Poradna: Jak vymáhat nezaplacené faktury

10. 3. 2018 | Zdroj: Hospodářská komora ČR (HK ČR)

Jaká je splatnost faktur? Co dělat, když kupující neplatí? Kdy se lze obrátit na soud? Jaké jsou náležitosti faktury?

Troufáme si tvrdit, že prakticky každý podnikatel se při své podnikatelské činnosti nebo i v osobním životě setkal s tím, že mu kupující (odběratel, zákazník) nezaplatil za dodané zboží či služby. V následujícím článku si dovolujeme přinést základní informace o tom, co lze v takové situaci dělat. Úvodem si však dovolujeme upozornit, že se jedná pouze o obecné informace, které nejsou přizpůsobeny konkrétnímu případu.

Nejprve je třeba vyřešit otázku, kdy lze vůbec vymáhat nezaplacenou částku soudní cestou.

Základním předpokladem je tzv. dospělost závazku – splatnost. Jako příklad můžeme uvést následující situaci: Zákazníkovi byla vystavena faktura za odebrané zboží dne 22. 1. 2018, která je splatná dne 10. 2. 2018. Zákazník v této lhůtě zboží neuhradí, tudíž podnikatel je oprávněn již 11. 2. 2018 částku vymáhat. Zákonná omezení lhůty splatnosti v případě vztahu mezi dvěma podnikateli uvádíme v tabulce.

Splatnost ve vztahu mezi podnikateli

  • do 30 dnů ode dne doručení faktury, nebo
  • dle ujednání stran (možno kratší);
  • výjimečně možno déle než 60 dnů.


Když se podnikatel rozhodne vymáhat dlužnou částku, měl by ve vlastním zájmu zaslat dlužníkovi tzv. předžalobní výzvu, v níž nejméně 7 dní před podáním žaloby vyzve dlužníka k úhradě dluhu, poskytne mu přiměřenou dodatečnou lhůtu ke splnění a informuje jej, že nebude-li plnit, bude částku vymáhat soudní cestou. Ačkoliv tato výzva není povinná, její nezaslání s sebou nese negativní důsledky. Pakliže následně podnikatel vyhraje svůj spor a dlužná částka mu bude přisouzena, může soud přesto rozhodnout o tom, že mu nepřizná tzv. náhradu nákladů řízení (tj. náklady právního zastoupení, soudní poplatek apod.) právě z důvodu absence výzvy.

Více o vymahatelnosti pohledávek

Neuhradí-li stále dlužník svůj dluh, nezbývá, než se obrátit na soud. Příslušným soudem je zde obecný soud dlužníka, tj. soud, kde má dlužník (žalovaný) své bydliště, nebo sídlo. Věcně příslušnými jsou okresní soudy (v Praze soudy obvodní). V neposlední řadě je třeba uhradit soudní poplatek, který činí do částky 20 000 Kč celkem 1 000 Kč, u částek v rozmezí 20 000 až 4 000 000 Kč celkem 5 % z této částky.

Aby mohla být žaloba vůbec projednána, je nutné, aby byly dodrženy zákonem stanovené náležitosti, konkrétně v ní musí být obsaženy následující údaje:

  • soud, kterému je určena (viz výše);
  • kdo ji podává (označení podnikatele – jméno nebo obchodní firma, IČ, sídlo);
  • jaké věci se týká (např. nezaplacení kupní ceny);
  • vylíčení rozhodných skutečností (např. údaje o tom, kdy byla uzavřena kupní smlouva, kdy bylo dodáno zboží);
  • označení důkazů (doložení a označení listin, kterých se podnikatel dovolává, např. kupní smlouva, objednávka, dodací list);
  • čeho se domáhá (tzv. petit, v němž žalobce uvede návrh výroku soudu).

Na tyto náležitosti je třeba dát si skutečně pozor, a proto doporučujeme svěřit sepsání žaloby do rukou advokáta. Chybí-li některá z náležitostí, soud žalobce vyzve, aby ji ve stanovené lhůtě doplnil. Pokud tato lhůta uplyne, aniž by žalobce doplnil žalobu tak, jak po něm soud požadoval, bude žaloba odmítnuta.

Teprve poté, co rozsudek nabyde právní moci, je možno dlužnou částku vymáhat cestou exekučního řízení.

Vzor předžalobní upomínky

Vážený pane Nováku,
obracím se na Vás jako jednatel společnosti Alfa, s. r. o., IČ: 123 45 678, sídlem Opavská 45, 123 45 Olomouc, ve věci vymáhání dlužné pohledávky ve výši 15 000 Kč s příslušenstvím. Dne 2. 1. 2018 jste učinil u mé společnosti internetovou objednávku na zboží v celkové hodnotě 15 000 Kč. Toto zboží Vám bylo dne 4. 1. 2018 dodáno spolu s fakturačním dokladem, v němž je uvedena splatnost kupní ceny nejpozději do 20. 1. 2018. Kupní cena z Vaší strany však nebyla dosud uhrazena, a to ani z části.

Celkem Váš dluh tedy k dnešnímu dni činí 15 000 Kč a dále částku odpovídající úrokům z prodlení v zákonné výši. Jsem plně přesvědčen, že jsem již projevil dostatek trpělivosti, avšak do dnešního dne jste dobrovolně neuhradil ničeho. Poskytuji Vám tedy konečnou lhůtu do 10. 2. 2018 a žádám Vás, abyste vzniklý závazek plně uhradil, a to na účet č. 123456789/0000. Variabilním symbolem platby bude číslo předmětné faktury. V případě, že dlužná částka nebude v tomto termínu uhrazena, budu nucen obrátit se s tímto nárokem na příslušný soud, což Vám způsobí nárůst nákladů v podobě úhrady soudního poplatku a nákladů soudního řízení.

S pozdravem Jan Novák


Převzato z časopisu Komora, autorka článku: Iveta Zetochová

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek