Pokud cizinec není občanem žádné z uvedených zemí ani se na něj nevztahuje některá z výjimek uvedených v § 98 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, může zažádat o modrou kartu či si pro práci v České republice vyřídit povolení k zaměstnání.

Upozornění: Občané zemí Evropské unie, Norska, Islandu, Lichtenštejnska, Švýcarska a jejich rodinní příslušníci nepotřebují pro práci v České republice ani povolení k zaměstnání, ani zelenou či modrou kartu. V případě zaměstnávání občanů z uvedených zemí je zaměstnavatel nebo právnická či fyzická osoba, ke které jsou tyto osoby svým zahraničním zaměstnavatelem vyslány na základě smlouvy k výkonu práce, povinen písemně informovat o této skutečnosti krajskou pobočku Úřadu práce nejpozději v den nástupu těchto osob k výkonu práce.

Zelená karta je vydávána ve třech typech: typ „A“ pro kvalifikované pracovníky s vysokoškolským vzděláním a klíčový personál, typ „B“ pro pracovníky na pracovních pozicích minimálně s požadavkem vyučen, a typ „C“ pro ostatní pracovníky.

Zelenou kartu typu „A“ nebo „B“ lze na žádost opakovaně prodloužit na dobu výkonu zaměstnání, nejdéle však o tři roky. Cizinec, kterému byla vydána zelená karta, je oprávněn po jednom roce pobytu na území ČR požádat o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem.

Ministerstvo vnitra ČR rozhodne o vydání zelené karty na pracovní pozici uvedenou v centrální evidenci volných pracovních míst obsažitelných držiteli zelené karty, splňuje-li cizinec požadované vzdělání, popřípadě je mu uznána odborná způsobilost výkonu povolání, na základě stanoviska zastupitelského úřadu, zaměstnavatele, případně stanovisek dalších úřadů, zejména Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR.

Zastupitelský úřad ČR své stanovisko a záznam z pohovoru s žadatelem o zelenou kartu, byl li se žadatelem proveden, zasílá Ministerstvu vnitra ČR společně se žádostí cizince. Zaměstnavatel a ostatní úřady stanoviska zasílají neprodleně, nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy jsou o stanovisko požádány. Na zelenou kartu není nárok v případě nesouhlasného stanoviska zaměstnavatele se zaměstnáním cizince. V tomto případě Ministerstvo vnitra ČR zelenou kartu nevydá.

Zaměstnavatel

Aby cizinec mohl podat žádost o zelenou kartu na konkrétní pracovní místo, musí být toto místo zařazeno do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty (dále jen registr míst vhodných pro zelené karty). Do tohoto registru míst vhodných pro zelené karty se volné místo dostane, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:

 • zaměstnavatel nahlásí Úřadu práce volné pracovní místo. Může také nahlásit volné místo přes internet, pokud má od Úřadu práce přidělené právo
 • zaměstnavatel při nahlášení nebo dodatečně udělí souhlas se zveřejněním místa v registru míst vhodných pro zelené karty
 • uplyne 30 dní od nahlášení volného místa, aniž by se ho podařilo obsadit. Potom se volné místo dostává automaticky do registru míst vhodných pro zelené karty

Splnění podmínky uplynutí 30 dnů se nevyžaduje v případě volného místa, které Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR označí jako místo vhodné pro klíčový personál.

Volné místo se v registru míst vhodných pro zelené karty nezveřejní, pokud:

 • jeho obsazení může ohrozit situaci na trhu práce (o tomto rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR)
 • jsou naplněny podmínky uvedené v § 38 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Jakmile je volné pracovní místo zveřejněno v registru míst vhodných pro zelené karty, může cizinec z výše jmenovaných zemí určených vyhláškou Ministerstva vnitra ČR č. 461/2008 Sb., podat žádost o udělení zelené karty.

Cizincům se doporučuje:

 • před podáním žádosti kontaktovat zaměstnavatele a poslat mu svůj profesní životopis
 • po přijetí žádosti o vydání zelené karty (ať již na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí či na Ministerstvu vnitra ČR na území) zaslat zaměstnavateli číslo žádosti, pod kterým byla přijata
 • pokud má zaměstnavatel za to, že cizinec nevyhovuje jeho požadavkům, může se obrátit na odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, musí ovšem uvést číslo žádosti

Ministerstvo vnitra ČR po posouzení žádosti o zelenou kartu písemně informuje zaměstnavatele o tom, že žádosti cizince bylo vyhověno. V informaci uvede:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení
 • státní příslušnost cizince
 • datum vyhovění žádosti
 • pracovní pozici, pro kterou bude zelená karta vydána
 • po vydání zelené karty Ministerstvo vnitra ČR písemně informuje zaměstnavatele o čísle zelené karty vydané cizinci a o datu jejího převzetí

Povinnosti zaměstnavatele vůči krajské pobočce Úřadu práce

Pokud cizinec nastoupí do zaměstnání

Zaměstnavatel nahlásí příslušné krajské pobočce Úřadu práce nejpozději do deseti kalendářních dnů práce obsazení volného místa. Uvede referenční číslo zelené karty.

Pokud cizinec do zaměstnání nenastoupí

Zaměstnavatel není povinen cizince se zelenou kartou zaměstnat. Pokud cizince nepřijme nebo pokud cizinec sám z jiných důvodů nenastoupí, je zaměstnavatel povinen písemně informovat krajskou pobočku Úřadu práce, že cizinec k němu do zaměstnání nenastoupil. Musí to udělat nejpozději do 45 kalendářních dnů ode dne, kdy bylo vyhověno žádosti cizince o vydání zelené karty. Pracovní místo, na které byla zelená karta vydána, se v tomto případě bude znovu nabízet v registru míst vhodných pro zelené karty.

Pokud zaměstnání cizince skončí před uplynutím platnosti zelené karty

Zaměstnavatel je povinen o této skutečnosti písemně informovat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce nejpozději do deseti kalendářních dnů ode dne, kdy cizinec ukončil zaměstnání.

Zaměstnavatel uvede i důvod ukončení zaměstnání, pokud bylo ukončeno:

 • výpovědí z některého z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce
 • nebo dohodou z týchž důvodů
 • nebo okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce (Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, v aktuálním znění.)

Zaměstnanec (cizinec)

Cizinec, který se hodlá ucházet o místo vhodné pro zelené karty, musí absolvovat následující kroky:

a) Najít vhodné pracovní místo

Zelená karta se vydává na konkrétní volné pracovní místo v České republice. Místa vhodná pro zelené karty jsou zejména ta, která se nedaří obsadit pracovníky z České republiky nebo EU/EHP, Švýcarska a jejich rodinnými příslušníky.

Místa určená pro držitele zelených karet lze najít v registru míst vhodných pro zelené karty přístupném na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Cizinec si zde také může ověřit, jestli na volné místo, o kterém se dozvěděl jinde, lze zelenou kartu vydat. U každého z volných pracovních míst jsou uvedeny důležité údaje o tomto pracovním místě. Najdete zde také formulář žádosti o zelenou kartu. Je vhodné předem kontaktovat zaměstnavatele, u kterého má cizinec zájem pracovat. Zaměstnavatel sdělí další podrobnosti o volném pracovním místě. Tímto způsobem si zaměstnanec může ověřit, zda požadavky zaměstnavatele splňuje. Postup je podrobněji popsán v odstavci c).

b) Podat žádost o zelenou kartu

Žádost o zelenou kartu se podává na příslušném zastupitelském úřadu České republiky. Vyhláška č. 429/2010 Sb. obsahuje seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o udělení víza, vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu (tedy i žádost o zelenou kartu) i na jiném zastupitelském úřadu než ve státě, jehož je cizinec občanem popřípadě jenž vydal cestovní doklad, jehož je cizinec držitelem nebo ve státě, ve kterém má cizinec povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt.

Zastupitelský úřad ČR je oprávněn provést pohovor se žadatelem o vydání zelené karty.

Žádost o zelenou kartu je možné v níže uvedených případech podat na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR příslušném dle místa pobytu cizince na území České republiky.

Na území ČR je oprávněn žádost o vydání zelené karty podat Ministerstvu vnitra ČR cizinec, který pobývá na území:

 • na zelenou kartu a žádost o novou kartu podává v tzv. ochranné lhůtě 60 dnů (viz § 46e odst. 3 cizineckého zákona (Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů v aktuálním znění.), tzn. za předpokladu, že pracovní poměr skončil výpovědí z některého z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce (Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce v aktuálním znění.) nebo dohodou z týchž důvodů, anebo okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce)
 • na zelenou kartu nejméně jeden rok, nebo
 • nepřetržitě po dobu nejméně dvou let; do této doby se započítává doba pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů a na povolení k dlouhodobému pobytu, prokáže-li, že získal zaměstnání na pracovní pozici uvedenou v centrální evidenci volných pracovních míst obsažitelných držiteli zelené karty

Formulář žádosti o zelenou kartu je k dispozici na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Je možné ji vyplnit na internetu či ji vytisknout a vyplnit ručně a podat na zastupitelském úřadu ČR nebo pracovišti Ministerstva vnitra ČR.

V žádosti musí být uvedeno číslo a popis volného místa, na které chce cizinec nastoupit. Toto číslo je uvedené v registru míst vhodných pro zelené karty.

Dále je nutné předložit:

 • platný cestovní doklad
 • dvě fotografie, které odpovídají aktuální podobě cizince. To neplatí, pokud bude pořizován obrazový záznam cizince
 • doklady k prokázání vzdělání nebo odborné kvalifikace požadované na zvolené pracovní místo; předkládány originály a dále úředně ověřený překlad těchto dokumentů do českého jazyka, pokud je originál v cizím jazyce

Na požádání je nutné předložit:

 • lékařskou zprávu, že cizinec netrpí závažnou nemocí

Za přijetí žádosti zaplatí cizinec na zastupitelském úřadu ČR poplatek ve výši 1 000 Kč v příslušném ekvivalentu v cizí měně.

Žádost bude postoupena odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, který ji posoudí a rozhodne, zda jí vyhoví.

Před vyznačením dlouhodobého víza za účelem převzetí zelené karty je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění. Tímto dokladem cizinec dokládá zajištění úhrady nákladů v případě poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče, včetně nákladů spojených s převozem do státu, jehož cestovní doklad vlastní, případně do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt. Výše sjednaného limitu na jednu pojistnou událost činí minimálně 60 000 EUR, a to bez spoluúčasti pojištěného na výše uvedených nákladech. Tento doklad může být vystaven pojišťovnou, která je podle zákona o pojišťovnictví oprávněna provozovat toto pojištění na území České republiky nebo v ostatních členských státech EU anebo ve státě, který je vázán smlouvou o EHP nebo ve státě, jehož cestovní doklad cizinec vlastní, popřípadě v jiném státě, ve kterém má cizinec povolen pobyt. (Cestovní zdravotní pojištění v případě žádosti o dlouhodobé vízum, je-li o něj požádáno na území ČR nebo o prodloužení doby pobytu na území, může být sjednáno pouze u pojišťovny oprávněné provozovat toto pojištění na území ČR – viz webové stránky České národní banky či portálu Businessinfo.cz) V případě pojištění uzavřeného v zahraničí cizinec současně s dokladem o cestovním zdravotním pojištění předloží úředně ověřené překlady pojistné smlouvy a všeobecných pojistných podmínek do českého jazyka, prokazující uzavření cestovního zdravotního pojištění, především pak rozsahu pojištění, limitu pojistného plnění 60 000 EUR a skutečnosti, že pojištění je uzavřeno bez spoluúčasti pojištěného. Cizinec rovněž na požádání předloží doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. Vzhledem k tomu, že cizinec, kterému byla vydána zelená karta, bude v postavení zaměstnance a bude součástí systému veřejného zdravotního pojištění, předloží doklad o cestovním zdravotní pojištění pouze na dobu ode dne vstupu na území do dne nástupu do zaměstnání.

c) Spojit se s budoucím zaměstnavatelem

Vzhledem k tomu, že pro udělení zelené karty je nezbytný souhlas budoucího zaměstnavatele, cizinec by se měl ve vlastním zájmu předem nebo hned po podání žádosti o zelenou kartu, pokusit navázat kontakt se svým budoucím zaměstnavatelem. Kontaktní údaje zaměstnavatele jsou uvedeny u volného místa uvedeného v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty. Cizinec by měl zaměstnavateli poslat (nejlépe e-mailem) podrobný profesní životopis a číslo žádosti o zelenou kartu.

d) Přijet do České republiky

Zastupitelský úřad ČR (v případě podání žádosti o zelenou kartu na území informuje cizince přímo Ministerstvo vnitra ČR) na základě pokynů Ministerstva vnitra ČR vyrozumí cizince o tom, zda bylo jeho žádosti o zelenou kartu vyhověno. Pokud ano, obdrží od zastupitelského úřadu ČR vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí zelené karty a může přijet do České republiky.

V České republice potom do tří pracovních dnů ode dne vstupu na území je cizinec povinen

 • osobně převzít zelenou kartu na předem určeném pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR. Za vydání zelené karty zaplatí poplatek ve výši 1 000 Kč
 • na odboru cizinecké policie, který je příslušný podle místa jeho bydliště na území České republiky, se přihlásí k pobytu. Při hlášení k pobytu musí předložit doklad o zajištěném ubytování. (Za doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR se považuje: doklad o tom, že je vlastníkem příslušného domu či bytu, doklad o tom, že je oprávněn užívat příslušný byt anebo dům, nebo úředně ověřené potvrzení osoby, která je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem bytu nebo domu, že souhlasí s ubytováním cizince.) Nemá-li jej, je povinen tento doklad předložit dodatečně, nejpozději do deseti dnů ode dne jeho příjezdu do České republiky
 • po převzetí zelené karty se cizinec musí bez prodlení dostavit ke svému budoucímu zaměstnavateli

Rodinní příslušníci držitele zelené karty

Rodinní příslušníci držitele zelené karty typu „A“ (kvalifikovaní pracovníci s vysokoškolským vzděláním a klíčový personál), který pobývá na území ČR nejméně šest měsíců, a rodinní příslušníci držitele zelené karty typ „B“ (pracovníci na pracovních pozicích minimálně s požadavkem vyučen), který pobývá na území ČR nejméně jeden rok, jsou oprávněni požádat o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území ČR.

Rodinnými příslušníky cizince, kteří jsou oprávněni tuto žádost podat, jsou zejména manžel/manželka držitele zelené karty a nezletilé nebo zletilé nezaopatřené děti držitele zelené karty nebo jeho manželky/jejího manžela.

Modré karty

Obecné informace

Modré karty upravuje Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů. Více informací naleznete na portálu MPSV nebo na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Cizinec, který je držitelem modré karty, vydané Ministerstvem vnitra ČR, je oprávněn pobývat na území České republiky a pracovat na pracovním místě vedeném v centrální evidenci volných pracovních míst obsažitelných držiteli modré karty. Ministerstvo vnitra ČR neprodleně po vydání modré karty elektronicky sdělí Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR identifikační údaje cizince, kterému byla modrá karta vydána a pracovní místo, pro které byla modrá karta vydána. Stejně tak jej informuje o prodloužení její platnosti nebo jejím zrušení.

Modrá karta se vydává s dobou platnosti o tři měsíce delší, než je doba, na níž byla uzavřena pracovní smlouva, nejdéle však na dva roky. Žádost o prodloužení platnosti modré karty se podává na Ministerstvu vnitra ČR. K žádosti je cizinec povinen předložit náležitosti viz bod „Náležitosti žádosti o vydání modré karty“.

Změna zaměstnavatele nebo pracovního zařazení (pozice) držitele modré karty podléhá během prvních dvou let pobytu na území předchozímu souhlasu Ministerstva vnitra ČR. To s uvedenými změnami udělí na žádost držitele modré karty souhlas, pokud i nadále splňuje podmínky pro vydání modré karty. Po uplynutí dvou let pobytu na území je držitel modré karty povinen tyto změny oznámit Ministerstvu vnitra ČR ve lhůtě do tří pracovních dnů.

Modrá karta je určena pro cizince, občany třetích zemí (tedy mimo EU).

Žádost o vydání modré karty je oprávněn podat cizinec, pokud na území hodlá pobývat po dobu delší než tři měsíce a bude zaměstnán na pracovní pozici vyžadující vysokou kvalifikaci, která může být dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, obsazena cizincem (mimo občany EU), nejedná-li se o:

 • žadatele o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu
 • rodinného příslušníka občana EU, pokud občan EU pobývá na území
 • rezidenta jiného členského státu EU, který na území pobývá na povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání nebo podnikání
 • cizince, který na území pobývá v souladu s mezinárodní smlouvou usnadňující vstup a dočasný pobyt některých kategorií fyzických osob v souvislosti s obchodem a investicemi, kterou je ČR vázána, nebo
 • cizince, který je zaměstnancem zaměstnavatele z jiného členského státu EU vyslaným k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území (Viz §319 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.)

Podání žádosti o modrou kartu

Žádost o modrou kartu se podává na místně příslušném zastupitelském úřadu České republiky. Vyhláška č. 429/2010 Sb. obsahuje seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o udělení víza, vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu i na jiném zastupitelském úřadu než ve státě, jehož je cizinec občanem, popřípadě, jenž vydal cestovní doklad, jehož je cizinec držitelem, nebo ve státě, ve kterém má cizinec povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt. Zastupitelský úřad ČR je oprávněn provést pohovor se žadatelem o vydání modré karty.

Na území ČR je oprávněn žádost o vydání modré karty podat na Ministerstvu vnitra ČR cizinec, který pobývá na území:

 • na dlouhodobé vízum nebo na povolení k dlouhodobému pobytu, nebo
 • jako držitel modré karty vydané jiným členským státem EU a žádost o vydání modré karty podá ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne vstupu na území České republiky

Formulář žádosti o modrou kartu je k dispozici na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Je možné ji vyplnit na internetu či ji vytisknout a vyplnit ručně a podat na zastupitelském úřadu ČR nebo pracovišti Ministerstva vnitra ČR.

V žádosti musí být uvedeno číslo a popis volného místa, na které chce cizinec nastoupit. Toto číslo je uvedené v registru míst vhodných pro modré karty vedeného Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Náležitosti žádosti o vydání modré karty

K žádosti je dále je nutné předložit:

 • platný cestovní doklad
 • dvě fotografie, které odpovídají aktuální podobě cizince, to neplatí, pokud bude pořizován obrazový záznam cizince
 • doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR (Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce v aktuálním znění.)
 • pracovní smlouvu pro výkon zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci sjednanou na dobu nejméně jednoho roku na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu, která dále obsahuje výši sjednané hrubé měsíční nebo roční mzdy odpovídající alespoň výši 1,5 násobku průměrné hrubé měsíční nebo roční mzdy vyhlášené sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • doklady potvrzující vysokou kvalifikaci
 • jde-li o výkon regulovaného povolání, doklad o splnění podmínek pro výkon takového povolání

Na požádání úřadu je nutno předložit:

 1. výpis z evidence Rejstříku trestů nebo obdobný doklad státu, jehož je cizinec státním občanem nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává
 2. výpis z evidence Rejstříku trestů nebo obdobný doklad států, v nichž cizinec v posledních třech letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než šest měsíců nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává
 3. v odůvodněných případech lékařskou zprávu, že netrpí „závažnou“ nemocí (výčet nemocí stanoví vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 274/2004 Sb.)

Za přijetí žádosti zaplatí cizinec na zastupitelském úřadu ČR poplatek ve výši 1 000 Kč v příslušném ekvivalentu v cizí měně.

Před vyznačením dlouhodobého víza za účelem převzetí modré karty je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění. Tímto dokladem cizinec dokládá zajištění úhrady nákladů v případě poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče, včetně nákladů spojených s převozem do státu, jehož cestovní doklad vlastní, případně do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt. Výše sjednaného limitu na jednu pojistnou událost činí minimálně 60 000 EUR, a to bez spoluúčasti pojištěného na výše uvedených nákladech. Tento doklad může být vystaven pojišťovnou, která je podle zákona o pojišťovnictví oprávněna provozovat toto pojištění na území České republiky nebo v ostatních členských státech EU anebo ve státě, který je vázán smlouvou o EHP, nebo ve státě, jehož cestovní doklad cizinec vlastní, popřípadě v jiném státě, ve kterém má cizinec povolen pobyt. (Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů v aktuálním znění.) V případě pojištění uzavřeného v zahraničí cizinec současně s dokladem o cestovním zdravotním pojištění předloží úředně ověřené překlady pojistné smlouvy a všeobecných pojistných podmínek do českého jazyka, prokazující uzavření cestovního zdravotního pojištění, především pak rozsahu pojištění, limitu pojistného plnění 60 000 EUR a skutečnosti, že pojištění je uzavřeno bez spoluúčasti pojištěného. Cizinec rovněž na požádání předloží doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. Vzhledem k tomu, že cizinec, kterému byla vydána modrá karta, bude v postavení zaměstnance a bude součástí systému veřejného zdravotního pojištění, předloží doklad o cestovním zdravotní pojištění pouze na dobu ode dne vstupu na území do dne nástupu do zaměstnání.

V České republice do tří pracovních dnů ode dne vstupu na území

Cizinec je povinen do tří pracovních dnů osobně převzít modrou kartu na předem určeném pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR. Na odboru cizinecké policie, který je příslušný podle místa jeho bydliště na území České republiky, se přihlásí k pobytu do tří pracovních dnů ode dne vstupu na území.

Rodinní příslušníci držitele modré karty

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny se cizinci udělí, jestliže cizinec, se kterým má být umožněno společné soužití rodiny, je držitelem modré karty.

Rodinnými příslušníky cizince, kteří jsou oprávněni tuto žádost podat, jsou zejména manžel/manželka držitele modré karty a nezletilé nebo zletilé nezaopatřené děti držitele modré karty nebo jeho manželky/jejího manžela.

Pobyt občanů ze zemí EU, EHP a Švýcarska

Obecné informace

Na občany jednotlivých členských států Evropské unie se v rámci EU vztahuje právo volného pohybu osob. Občané EU tak mohou vstupovat a pobývat na území ČR bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu, kterým se rozumí i průkaz totožnosti. Nemá-li občan EU cestovní doklad nebo nemůže-li si jej obstarat, policie mu při hraniční kontrole umožní, aby svou totožnost a skutečnost, že je občanem členského státu EU, prokázal jiným dokladem. Bez ohledu na účel a dobu pobytu občané EU nepotřebují vízum. Je nutno splnit pouze ohlašovací povinnost.

Stejný režim vstupu a pobytu, který je uplatňován vůči občanům EU, je uplatňován i vůči občanům Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska. V následujících kapitolách je popsán režim pro občany všech těchto států, přestože někdy využívá termín „občan EU“.

Členské státy EU: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko.

Dnem 30. dubna 2011 bylo ukončeno omezení volného pohybu osob uplatňované vůči osmi zemím přistoupivším k EU dne 1. května 2004 (mezi nimi i ČR). S ukončením tzv. přechodného období došlo pro české občany dnem 1. 5. 2011 k úplnému otevření pracovního trhu všech členských států Evropské unie a EHP. (Do Lichtenštejnska je příchod cizích státních příslušníků omezen. Záleží na době trvání pracovního pobytu. Občané EU/EHP si musí požádat o povolení k pobytu, ne o pracovní povolení. Občané EU a EHP mohou být výdělečně činní v Lichtenštejnsku, nicméně Lichtenštejnsko nemá volnost pobytu osob, tzn., že Lichtenštejnsko restriktivně praktikuje udělení povolení k pobytu s výdělečnou činností.)

Přechodný pobyt občanů EU na území ČR

Občané EU mohou na území ČR přechodně pobývat a případně pracovat bez jakýchkoli povolení, a to pouze na základě cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti.

Hlášení místa pobytu na území ČR

Hodlá-li občan EU pobývat na území České republiky déle než 30 dnů, je povinen do 30 dnů ode dne vstupu na území nahlásit místo svého pobytu na odboru cizinecké policie příslušném podle místa pobytu; stejná povinnost se vztahuje na rodinného příslušníka občana EU, pokud tento občan již na území České republiky pobývá (jinak platí ohlašovací povinnost do tří pracovních dnů jako u ostatních cizinců ze třetích zemí). Povinnost ohlásit místo pobytu na odboru cizinecké policie se nevztahuje na případy, kdy tato povinnost byla splněna u ubytovatele.

Občan EU, který hodlá na území ČR pobývat přechodně po dobu delší než tři měsíce, je oprávněn (nikoliv povinen) podat žádost o vydání „Potvrzení o přechodném pobytu na území“. Žádost může občan EU podat na regionálním pracovišti Ministerstva vnitra ČR příslušném podle místa jeho pobytu. Lhůta pro vyřízení žádostí je 30 dnů (ve zvlášť složitých případech maximálně 60 dnů) ode dne podání žádosti. Platnost „Potvrzení o přechodném pobytu na území“ není omezena.

V níže uvedených situacích musí občan EU prokázat, že na území ČR přechodně pobývá, a proto je pro něj praktické o „Potvrzení o přechodném pobytu na území“ požádat:

 • registrace automobilu v ČR
 • rodinný příslušník občana EU je státním příslušníkem jiného státu než státu EU: pokud je občan EU držitelem „Potvrzení o přechodném pobytu na území“, jeho rodinný příslušník, byť občan třetího státu, může požádat o vydání povolení k přechodnému pobytu. Je-li rodinný příslušník občanem státu, na něhož se vztahuje vízová povinnost a není držitelem pobytového povolení vydaného jiným členským státem EU, potřebuje před získáním povolení k přechodnému pobytu ke vstupu na území ČR vízum. Žádost o udělení víza je oprávněn rodinný příslušník občana EU podat i na hraničním přechodu

Povinnosti českého subjektu, u kterého občan EU vykonává práci:

 • Český subjekt, který občany EU/EHP a Švýcarska nebo jejich rodinné příslušníky zaměstná, nebo ke kterému jsou občané EU/EHP a Švýcarska a jejich rodinní příslušníci svým zahraničním zaměstnavatelem vysláni, je povinen nejpozději v den nástupu těchto osob k výkonu práce písemně informovat o této skutečnosti krajskou pobočku Úřadu práce příslušnou podle místa výkonu práce. Při ukončení pracovněprávního vztahu s občanem EU je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost nahlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce nejpozději do deseti kalendářních dnů od skončení zaměstnání nebo vyslání
 • Zaměstnavatel je dále povinen vést evidenci občanů EU/EHP a Švýcarska a jejich rodinných příslušníků, stejně jako i všech cizinců, které zaměstnává nebo kteří jsou k němu vysláni k výkonu práce zahraničním zaměstnavatelem

Potvrzení o přechodném pobytu na území ČR

Potvrzení o přechodném pobytu na území ČR

K žádosti nutno předložit:

 1. cestovní doklad, kterým se rozumí i průkaz totožnosti
 2. jednu fotografii (4,5 x 3,5 cm) odpovídající skutečné podobě žadatele
 3. doklad o zajištění ubytování na území ČR
  • originál nebo ověřená kopie smlouvy o ubytování, nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy nebo smlouvy s obdobným obsahem
  • originál nebo ověřená kopie výpisu z katastru nemovitostí, je-li žadatel vlastníkem nemovitosti
  • potvrzení fyzické nebo právnické osoby, která cizinci zajistí ubytování, včetně potvrzení vydávaného ubytovatelem
 4. doklad potvrzující účel pobytu, jde-li o zaměstnání, podnikání nebo jinou výdělečnou činnost anebo studium:
  • zaměstnání: pracovní smlouva, potvrzení od zaměstnavatele nebo jiný doklad, který prokazuje zaměstnání cizince na území ČR
  • podnikání: ověřená kopie živnostenského oprávnění (tj. živnostenského listu, nebo koncesní listiny) nebo číslo jednací žádosti o toto oprávnění
  • výkon funkce člena statutárního orgánu právnické osoby
  • ověřená kopie společenské smlouvy nebo notářského zápisu o založení či změně společnosti nebo družstva
  • je-li právnická osoba již v obchodním rejstříku zapsána a cizinec v ní dodatečně přijal účast, je nutné doložit také ověřenou kopii výpisu z Obchodního rejstříku ČR o existenci této právnické osoby a není-li cizinec uveden ve výpisu z Obchodního rejstříku ČR, též doklad o účasti cizince v této právnické osobě, tj. společenská smlouva o založení či změně právnické osoby nebo notářský zápis o schůzi družstva
 5. doklad o zdravotním pojištění, to neplatí, je-li účelem pobytu zaměstnání, podnikání nebo jiná výdělečná činnost

Potvrzení o přechodném pobytu na území ČR za účelem sloučení rodiny

Rodinný příslušník občana EU, který sám je občanem EU a hodlá na území pobývat přechodně po dobu delší než tři měsíce společně s občanem EU, je povinen k žádosti o vydání „Potvrzení o přechodném pobytu na území“ předložit:

 1. cestovní doklad, kterým se rozumí i průkaz totožnosti
 2. jednu fotografii (4,5 x 3,5 cm) odpovídající skutečné podobě žadatele
 3. doklad o zajištění ubytování na území ČR. Za doklad se považuje:
  • originál nebo ověřená kopie smlouvy o ubytování, nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy nebo smlouvy s obdobným obsahem
  • originál nebo ověřená kopie výpisu z katastru nemovitostí, je-li žadatel vlastníkem nemovitosti
  • potvrzení fyzické nebo právnické osoby, která cizinci zajistí ubytování, včetně potvrzení vydávaného ubytovatelem
 4. doklad o zdravotním pojištění
 5. doklad prokazující, že je rodinným příslušníkem občana EU a jde-li o rodinného příslušníka, který je nezaopatřený přímý příbuzný ve vzestupné nebo sestupné linii nebo takový příbuzný manžela/manželky občana EU, doklad potvrzující, že je nezaopatřenou osobou

Rodinný příslušník občana EU, který sám není občanem EU

Rodinným příslušníkem občana EU se rozumí manžel/manželka, partner/partnerka; rodič, jde-li o občana EU mladšího 21 let, kterého vyživuje a se kterým žije ve společné domácnosti; dítě mladší 21 let nebo takové dítě manžela/manželky/partnera/ partnerky občana EU; nezaopatřený přímý příbuzný ve vzestupné nebo sestupné linii nebo takový příbuzný manžela/manželky občana EU.

Stejné postavení, jaké má rodinný příslušník občana EU, je přiznáno i cizinci, který věrohodným způsobem doloží, že je příbuzným občana EU, pokud ve státě, jehož je občanem nebo ve státě, kde měl povolen trvalý či dlouhodobý pobyt, žil s občanem EU ve společné domácnosti, je občanem EU vyživovaný, nebo se o sebe ze zdravotních důvodů nedokáže sám postarat bez osobní péče občana EU, anebo má s občanem EU trvalý vztah obdobný vztahu rodinnému a žije s ním ve společné domácnosti.

Rodinný příslušník občana EU, který sám není občanem EU, pokud tento pobývá na území s občanem EU, je povinen požádat Ministerstvo vnitra ČR o povolení k přechodnému pobytu. Žádost je povinen podat ve lhůtě do tří měsíců ode dne vstupu na území. Dále také ohlásit na odboru cizinecké policie místo pobytu na území České republiky ve lhůtě do 30 dnů ode dne vstupu na toto území, pokud jeho předpokládaný pobyt bude delší než 30 dnů. Povinnost ohlásit místo pobytu na odboru cizinecké policie se nevztahuje na cizince, kteří tuto povinnost splnili u ubytovatele.

Ministerstvo vnitra ČR vydá rodinnému příslušníkovi povolení k přechodnému pobytu formou pobytové karty rodinného příslušníka občana EU.

Pobyt na území ČR bez víza

Rodinný příslušník občana EU může na území ČR pobývat bez víza maximálně po dobu tří měsíců, pokud splní jednu z těchto podmínek:

 1. jedná-li se o občana státu, jehož státní příslušníci nepodléhají vízové povinnosti
 2. jiný členský stát EU mu udělil:
  • povolení k pobytu rodinného příslušníka občana EU
  • status dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství
  • povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu
 3. na území ČR vstoupil jako držitel krátkodobého víza nebo držitel letištního průjezdního víza, a toto vízum pozbylo platnost, a to za podmínky, že na území ČR pobývá společně s občanem EU

Rodinný příslušník občana EU (včetně rodinného příslušníka občana ČR), kterému ČR udělí povolení k pobytu rodinného příslušníka občana EU nebo povolení k trvalému pobytu, může též na území jiných členských států EU, Norska, Islandu, Lichtenštejnska nebo Švýcarska pobývat maximálně po dobu tří měsíců bez víza.

Pobyt na krátkodobé vízum

V případech, kdy rodinný příslušník občana EU je občanem státu, jehož státní příslušníci podléhají vízové povinnosti, není držitelem povolení k pobytu rodinného příslušníka občana EU, nebo povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu vydaného jiným členským státem EU, může vstoupit na území ČR pouze s platným vízem.

Rodinný příslušník občana EU je povinen k žádosti o udělení krátkodobého víza k pobytu do 90 dnů předložit pouze cestovní doklad, doklad potvrzující, že je rodinným příslušníkem občana EU a fotografie.

Rodinný příslušník občana EU může podat žádost o udělení krátkodobého víza na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí nebo v určitých případech na hraničním přechodu ČR.

V případě podání žádosti na zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí je lhůta na její vyřízení maximálně 15 dnů.

Povolení k přechodnému pobytu

Rodinný příslušník občana EU, který sám není občanem EU, a který hodlá pobývat na území ČR přechodně po dobu delší než tři měsíce společně s občanem EU, je povinen požádat o vydání povolení k přechodnému pobytu. Žádost je povinen podat ve lhůtě do tří měsíců ode dne vstupu na území ČR.

K žádosti nutno předložit:

 1. cestovní doklad
 2. dvě fotografie (4,5 x 3,5 cm) odpovídající skutečné podobě žadatele
 3. doklad potvrzující, že je rodinným příslušníkem občana EU: kopie oddacího listu (u manželů), kopie rodného listu (u nezletilého dítěte nebo zletilého nezaopatřeného dítěte) nebo kopie jiného dokladu prokazujícího příbuzenský svazek nebo soužití ve společné domácnosti – v případě, že se jedná o nezaopatřeného přímého příbuzného občana EU ve vzestupné nebo sestupné linii nebo takového příbuzného manžela/manželky občana EU, musí předložit i doklad potvrzující, že je nezaopatřenou osobou;
 4. doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR (Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce v aktuálním znění.)
 5. doklad o zdravotním pojištění

Žádost o vydání povolení k přechodnému pobytu se podává na místně příslušném pracovišti Ministerstva vnitra ČR podle místa pobytu cizince na území ČR. Lhůta pro vyřízení žádostí je do 30 dnů (ve zvlášť složitých případech maximálně do 60 dnů) ode dne podání žádosti.

Povolení k přechodnému pobytu se vydává formou pobytové karty rodinného příslušníka občana EU. Vydává se s platností na dobu shodnou s předpokládanou dobou pobytu občana EU, a to nejvýše na dobu pěti let. Platnost tohoto průkazu lze opakovaně prodlužovat.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek