Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace - Dobrovolné důchodové pojištění

14. 1. 2011 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace.

zpět na životní situaci „Dobrovolné důchodové pojištění“

1. Vedení v evidenci úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání

Přihlášku je možno podat v průběhu vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, případně kdykoliv v budoucnu. Od 21. 8. 2008 je možno přihlásit se k tomuto typu pojištění zpětně a pojistné zaplatit i po podání žádosti o důchod, pro jehož nárok a výši mají být doplacené doby započteny.

K přihlášce občan předloží potvrzení úřadu práce o době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, včetně období vyplácení podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci (do 1. 10. 2004 hmotného zabezpečení).

V případě podání přihlášky v průběhu vedení v evidenci, uvede občan do přihlášky pouze datum, od kterého se k pojištění přihlašuje.

Po ukončení vedení v evidenci je povinen podat do 8 dnů odhlášku z pojištění.K odhlášce je třeba předložit potvrzení úřadu práce o datu ukončení vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Pokud se pojištěnec odhlašuje v době, kdy jeho vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání dosud trvá, je třeba předložit potvrzení prokazující tuto skutečnost.

Podává-li občan přihlášku k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění poté, kdy již skončilo období, kdy byl veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, uvede období, za které se přihlašuje k pojištění, přímo do přihlášky a odhlášku již nepodává.

2. Soustavná příprava na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké škole v České republice

Občan má od 1. 1. 2010 možnost podat přihlášku k účasti na dobrovolném důchodovém pojištění, pokud se po dosažení věku 18 let soustavně připravuje na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké škole v České republice.

V období do 31. 12. 2009 je účast z tohoto kvalifikovaného důvodu možná jen poté, co uplynulo prvních šest let studia na střední nebo vysoké škole v České republice po dosažení 18. roku jeho věku.

Zásady pro podávání přihlášky, případně odhlášky z pojištění, jsou shodné jako u předešlého bodu.

K přihlášce k účasti a odhlášce z pojištění je nutno předložit potvrzení o době trvání studia.Studium lze prokázat vysvědčením, indexem, případně potvrzením školy.

Z dokladů musí být patrno datum zahájení, případně ukončení studia.

3. Výdělečná činnost v cizině po 31. 12. 1995

Zásady platné pro podání přihlášky (odhlášky) uvedené výše, platí přiměřeně i pro tento typ pojištění.

Za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu 2 let bezprostředně před tímto dnem.

K přihlášce, případně odhlášce z pojištění, musí být přiloženy doklady prokazující trvání výdělečné činnosti v cizině. Tyto doklady musí být opatřeny úředním překladem do češtiny; to neplatí, jde-li o přihlášku k pojištění sepsanou občanem v úředním jazyce členského státu Evropské unie, případně v úředním jazyce státu, se kterým má Česká republika uzavřenu bilaterální smlouvu o sociálním zabezpečení s ustanovením o jednacím jazyku. Překlad dokladů předložených ve slovenštině rovněž není vyžadován.

4. Výkon dlouhodobé dobrovolnické služby

Účast na tomto typu pojištění je možná nejdříve od 1. 1. 2003 a pojištění může trvat pouze po dobu výkonu dobrovolnické služby.

Za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu 2 let bezprostředně před tímto dnem, nejdříve však od 1. 1. 2003.

K přihlášce občan předloží příslušnou smlouvu uzavřenou s vysílající organizací registrovanou u Ministerstva vnitra České republiky.

5. Dobrovolné pojištění z důvodu výkonu činnosti v České republice ve prospěch zahraničního zaměstnavatele

Účast na dobrovolném důchodovém pojištění je možná nejdříve od 1. 1. 2009 výlučně po dobu výkonu činnosti v České republice ve prospěch zahraničního zaměstnavatele.

Zahraničním zaměstnavatelem se pro tyto účely rozumí zaměstnavatel, jehož sídlo je na území státu, s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení.

Za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu 2 let bezprostředně před tímto dnem.

K přihlášce občan předloží příslušný dokument prokazující existenci a dobu trvání pracovněprávního nebo obdobného vztahu mezi ním a zahraničním zaměstnavatelem.

6. Dobrovolné pojištění z důvodu výkonu mandátu poslance Evropského parlamentu

Účast na dobrovolném důchodovém pojištění z tohoto důvodu je možná nejdříve od 19. 9. 2009.

K prokázání skutečnosti, že osoba podávající přihlášku k účasti na dobrovolném důchodovém pojištění je poslancem Evropské unie, se nejčastěji využijí internetové stránky Evropského parlamentu, které obsahují profily jednotlivých poslanců. Při odhlášce je třeba prověřit, zda pojištěný byl poslancem Evropského parlamentu po celou dobu dobrovolného důchodového pojištění.

7. Dobrovolné pojištění z důvodu pobytu v cizině v době, po kterou osoba následovala svého manžela, který v cizině působil v diplomatických službách České republiky

Účast na dobrovolném důchodovém pojištění z tohoto kvalifikovaného důvodu je možná nejdříve od 1. 1. 2010.

Kvalifikovaný důvod se prokazuje potvrzením Ministerstva zahraničních věcí České republiky, z něhož musí být patrno datum zahájení (případně i ukončení) činnosti spočívající v doprovázení manžela na diplomatické misi v zahraničí. Manželství se prokazuje oddacím listem.

Při odhlášce je třeba doložit skutečnost, že předmětná činnost trvala po celou dobu dobrovolného důchodového pojištění.

8. Dobrovolné pojištění – bez uvedení důvodu

Pojištění jsou účastny též osoby starší 18 let, jestliže podaly přihlášku k účasti na dobrovolném pojištění (do 31. 12. 2002 jen za předpokladu, že doba povinného pojištění těchto osob trvala alespoň 1 rok).

Účast na dobrovolném pojištění bez uvedení důvodu je možná v rozsahu nejvýše 10 let. Za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu 1 roku bezprostředně před tímto dnem.

Pokud uplyne desetileté období a občan nepodá odhlášku z pojištění, končí účast na pojištění uplynutím posledního dne tohoto období.

Pojistné zaplacené po ukončení pojištění se vrací jako přeplatek na pojistném.

Placení pojistného

Osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění jsou za dobu dobrovolné účasti na důchodovém pojištění povinny platit pojistné na důchodové pojištění. Vyměřovacím základem osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění pro stanovení výše pojistného na důchodové pojištění je částka, kterou si určí, nejméně však částka ve výši jedné čtvrtiny průměrné mzdy platné v kalendářním roce, ve kterém se pojistné na důchodovém pojištění platí.

Za průměrnou mzdu se pro účely zákona považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu.

Všeobecným vyměřovacím základem za rok 2009 je (v souladu s nařízením vlády č. 283/2010 Sb.) částka 24 091 Kč, přepočítací koeficient je 1,0269.

Průměrná mzda v České republice v roce 2011 tedy činí 24 740 Kč, jedna čtvrtina průměrné mzdy pak činí 6 185 Kč. Tato částka je rovněž nejnižším vyměřovacím základem pro pojistné na dobrovolné důchodové pojištění hrazené v roce 2011.

Při zpětné úhradě pojistného nebude pro stanovení výše důchodu započtena částka vyměřovacího základu, na který bylo pojistné zaplaceno, ale tato částka je snížena vynásobením koeficientem, jehož výši upravuje zákon.

Osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění platí pojistné na důchodové pojištění za jednotlivé celé kalendářní měsíce, ve kterých je alespoň po část kalendářního měsíce účastna důchodového pojištění.

Sazba pojistného z vyměřovacího základu činí u osob dobrovolně účastných důchodového pojištění 28 %. Minimální měsíční výše pojistného na dobrovolné důchodové pojištění činí v roce 2011 28 % z částky 6 185 Kč, tedy 1 732 Kč.

Pojistné na dobrovolné důchodové pojištění nelze zaplatit:

  • u výdělečné činnosti v cizině, dobrovolnické služby a činnosti ve prospěch zahraničního zaměstnavatele – po uplynutí 2 kalendářních roků následujících po kalendářním roce, do něhož spadá měsíc, za který se toto pojistné platí, 
  • u dobrovolného pojištění bez udání důvodu – po uplynutí 1 roku od posledního dne kalendářního měsíce, za který se toto pojistné platí.

Zemře-li osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění, může dlužné pojistné zaplatit pozůstalá osoba, která uplatňuje nárok na důchod z důchodového pojištění osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění. To však pouze za předpokladu, že zemřelá osoba ještě za svého života podala přihlášku k dobrovolnému pojištění.

zpět na životní situaci „Dobrovolné důchodové pojištění“

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek