Podnikatelé podceňují krytí svých rizik

27. 11. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

V současnosti se v praxi čím dál častěji setkáváme s případy, kdy mnozí podnikatelé rostou rychleji než jejich schopnost pokrývat finanční rizika spojená s jejich oborem podnikání.

Přestože nabídka pojištění a možného pojistného krytí se rok od roku rozšiřuje, majitelé firem často zanedbávají dostatečné zabezpečení v podobě pojištění podnikatelských rizik.

Velmi často tak můžeme narazit na případy, kdy firma doplatí na to, že je buď podpojištěna, nepojištěna či zcela zanedbala krytí jednoho z rizik při své podnikatelské činnosti.

Následky pak mohou být fatální, a to jak po stránce finanční, tak právní. V zásadě platí, že možným problémům se lze jednoduše vyhnout, pokud si podnikatel sjedná pojištění, které v dnešní době může komplexně krýt platební insolvenci a další možné nesnáze.

Pojištění majetku firmy

Firma jako řádný hospodář se má o svůj majetek řádně starat a pečovat. Jednou z možností jak zabezpečit svůj majetek je sjednání majetkového pojištění. Toto pojištění by si pro svoji ochranu měli sjednat jak živnostníci, tak malé i velké společnosti.

Co zahrnuje pojištění majetku firmy?

Pojištění majetku firmy se obvykle rozděluje na základní majetková pojištění a speciální majetková pojištění.

Mezi základní majetková pojištění patří pojištění proti:

 • živelní pohromě
 • krádeži a loupeži
 • přerušení provozu
 • vandalismu

Základní majetková pojištění dále dělíme na pojištění nemovitosti, sem zahrnujeme pojištění budov a pojištění movitých věcí jako například elektroniky, cenností a zásob.

Dále se doporučuje uzavřít speciální majetková pojištění, jejichž krytí se vztahuje na pojištění:

 • elektronických zařízení a výrobních systémů
 • strojů a strojních zařízení
 • stavebních a zemědělských strojů
 • stavebního a montážního rizika
 • nákladu

Jak na pojištění strojů a výroby v rámci pojištění majetku firmy?

Pojištění strojů se v rámci pojištění majetku firmy zdá jako složitá věc. Proto mnoho firem automaticky nepojišťuje své nové stroje, které používá ke své hlavní činnosti. Přitom jako stroj lze pojistit jak strojní vysavač k úklidu, tak i traktor, který je používán k osetí pole.

U pojištění strojů nesmíme zapomenout na limity pojistného krytí a vždy se snažit stroj pojistit all-riskově.

„Allrisk je pojištění stroje či vozidla pro případ poškození, zničení, odcizení krádeží nebo loupeže. Poškození nebo zničení stroje či motorového vozidla může být zpravidla způsobeno jakoukoli nahodilou událostí:

 • havárie, střet, pád vozidla,
 • odcizení vozidla nebo jeho částí,
 • vandalismus,
 • živelní rizika“


Stroje, které firma vlastní nemusí být pojištěny zvlášť, ale jako soubor či chceme-li flotila strojů.

Pojišťovna nacení všechny stroje najednou a fakturace pak probíhá v daných intervalech za celý soubor a nezáleží na vstupu jednotlivých strojů do pojištění.

Jednotlivá rizika u pojištění strojů

 1. Havárie a strojní pojištění (pád pojištěné věci, náraz na věc, náraz dopravního prostředku, vada materiálu, vnitřní mechanické poruchy, výrobní vadu, konstrukční chybu, chyba obsluhy, roztržení odstředivou silou, zkrat, přepětí, pád letadla)
 2. Krádež, loupež – každé zcizení stroje (pojistná událost) by mělo být zpravidla zaznamenáno Policií ČR.
 3. Živel (požár, výbuch, přímý úder blesku, záplavu, povodeň, vichřici, krupobití, sesouvání půdy, zřícení skal a zeminy, zemětřesení, tíhu sněhu, vodovodní škody)
 4. Vandalismus
 5. U větších strojů lze individuálně připojistit téměř každé riziko.

Flotilové pojištění pro podnikatele

Obecně pro každého podnikatele, který vlastní více vozidel či pojízdných strojů lze sjednat flotilové pojištění.

V praxi platí pravidlo, že pět vozidel je u menších pojišťoven úzus minimálního počtu vozidel pro založení flotilového pojištění.

Nejčastěji se jedná o osobní automobily, které lze přidávat na pojistnou smlouvu postupně, dle jejich výročí u rozdílných pojišťoven či data registrace do provozu.

Flotilové pojištění se hodí:

 • Pro všechny majitele dopravních firem
 • Živnostníky nejenom v dopravě
 • Firmy s flotilou vozidel, které mají zaměstnanci k výkonu práce či k osobnímu užití

Pojištění odpovědnosti je určené všem podnikatelům, kteří podnikají ve službách či vyrábějí své výrobky.

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na škody způsobené třetím stranám. S platností nového občanského zákoníku mohou být náhrady škod někdy i likvidační.

Jaká rizika si lze v rámci pojištění odpovědnosti podnikatelů pojistit?

 • škody na zdraví či usmrcení
 • škody na movitých věcech či objektech
 • škody z výkonu vlastnických, nájemních vztahů
 • škody způsobené vadným výrobkem
 • finanční škody
 • náklady právního zastoupení

Jak zrevidovat pojištění?

Zkontrolujte si vaší stávající pojišťovací smlouvu na majetek. Zpravidla by se vaše smlouva měla aktualizovat každé tři roky, pakliže se váš obrat nezměnil.

Zvýšil-li se váš obrat meziročně více než o čtvrtinu či jste nakoupili nový majetek do firmy, pak chtějte po svém pojišťovacím agentovi či makléři aktualizaci vaší smlouvy.

Jestli jednáte napřímo s pojišťovnou vždy se obracejte na oddělení Podnikatelských rizik a v případě pojištění vozidel či flotil strojů na oddělení Flotilového pojištění.

„Agent zastupuje pojišťovny a předkládá nabídky klientovi.

Makléř zastupuje klienta u pojišťoven a má zplnomocnění jak k vyjednání nabídky pojištění, tak i likvidaci škod.“


Podnikatelské pojištění zahrnuje opravdu velký výčet pojistných rizik, proto věřte, že pakliže jste svůj druh činnosti nenašli v tomto článku, že zcela bezpečně lze pojistit i váš předmět podnikání, činnost či stroj. Dle průzkumu pojišťovacího agenta yespojisteni.cz není pojištěno až 43% procent českých živnostníků. U firem s obratem nad 15 milionů ročně je pak podpojištěno více než třetina firem. Firmy pak v průměru své pojistky aktualizují každých 8 let. Ze  strany podnikatelů vyžaduje pojištění pravidelnou revizi, aby vždy účinně pomáhalo v pravý čas.

Ladislav Kábrt, YesPojištění.cz

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek